Search form

Juan 9

Jesus elufi ñi peloael kiñe wentru choyüngelu müten ñi trawmalen

1Amulelu Jerusalen ñi rüpü mew, Jesus pefi kiñe wentru trawmalelu. 2Fey Jesus ñi pu disipulu ramtueyew:

—Kimeltufe, ¿chumngelu am tüfachi wentru choyüngelu müten trawmangey? ¿Kisu ñi fütakeche ñi yafkan mew pemay kam kisu ñi yafkan mew?

3Jesus llowdunguy:

—Kisu ñi yafkan mew no ka ñi chaw ñi yafkan mew no rume. Fey tüfa may kisu mew ñi pengelngeael ta Ngünechen ñi nien ta pepiluwün. 4Petu tañi mülen pelon antü, müley taiñ küdawael tüfey tañi werküngeelchi küdaw mew, fey pun ta küpalewiyey, fey iney rume ta pepi küdawlayay. 5Petu ñi mülen ta iñche tüfachi mapu mew, iñche ta pelon reke mülen ta mapu mew.

6Fey dew feypilu tüfa, Jesus tofkütuy mapu mew, fey ñi kowün mew dewmay pichin fotra, fey ilpuyelfi ñi nge mew ti trawma. 7Ka pürüm feypifi:

—Amunge tami küllumtuael Siloe pingechi estanke ko mew (tüfa feypin ürke: “tati werküel”).

Fey ti trawma amuy ka küllumtumey, fey wiñometulu, dew peloletuy. 8Fey ti pu karukañma ta kuyfi ñi kimniekeetew ñi ngillatupülatakefel ramtuwingün:

—¿Tüfa no am tati anükünuwkefulu ñi ngillatupülatayael?

9Kiñekentu feypingün:

—May, kisu tati.

Kakelu feypingün:

—Fey no, kisu no tati, tunte kisu femngekafuy rume.

Welu kisu feypiley:

—May, iñche tati.

10Feymew ramtungey:

—¿Fey chumngechi am pepi pelotuymi?

11Fey ti wentru llowdunguy:

—Üyechi wentru, ta Jesus pingelu, dewmay fotra, fey tüfey mew ilpuyüñmaenew ñi nge, fey feypienew: ‘Amunge ti Siloe pingechi estanke ko mew, fey küllumtumenge’. Iñche amun, feymew küllumtulu müten iñche, pepi pelotun.

12Feymew ramtueyew ti pu che:

—¿Chew anta müley üyechi wentru?

Fey kisu feypi:

—Kimlan chew ñi mülen.

Tati pu farisew ramtukafingün ti tremolngetuchi trawmalekefulu

13-14Feychi antü Jesus dewmalu pichin fotra ka pelolfilu ti trawma, tati ürkütun antü ürke. Feymew yengey ti pu farisew mew tati trawmangekefulu. 15Fey kisu engün ramtukafi ñi chumngechi ñi pelotun. Fey kisu llowdunguy:

—Ilpuyelenew fotra ñi nge mew, fey küllumtutun, feymew pelotun.

16Kiñekentu ti pu farisew feypieyew:

—Tüfa tati femngechi dungu femlu mülelay ta Ngünechen mew, fey yamnofilu am tati ürkütun antü.

Welu kakelu feypiyey engün:

—¿Chumngechi kay pepi femafuy Ngünechen ñi afmatufalchi dungu, kiñe yafkafengele?

Fey tüfa famngechi welukonke püntülkawi ta kisu engün. 17Fey wiñome ramtungey ti trawmalekefulu:

—Fey elutuetew tami pelotuael, ¿chem pileymi kay eymi kisu mew?

Kisu llowdunguy:

—Iñche feypilen kay tañi kiñe pelon wentrungen.

18Welu ti longkolelu pu judiu mew pilayngün ñi feyentuael ñi trawmalekefel ti wentru, fey ñi peloletun, fey amul mütrümngey ti trawmalekelu ñi fütakeche. 19Fey ramtungey ti ngen fotüm:

—¿Fey tüfa am tami fotüm? ¿Feyngey am tañi choyüngelu ñi trawmalen tüfachi wentru? ¿Chumngechi am fewla pepi peloletuy?

20Kisu ñi chaw ka ñi ñuke llowdunguy:

—Kimniefiyu. Tüfa ta iñche ñi fotüm, fey we pichichengelu ñi trawmalen, 21welu kimlayu chumngechi ta tüfa ñi pepi peloletun, ka femngechi kimlayu rume iney ñi eluetew ñi pelotuael. Ramtufimün ta kisu, dew fütachelewey tati. Kisu feypiaeymünmew ti nor dungu ―pi engu.

22Kisu ñi chaw famngechi feypi re llükan mew, tati longkolechi pu judiu kiñewlu engün am tañi wemünentuafiel ti sinagoga mew iney rume ta kimle ta Jesus ñi Cristongen Ngünechen ñi werküel. 23Feymew feypi ñi chaw ka ñi ñuke: “Ramtullefimün may ta kisu. Dew füta wentrulewey tati” ―pi engu.

24Feymew tati longkolelu pu judiu mew ka wiñome mütrümfingün tati trawmangekefulu, fey feypifi engün:

—Feypimuiñ ti nor dungu Ngünechen mew. Iñchiñ küme kimnieiñ ta tüfeychi wentru ñi yafkafengen. Eymi kay ¿chem pileymi?

25Tati trawmalekefulu llowdunguy:

—Iñche kimlan ñi yafkafengen pemay kam ñi femngenon. Kiñe dungu müten kimnien ta iñche: trawmangekefun, welu fewla peloletun.

26Ka wiñome ramtufi engün:

—¿Chem chumeymew am fe? ¿Chem chumi tami peloltuaetew?

27Fey llowdunguy ti trawmalekefulu:

—Dew feypiwiyiñ tati, welu duamkünumulan. ¿Chumngelu am ayüleymün tamün wiñome feypiwafiel? ¿Eymün anta ayüleymün kay tamün inayafiel?

28Feymew wesa pifingün, ka feypifingün:

—Eymi inakefimi ta üyechi wentru, welu iñchiñ inakefiyiñ ta Moyse ñi ley dungu. 29Iñchiñ kimnieiñ Ngünechen ñi dungufiel ta Moyse. Welu tüfachi wentru kimlafiyiñ rume chew tañi tripan.

30Fey ti wentru llowdunguy:

—¿Chem dungu am tüfa? Eymün kimlaymün chew ñi tripan, welu iñche elutuenew ñi pelotuael. 31Küme kimnieiñ Ngünechen tañi allkütukenofiel tati pu yafkafe. Allkütuñmakefi ñi ngillatun nor dungu mew püramyekeetew müten ka femkelu Ngünechen ñi ayükeelchi dungu. 32Chumkawnorume nütramyengekelay ta iney rume tañi elutukefiel ñi pelotuael ñi nge ta kiñe che tati trawmalen choyüngelu. 33Fey tüfachi wentru küpanofule ta Ngünechen mew, pepi chumlayafuy rume.

34Feymew feypingey:

—Eymi kay, choyüngelu müten trawmangelu tami yafkafengen mew, ¿ayüleymi am tami kimeltumuafiel Ngünechen ñi dungu?

Fey wemünentungey ti sinagoga mew.

Ngünechen ñi dungu mew trawmalelu reke

35Jesus kimürkey ñi wemünentungen ñi illamtuaetew ti pu che tati trawmalekefulu, feymew pewlu Jesus engu, ramtufi:

—¿Feyentuleymi anta eymi tati Wentrukünuwpalu mew?

36Ti trawmalekefulu feypi:

—Ñidol, feypien ñi ineyngen tati Wentrukünuwpalu, femngechi tañi feyentuael kisu mew.

37Fey Jesus llowdungueyew:

—Dew peniefimi, tami petu dunguetew.

38Feymew ti wentru lukunagi Jesus ñi inafül ka feypi:

—Feyentun tati, Ñidol.

39Jesus ka pürüm feypieyew:

—Iñche küpan tüfachi mapu mew tañi ramtukadunguafiel ñi chumngechilen ta che Ngünechen mew, femngechi tati trawmangelu ñi pelotuael, fey ka femngechi tati pelolelu trokiwkülelu ñi trawmangetuael reke.

40Kiñekentu ti pu farisew mülelu kisu ñi fül mew, allkütulu tüfachi dungu, ramtueyew:

—¿Iñchiñ anta ngenokimünngeiñ kiñe trawma reke?

41Fey Jesus llowdungueyew:

—Eymün ta kiñe trawma reke ngenokimün chengefulmün, nielayafuymün ta yafkan, welu eymün am feypilu tamün kimchengen, küme kimfalküley tamün yafkafengen.

Ngünechen ñi Küme Dungu

© 2011-05-16, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index