Search form

Luka 4

Jesus ta kintukaduamngey

(Matew 4.1-11; Marku 1.12-13)

1Jesus ngünenieetew ti Lif Küme Püllü, wiñopay ti Jordan lewfü mew, fey Ngünechen ñi Lif Küme Püllü ñi pepiluwün mew puwi ti uwe mapu mew. 2Üyew mülepuy meli mari antü, fey ti weküfü kintukaduameyew. Chem iyael rume irkelay feychi rupayechi antü mew, fey rupalu ti meli mari antü wüla, fey ngüñüy. 3Feymew ti weküfü feypieyew:

—Eymi ta Ngünechen ñi Fotüm, fey feypifinge may ti kura ñi kofkewtuael.

4Fey Jesus llowdungufi ti weküfü:

—Ti Wirin Chillka ta feypiley: ‘Re kofke mew müten ta mongeluwkelay ta che,+ welu ka femngechi mongeleay Ngünechen ñi dungu mew.’+

5Feymew ti weküfü kiñe lelen mew doy alü püralu mew puwüleyew. Fey pengeleleyew kom ti trokiñke mapu müleyelu kom chüf mapu mew, 6fey feypieyew:

—Iñche eluaeyu kom tüfachi pepiluwün ka femngechi tati fentren chemkün ñi nieel ti trokiñke mapu. Iñche kom elungen tati, feymew eluafiñ iney rume iñche tañi ayüel. 7Eymi kiñewülmi iñche mew ka püramyeeli ngillatun mew, kom chüf mapu eymingeay.

8Fey Jesus llowdungufi ti weküfü:

—Ti Wirin Chillka mew ta feypiley: ‘Püramyeafimi ngillatun mew ka poyeafimi tami Ñidol Ngünechen müten.’+

9Feymew ti weküfü ka yeeyew ta Jerusalen waria mew, fey pürampueyew ti doy alü püralechi wechuñ ngillatuwe ruka mew, fey fepieyew:

—Eymi ta Ngünechen ñi Fotüm, fey ütrüfnagümuwnge ta nageltu, 10Wirin Chillka mew am feypilelu: ‘Ngünechen werküay tañi werken püllü tami montulaetew. 11Witrañpüramtuaeymew ñi kuwü mew tami allfüpunoael ti kura mew.’+

12Fey Jesus llowdungufi ti weküfü:

—Ka feypiley ta Wirin Chillka: ‘Kintukaduamkefilnge ta Ñidol Ngünechen.’+

13Feymew ti weküfü, pewenolu ñi chumael ka chumngechi ñi kintukaduamafiel ta Jesus, püntütripatuy ta kisu mew kiñe mufün antü.

Jesus llituy tañi küdaw Galilea mew

(Matew 4.12-17; Marku 1.14-15)

14Fey Jesus wiñotuy ta Galilea fey ti Lif Küme Püllü ñi pepiluwün mew. Re kisu mew müten nütramkaletuy ti pu che wall püle müleyechi trokiñ mapu mew. 15Kimeltuyawi kom püle chew ñi mülemum ta sinagoga,+ fey kom ti pu che rume sakieyew.

Duamkünungelay ta Jesus Nasaret waria mew

(Matew 13.53-58; Marku 6.1-6)

16Fey Jesus mülepuy ta Nasaret, tañi trempüramelchi waria mew. Fey ti ürkütun antü mew konpuy tati sinagoga mew femngechi wimtulerkelu am, feymew witray tañi chillkatuafiel tati Wirin Chillka. 17Fey elungey ñi chillkatuafiel Isaia ñi wirielchi dungu. Fey nülaentufilu, chillkatufi chew tañi wirintukulemum tüfachi dungun:

18“Ñidol tañi Lif Küme Püllü müley iñche mew.

Kisu ta dullienew tañi wewpilelafiel tati we kimelün dungu tati pu ñom piwkengelu.

Ka femngechi werküenew tañi kimelafiel tati pu püresulelu reke tañi yafkan mew

ka ñi eluafiel pelon tati trawmangelu ka ñi montulpayafiel ti kutrankawünngechi mongelelu.

19Ka tañi kimelael tañi dew akun ñi kimelngeael Ñidol ñi küme dungu.”+

20Feymew Jesus pürüm chümpokünutufi ti chillka ka nüfüleltufi ti kellulelu sinagoga mew, fey anükünuwtuy. Feymew kom ti müleyelu tüfey mew lelinierkeeyew. 21Fey kisu llituy ñi dunguael feypilen mew:

—Fachantü dew mupiy tüfachi wirin dungu eymün mew.

22Kom ti pu che rume küme nütramyefi ta Jesus ka afmatuleweyngün ñi fente küme dungu ñi feypiel mew. Feymew welukonkechi ramtuwingün:

—¿Tüfa no anta Jose tañi fotüm?

23Fey Jesus llowdunguy:

—Rüf dungu mew feypimuan tati: ‘Eymi lawentuchefe, kisu wüne lawentunge tami pu che.’ Ka femngechi may ta feypimuan: ‘Taiñ allküel tami chumün ta Kapernaum ka femnge eymi tami mapu mew.’ 24Fey amuley ñi feypilen:

—Rüf dungu feypiwayiñ chem pelon wentru no rume, sakin chengekelay kisu ñi mapu mew. 25Rüf dungu mew mülefuy fentren pu lantu domo Israel mew, feychi mongelelu ti pelon wentru Elia. Feychi mew mawünlay küla tripantu ka kayu küyen, fey rume müley ta ngüñün kom ti trokiñ mapu mew. 26Fey Elia ta werküngelay ti pu lantu domo mülelu pu israelche mew, welu amuy ta Sarepta mülechi lantu domo mew, tüfa pülleley ta Sidon waria mew. 27Ka rume mülerkey ti lepra kutranngelu feychi mongelelu tati pelon wentru Elisew, fey kiñe no rume tremolngelay engün, welu tremolngey ta Naman müten, Siria tuwlu.

28Femngechi feypingelu, kom tüfeychi pu che mülelu tati sinagoga mew rume lladküy engün. 29Feymew witrapüray engün ka wemünentufi engün ta Jesus feytichi waria mew, ka yefingün kiñe lilkülechi wingkul püle. Tüye mew ütrüfnagümafulu engün ta Jesus ti lilkülelu mew, 30welu Jesus katrürupay kisu engün ñi rangiñ mew, fey kañpüle amutuy.

Kiñe wentru konweküfülelu

(Marku 1.21-28)

31Feymew Jesus amuy ta Kapernaum waria mew, tati mülelu ta Galilea. Tüfey mew kimeltumekefi ti pu che ti ürkütun antü mew. 32Feymew ti pu che rume afmatulewey tañi femngechi kimeltungen mew, ka fentren pepiluwün mew dungumekelu am.

33Fey ti sinagoga mew mülerkey kiñe wentru kontunieetew weküfü. Tati weküfü, fey tüfa wirarüy fütra newentu:

34—¡Elkünumuiñ! ¿Chumngelu anta wütumupaiñ ta iñchiñ, Jesus Nasaret tuwlu? ¿Wütumupaiñ taiñ apümkamupayafiel? Iñche ta kimnieeyu, ka kimnien eymi ta Ngünechen tañi lif küme Dullinngen.

35Feymew Jesus katrütudungufi tiyechi weküfü feypilen mew:

—¡Dungukilnge ka elkünutufinge ta tüfeychi wentru!

Feymew ti weküfü ütrüfpuwülfi pülli mew ti wentru chew müley ti pu che, feymew tripatuy ti wentru mew ka chem wesa allfül-lafi rume. 36Femngechi kom pellkey engün, ka welukonkechi feypiwi engün: “¿Chem dungun anta tüfa? Kom pepiluwün mew ka newentu dungun mew tüfachi wentru wemünentufi ti weküfü ñi tripatuael ti wentru mew, ¡fey ti pu weküfü tripatukey!”

37Feymew itrokom püle mülechi pu che Galilea trokiñ mapu mew nütramyefi engün ta Jesus.

Jesus tremoltufi ta Pedro tañi llalla

(Matew 8.14-15; Marku 1.29-31)

38Tripatulu Jesus ti sinagoga mew, fey konpuy Simon ñi ruka mew. Simon ñi llalla rume aling kutrankülerkey, fey llellipungey ta Jesus ñi tremoltuafiel. 39Feymew Jesus nagkintufi ti kuse, fey werküfi ti aling kutran ñi tripatuael ti kuse mew, fey tremoltuy ti aling kutran mew. Feychi lelen mew müten Simon ñi llalla witratuy ka pürüm eluwi ñi poyeafiel ta Jesus.

Jesus tremolyetufi rume fentren kutran

(Matew 8.16-17; Marku 1.32-34)

40Fey dew ella konchi antü mew, kom ti pu kutranküleyelu ka fill wesake kutran nielu, küpalngey ta Jesus mew. Fey Jesus wente puwülelfi ñi kuwü kake kiñeke ti pu kutran, fey tremolyetufi. 41Fentren pu kutran mew wirarkülen tripayetuy ti pu weküfü:

“¡Eymi Ngünechen ñi Fotüm lle!” pi engün.

Welu Jesus katrütudunguniefi ti pu weküfü ka elulafi ñi dunguael engün. Jesus femngechi femfi tati pu weküfü, kisu engün am kimnieetew Ngünechen ñi Cristongen.

Jesus kimelüy tañi werkün dungu ti sinagoga mew

(Marku 1.35-39)

42Fey wünlu dewma, Jesus tripatuy ti waria mew, fey amuy püntütripalechi lelfün mew. Welu ti pu che kintueyew, fey puwi engün chew ñi mülepumum ta Jesus, ayürkefulu engün am Jesus ñi müleweael kisu engün mew, fey ñi amunoael kañpüle. 43Welu Jesus feypifi ti pu che:

—Iñche müley tañi kimelafiel Ngünechen ñi küme dungu tati kakelu waria mew kafey, ñi femngechi femael am werküngelu ta iñche.

44Feyta famngechi Jesus miyawi ñi kimelafiel ti werken dungu ta Galilea müleyechi sinagoga mew.+

Ngünechen ñi Küme Dungu

© 2011-05-16, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index