Search form

الْأَعْمَالْ 1

الْفَصْلْ اللّْوّْلْ

1كْتَبْتْ كْتَابِي اللّْوّْلْ آ تَاوْفِيلُسْ، عْلَى كُلّْ مَا بْدَا يَسُوعْ كَيْدِيرْ وْكَيْعَلّْمْ بِيهْ،* 2حْتَّى لْلنّْهَارْ اللِّي تّْرْفَعْ فِيهْ، مْنْ بَعْدْمَا تّْكَلّْمْ بْالرُّوحْ الْقُدُسْ وْوْصَّى الرُّسُلْ اللِّي خْتَارْهُمْ، 3وْلِيهُمْ وْرَّا رَاسُه حَيّْ بْبَرَاهِينْ كْتِيرَة، مْنْ بَعْدْ الْعْدَابْ وْالْمُوتْ دْيَالُه، وْمُدَّةْ رْبْعِينْ يُومْ وْهُوَ كَيْظْهَرْ لِيهُمْ وْكَيْتّْكَلّْمْ عْلَى الْأُمُورْ اللِّي خَاصَّة بْمَمْلَكَةْ اللَّهْ.

4وْمْلِّي كَانْ ݣَالْسْ كَيَاكُلْ مْعَاهُمْ، وْصَّاهُمْ وْݣَالْ: «مَا تْمْشِيوْشْ مْنْ أُورْشَلِيمْ، وَلَكِنْ تّْسْنَّاوْ الْوَعْدْ اللِّي وْعَدْ بِيهْ بَّا وْسْمَعْتُوهْ مْنِّي،* 5عْلَاحْقَّاشْ يُوحَنَّا كَانْ كَيْعَمّْدْ بْالْمَا، أَمَّا نْتُمَ رَاهْ غَادِي تْتْعَمّْدُو بْالرُّوحْ الْقُدُسْ مْنْ بَعْدْ يَّامَاتْ قْلَالْ».*

يَسُوعْ تّْرْفَعْ لْلسّْمَا

6وْهُمَ يْسْوّْلُوهْ التّْلَامْدْ مْلِّي كَانُو مْجْمُوعِينْ وْݣَالُو لِيهْ: «يَا رَبّْ، وَاشْ فْهَادْ الزّْمَانْ غَادِي تْرْجّْعْ الْمُلْكْ لْإِسْرَائِيلْ؟». 7وْجَاوْبْهُمْ يَسُوعْ: «مَاشِي مْنْ حَقّْكُمْ تْعَرْفُو الْمُنَاسَبَاتْ وْالْوْقَاتْ اللِّي حَدَّدْهُمْ الْآبْ بْالْقُدْرَة دْيَالُه. 8وَلَكِنْ غَادِي تَاخْدُو الْقُوَّة مْلِّي يْنْزَلْ عْلِيكُمْ الرُّوحْ الْقُدُسْ، وْغَتْكُونُو لِيَّ شْهُودْ فْأُورْشَلِيمْ وْبْلَادْ الْيَهُودِيَّة كُلّْهَا وْالسَّامِرَة، وْحْتَّى لْآخِرْ بْلَاصَة فْالدّْنْيَا».*

9وْمْنْ بَعْدْمَا ݣَالْ هَادْ الْكْلَامْ، تّْرْفَعْ وْهُمَ كَيْشُوفُو، حْتَّى ضَرْݣَاتُه عْلِيهُمْ سْحَابَة.* 10وْمْلِّي كَانُو كَيْشُوفُو فْالسّْمَا وْهُوَ كَيْبَعّْدْ، وْقْفُو حْدَاهُمْ عْلَى غَفْلَة جُوجْ رْجَالْ بْلْبَاسْ بْيَضْ، 11وْݣَالُو لِيهُمْ: «آ هَادْ الرّْجَالْ الْجَلِيلِيِّينْ، مَالْكُمْ وَاقْفِينْ كَتْشُوفُو فْالسّْمَا؟ يَسُوعْ هَادَا اللِّي تّْرْفَعْ مْنْ وَسْطْكُمْ لْلسّْمَا، غَيْرْجَعْ مْنّْهَا كِمَا شْفْتُوهْ غَادِي لِيهَا».

التّْلَامْدْ كَيْخْتَارُو مَتِّيَاسْ فْبْلَاصْةْ يَهُودَا

12وْمْنْ بَعْدْ، رْجْعُو التّْلَامْدْ لْأُورْشَلِيمْ مْنْ الجّْبَلْ اللِّي سْمِيتُه جْبَلْ الزِّيتُونْ، اللِّي قْرِيبْ مْنْ أُورْشَلِيمْ بْكِيلُومِتْرْ تْقْرِيبًا. 13وْمْلِّي دَخْلُو لْلْمْدِينَة، طْلْعُو لْلْبِيتْ الْفُوقَانِي اللِّي كَانُو كَيْتّْجَمْعُو فِيهْ، وْكَانْ تْمَّ بُطْرُسْ وْيُوحَنَّا وْيَعْقُوبْ وْأَنْدْرَاوُسْ وْفِيلُبُّسْ وْتُومَا وْبَرْتُولَمَاوُسْ وْمَتَّى وْيَعْقُوبْ بْنْ حَلْفَى وْسِمْعَانْ الْغَيُورْ وْيَهُودَا وَلْدْ يَعْقُوبْ.* 14هَادُو كُلّْهُمْ كَانُو كَيْدَاوْمُو عْلَى الصّْلَاة بْقَلْبْ وَاحْدْ، مْعَ الْعْيَالَاتْ وْمَرْيَمْ أُمّْ يَسُوعْ وْخُوتُه.

15وْفْدِيكْ لِيَّامْ، وْقَفْ بُطْرُسْ وَسْطْ الْخُوتْ الْمُومْنِينْ، وْكَانُو الْحَاضْرِينْ تْقْرِيبًا مْيَة وْعْشْرِينْ وَاحْدْ وْهُوَ يْݣُولْ: 16«آ الْخُوتْ، كَانْ لَابْدّْ مَا يْتّْحَقّْقْ هَادْشِّي اللِّي مْكْتُوبْ فْكْتَابْ اللَّهْ وْاللِّي ݣَالُه الرُّوحْ الْقُدُسْ مْنْ قْبَلْ بْلْسَانْ النّْبِي دَاوُدْ، عْلَى يَهُودَا اللِّي وْرَّا الطّْرِيقْ لْهَادُوكْ اللِّي شْدُّو يَسُوعْ. 17حِيتْ يَهُودَا كَانْ مْحْسُوبْ وَاحْدْ مْنَّا وْكَانْ عَنْدُه الْحَقّْ بَاشْ يْشَارْكْنَا فْهَادْ الْخْدْمَة دْيَالْ الرَّبّْ. 18وْنَاضْ هَادْ الرَّاجْلْ وْشْرَا فْدَّانْ بْفْلُوسْ الْحْرَامْ، وْمْلِّي طَاحْ عْلَى وْجْهُه تّْحَلَّاتْ كَرْشُه وْخَرْجُو مْصَارْنُه كُلّْهُمْ.* 19وْوْلَّى هَادْشِّي مْعْرُوفْ عَنْدْ ݣَاعْ النَّاسْ دْيَالْ أُورْشَلِيمْ، حْتَّى تّْسَمَّى دَاكْ الْفْدَّانْ بْلُغْتْهُمْ حَقْلْ دَمَا يَعْنِي فْدَّانْ الدّْمْ. 20حِيتْ مْكْتُوبْ فْكْتَابْ الْمَزَامِيرْ:

مْصَّابْ تْوَلِّي دَارُه خَرْبَة

وْحْتَّى حَدّْ مَا يْسْكُنْ فِيهَا.

وْيَاخُدْ خْدَمْتُه وَاحْدْ آخُرْ.

21عْلَى هَادْشِّي خَاصّْ وَاحْدْ مْنْ بِينْ الرّْجَالْ اللِّي عَاشُو مْعَانَا الْوَقْتْ كُلُّه اللِّي كَانْ فِيهْ الرَّبّْ يَسُوعْ وَسْطْنَا، 22مْنْ الْمَعْمُودِيَّة اللِّي عَمّْدُه يُوحَنَّا حْتَّى لْلنّْهَارْ اللِّي تّْرْفَعْ فِيهْ لْلسّْمَا مْنْ بِينَاتْنَا، يْوَلِّي شَاهْدْ مْعَانَا بْلِّي الرَّبّْ يَسُوعْ تّْبْعَتْ مْنْ الْمُوتْ».

23وْهُمَ يْقَدّْمُو جُوجْ دْ النَّاسْ: يُوسْفْ اللِّي كَيْعَيْطُو لِيهْ بَارْسَابَا وْاللِّي كَيْتّْسْمَّى تَانِي يُوسْتُسْ، وْمَتِّيَاسْ. 24وْصْلَّاوْ وْݣَالُو: «يَا رَبّْ، نْتَ اللِّي عَارْفْ قْلُوبْ النَّاسْ كُلّْهُمْ، بَيّْنْ لِينَا شْكُونْ اللِّي خْتَارِتِيهْ مْنْ هَادْ الجُّوجْ، 25بَاشْ يَاخُدْ هَادْ الْخْدْمَة وْيْكُونْ رَسُولْ فْبْلَاصْةْ يَهُودَا اللِّي خْلَّاهَا وْمْشَى لْلْمُوضْعْ اللِّي يْسْتَاهْلْهُ». 26وْضْرْبُو الْعُودْ عْلِيهُمْ بْجُوجْ وْهُوَ يْجِي فْمَتِّيَاسْ، وْوْلَّى مْعَ الرُّسُلْ الْحْضَاشْ.

الإنجيل بالدراجة المغربية

© 2012 دار الكتاب المقدس بالمغرب. جميع الحقوق محفوظة

© 2012 Morocco Bible Society. All rights reserved

More Info | Version Index