Search form

الْأَعْمَالْ 10

الْفَصْلْ الْعَاشْرْ

كُرْنِيلْيُوسْ شَافْ رُؤْيَا

1وْكَانْ كَيْسْكُنْ فْقَيْصَرِيَّة وَاحْدْ الرَّاجْلْ سْمِيتُه كُرْنِيلْيُوسْ، قَايْدْ دْ الْعَسْكَرْ مْنْ الْفَرْقَة اللِّي كَتّْسْمَّى الْإِيطَالِيَّة. 2وْكَانْ هَادْ الرَّاجْلْ مْتَّاقِي اللَّهْ وْكَيْخَافْ اللَّهْ هُوَ وْعَائِلْتُه كُلّْهَا، كَيْصَدّْقْ عْلَى النَّاسْ، وْكَيْصَلِّي لْلَّهْ فْكُلّْ وَقْتْ. 3وْفْجْوَايْهْ التّْلَاتَة دْ النّْهَارْ، شَافْ كُرْنِيلْيُوسْ فْوَاحْدْ الرُّؤْيَا مَلَاكْ مْنْ عَنْدْ اللَّهْ دَاخْلْ لْعَنْدُه وْكَيْݣُولْ لِيهْ: «آ كُرْنِيلْيُوسْ!». 4وْحَقَّقْ فْالْمَلَاكْ وْهُوَ خَايْفْ، وْرَدّْ عْلِيهْ: «شْنُو آ سِيدِي؟». وْݣَالْ لِيهْ الْمَلَاكْ: «اللَّهْ سْمَعْ لْصْلَاتْكْ وْشَافْ الْخِيرْ اللِّي كَتْدِيرْ، وْتّْفَكّْرَكْ. 5وْدَابَا، صِيفْطْ شِي رْجَالْ لْيَافَا بَاشْ تْجِيبْ سِمْعَانْ اللِّي مْكَنِّي بُطْرُسْ. 6رَاهْ ݣَالْسْ عَنْدْ وَاحْدْ الرَّاجْلْ دْبَّاغْ سْمِيتُه سِمْعَانْ، دَارُه عْلَى جَنْبْ الْبْحَرْ». 7وْغِيرْ مْشَى الْمَلَاكْ اللِّي تّْكَلّْمْ مْعَاهْ، وْهُوَ يْعَيّْطْ كُرْنِيلْيُوسْ عْلَى جُوجْ مْنْ الْخْدَّامَا دْيَالُه، وْوَاحْدْ مْنْ الْعَسْكَرْ مْتَّاقِي اللَّهْ مْنْ هَادُوكْ اللِّي كَيْكُونُو دِيمَا مْعَاهْ، 8وْعَاوْدْ لِيهُمْ كُلّْ مَا جْرَا، وْصِيفْطْهُمْ لْيَافَا.

بُطْرُسْ حْتَّى هُوَ شَافْ رُؤْيَا

9وْالْغَدّْ لِيهْ سَافْرُو. وْمْلِّي قَرّْبُو لْيَافَا، طْلَعْ بُطْرُسْ لْلسّْطَحْ جْوَايْهْ الطّْنَاشْ دْ النّْهَارْ بَاشْ يْصَلِّي، 10وْجَاعْ بْزَّافْ وْبْغَا يَاكُلْ. وْفْالْوَقْتْ اللِّي بْدَاوْ كَيْوَجّْدُو لِيهْ الْمَاكْلَة، جَاتُه الدُّوخَة وْطَاحْ، 11وْهُوَ يْشُوفْ السّْمَا مْحْلُولَة، وْشِي حَاجَة نَازْلَة بْحَالْ شِي يْزَارْ كْبِيرْ مْعْقُودْ مْنْ طْرَافُه بْرَبْعَة، مْدَلِّي عْلَى الْأَرْضْ. 12وْفِيهْ ݣَاعْ نْوَاعْ الْبْهَايْمْ وْالْحَيَوَانَاتْ دْ الْأَرْضْ اللِّي كَتْزْحَفْ وْطْيُورْ السّْمَا. 13وْسْمَعْ صُوتْ كَيْݣُولْ لِيهْ: «آ بُطْرُسْ، نُوضْ دْبَحْ وْكُولْ». 14وَلَكِنْ بُطْرُسْ ݣَالْ: «لَّا آ رْبِّي! عْلَاحْقَّاشْ عَمّْرْنِي مَا كْلِيتْ شِي حَاجَة حْرَامْ وْلَا مْنْجُوسَة». 15وْعَاوْدْ ݣَالْ لِيهْ الصُّوتْ مَرَّة خْرَى: «اللِّي دَارُه اللَّهْ طَاهْرْ، مَا تْرَدُّوشْ نْتَ مْنْجُوسْ!». 16وْتّْعَاوْدْ هَادْ الْكْلَامْ تْلَاتَة دْ الْمَرَّاتْ، وْدِيكْ السَّاعَة تّْرَفْعَاتْ دِيكْ الْحَاجَة لْلسّْمَا.

17وْمْلِّي كَانْ بُطْرُسْ حَايْرْ كَيْسْوّْلْ رَاسُه عْلَى مْعْنِيّْةْ هَادْ الرُّؤْيَا اللِّي شَافْهَا، لْقَاوْ الرّْجَالْ اللِّي صِيفْطْهُمْ كُرْنِيلْيُوسْ دَارْ سِمْعَانْ، وْوْقْفُو حْدَا الْبَابْ 18وْعَيْطُو كَيْسْوّْلُو: «وَاشْ سِمْعَانْ الْمْكَنِّي بُطْرُسْ ݣَالْسْ عَنْدْكُمْ هْنَا؟». 19وْمْلِّي كَانْ بُطْرُسْ بَاقِي كَيْفَكّْرْ أَشْنُو كَتْعْنِي هَادْ الرُّؤْيَا، ݣَالْ لِيهْ رُوحْ اللَّهْ: «فْالْبَابْ تْلَاتَة دْ الرّْجَالْ كَيْقَلّْبُو عْلِيكْ، 20نُوضْ وْنْزَلْ لْعَنْدْهُمْ وْسِيرْ مْعَاهُمْ بْلَا مَا تْشَكّْ فْوَالُو، عْلَاحْقَّاشْ أَنَا اللِّي صِيفْطْتْهُمْ لِيكْ». 21وْهُوَ يْنْزَلْ بُطْرُسْ لْعَنْدْ الرّْجَالْ اللِّي صِيفْطْهُمْ لِيهْ كُرْنِيلْيُوسْ، وْݣَالْ لِيهُمْ: «أَنَا هُوَ اللِّي كَتْقَلّْبُو عْلِيهْ، أَشْنُو هُوَ السَّبَبْ عْلَاشْ جِيتُو؟». 22وْجَاوْبُوهْ: «صِيفْطْنَا لْعَنْدْكْ الْقَايْدْ دْ الْعَسْكَرْ كُرْنِيلْيُوسْ، وْهُوَ رَاجْلْ صَالْحْ كَيْخَافْ اللَّهْ، السُّمْعَة دْيَالُه مْزْيَانَة بِينْ ݣَاعْ الشَّعْبْ دْ لِيهُودْ، رَاهْ تّْكَلّْمْ مْعَاهْ مَلَاكْ مْقَدّْسْ مْنْ عَنْدْ اللَّهْ بَاشْ يْعْرَضْ عْلِيكْ لْدَارُه وْيْسْمَعْ مْنّْكْ الْكْلَامْ اللِّي عَنْدْكْ». 23وْهُوَ يْدَخّْلْهُمْ بُطْرُسْ لْعَنْدُه وْضَايْفْهُمْ.

وْالْغَدّْ لِيهْ، مْشَى مْعَاهُمْ. وْكَانُو مْعَاهْ شِي خُوتْ مْنْ يَافَا، 24وْفْالنّْهَارْ التَّانِي وْصْلُو لْقَيْصَرِيَّة. وْكَانْ كُرْنِيلْيُوسْ كَيْتّْسْنَّاهُمْ مْعَ النَّاسْ اللِّي عَارْضْ عْلِيهُمْ مْنْ عَائِلْتُه وْصْحَابُه اللِّي قْرَابْ لِيهْ. 25وْغِيرْ دْخَلْ بُطْرُسْ لْلدَّارْ، رَحّْبْ بِيهْ كُرْنِيلْيُوسْ وْطَاحْ لْلْأَرْضْ عَنْدْ رْجْلِيهْ وْسْجَدْ لِيهْ. 26وَلَكِنْ بُطْرُسْ وَقّْفُه وْݣَالْ لِيهْ: «نُوضْ، رَاهْ حْتَّى أَنَا غِيرْ إِنْسَانْ بْحَالْكْ!»، 27وْمْنْ بَعْدْ دْخَلْ بُطْرُسْ وْهُوَ كَيْتّْكَلّْمْ مْعَ كُرْنِيلْيُوسْ، وْلْقَا بْزَّافْ دْ النَّاسْ مْجْمُوعِينْ، 28وْݣَالْ لِيهُمْ: «كَتْعَرْفُو بْلِّي لِيهُودِي مْحَرّْمْ عْلِيهْ يْعَاشْرْ اللِّي مَاشِي يْهُودِي، وْلَا يْجِي لْعَنْدُه لْدَارُه. وَلَكِنْ اللَّهْ وْرَّانِي بْلِّي مَا خَاصّْنِي نْحَرّْمْ الْعْشْرَة دْيَالْ حْتَّى شِي وَاحْدْ وْلَا نْعْتَبْرُه مْنْجُوسْ. 29عْلَى هَادْشِّي، مْلِّي عَيّْطْتُو عْلِيَّ جِيتْ بْلَا مَا نْݣُولْ لَّا. وْدَابَا بْغِيتْ نْعْرَفْ عْلَاشْ عَيّْطْتُو عْلِيَّ؟» 30وْݣَالْ كُرْنِيلْيُوسْ: «مُدَّةْ رْبَعْ يَّامْ هَادِي مْعَ التّْلَاتَة دْ الْعْشِيَّة كْنْتْ كَنْصَلِّي فْدَارِي، وْعْلَى غَفْلَة وْقَفْ وَاحْدْ الرَّاجْلْ قُدَّامِي بْلْبَاسْ كَيْلْمَعْ 31وْهُوَ يْݣُولْ لِيَّ: آ كُرْنِيلْيُوسْ، اللَّهْ سْمَعْ لْصْلَاتْكْ وْتّْفَكّْرْ الْخِيرْ اللِّي كَتْدِيرْ مْعَ النَّاسْ، 32صِيفْطْ شِي وَاحْدْ لْيَافَا، وْعَيّْطْ عْلَى سِمْعَانْ اللِّي مْكَنِّي بُطْرُسْ، رَاهْ ݣَالْسْ فْدَارْ سِمْعَانْ الدّْبَّاغْ عْلَى جَنْبْ الْبْحَرْ، وْمْلِّي غَيْجِي غَيْتّْكَلّْمْ مْعَاكْ. 33وْدْغْيَا صِيفْطْتْ لِيكْ، وْنْتَ دْرْتِي مْزِيَّة مْلِّي جِيتِي. وْدَابَا هَا حْنَا كُلّْنَا حَاضْرِينْ قُدَّامْ اللَّهْ بَاشْ نْسَمْعُو ݣَاعْ دَاكْشِّي اللِّي آمْرَكْ بِيهْ الرَّبّْ».

بُطْرُسْ كَيْجَاوْبْ عْلَى كْلَامْ كُرْنِيلْيُوسْ

34وْبْدَا بُطْرُسْ كْلَامُه وْݣَالْ: «فْالْحَقِيقَة، أَنَا عَادْ فْهَمْتْ بْلِّي اللَّهْ مَا كَيْدِيرْشْ الْوْجْهِيَّاتْ، 35وْبْلِّي كُلّْ وَاحْدْ تَّاقَى اللَّهْ مْنْ أَيّْ شَعْبْ كَانْ، وْدَارْ الْخِيرْ، رَاهْ مْقْبُولْ عَنْدْ اللَّهْ. 36وْاللَّهْ صِيفْطْ كْلَامُه لْشَعْبْ إِسْرَائِيلْ، بَاشْ يْخَبّْرْهُمْ بْالْهْنَا بْيَسُوعْ الْمَسِيحْ اللِّي هُوَ رَبّْ لْلنَّاسْ كُلّْهُمْ. 37رَاكُمْ عْرَفْتُو أَشْنُو طْرَا فْبْلَادْ الْيَهُودِيَّة كُلّْهَا، وْكُلّْشِي بْدَا فْالْجَلِيلْ مْنْ بَعْدْ الْمَعْمُودِيَّة اللِّي بَرّْحْ بِيهَا يُوحَنَّا الْمَعْمَدَانْ، 38وْكَتْعَرْفُو كِيفَاشْ يَسُوعْ اللِّي مْنْ النَّاصِرَة، خْتَارُه اللَّهْ بْالرُّوحْ الْقُدُسْ وْالْقُوَّة، وْجَالْ فْكُلّْ مُوضْعْ كَيْدِيرْ الْخِيرْ وْكَيْشَافِي كُلّْ وَاحْدْ تْسَلّْطْ عْلِيهْ إِبْلِيسْ، عْلَاحْقَّاشْ اللَّهْ كَانْ مْعَاهْ. 39وْحْنَا كَنْشَهْدُو عْلَى ݣَاعْ الْخِيرْ اللِّي دَارْ فْبْلَادْ الْيَهُودِيَّة وْفْأُورْشَلِيمْ. وْرَاهْ هُوَ اللِّي قْتْلُوهْ مْعَلّْقِينُه عْلَى خَشْبَة. 40وَلَكِنْ اللَّهْ بَعْتُه مْنْ الْمُوتْ فْالْيُومْ التَّالْتْ، وْخْلَّاهْ يْبَانْ، 41مَاشِي لْلشَّعْبْ كُلُّه، وَلَكِنْ غِيرْ لْلشّْهُودْ اللِّي خْتَارْهُمْ اللَّهْ مْنْ قْبَلْ، وْاللِّي هُمَ حْنَا، اللِّي كْلِينَا وْشْرَبْنَا مْعَاهْ مْنْ بَعْدْمَا تّْبْعَتْ مْنْ الْمُوتْ. 42وْمْنْ بَعْدْ وْصَّانَا بَاشْ نْخَبّْرُو النَّاسْ بْالْبْشَارَة، وْنْشَهْدُو بْلِّي اللَّهْ عْطَاهْ بَاشْ يْحْكَمْ عْلَى النَّاسْ الْحَيِّينْ وْالْمْيّْتِينْ. 43وْلِيهْ كَيْشْهْدُو ݣَاعْ الْأَنْبِيَا بْلِّي كُلّْ وَاحْدْ كَيْآمْنْ بِيهْ غَتّْغْفَرْ لِيهْ الدّْنُوبْ بْالْإِسْمْ دْيَالُه».

الرُّوحْ الْقُدُسْ كَيْنْزَلْ حْتَّى عْلَى الْمُومْنِينْ اللِّي مَاشِي يْهُودْ

44وْمْلِّي كَانْ بُطْرُسْ كَيْݣُولْ هَادْ الْكْلَامْ، نْزَلْ الرُّوحْ الْقُدُسْ عْلَى ݣَاعْ النَّاسْ اللِّي كَانُو كَيْسَمْعُو لْكْلَامُه. 45وْتّْعَجّْبُو ݣَاعْ الْمُومْنِينْ لِيهُودْ اللِّي جَاوْ مْعَ بُطْرُسْ، مْلِّي شَافُو بْلِّي اللَّهْ فَاضْ بْالنِّعْمَة دْيَالْ الرُّوحْ الْقُدُسْ حْتَّى عْلَى اللِّي مَاشِي يْهُودْ، 46حِيتْ سْمْعُوهُمْ كَيْتّْكَلّْمُو بْلُغَاتْ، وْكَيْسَبّْحُو اللَّهْ. وْهُوَ يْݣُولْ بُطْرُسْ: 47«وَاشْ يْقْدَرْ شِي وَاحْدْ يْمْنَعْ الْمَا بَاشْ مَا يْتْعَمّْدُوشْ هَادْ النَّاسْ اللِّي نْزَلْ عْلِيهُمْ الرُّوحْ الْقُدُسْ بْحَالْنَا حْنَا؟». 48وْآمْرْهُمْ بُطْرُسْ بَاشْ يْتْعَمّْدُو بْإِسْمْ يَسُوعْ الْمَسِيحْ. وْمْنْ بَعْدْ طْلَبْ مْنُّه كُرْنِيلْيُوسْ وْعَائِلْتُه بَاشْ يْݣْلَسْ مْعَاهُمْ شِي يَّامَاتْ.

الإنجيل بالدراجة المغربية

© 2012 دار الكتاب المقدس بالمغرب. جميع الحقوق محفوظة

© 2012 Morocco Bible Society. All rights reserved

More Info | Version Index