Search form

الْأَعْمَالْ 14

الْفَصْلْ رْبَعْطَاشْ

بُولُسْ وْبَرْنَابَا فْإِيقُونِيَة

1وْدْخَلْ بُولُسْ وْبَرْنَابَا لْدَارْ الصّْلَاة دْيَالْ لِيهُودْ فْإِيقُونِيَة، وْتّْكَلّْمُو بْكْلَامْ خْلَّا بْزَّافْ دْ النَّاسْ مْنْ لِيهُودْ وْالْيُونَانِيِّينْ يْآمْنُو. 2وَلَكِنْ لِيهُودْ اللِّي مَاشِي مُومْنِينْ فَسّْدُو عْقُولْ النَّاسْ اللِّي مَاشِي يْهُودْ وْحَرّْشُوهُمْ عْلَى الْخُوتْ الْمُومْنِينْ. 3وَاخَّا هَكَّا بْقَى بُولُسْ وْبَرْنَابَا فْإِيقُونِيَة مُدَّة طْوِيلَة كَيْخَبّْرُو النَّاسْ عْلَى الرَّبّْ بْلَا مَا يْخَافُو، وْكَانْ كَيْشْهَدْ عْلَى كْلَامْ النِّعْمَة دْيَالُه، بْالْعَلَامَاتْ وْالْأُمُورْ الْعْجِيبَة اللِّي دَارْهَا عْلَى يْدِّيهُمْ. 4وْتّْقَسْمُو النَّاسْ دْيَالْ الْمْدِينَة، شِي وْحْدِينْ كَانُو مْعَ لِيهُودْ، وْوْحْدِينْ خْرِينْ مْعَ الرُّسُلْ. 5وْفْالْوَقْتْ اللِّي تَّافْقُو فِيهْ لِيهُودْ وْاللِّي مَاشِي يْهُودْ وْمْعَاهُمْ الرُّؤَسَا دْيَالْهُمْ بَاشْ يْهَجْمُو عْلِيهُمْ وْيْرَجْمُوهُمْ، 6عْرَفْ بُولُسْ وْبَرْنَابَا الْخُطَّة دْيَالْهُمْ، وْهُمَ يْهَرْبُو لْمْدُونْ لِسْتْرَة وْدَرْبَة وْلْلْمْدُونْ الْقْرِيبَة لِيهُمْ. 7وْتْمَّ بْدَاوْ كَيْخَبّْرُو النَّاسْ بْالْبْشَارَة.

بُولُسْ وْبَرْنَابَا فْلِسْتْرَة وْدَرْبَة

8وْكَانْ فْلِسْتْرَة وَاحْدْ الرَّاجْلْ مْنْ نْهَارْ تّْزَادْ وْهُوَ زْحَّافْ، عَمّْرُه مَا تّْمْشَّى. 9وْكَانْ هَادْ الرَّاجْلْ ݣَالْسْ كَيْتّْصَنّْتْ لْبُولُسْ مْلِّي كَانْ كَيْتّْكَلّْمْ، وْشَافْ فِيهْ بُولُسْ مْزْيَانْ وْحَسّْ بْلِّي هَادْ الرَّاجْلْ عَنْدُه الْإِيمَانْ بَاشْ يْتّْشَافَى، 10وْهُوَ يْݣُولْ لِيهْ بْصُوتْ عَالِي: «نُوضْ وْقَفْ عْلَى رْجْلِيكْ!» وْنَاضْ وْقَفْ وْبْدَا كَيْمْشِي. 11وْمْلِّي شَافُو الجّْمَاعَاتْ دْ النَّاسْ مَا دَارْ بُولُسْ، ݣَالُو بْلُغْتْهُمْ اللِّيقُونِيَّة: «الْإِلَاهَاتْ خْدَاوْ صُورْةْ الْبَشَرْ وْنْزْلُو لْعَنْدْنَا!». 12وْسْمَّاوْ بَرْنَابَا زَفْسْ، وْبُولُسْ هَرْمَسْ، حِيتْ هُوَ اللِّي كَانْ كَيْتّْكَلّْمْ بْزَّافْ. 13وْجَا رَاجْلْ الدِّينْ الْمْكَلّْفْ بْمَعْبَدْ الصَّنَمْ زَفْسْ اللِّي فْالدّْخْلَة دْيَالْ الْمْدِينَة، وْجَابْ التِّيرَانْ وْتِيجَانْ دْيَالْ الْوَرْدْ حْدَا الْبِيبَانْ، وْبْغَا يْقَدّْمْ الدّْبِيحَة مْعَ الجّْمَاعَاتْ دْيَالْ النَّاسْ. 14وْمْلِّي سْمْعُو الرُّسُلْ بُولُسْ وْبَرْنَابَا هَادْ الْخْبَارْ، قَطّْعُو حْوَايْجْهُمْ وْخَرْجُو بْالزّْرْبَة لْعَنْدْ الجّْمَاعَة دْ النَّاسْ كَيْغَوّْتُو 15وْكَيْݣُولُو: «آ هَادْ النَّاسْ، عْلَاشْ كَتْدِيرُو هَادْشِّي؟ رَاهْ حْتَّى حْنَا بَشَرْ وْكَنْحَسُّو بْحَالْكُمْ، كَنْخَبّْرُوكُمْ بْالْبْشَارَة بَاشْ تْخَلِّيوْ هَادْ الْأُمُورْ الْبَاطْلَة وْتْرْجْعُو لْلَّهْ الْحَيّْ، اللِّي خْلَقْ السّْمَا وْالْأَرْضْ وْالْبْحَرْ وْكُلّْ حَاجَة فِيهُمْ. 16وْهُوَ اللِّي خْلَّا ݣَاعْ الشّْعُوبْ فْقْدِيمْ الزّْمَانْ يْمْشِيوْ فْطْرِيقْهُمْ، 17وْوَاخَّا هَكَّاكْ كَانْ كَيْشْهَدْ لْرَاسُه عْلَى الْخِيرْ اللِّي كَيْدِيرْ: كَيْنَزّْلْ لِيكُمْ الشّْتَا مْنْ السّْمَا، وْكَيْعْطِيكُمْ الصَّابَا فْوَقْتْهَا، وْكَيْرْزَقْكُمْ بْالْمَاكْلَة، وْكَيْعَمّْرْ قْلُوبْكُمْ بْالْفَرْحَة». 18وْغِيرْ بَزّْزْ بَاشْ قَدْرُو الرُّسُلْ بْجُوجْ بْهَادْ الْكْلَامْ يْحَبْسُو النَّاسْ بَاشْ مَا يْقَدّْمُوشْ لِيهُمْ الدّْبِيحَة.

19وْمْنْ بَعْدْ جَاوْ شِي يْهُودْ مْنْ أَنْطَاكْيَة وْإِيقُونِيَة، وْقْنْعُو الجّْمَاعَاتْ دْ النَّاسْ بْكْلَامْهُمْ، وْهُمَ يْرَجْمُو بُولُسْ وْجَرُّوهْ لْبَرَّا دْ الْمْدِينَة وْهُمَ كَيْضَنُّو بْلِّي مَاتْ. 20وْمْلِّي تّْجَمْعُو عْلِيهْ التّْلَامْدْ، نَاضْ وْرْجَعْ لْلْمْدِينَة. وْالْغَدّْ لِيهْ خْرَجْ مْعَ بَرْنَابَا لْدَرْبَة.

بُولُسْ وْبَرْنَابَا كَيْرَجْعُو لْأَنْطَاكْيَة فْسُورِيَا

21وْخَبّْرْ بُولُسْ وْبَرْنَابَا النَّاسْ فْدَرْبَة بْالْبْشَارَة وْعَلّْمُو بْزَّافْ مْنّْهُمْ. وْمْنْ بَعْدْ رْجْعُو لْلِسْتْرَة، وْمْنّْهَا لْإِيقُونِيَة وْأَنْطَاكْيَة، 22كَيْعَاوْنُو التّْلَامْدْ وْكَيْشَجّْعُوهُمْ بَاشْ يْبْقَاوْ تَابْتِينْ فْالْإِيمَانْ دْيَالْهُمْ، وْكَيْݣُولُو: «خَاصّْنَا نْدُوزُو فْبْزَّافْ دْيَالْ الْمْحَايْنْ بَاشْ نْدَخْلُو لْمَمْلَكَةْ اللَّهْ». 23وْمْلِّي بُولُسْ وْبَرْنَابَا خْتَارُو لْلتّْلَامْدْ شْيُوخْ فْكُلّْ كْنِيسَة، صْلَّاوْ وْصَامُو مْعَاهُمْ وْخْلَّاوْهُمْ فْيْدِّينْ الرَّبّْ اللِّي آمْنُو بِيهْ.

24وْمْلِّي دَازُو الرُّسُلْ بْجُوجْ مْنْ بْلَادْ بِيسِيدِيَّة، وْصْلُو لْبْلَادْ بَمْفِيلِيَّة. 25وْخَبّْرُو النَّاسْ بْكْلَامْ اللَّهْ فْبَرْجَة، وْمْنْ بَعْدْ نْزْلُو لْأَتَّالْيَة. 26وْمْنْ تْمَّ سَافْرُو فْالْبْحَرْ رَاجْعِينْ لْأَنْطَاكْيَة، اللِّي مْنّْهَا وَدّْعُوهُمْ الْخُوتْ فْأَمَانْ اللَّهْ لْلْخْدْمَة اللِّي كَمّْلُوهَا. 27وْمْلِّي وْصْلُو لِيهَا جْمْعُو الْمُومْنِينْ دْيَالْ الْكْنِيسَة، وْخَبّْرُوهُمْ بْكُلّْ مَا دَارْ اللَّهْ مْعَاهُمْ، وْكِيفَاشْ فْتَحْ اللَّهْ بَابْ الْإِيمَانْ لْلنَّاسْ اللِّي مَاشِي يْهُودْ. 28وْݣْلْسُو تْمَّ مُدَّة طْوِيلَة مْعَ التّْلَامْدْ.

الإنجيل بالدراجة المغربية

© 2012 دار الكتاب المقدس بالمغرب. جميع الحقوق محفوظة

© 2012 Morocco Bible Society. All rights reserved

More Info | Version Index