Search form

الْأَعْمَالْ 15

الْفَصْلْ خْمْسْطَاشْ

مُشْكِلَة فْأَنْطَاكْيَة

1وْجَاوْ شِي وْحْدِينْ مْنْ بْلَادْ الْيَهُودِيَّة، وْبْدَاوْ كَيْعَلّْمُو الْخُوتْ الْمُومْنِينْ وْݣَالُو لِيهُمْ: «مَا يْمْكَنْشْ لِيكُمْ تْنْجَاوْ إِلَا مَا تْخَتّْنْتُوشْ كِمَا كَيْݣُولْ الشّْرَعْ دْيَالْ مُوسَى». 2وْمْلِّي طْرَاتْ مُنَاقَشَة قْوِيَّة بِينْهُمْ وْبِينْ بُولُسْ وْبَرْنَابَا، تَّافْقُو بَاشْ يْسَافْرْ بُولُسْ وْبَرْنَابَا وْشِي وْحْدِينْ خْرِينْ مْنّْهُمْ لْأُورْشَلِيمْ، بَاشْ يْتّْشَاوْرُو فْهَادْ الْقَضِيَّة مْعَ الرُّسُلْ وْالشّْيُوخْ. 3وْمْنْ بَعْدْمَا صِيفْطَاتْهُمْ الْكْنِيسَة، دَازُو مْنْ فِينِيقِيَة وْالسَّامِرَة، وْخَبّْرُو بْالتّْفْصِيلْ بْلِّي حْتَّى النَّاسْ اللِّي مَاشِي يْهُودْ آمْنُو بْالْمَسِيحْ. وْهَادْ الْخْبَارْ دَارْتْ فَرْحَة كْبِيرَة بِينْ الْخُوتْ كُلّْهُمْ. 4وْمْلِّي وْصْلُو لْأُورْشَلِيمْ، رَحّْبُو بِيهُمْ الْمُومْنِينْ دْ الْكْنِيسَة وْالرُّسُلْ وْالشّْيُوخْ، وْهُمَ يْخَبّْرُوهُمْ بْكُلّْ مَا دَارْ اللَّهْ مْعَاهُمْ. 5وَلَكِنْ شِي نَاسْ اللِّي كَانُو مْنْ جْمَاعْةْ الْفْرِّيسِيِّينْ وْآمْنُو، نَاضُو وْݣَالُو: «وَاجْبْ عْلَى الْمُومْنِينْ اللِّي مَاشِي يْهُودْ يْتّْخَتّْنُو وْيْدِيرُو بْشْرَعْ مُوسَى».

6وْهُمَ يْتّْجَمْعُو الرُّسُلْ وْالشّْيُوخْ بَاشْ يْشُوفُو فْهَادْ الْقَضِيَّة. 7وْمْنْ بَعْدْ مُنَاقَشَة طْوِيلَة، نَاضْ بُطْرُسْ وْݣَالْ لِيهُمْ: «آ الْخُوتْ، كَتْعَرْفُو بْلِّي اللَّهْ خْتَارْنِي مْنْ بِينَاتْكُمْ هَادِي مُدَّة طْوِيلَة، بَاشْ نْتّْكَلّْمْ مْعَ النَّاسْ اللِّي مَاشِي يْهُودْ عْلَى الْإِنْجِيلْ بَاشْ يْسَمْعُو وْيْآمْنُو.* 8وْاللَّهْ اللِّي كَيْعْرَفْ أَشْنُو فْالْقْلُوبْ، رْضَى عْلِيهُمْ، وْعْطَاهُمْ الرُّوحْ الْقُدُسْ كِمَا عْطَاهْ لِينَا حْتَّى حْنَا،* 9وْمَا فَرّْقْ بِينَّا وْبِينْهُمْ حْتَّى فْشِي حَاجَة. وْهُوَ اللِّي نْقَّى قْلُوبْهُمْ بْالْإِيمَانْ. 10وْدَابَا عْلَاشْ كَتْجَرّْبُو اللَّهْ، وْكَتْحَطُّو عْلَى التّْلَامْدْ تْقُلْ مَا قَدْرُو يْهَزُّوهْ لَا جْدُودْنَا وَلَا حْنَا؟ 11حْنَا كَنْآمْنُو بْلِّي بْالنِّعْمَة دْيَالْ رَبّْنَا يَسُوعْ كَنّْجَاوْ، كِمَا كَيْنْجَاوْ حْتَّى هُمَ».

12وْسْكْتُو النَّاسْ كُلّْهُمْ، وْبْدَاوْ كَيْتّْصَنّْتُو لْبَرْنَابَا وْبُولُسْ وْهُمَ كَيْعَاوْدُو لِيهُمْ عْلَى ݣَاعْ الْعَلَامَاتْ وْالْأُمُورْ الْعْجِيبَة اللِّي دَارْ اللَّهْ عْلَى يْدِّيهُمْ فْوَسْطْ النَّاسْ اللِّي مَاشِي يْهُودْ.

13وْمْنْ بَعْدْمَا كَمّْلُو كْلَامْهُمْ ݣَالْ يَعْقُوبْ: «سْمْعُونِي آ الْخُوتْ: 14عَاوْدْ لِينَا سِمْعَانْ كِيفَاشْ مْنْ اللّْوّْلْ كَانْ اللَّهْ كَيْهَمُّه يَاخُدْ مْنْ الشّْعُوبْ اللِّي مَاشِي يْهُودْ شَعْبْ لِيهْ، 15وْهَادَا كَيْوَافْقْ بْزَّافْ كْلَامْ الْأَنْبِيَا فْكْتَابْ اللَّهْ اللِّي كَيْݣُولْ:

16غَادِي نْرْجَعْ مْنْ بَعْدْ هَادْشِّي،

وْغَنْبْنِي تَانِي خِيمْةْ دَاوُدْ اللِّي رَايْبَة،

وْغَنْبْنِي الرّْدَمْ دْيَالْهَا وْنْعَلِّيهْ.

17بَاشْ النَّاسْ اللِّي بْقَاوْ،

وْݣَاعْ الشّْعُوبْ اللِّي مْآمْنِينْ بْالْإِسْمْ دْيَالِي يْقَلّْبُو عْلَى الرَّبّْ.

هَادْشِّي اللِّي كَيْݣُولْ الرَّبّْ اللِّي خْلَّا هَادْ الْأُمُورْ 18مْعْرُوفَة مْنْ قْدِيمْ الزّْمَانْ.

19عْلَى هَادْشِّي كَنْشُوفْ بْلِّي مَا خَاصّْنَاشْ نْتَقّْلُو عْلَى النَّاسْ اللِّي مَاشِي يْهُودْ اللِّي كَيْرَجْعُو لْلَّهْ، 20وَلَكِنْ خَاصّْنَا نْكَتْبُو لِيهُمْ بَاشْ مَا يْبْقَاوْشْ يَاكْلُو الدّْبِيحَة اللِّي كَتّْقَدّْمْ لْلْأَصْنَامْ، وْمَا يْفَسْدُوشْ وْمَا يَاكْلُوشْ الْحَيَوَانَاتْ الْمْخْنُوقَة وْاللِّي بْدَمّْهَا. 21حِيتْ الشّْرَعْ دْيَالْ مُوسَى عَنْدُه مْنْ قْدِيمْ الزّْمَانْ نَاسْ كَيْخَبّْرُو بِيهْ فْكُلّْ مْدِينَة، وْكَيْقْرَاوْهْ فْدْيُورْ الصّْلَاة كُلّْ سْبْتْ».

الرِّسَالَة لْلْمُومْنِينْ اللِّي فْأَنْطَاكْيَة

22وْفْدَاكْ الْوَقْتْ تَّافْقُو الرُّسُلْ وْالشّْيُوخْ وْالْكْنِيسَة كُلّْهَا بَاشْ يْخْتَارُو مْنّْهُمْ جُوجْ رْجَالْ وْيْصِيفْطُوهُمْ لْأَنْطَاكْيَة مْعَ بُولُسْ وْبَرْنَابَا. وْهُمَ يْخْتَارُو يَهُودَا اللِّي كَيْسَمِّيوْهْ بَرْسَابَا، وْسِيلَا، وْكَانُو مْنْ الْمْسْؤُولِينْ الْكْبَارْ بِينْ الْخُوتْ، 23وْصِيفْطُو مْعَاهُمْ هَادْ الرِّسَالَة اللِّي مْكْتُوبْ فِيهَا:

«حْنَا خُوتْكُمْ الرُّسُلْ وْالشّْيُوخْ، كَنْسَلّْمُو عْلَى الْخُوتْ الْمُومْنِينْ اللِّي مَاشِي يْهُودْ اللِّي فْأَنْطَاكْيَة وْسُورِيَا وْكِيلِيكِيَّة. 24رَاهْ سْمَعْنَا بْلِّي شِي نَاسْ مْشَاوْ مْنْ عَنْدْنَا بْلَا مَا نْصِيفْطُوهُمْ، وْشَوّْشُو عْلِيكُمْ وْدَخّْلُو لِيكُمْ الشّْكْ بْالْهَضْرَة دْيَالْهُمْ. 25وْتَّافْقْنَا كُلّْنَا بَاشْ نْخْتَارُو شِي مُومْنِينْ وْنْصِيفْطُوهُمْ لِيكُمْ مْعَ خُوتْنَا الْعْزَازْ بَرْنَابَا وْبُولُسْ، 26اللِّي عْطَاوْ حْيَاتْهُمْ لْإِسْمْ رَبّْنَا يَسُوعْ الْمَسِيحْ. 27وْهَكَّا صِيفْطْنَا يَهُودَا وْسِيلَا بَاشْ يْݣُولُو لِيكُمْ بْفُمّْهُمْ هَادْ الْكْلَامْ اللِّي كْتَبْنَاهْ لِيكُمْ. 28حِيتْ بَانْ لْلرُّوحْ الْقُدُسْ وْلِينَا، بْلِّي مَا خَاصّْنَا نْكَلّْفُوكُمْ غِيرْ بْالْحْوَايْجْ اللِّي وَلَابْدّْ مْنّْهُمْ: 29خَاصّْكُمْ تْبَعّْدُو مْنْ الدّْبَايْحْ اللِّي كَتّْدْبَحْ لْلْأَصْنَامْ، وْمَا تَاكْلُوشْ الدّْمْ وْالدّْبِيحَة الْمْخْنُوقَة، وْمَا تْفَسْدُوشْ. وْرَاهْ غَادِي تْدِيرُو الْخِيرْ فْرَاسْكُمْ إِلَا بَعّْدْتُو مْنْ هَادْشِّي. سْلَامْ اللَّهْ مْعَاكُمْ».

يَهُودَا وْسِيلَا فْأَنْطَاكْيَة

30وْهُمَ يْمْشِيوْ وْسَافْرُو لْأَنْطَاكْيَة، وْجْمْعُو الْمُومْنِينْ وْعْطَاوْهُمْ الرِّسَالَة. 31وْمْلِّي قْرَاوْهَا فْرْحُو بْكْلَامْ التَّشْجِيعْ اللِّي مْكْتُوبْ فِيهَا. 32وْحِيتْ يَهُودَا وْسِيلَا كَانُو أَنْبِيَا، ݣَالُو بْزَّافْ دْيَالْ الْكْلَامْ شَجّْعُو بِيهْ الْخُوتْ وْعَاوْنُوهُمْ بِيهْ. 33وْمْنْ بَعْدْمَا دَوّْزُو وَاحْدْ الْمُدَّة فْأَنْطَاكْيَة، صِيفْطُوهُمْ الْخُوتْ بْالْهْنَا، بَاشْ يْرْجْعُو لْلْخُوتْ اللِّي صِيفْطُوهُمْ. [ 34وَلَكِنْ سِيلَا قَرّْرْ بَاشْ يْبْقَى تْمَّ.] 35وْݣْلَسْ بُولُسْ وْبَرْنَابَا فْأَنْطَاكْيَة، كَيْعَلّْمُو وْكَيْخَبّْرُو بْالْإِنْجِيلْ وْبْكْلَامْ الرَّبّْ، وْبْزَّافْ دْيَالْ الْمُومْنِينْ خْرِينْ كَيْعَاوْنُوهُمْ.

بُولُسْ كَيْتّْفَارْقْ مْعَ بَرْنَابَا

36وْمْنْ بَعْدْ شِي يَّامَاتْ، ݣَالْ بُولُسْ لْبَرْنَابَا: «يَالَّاهْ نْرْجْعُو بَاشْ نْزُورُو الْخُوتْ فْكُلّْ مْدِينَة خَبّْرْنَا فِيهَا بْكْلَامْ الرَّبّْ، وْنْعَرْفُو حْوَالْهُمْ». 37وْبْغَا بَرْنَابَا يْدِّي مْعَاهُمْ حْتَّى يُوحَنَّا اللِّي كَيْسَمِّيوْهْ مَرْقُسْ، 38وَلَكِنْ بُولُسْ مَا بْغَاهْشْ يْمْشِي مْعَاهُمْ، حِيتْ سْمَحْ فِيهُمْ فْبَمْفِيلِيَّة وْمَا عَاوْنْهُمْشْ فْالْخْدْمَة.* 39وْطْرَاتْ بِينَاتْهُمْ خْصُومَة كْبِيرَة حْتَّى تّْفَارْقُو عْلَى بْعْضِيَّاتْهُمْ. وْدَّا بَرْنَابَا مَرْقُسْ وْسَافْرُو فْالْبْحَرْ لْقُبْرُصْ. 40وَلَكِنْ بُولُسْ خْتَارْ سِيلَا وْخْرَجْ مْنْ أَنْطَاكْيَة، وْخْلَّاوْهُمْ الْخُوتْ فْأَمَانْ اللَّهْ. 41وْهُوَ يْدُوزْ مْنْ سُورِيَا وْكِيلِيكِيَّة كَيْشَجّْعْ الْكْنَايْسْ.

الإنجيل بالدراجة المغربية

© 2012 دار الكتاب المقدس بالمغرب. جميع الحقوق محفوظة

© 2012 Morocco Bible Society. All rights reserved

More Info | Version Index