Search form

الْأَعْمَالْ 3

الْفَصْلْ التَّالْتْ

بُطْرُسْ كَيْشَافِي رَاجْلْ زْحَّافْ

1وْفْسَاعْةْ الصّْلَاة دْيَالْ التّْلَاتَة دْ الْعْشِيَّة، مْشَى بُطْرُسْ وْيُوحَنَّا لْبِيتْ اللَّهْ. 2وْكَانْ وَاحْدْ الرَّاجْلْ زْحَّافْ مْنْ كَرْشْ مُّه، كَيْهَزُّوهْ النَّاسْ كُلَّ نْهَارْ وْكَيْحَطُّوهْ حْدَا الْبَابْ دْيَالْ بِيتْ اللَّهْ، اللِّي سْمِيتُه الْبَابْ الزّْوِينْ، بَاشْ يْطْلَبْ الصَّدَقَة مْنْ النَّاسْ اللِّي كَيْدَخْلُو لْبِيتْ اللَّهْ. 3وْمْلِّي شَافْ هَادْ الرَّاجْلْ بُطْرُسْ وْيُوحَنَّا غَادْيِينْ يْدَخْلُو، طْلَبْ مْنّْهُمْ الصَّدَقَة. 4وَلَكِنْ بُطْرُسْ شَافْ فِيهْ مْزْيَانْ هُوَ وْيُوحَنَّا، وْمْنْ بَعْدْ ݣَالْ لِيهْ: «شُوفْ فِينَا!» 5وْشَافْ فِيهُمْ وْهُوَ كَيْتّْسَنَّى يَاخُدْ مْنّْهُمْ شِي حَاجَة. 6وَلَكِنْ بُطْرُسْ ݣَالْ لِيهْ: «مَا عَنْدِي لَا فْضَّة وَلَا دْهَبْ، وَلَكِنْ اللِّي عَنْدِي غَادِي نْعْطِيهْ لِيكْ: بْإِسْمْ يَسُوعْ الْمَسِيحْ النَّاصِرِي نُوضْ وْسِيرْ». 7وْشْدُّه مْنْ يْدُّه لِيمْنَى وْنَوّْضُه، وْدْغْيَا صْحَاحُو رْجْلِيهْ وْكْعَابُه، 8وْهُوَ يْنَقّْزْ وْوْقَفْ وْبْدَا كَيْمْشِي، وْدْخَلْ مْعَاهُمْ لْبِيتْ اللَّهْ وْهُوَ كَيْتّْمَشَّى وْكَيْنَقّْزْ وْكَيْسَبّْحْ اللَّهْ. 9وْالنَّاسْ كُلّْهُمْ شَافُوهْ وْهُوَ كَيْتّْمَشَّى وْكَيْسَبّْحْ اللَّهْ، 10وْعَرْفُوهْ بْلِّي هُوَ اللِّي كَانْ كَيْݣْلَسْ بَاشْ يْسْعَى حْدَا الْبَابْ دْيَالْ بِيتْ اللَّهْ، اللِّي سْمِيتُه الْبَابْ الزّْوِينْ، وْهُمَ يْتّْعَجّْبُو وْحَارُو فْهَادْشِّي اللِّي طْرَا لِيهْ.

بُطْرُسْ كَيْخْطُبْ فْبِيتْ اللَّهْ عْلَى النَّاسْ

11وْمْلِّي كَانْ الرَّاجْلْ اللِّي تّْشَافَى شَادّْ فْبُطْرُسْ وْيُوحَنَّا، جْرَّاوْ لْعَنْدْهُمْ النَّاسْ كُلّْهُمْ لْجِهْةْ الْقَاعَة اللِّي سْمِيتْهَا الْقَاعَة دْ سُلَيْمَانْ وْهُمَ حَايْرِينْ. 12وْمْلِّي شَافْ بُطْرُسْ هَادْشِّي، ݣَالْ لْلنَّاسْ: «آ وْلَادْ إِسْرَائِيلْ، مَالْكُمْ كَتّْعَجّْبُو مْنْ هَادْشِّي؟ وْعْلَاشْ كَتْشُوفُو فِينَا بْحَالْ إِلَا بْالْقُوَّة وْلَا بْالتَّقْوَى دْيَالْنَا رْدِّينَا هَادْ الرَّاجْلْ كَيْتّْمَشَّى؟ 13رَاهْ إِلَاهْ إِبْرَاهِيمْ وْإِسْحَاقْ وْيَعْقُوبْ، إِلَاهْ جْدُودْنَا، عْطَى الْعَزّْ لْلْخْدَّامْ دْيَالُه يَسُوعْ اللِّي قَدّْمْتُوهْ نْتُمَ وْنْكَرْتُوهْ قُدَّامْ الْحَاكْمْ بِيلَاطُسْ اللِّي قَرّْرْ بَاشْ يْطَلْقُه. 14وَلَكِنْ نْتُمَ نْكَرْتُو الْقُدُّوسْ اللِّي بْلَا دَنْبْ وْطْلَبْتُو بَاشْ يْتّْطْلَقْ لِيكُمْ رَاجْلْ قْتَّالْ.* 15نْتُمَ قْتَلْتُو اللِّي كَيْعْطِي الْحَيَاةْ وَلَكِنْ اللَّهْ بَعْتُه مْنْ الْمُوتْ، وْحْنَا شَاهْدِينْ عْلَى هَادْشِّي. 16وْبْالْإِيمَانْ بْإِسْمْ يَسُوعْ، صْحَاحْ هَادْ الرَّاجْلْ اللِّي كَتْشُوفُو فِيهْ وْكَتْعَرْفُوهْ. وْالْإِيمَانْ بْيَسُوعْ هُوَ اللِّي عْطَى الصّْحَّة لْهَادْ الرَّاجْلْ قُدَّامْكُمْ كُلّْكُمْ.

17وْدَابَا آ الْخُوتْ، رَانِي كَنْعْرَفْ بْلِّي نْتُمَ وْحْتَّى الرُّؤَسَا دْيَالْكُمْ دْرْتُو هَادْشِّي لْيَسُوعْ وْنْتُمَ مَا عَارْفِينْشْ. 18وَلَكِنْ اللَّهْ هَكَّا كَمّْلْ دَاكْشِّي اللِّي خَبّْرْ بِيهْ عْلَى لْسَانْ الْأَنْبِيَا دْيَالُه كُلّْهُمْ، بْلِّي الْمَسِيحْ خَاصُّه يْتّْعَدّْبْ. 19إِيوَا تُوبُو وْرْجْعُو لْلَّهْ بَاشْ تّْمْحَا دْنُوبْكُمْ. 20وْتْجِي سَاعْةْ الْفَرَجْ مْنْ عَنْدْ الرَّبّْ، وْيْصِيفْطْ الْمَسِيحْ يَسُوعْ اللِّي خْتَارُه لِيكُمْ مْنْ قْبَلْ، 21وْاللِّي خَاصّْ يْبْقَى فْالسّْمَا، حْتَّى تّْصْلَحْ ݣَاعْ الْأُمُورْ اللِّي تّْكَلّْمْ عْلِيهَا اللَّهْ مْنْ قْدِيمْ بْلْسَانْ الْأَنْبِيَا دْيَالُه الْمْقَدّْسِينْ كُلّْهُمْ. 22وْرَاهْ مُوسَى ݣَالْ لْجْدُودْنَا: الرَّبّْ إِلَاهْكُمْ غَيْصِيفْطْ لِيكُمْ نْبِي بْحَالِي مْنْ وَسْطْ خُوتْكُمْ. لِيهْ خَاصّْكُمْ تْسَمْعُو فْكُلّْ مَا غَيْݣُولْ لِيكُمْ، 23وْكُلّْ وَاحْدْ مَا غَيْسْمَعْشْ لْهَادْ النّْبِي غَادِي يْتّْعْزَلْ مْنْ وَسْطْ الشَّعْبْ وْيْتّْهْلَكْ. 24وْݣَاعْ الْأَنْبِيَا، مْنْ صَمُوئِيلْ حْتَّى لْهَادُوكْ اللِّي جَاوْ مْنْ وْرَاهْ، تّْكَلّْمُو وْتّْنَبّْأُو بْهَادْ لِيَّامْ. 25وْنْتُمَ رَاكُمْ وْلَادْ الْأَنْبِيَا، وْوْلَادْ الْعَهْدْ اللِّي عَاهْدْ بِيهْ اللَّهْ جْدُودْكُمْ مْلِّي ݣَالْ لْإِبْرَاهِيمْ: بْالتّْرِّيكَة دْيَالْكْ غَيْتّْبَارْكُو قْبَايْلْ الْأَرْضْ كُلّْهُمْ. 26رَاهْ لِيكُمْ نْتُمَ فْاللّْوّْلْ لَمّْنْ صِيفْطْ اللَّهْ الْخْدَّامْ دْيَالُه يَسُوعْ بَاشْ يْبَارْكْكُمْ وْيْبَعّْدْ كُلّْ وَاحْدْ مْنّْكُمْ عْلَى الشَّرّْ دْيَالُه».

الإنجيل بالدراجة المغربية

© 2012 دار الكتاب المقدس بالمغرب. جميع الحقوق محفوظة

© 2012 Morocco Bible Society. All rights reserved

More Info | Version Index