Search form

الْأَعْمَالْ 4

الْفَصْلْ الرَّابْعْ

بُطْرُسْ وْيُوحَنَّا فْالْمَحْكَمَة دْيَالْ لِيهُودْ

1وْمْلِّي كَانْ بُطْرُسْ وْيُوحَنَّا كَيْتّْكَلّْمُو مْعَ النَّاسْ، جَاوْ لْعَنْدْهُمْ رْجَالْ الدِّينْ وْرَئِيسْ الْحَرَسْ دْ بِيتْ اللَّهْ وْالصّْدُّوقِيِّينْ، 2وْكَانُو مْقَلّْقِينْ بْزَّافْ عْلَاحْقَّاشْ كَانْ بُطْرُسْ وْيُوحَنَّا كَيْعَلّْمُو النَّاسْ، وْكَيْخَبّْرُو بْلِّي الْمُوتَى غَيْتّْبَعْتُو مْنْ الْمُوتْ كِمَا تّْبْعَتْ يَسُوعْ. 3وْهُمَ يْشَدُّوهُمْ وْدَخّْلُوهُمْ لْلْحَبْسْ حْتَّى لْلْغَدّْ لِيهْ، حِيتْ الشّْمْسْ بْدَاتْ كَتْغْرَبْ. 4وْبْزَّافْ دْ النَّاسْ اللِّي سْمْعُو هَادْ الْكْلَامْ آمْنُو، وْوْلَّاوْ الْمُومْنِينْ خَمْسَالَافْ وَاحْدْ تْقْرِيبًا.

5وْالْغَدّْ لِيهْ تّْجَمْعُو الرُّؤَسَا دْ لِيهُودْ وْالشّْيُوخْ وْالْعُلَمَا دْ الشّْرَعْ دْيَالْهُمْ فْأُورْشَلِيمْ، 6مْعَ حَنَّانْ رَئِيسْ رْجَالْ الدِّينْ وْقَيَافَا وْيُوحَنَّا وْإِسْكَنْدَرْ وْݣَاعْ اللِّي كَانُو مْنْ عَائِلْةْ الرُّؤَسَا دْ رْجَالْ الدِّينْ. 7وْجَابُو بُطْرُسْ وْيُوحَنَّا وْدَارُوهُمْ فْالْوَسْطْ وْبْدَاوْ كَيْسْوّْلُوهُمْ: «بْآشْ مْنْ قُوَّة وْبْآشْ مْنْ إِسْمْ دْرْتُو نْتُمَ هَادْشِّي؟». 8وْدِيكْ السَّاعَة، تْعَمّْرْ بُطْرُسْ بْالرُّوحْ الْقُدُسْ وْجَاوْبْهُمْ: «آ الرُّؤَسَا وْالشّْيُوخْ دْ الشَّعْبْ، 9إِلَا كْنَّا الْيُومْ كَنْتّْحَاسْبُو عْلَى خِيرْ دْرْنَاهْ فْرَاجْلْ زْحَّافْ وْكِيفَاشْ هَادْ الرَّاجْلْ تّْشَافَى، 10خَاصّْ تْعَرْفُو كُلّْكُمْ، وْيْعْرَفْ شَعْبْ إِسْرَائِيلْ كُلُّه بْلِّي بْإِسْمْ يَسُوعْ الْمَسِيحْ النَّاصِرِي اللِّي نْتُمَ صْلَبْتُوهْ وْاللِّي بَعْتُه اللَّهْ مْنْ بِينْ الْمُوتَى، وْقَفْ هَادْ الرَّاجْلْ قُدَّامْكُمْ صْحِيحْ. 11هَادَا هُوَ الْحَجْرَة اللِّي مَا قْبْلْتُوهَاشْ نْتُمَ آ الْبْنَّايَا، وْاللِّي وْلَّاتْ هِيَ الْحَجْرَة دْ السَّاسْ. 12وْمَا كَايْنْشْ النّْجَا بْشِي حَدّْ مْنْ غِيرُه، حِيتْ مَا كَايْنْشْ شِي إِسْمْ آخُرْ تَحْتْ السّْمَا كُلّْهَا تّْعْطَى لْلنَّاسْ، اللِّي بِيهْ خَاصّْنَا نّْجَاوْ».

13وْمْلِّي شَافُو الشَّجَاعَة دْيَالْ بُطْرُسْ وْيُوحَنَّا، وْلْقَاوْهُمْ نَاسْ بْسَاطْ وْمَا قَارْيِينْشْ، تّْعَجّْبُو وْعَرْفُوهُمْ بْلِّي كَانُو مْعَ يَسُوعْ. 14وَلَكِنْ مْنْ بَعْدْمَا شَافُو الرَّاجْلْ اللِّي تّْشَافَى وَاقْفْ مْعَاهُمْ بْجُوجْ، مَا بْقَى لِيهُمْ مَا يْݣُولُو. 15وْآمْرُوهُمْ بَاشْ يْخَرْجُو مْنْ الْمَحْكَمَة، وْتّْشَاوْرُو بِينَاتْهُمْ، 16وْݣَالُو: «آشْ غَنْدِيرُو بْهَادْ الرّْجَالْ بْجُوجْ؟ حِيتْ بَايْنْ لْسُكَّانْ أُورْشَلِيمْ كُلّْهُمْ بْلِّي رَاهُمْ دَارُو عَلَامَة كْبِيرَة، وْحْنَا مَا نْقَدْرُوشْ نّْكْرُوهَا. 17وَلَكِنْ بَاشْ مَا تْزِيدْشْ تْدِيعْ هَادْ الْخْبَارْ وَسْطْ الشَّعْبْ، خَاصّْنَا نْهَدّْدُوهُمْ بَاشْ مَا يْبْقَاوْشْ يْتّْكَلّْمُو عْلَى إِسْمْ يَسُوعْ لْحْتَّى وَاحْدْ». 18وْهُمَ يْعَيْطُو عْلِيهُمْ وْوْصَّاوْهُمْ بَاشْ مَا يْتّْكَلّْمُوشْ وْمَا يْعَلّْمُوشْ عْلَى إِسْمْ يَسُوعْ.

19وَلَكِنْ بُطْرُسْ وْيُوحَنَّا رْدُّو عْلِيهُمْ وْݣَالُو: «حْكْمُو نْتُمَ بْالْحَقّْ قُدَّامْ اللَّهْ، وَاشْ نْسَمْعُو لِيكُمْ وْلَا نْسَمْعُو لْلَّهْ؟ 20حِيتْ مَا نْقَدْرُوشْ مَا نْتّْكَلّْمُوشْ عْلَى اللِّي شْفْنَا وْسْمَعْنَا». 21وْمْنْ بَعْدْمَا هَدّْدُوهُمْ مَرَّة خْرَى، طْلْقُوهُمْ، حِيتْ مَا لْقَاوْشْ كِيفَاشْ يْعَاقْبُوهُمْ، بْسْبَابْ الشَّعْبْ، عْلَاحْقَّاشْ ݣَاعْ النَّاسْ كَانُو كَيْعْطِيوْ الْعَزّْ لْلَّهْ عْلَى مَا جْرَا، 22حِيتْ الرَّاجْلْ اللِّي تّْشَافَى بْهَادْ الْمُعْجِزَة كَانْ عَنْدُه كْتَرْ مْنْ رْبْعِينْ عَامْ.

الصّْلَاة دْيَالْ الْمُومْنِينْ

23وْمْلِّي تّْطْلَقْ بُطْرُسْ وْيُوحَنَّا، جَاوْ لْعَنْدْ صْحَابْهُمْ وْخَبّْرُوهُمْ بْݣَاعْ دَاكْشِّي اللِّي ݣَالُو لِيهُمْ الرُّؤَسَا دْ رْجَالْ الدِّينْ وْالشّْيُوخْ. 24وْمْلِّي سْمْعُوهُمْ صْلَّاوْ لْلَّهْ بْقَلْبْ وَاحْدْ، وْݣَالُو: «آ سِيدِي رْبِّي، نْتَ هُوَ الْإِلَاهْ اللِّي خْلَقْ السّْمَا وْالْأَرْضْ وْالْبْحَرْ وْكُلّْ مَا فِيهُمْ، 25وْبْالرُّوحْ الْقُدُسْ ݣْلْتِي عْلَى لْسَانْ جْدّْنَا دَاوُدْ، الْخْدَّامْ دْيَالْكْ:

عْلَاشْ هَاجُو الشّْعُوبْ

وْنْوَاوْ النَّاسْ الْبَاطْلْ؟

26نَاضُو مُلُوكْ الْأَرْضْ،

وْتّْجَمْعُو الرُّؤَسَا كُلّْهُمْ

ضْدّْ الرَّبّْ وْضْدّْ الْمَسِيحْ دْيَالُه.

27حِيتْ فْالْحَقِيقَة، تَّافْقْ هِيرُودُسْ وْبِيلَاطُسْ الْبُنْطِي مْعَ الشّْعُوبْ اللِّي مَا كَيْعَبْدُوشْ اللَّهْ وْقْبَايْلْ وْلَادْ إِسْرَائِيلْ ضْدّْ الْخْدَّامْ دْيَالْكْ الْقُدُّوسْ يَسُوعْ اللِّي خْتَارِيتِيهْ،* 28بَاشْ يْدِيرُو ݣَاعْ دَاكْشِّي اللِّي سْبَقْ وْبْغِيتِيهْ يْكُونْ بْالْقُوَّة وْالْمُرَادْ دْيَالْكْ. 29وْدَابَا آ رْبِّي شُوفْ كِيفَاشْ كَيْهَدّْدُونَا، وْعْطِينَا حْنَا الْعْبِيدْ دْيَالْكْ بَاشْ نْتّْكَلّْمُو بْكْلَامْكْ بْلَا مَا نْخَافُو. 30مْدّْ يْدّْكْ بَاشْ يْكُونْ الشِّفَا، وْبَاشْ يْجْرَاوْ مُعْجِزَاتْ وْأُمُورْ عْجِيبَة بْإِسْمْ الْخْدَّامْ دْيَالْكْ الْقُدُّوسْ يَسُوعْ». 31وْمْلِّي صْلَّاوْ، تّْزَعْزَعْ الْمُوضْعْ اللِّي كَانُو مْجْمُوعِينْ فِيهْ، وْتّْعَمّْرُو كُلّْهُمْ بْالرُّوحْ الْقُدُسْ، وْبْدَاوْ كَيْخَبّْرُو بْكْلَامْ اللَّهْ بْلَا مَا يْخَافُو.

الْعِيشَة دْيَالْ الْمُومْنِينْ اللّْوّْلِينْ

32وْكَانُو النَّاسْ اللِّي آمْنُو كَيْعِيشُو بْقَلْبْ وَاحْدْ وْنَفْسْ وَحْدَة، وْمَا كَانْ حْتَّى وَاحْدْ كَيْݣُولْ بْلِّي دَاكْشِّي اللِّي عَنْدُه مْلْكُه هُوَ، وَلَكِنْ كَانْتْ كُلّْ حَاجَة عَنْدْهُمْ مْشْرُوكَة بِينَاتْهُمْ.* 33وْبْقُوَّة كْبِيرَة كَانُو الرُّسُلْ كَيْشَهْدُو بْلِّي الرَّبّْ يَسُوعْ تّْبْعَتْ مْنْ الْمُوتْ، وْنِعْمَةْ اللَّهْ الْكْتِيرَة كَانْتْ عْلِيهُمْ كُلّْهُمْ، 34حِيتْ حْتَّى وَاحْدْ فِيهُمْ مَا كَانْ مْخْصُوصْ، عْلَاحْقَّاشْ ݣَاعْ صْحَابْ الْأَرَاضِي وْلَا الدّْيُورْ كَانُو كَيْبِيعُو الْمْلْكْ دْيَالْهُمْ وْكَيْجِيبُو التَّمَنْ دْيَالُه، 35وْكَيْحَطُّوهْ عَنْدْ رْجْلِينْ الرُّسُلْ، اللِّي كَانُو كَيْعْطِيوْ لْكُلّْ وَاحْدْ دَاكْشِّي اللِّي مْحْتَاجْ لِيهْ.

36وْيُوسْفْ اللِّي سْمَّاوْهْ الرُّسُلْ بَرْنَابَا، اللِّي كَتْعْنِي وَلْدْ التَّشْجِيعْ، وْهُوَ مْنْ قْبِيلْةْ اللَّاوِيِّينْ وْأَصْلُه مْنْ قُبْرُصْ، 37بَاعْ وَاحْدْ الْفْدَّانْ كَانْ عَنْدُه وْجَابْ التَّمَنْ دْيَالُه وْحَطُّه عَنْدْ رْجْلِينْ الرُّسُلْ.

الإنجيل بالدراجة المغربية

© 2012 دار الكتاب المقدس بالمغرب. جميع الحقوق محفوظة

© 2012 Morocco Bible Society. All rights reserved

More Info | Version Index