Search form

الْأَعْمَالْ 5

الْفَصْلْ الْخَامْسْ

حَنَانْيَا وْمْرَاتُه سَفِيرَة

1وْوَاحْدْ الرَّاجْلْ سْمِيتُه حَنَانْيَا، تَّافْقْ مْعَ مْرَاتُه سَفِيرَة وْبَاعْ شِي حَاجَة مْنْ الْمْلْكْ دْيَالُه، 2وْخْبَّا طَرْفْ مْنْ الْفْلُوسْ وْمْرَاتُه عَارْفَة، وْجَابْ الْبَاقِي وْحَطُّه عَنْدْ رْجْلِينْ الرُّسُلْ. 3وْهُوَ يْݣُولْ لِيهْ بُطْرُسْ: «عْلَاشْ آ حَنَانْيَا غَرّْكْ الشِّيطَانْ وْكْدَبْتِي عْلَى الرُّوحْ الْقُدُسْ وْخَبِّيتِي مْنْ تَمَنْ الْأَرْضْ؟ 4وَاشْ مَاشِي كُونْ بْقَاتْ رَاهَا كَانْتْ غَتْبْقَى لِيكْ؟ وْمْلِّي تّْبَاعْتْ وَاشْ مَا كَانْتْشْ دْيَالْكْ؟ إِيوَا عْلَاشْ دْرْتِي هَادْشِّي فْقَلْبَكْ؟ رَاكْ مَا كْدَبْتِيشْ عْلَى النَّاسْ وَلَكِنْ عْلَى اللَّهْ». 5وْمْلِّي سْمَعْ حَنَانْيَا هَادْ الْكْلَامْ طَاحْ وْمَاتْ، وْݣَاعْ اللِّي سْمْعُو هَادْشِّي خَافُو بْزَّافْ. 6وْنَاضُو الشُّبَّانْ وْكَفّْنُوهْ وْهْزُّوهْ بْرَّا وْدْفْنُوهْ.

7وْمْنْ بَعْدْ تْلَاتَة دْ السّْوَايْعْ تْقْرِيبًا، دْخْلَاتْ مْرَاتُه وْمَا كَانْتْشْ عَارْفَة آشْ وْقَعْ. 8وْهُوَ يْسْوّْلْهَا بُطْرُسْ: «ݣُولِي لِيَّ، وَاشْ بْهَادْ التَّمَنْ بْعْتُو الْأَرْضْ؟» وْجَاوْبَاتُه: «إِيِّهْ، بْهَادْ التَّمَنْ!» 9وْݣَالْ لِيهَا بُطْرُسْ: «مَالْكُمْ تَّافْقْتُو بَاشْ تْجَرّْبُو رُوحْ الرَّبّْ؟ هَاهُمَ الرّْجَالْ اللِّي دْفْنُو رَاجْلْكْ وْصْلُو لْلْبَابْ، وْغَادِي يْهَزُّوكْ حْتَّى نْتِ عْلَى بْرَّا». 10وْهِيَ تْطِيحْ دِيكْ السَّاعَة قُدَّامْ رْجْلِيهْ وْمَاتْتْ. وْدَخْلُو الشُّبَّانْ وْلْقَاوْهَا مْيّْتَة، وْهْزُّوهَا لْبَرَّا وْدْفْنُوهَا حْدَا رَاجْلْهَا. 11وْخَافُو النَّاسْ دْ الْكْنِيسَة بْزَّافْ هُمَ وْݣَاعْ هَادُوكْ اللِّي سْمْعُو بْهَادْشِّي اللِّي وْقَعْ.

الرُّسُلْ كَيْدِيرُو الْمُعْجِزَاتْ

12وْطْرَاوْ عْلَى يْدِّينْ الرُّسُلْ بْزَّافْ دْ الْعَلَامَاتْ وْالْأُمُورْ الْعْجِيبَة فْوَسْطْ الشَّعْبْ، وْكَانُو كَيْتّْجَمْعُو بْقَلْبْ وَاحْدْ فْالْقَاعَة دْيَالْ سُلَيْمَانْ. 13وْمَا كَانْ حْتَّى حَدّْ مْنْ النَّاسْ لْخْرِينْ كَيْزْعَمْ يْتّْجْمَعْ مْعَاهُمْ، وَلَكِنْ الشَّعْبْ كَانْ كَيْحْتَرْمْهُمْ بْزَّافْ. 14وْبْزَّافْ دْ النَّاسْ رْجَالْ وْعْيَالَاتْ كَانُو كَيْآمْنُو بْالرَّبّْ، 15وْوْلَّاوْ النَّاسْ كَيْهَزُّو الْمَرْضَى وْكَيْخَرّْجُوهُمْ لْلزّْنَاقِي وْكَيْحَطُّوهُمْ عْلَى الْفْرَاشَاتْ وْالْحْصَايْرْ، بَاشْ حْتَّى إِلَا دَازْ بُطْرُسْ يْقِيسْ وَاخَّا غِيرْ الضّْلّْ دْيَالُه شِي وَاحْدْ مْنّْهُمْ. 16وْحْتَّى النَّاسْ دْ الْمْدُونْ اللِّي فْجْوَايْهْ أُورْشَلِيمْ تّْجَمْعُو، وْجَابُو الْمَرْضَى وْالنَّاسْ اللِّي مْعَدّْبِينْ بْالجّْنُونْ وْكَانُو كُلّْهُمْ كَيْبْرَاوْ.

الرُّسُلْ كَيْتّْشَدُّو فْالْحَبْسْ

17وْنَاضْ رَئِيسْ رْجَالْ الدِّينْ وْݣَاعْ هَادُوكْ اللِّي مْعَاهْ مْنْ جْمَاعْةْ الصّْدُّوقِيِّينْ، وْكَانْتْ قْلُوبْهُمْ عَامْرَة بْالْغِيرَة، 18وْهُمَ يْشَدُّو الرُّسُلْ وْرْمَاوْهُمْ فْالْحَبْسْ. 19وَلَكِنْ فْاللِّيلْ حَلّْ مَلَاكْ الرَّبّْ بِيبَانْ الْحَبْسْ وْخَرّْجْهُمْ وْݣَالْ لِيهُمْ: 20«سِيرُو وْقْفُو فْبِيتْ اللَّهْ، وْخَبّْرُو الشَّعْبْ بْݣَاعْ الْكْلَامْ دْيَالْ هَادْ الْحَيَاةْ الجّْدِيدَة». 21وْسْمْعُو لِيهْ، وْدَخْلُو لْبِيتْ اللَّهْ جْوَايْهْ الْفْجَرْ وْبْدَاوْ كَيْعَلّْمُو النَّاسْ.

وْمْنْ بَعْدْ جَا رَئِيسْ رْجَالْ الدِّينْ هُوَ وْاللِّي مْعَاهْ، وْجْمْعُو النَّاسْ دْ الْمَحْكَمَة وْشْيُوخْ شَعْبْ إِسْرَائِيلْ، وْصِيفْطُو الْعَسْكَرْ بَاشْ يْجِيبُو الرُّسُلْ مْنْ الْحَبْسْ. 22وَلَكِنْ مْلِّي وْصْلُو الْخْدَّامَا مَا لْقَاوْهُمْشْ فْالْحَبْسْ، وْهُمَ يْرْجْعُو وْخَبّْرُوهُمْ 23وْݣَالُو: «لْقِينَا الْحَبْسْ مْسْدُودْ مْزْيَانْ وْالْعْسَّاسَا وَاقْفِينْ بْرَّا قُدَّامْ الْبِيبَانْ، وَلَكِنْ مْلِّي حْلِّينَا مَا لْقِينَا حْتَّى وَاحْدْ لْدَاخْلْ». 24وْمْلِّي سْمَعْ رَئِيسْ الْحَرَسْ دْ بِيتْ اللَّهْ وْرَئِيسْ رْجَالْ الدِّينْ هَادْ الْكْلَامْ، حَارُو وْݣَالُو: «كِيفَاشْ طْرَا هَادْشِّي؟» 25وْمْنْ بَعْدْ جَا وَاحْدْ الرَّاجْلْ وْعْلَمْهُمْ وْݣَالْ: «الرّْجَالْ اللِّي رْمِيتُوهُمْ فْالْحَبْسْ رَاهُمْ فْبِيتْ اللَّهْ وَاقْفِينْ كَيْعَلّْمُو الشَّعْبْ!». 26دِيكْ السَّاعَة مْشَى الْقَايْدْ دْ الْخْدَّامَا وْالْعَسْكَرْ دْيَالُه وْجَابُو الرُّسُلْ بْالْخَاطْرْ، حِيتْ كَانُو خَايْفِينْ لَيْرْجَمْهُمْ الشَّعْبْ.

27وْمْلِّي جَابُوهُمْ وَقّْفُوهُمْ فْالْمَحْكَمَة، وْهُوَ يْسْوّْلْهُمْ رَئِيسْ رْجَالْ الدِّينْ وْݣَالْ: 28«وَاشْ مَا وْصِّينَاكُمْشْ بَاشْ مَا تْعَلّْمُوشْ بْهَادْ الْإِسْمْ، وْهَا نْتُمَ عَمّْرْتُو أُورْشَلِيمْ بْالتَّعْلِيمْ دْيَالْكُمْ، وْبَاغْيِينْ تْلُومُونَا عْلَى دْمّْ هَادْ الرَّاجْلْ».* 29وْهُوَ يْجَاوْبْهُمْ بُطْرُسْ وْالرُّسُلْ وْݣَالُو: «خَاصّْنَا نْطِيعُو اللَّهْ مَاشِي النَّاسْ. 30إِلَاهْ جْدُودْنَا بْعَتْ مْنْ الْمُوتْ يَسُوعْ اللِّي نْتُمَ قْتَلْتُوهْ مْعَلّْقِينُه عْلَى خَشْبَة. 31هَادَا رَاهْ رْفْعُه اللَّهْ عْلَى لِيمْنْ دْيَالُه، وْدَارُه رَئِيسْ وْمُنَجِّي بَاشْ يْعْطِي لْشَعْبْ إِسْرَائِيلْ التُّوبَة وْمَغْفِرَةْ الدّْنُوبْ، 32وْحْنَا كَنْشَهْدُو لِيهْ بْهَادْشِّي، وْكَيْشْهَدْ لِيهْ حْتَّى الرُّوحْ الْقُدُسْ اللِّي عْطَاهْ اللَّهْ لْهَادُوكْ اللِّي كَيْطِيعُوهْ».

الرَّيْ دْيَالْ غَمَالَائِيلْ

33وْمْلِّي سْمْعُوهُمْ النَّاسْ دْ الْمَحْكَمَة تْقَلّْقُو بْزَّافْ، وْقَرّْرُو بَاشْ يْقْتْلُوهُمْ. 34وَلَكِنْ وَاحْدْ مْنْ الْفْرِّيسِيِّينْ سْمِيتُه غَمَالَائِيلْ، مُعَلِّمْ دْيَالْ الشّْرَعْ، وْالشَّعْبْ كُلُّه كَيْحْتَرْمُه، نَاضْ وَسْطْ الْمَحْكَمَة وْآمْرْهُمْ بَاشْ يْخَرّْجُو الرُّسُلْ شِي شْوِيَّة، 35وْهُوَ يْݣُولْ لِيهُمْ: «آ وْلَادْ إِسْرَائِيلْ، رْدُّو الْبَالْ أَشْنُو نَاوْيِينْ تْدِيرُو لْهَادْ النَّاسْ. 36حِيتْ قْبَلْ مْنْ هَادْ لِيَّامْ جَا تُودَاسْ وْݣَالْ عْلَى رَاسُه بْلِّي هُوَ شِي وَاحْدْ عْظِيمْ، وْتْبْعَاتُه جْمَاعَة فِيهَا تْقْرِيبًا رْبَعْمِيَةْ رَاجْلْ. وْهُوَ يْتّْقْتَلْ، وْݣَاعْ هَادُوكْ اللِّي تْبْعُوهْ تّْشَتّْتُو وْمَا بْقَاشْ لِيهُمْ لَاتَرْ. 37وْمْنْ بَعْدْ مْنُّه جَا يَهُودَا اللِّي مْنْ الْجَلِيلْ، فْالْوَقْتْ دْيَالْ الْإِحْصَاءْ، وْجْرّْ مُورَاهْ جْمَاعَة كْبِيرَة دْ النَّاسْ. وْحْتَّى هُوَ مَاتْ وْݣَاعْ اللِّي تْبْعُوهْ تّْشَتّْتُو. 38وْدَابَا رَانِي كَنْݣُولْ لِيكُمْ: بَعّْدُو عْلَى هَادْ الرّْجَالْ وْخَلِّيوْهُمْ عْلِيكُمْ فْالتِّيقَارْ، عْلَاحْقَّاشْ إِلَا كَانْ هَادْ الْكْلَامْ، وْلَا هَادْشِّي اللِّي كَيْدِيرُو، مْنْ عَنْدْ النَّاسْ، رَاهْ مَا غَيْدُومْشْ، 39وَلَكِنْ إِلَا كَانْ مْنْ عَنْدْ اللَّهْ رَاهْ مَا تْقَدْرُوشْ تْحَيّْدُوهْ، وَإِلَّا رَاكُمْ غَتْوَلِّيوْ كَتْحَارْبُو اللَّهْ حْتَّى هُوَ».

وْقْتَنْعُو بْكْلَامُه. 40وْعَيْطُو عْلَى الرُّسُلْ وْضْرْبُوهُمْ، وْوْصَّاوْهُمْ بَاشْ مَا يْتّْكَلّْمُوشْ عْلَى إِسْمْ يَسُوعْ، وْمْنْ بَعْدْ طْلْقُوهُمْ. 41وَلَكِنْ الرُّسُلْ خَرْجُو فْرْحَانِينْ مْنْ الْمَحْكَمَة، حِيتْ اللَّهْ شَافْهُمْ مْسْتَاهْلِينْ يْتّْعَدّْبُو عْلَى قْبَلْ إِسْمْ يَسُوعْ. 42وْبْقَاوْ كُلَّ نْهَارْ كَيْعَلّْمُو وْكَيْخَبّْرُو بْالْبْشَارَة دْيَالْ يَسُوعْ الْمَسِيحْ فْبِيتْ اللَّهْ وْمْنْ دَارْ لْدَارْ.

الإنجيل بالدراجة المغربية

© 2012 دار الكتاب المقدس بالمغرب. جميع الحقوق محفوظة

© 2012 Morocco Bible Society. All rights reserved

More Info | Version Index