Search form

الْأَعْمَالْ 8

الْفَصْلْ التَّامْنْ

التَّعَدُّو عْلَى الْمُومْنِينْ دْ الْكْنِيسَة اللِّي فْأُورْشَلِيمْ

1وْكَانْ شَاوُلْ مْوَافْقْ بَاشْ يْتّْقْتَلْ اسْتِفَانُوسْ.

وْفْدَاكْ النّْهَارْ، بْدَاتْ الْكْنِيسَة اللِّي فْأُورْشَلِيمْ كَتْقَاسِي بْزَّافْ دْيَالْ التَّعَدُّو، وْتّْشَتّْتُو الْمُومْنِينْ كُلّْهُمْ مْنْ غِيرْ الرُّسُلْ فْجْوَايْهْ الْيَهُودِيَّة وْالسَّامِرَة. 2وْدْفْنُو شِي رْجَالْ مْتَّاقْيِينْ اللَّهْ اسْتِفَانُوسْ وْنْوّْحُو عْلِيهْ بْزَّافْ. 3وْكَانْ شَاوُلْ كَيْدِيرْ مَا فْجْهْدُه بَاشْ يْشَتّْتْ الْمُومْنِينْ دْيَالْ الْكْنِيسَة، وْكَيْمْشِي مْنْ دَارْ لْدَارْ وْكَيْخَرّْجْ الرّْجَالْ وْالْعْيَالَاتْ وْكَيْرْمِيهُمْ فْالْحَبْسْ.*

فِيلُبُّسْ كَيْخَبّْرْ بْالْبْشَارَة فْالسَّامِرَة

4وْبْدَاوْ الْمُومْنِينْ اللِّي تّْشَتّْتُو كَيْمْشِيوْ مْنْ بْلَاصَة لْبْلَاصَة وْكَيْخَبّْرُو بْالْإِنْجِيلْ. 5وْمْشَى فِيلُبُّسْ لْمْدِينَة فْالسَّامِرَة وْبْدَا كَيْخَبّْرْ فِيهَا بْالْمَسِيحْ. 6وْكَانُو الجّْمَاعَاتْ دْ النَّاسْ رَادِّينْ الْبَالْ لْكْلَامْ فِيلُبُّسْ بْقَلْبْ وَاحْدْ، وْهُمَ كَيْسَمْعُو وْكَيْشُوفُو الْعَلَامَاتْ اللِّي كَيْدِيرْ. 7حِيتْ كَانُو الجّْنُونْ كَيْخَرْجُو مْنْ بْزَّافْ دْ النَّاسْ وْهُمَ كَيْغَوّْتُو بْصُوتْ عَالِي. وْبْزَّافْ دْيَالْ الْمْشْلُولِينْ وْالْعَرْجِينْ تّْشَافَاوْ، 8وْكَانْتْ فَرْحَة كْبِيرَة فْدِيكْ الْمْدِينَة.

سِمْعَانْ السّْحَّارْ

9وْكَانْ فْدِيكْ الْمْدِينَة وَاحْدْ الرَّاجْلْ سْمِيتُه سِمْعَانْ، كَيْخَدّْمْ السِّحْرْ وْحَيّْرْ النَّاسْ دْ السَّامِرَة، وْكَيْݣُولْ بْلِّي شَانُه كْبِيرْ. 10وْكَانُو كُلّْهُمْ كَيْتِيّْقُوهْ، مْنْ صْغِيرْهُمْ لْكْبِيرْهُمْ، وْكَيْݣُولُو: «هَادْ الرَّاجْلْ هُوَ قُوَّةْ اللَّهْ اللِّي كَتّْسْمَّى الْعْظِيمَة». 11وْكَانُو كَيْتِيّْقُوهْ عْلَاحْقَّاشْ حَيّْرْهُمْ بْفْعَايْلْ السِّحْرْ مْنْ مُدَّة طْوِيلَة. 12وَلَكِنْ مْلِّي خَبّْرْهُمْ فِيلُبُّسْ بْمَمْلَكَةْ اللَّهْ وْبْإِسْمْ يَسُوعْ الْمَسِيحْ، آمْنُو وْتّْعَمّْدُو رْجَالْ وْعْيَالَاتْ. 13وْحْتَّى سِمْعَانْ بْرَاسُه آمْنْ، وْمْلِّي تْعَمّْدْ مَا بْقَاشْ كَيْفَارْقْ فِيلُبُّسْ فِينْ مَا مْشَى. وْمْلِّي شَافْ الْعَلَامَاتْ وْالْأُمُورْ الْعْظِيمَة كَتّْدَارْ، تّْعَجّْبْ.

14وْفْالْوَقْتْ فَاشْ سْمْعُو الرُّسُلْ اللِّي فْأُورْشَلِيمْ بْلِّي النَّاسْ دْ السَّامِرَة قْبْلُو كْلَامْ اللَّهْ، صِيفْطُو لِيهُمْ بُطْرُسْ وْيُوحَنَّا. 15وْغِيرْ وْصْلُو، صْلَّاوْ مْعَ الْمُومْنِينْ السَّامِرِيِّينْ بَاشْ يْنْزَلْ عْلِيهُمْ الرُّوحْ الْقُدُسْ، 16حِيتْ كَانْ بَاقِي مَا نْزَلْ حْتَّى عْلَى شِي وَاحْدْ مْنّْهُمْ، وَلَكِنْ كَانُو تّْعَمّْدُو بْإِسْمْ الرَّبّْ يَسُوعْ. 17وْدِيكْ السَّاعَة حَطّْ بُطْرُسْ وْيُوحَنَّا يْدِّيهُمْ عْلَى السَّامِرِيِّينْ وْهُوَ يْنْزَلْ عْلِيهُمْ الرُّوحْ الْقُدُسْ.

18وْمْلِّي شَافْ سِمْعَانْ بْلِّي الرُّوحْ الْقُدُسْ تّْعْطَى لْلسَّامِرِيِّينْ مْلِّي حَطُّو عْلِيهُمْ الرُّسُلْ يْدِّيهُمْ، جَابْ لِيهُمْ الْفْلُوسْ، 19وْݣَالْ لِيهُمْ: «عْطِيوْنِي حْتَّى أَنَا هَادْ السُّلْطَة، بَاشْ اللِّي نْحَطّْ عْلِيهْ يْدِّيَّ يْنْزَلْ عْلِيهْ الرُّوحْ الْقُدُسْ!». 20وْهُوَ يْݣُولْ لِيهْ بُطْرُسْ: «سِيرْ نْتَ وْفْلُوسْكْ لْجَهْنَّمْ، عْلَاحْقَّاشْ ضْنِّيتِي بْلِّي بْالْفْلُوسْ دْيَالْكْ غَتْشْرِي دَاكْشِّي اللِّي غَيْنْعَمْ بِيهْ عْلِيكْ اللَّهْ. 21رَاهْ مَا عَنْدْكْ لَا قْسْمَة وْلَا حَقّْ فِيهْ، حِيتْ قَلْبَكْ مَا صَافِيشْ قُدَّامْ اللَّهْ. 22إِيوَا تُوبْ مْنْ هَادْ الشَّرّْ دْيَالْكْ، وْطْلَبْ الرَّبّْ لَعَلَّ وَعَسَى يْغْفَرْ لِيكْ الْأَفْكَارْ اللِّي فْقَلْبَكْ. 23حِيتْ أَنَا كَنْشُوفْ بْلِّي رَاكْ فْالْمْرَارَة دْيَالْ الْحَنْضَلْ وْمْرْبُوطْ بْالدّْنُوبْ». 24وْجَاوْبْهُمْ سِمْعَانْ وْݣَالْ: «طْلْبُو الرَّبّْ مْنْ جِهْتِي بَاشْ مَا تْمَسّْنِي حْتَّى حَاجَة مْنْ هَادْشِّي اللِّي ݣْلْتُو».

25وْمْنْ بَعْدْمَا شْهَدْ بُطْرُسْ وْيُوحَنَّا بْالْمَسِيحْ وْخَبّْرُو النَّاسْ بْكْلَامْ الرَّبّْ، رْجْعُو لْأُورْشَلِيمْ وْهُمَ كَيْخَبّْرُو دْوَاوْرْ كْتَارْ فْالسَّامِرَة بْالْبْشَارَة.

فِيلُبُّسْ كَيْعَمّْدْ وَزِيرْ مَلِكَةْ بْلَادْ الْحَبَشَة

26وْمْنْ بَعْدْ، تّْكَلّْمْ مَلَاكْ الرَّبّْ مْعَ فِيلُبُّسْ وْݣَالْ لِيهْ: «نُوضْ سِيرْ لْجِهْةْ الْجَنُوبْ، فْالطّْرِيقْ اللِّي دَايْزَة مْنْ أُورْشَلِيمْ لْغَزَّة، وْاللِّي جَاتْ فْالْخْلَا». 27وْهُوَ يْنُوضْ وْمْشَى. وْفْطْرِيقُه تّْلَاقَى مْعَ رَاجْلْ مْنْ الْحَبَشَة، وَزِيرْ كَنْدَاكَة مَلِكَةْ الْحَبَشَة وْالْمْسْؤُولْ عْلَى بِيتْ الْمَالْ دْيَالْهَا. وْجَا لْأُورْشَلِيمْ بَاشْ يْعْبَدْ اللَّهْ، 28وْكَانْ رَاجْعْ وْهُوَ ݣَالْسْ فْكَرُّوسْتُه كَيْقْرَا كْتَابْ النّْبِي إِشْعِيَا. 29وْݣَالْ رُوحْ اللَّهْ لْفِيلُبُّسْ: «زِيدْ حْتَّى تْوْصَلْ لْهَادْ الْكَرُّوسَة وْسِيرْ مْعَاهَا». 30وْزْرَبْ فِيلُبُّسْ بَاشْ يْوْصَلْ لِيهَا، وْسْمَعْ الرَّاجْلْ كَيْقْرَا فْكْتَابْ النّْبِي إِشْعِيَا وْسْوّْلُه: «وَاشْ كَتْفْهَمْ أَشْنُو كَتْقْرَا؟». 31وْجَاوْبُه الرَّاجْلْ: «كِيفَاشْ غَنْقْدَرْ إِلَا مَا وْرَّانِي حْتَّى وَاحْدْ؟» وْطْلَبْ مْنْ فِيلُبُّسْ يْطْلَعْ وْيْݣْلَسْ مْعَاهْ. 32وْالْآيَاتْ اللِّي كَيْقْرَا مْنْ كْتَابْ اللَّهْ كَانُو كَيْݣُولُو:

«بْحَالْ شِي نْعْجَة دَّاوْهْ يْتّْدْبَحْ،

وْبْحَالْ شِي خْرُوفْ سَاكْتْ بِينْ يْدِّينْ اللِّي كَيْدْزُّه،

هَكَّا مَا حَلّْشْ فُمُّه.

33دْلُّوهْ وْغَصْبُوهْ فْحَقُّه،

شْكُونْ غَيْخَبّْرْ عْلَى التّْرِّيكَة دْيَالُه؟

حِيتْ حْيَاتُه تّْحَيّْدَاتْ مْنْ الْأَرْضْ».

34وْجَاوْبْ الْوْزِيرْ فِيلُبُّسْ وْݣَالْ: «ݣُولْ لِيَّ عْلَى مْنْ كَيْتّْكَلّْمْ النّْبِي بْهَادْ الْكْلَامْ؟ وَاشْ عْلَى رَاسُه وْلَا عْلَى شِي حَدّْ آخُرْ؟». 35وْبْدَا فِيلُبُّسْ مْنْ هَادْ الْآيَاتْ فْكْتَابْ اللَّهْ كَيْخَبّْرْ الرَّاجْلْ عْلَى يَسُوعْ. 36وْهُمَ غَادْيِينْ فْالطّْرِيقْ وْصْلُو لْبْلَاصَة فِيهَا الْمَا، وْݣَالْ الْوْزِيرْ لْفِيلُبُّسْ: «هَا الْمَا كَايْنْ هْنَا، شْنُو اللِّي كَيْمْنَعْنِي بَاشْ مَا نْتْعَمّْدْشْ؟». [ 37وْݣَالْ لِيهْ فِيلُبُّسْ: «إِلَا كْنْتِ كَتْآمْنْ مْنْ كُلّْ قَلْبَكْ، تْقْدَرْ تْتْعَمّْدْ». وْجَاوْبُه الْوْزِيرْ وْݣَالْ لِيهْ: «رَانِي كَنْآمْنْ بْلِّي يَسُوعْ الْمَسِيحْ هُوَ وَلْدْ اللَّهْ».] 38وْآمْرْ الْوْزِيرْ بَاشْ تْوْقَفْ الْكَرُّوسَة، وْنْزْلُو بْجُوجْ لْلْمَا، وْعَمّْدْ فِيلُبُّسْ الْوْزِيرْ. 39وْمْلِّي خَرْجُو مْنْ الْمَا، خْطَفْ رُوحْ الرَّبّْ فِيلُبُّسْ وْغَابْ عْلَى الْوْزِيرْ، وْكَمّْلْ الْوْزِيرْ طْرِيقُه وْهُوَ فْرْحَانْ. 40وَلَكِنْ فِيلُبُّسْ لْقَا رَاسُه فْمْدِينْةْ أَشْدُودْ، وْهُوَ غَادِي بْدَا كَيْخَبّْرْ النَّاسْ فْالْمْدُونْ كُلّْهُمْ بْالْإِنْجِيلْ، حْتَّى وْصَلْ لْقَيْصَرِيَّة.

الإنجيل بالدراجة المغربية

© 2012 دار الكتاب المقدس بالمغرب. جميع الحقوق محفوظة

© 2012 Morocco Bible Society. All rights reserved

More Info | Version Index