Search form

يُوحَنَّا 11

الْفَصْلْ حْضَاشْ

الْمُوتْ دْيَالْ لِعَازَرْ

1وْكَانْ وَاحْدْ الرَّاجْلْ مْرِيضْ سْمِيتُه لِعَازَرْ مْنْ بَيْتْ عَنْيَا، الدُّوَّارْ فِينْ سَاكْنَة مَرْيَمْ وْخْتْهَا مَرْتَا.* 2وْهَادْ مَرْيَمْ هِيَ اللِّي كَانْتْ دْهْنَاتْ الرَّبّْ يَسُوعْ بْالرِّيحَة وْمْسْحَاتْ رْجْلِيهْ بْشْعَرْهَا، وْكَانْ لِعَازَرْ الْمْرِيضْ هُوَ خُوهَا.* 3وْصِيفْطُو الْخْوَاتَاتْ بْجُوجْ لْيَسُوعْ وْݣَالُو لِيهْ: «آ سِيدِي، رَاهْ هَادَاكْ اللِّي عْزِيزْ عْلِيكْ مْرِيضْ».

4وْمْلِّي سْمَعْ يَسُوعْ هَادْ الْكْلَامْ، ݣَالْ: «هَادْ الْمَرْضْ مَا غَيْسَالِيشْ بْالْمُوتْ، وَلَكِنْ غَيْبَيّْنْ الْعَزّْ دْ اللَّهْ وْبِيهْ غَادِي يْتّْعْطَى الْعَزّْ لْوَلْدْ اللَّهْ». 5وْكَانْ يَسُوعْ كَيْبْغِي مَرْتَا وْخْتْهَا وْلِعَازَرْ. 6وْمْلِّي سْمَعْ بْلِّي لِعَازَرْ مْرِيضْ، دَوّْزْ غِيرْ يُومَيْنْ فْالْمُوضْعْ فِينْ كَانْ. 7وْمْنْ بَعْدْ دَاكْشِّي ݣَالْ لْتْلَامْدُه: «يَالَّاهْ نْرْجْعُو لْبْلَادْ الْيَهُودِيَّة». 8وْݣَالُو لِيهْ تْلَامْدُه: «آ الْمُعَلِّمْ، عَادْ كَانُو لِيهُودْ بَاغْيِينْ يْرَجْمُوكْ، وْغَادِي لْتْمَّ تَانِي؟». 9وْهُوَ يْجَاوْبْهُمْ يَسُوعْ: «يَاكْ النّْهَارْ فِيهْ طْنَاشْرْ سَاعَة؟ إِيوَا إِلَا كَانْ شِي وَاحْدْ كَيْمْشِي بْالنّْهَارْ رَاهْ مَا كَيْعْتَرْشْ، عْلَاحْقَّاشْ كَيْشُوفْ الضُّو دْيَالْ هَادْ الدّْنْيَا. 10وَلَكِنْ إِلَا كَانْ شِي حَدّْ كَيْمْشِي فْاللِّيلْ رَاهْ كَيْعْتَرْ، عْلَاحْقَّاشْ مَا فِيهْشْ الضُّو». 11ݣَالْ يَسُوعْ هَادْ الْكْلَامْ، وْزَادْ مْنْ بَعْدْ ݣَالْ لِيهُمْ: «لِعَازَرْ صَاحْبْنَا نَاعْسْ، وَلَكِنْ غَادِي نْمْشِي نْفَيّْقُه». 12وْهُمَ يْݣُولُو لِيهْ تْلَامْدُه: «إِلَا كَانْ آ سِيدِي نَاعْسْ، رَاهْ غَيْتّْشَافَى». 13وَلَكِنْ يَسُوعْ كَانْ كَيْتّْكَلّْمْ لِيهُمْ عْلَى الْمُوتْ دْيَالْ لِعَازَرْ وْهُمَ كَيْحْسَابْ لِيهُمْ بْلِّي كَيْتّْكَلّْمْ عْلَى النّْعَاسْ. 14وْدِيكْ السَّاعَة ݣَالْ لِيهُمْ بْصَرَاحَة: «رَاهْ لِعَازَرْ مَاتْ، 15وْأَنَا فْرْحَانْ عْلَى وْدّْكُمْ، عْلَاحْقَّاشْ مَا كَنْتْشْ تْمَّ، بَاشْ تْقَدْرُو تْآمْنُو. إِيوَا يَالَّاهُو نْمْشِيوْ لْعَنْدُه!». 16وْتُومَا اللِّي مْكَنِّي بْالتّْوِيمِي، ݣَالْ لْلتّْلَامْدْ صْحَابُه: «يَالَّاهُو حْتَّى حْنَا نْمْشِيوْ مْعَ يَسُوعْ بَاشْ نْمُوتُو مْعَاهْ».

17وْمْلِّي وْصَلْ يَسُوعْ، لْقَا بْلِّي لِعَازَرْ دَوّْزْ رْبَعْ يَّامْ فْالْقْبَرْ. 18وْكَانْتْ بَيْتْ عَنْيَا بْعِيدَة عْلَى أُورْشَلِيمْ غِيرْ بْشِي تْلَاتَة كِيلُومِتْرْ. 19وْجَاوْ بْزَّافْ دْيَالْ لِيهُودْ لْعَنْدْ مَرْتَا وْمَرْيَمْ بَاشْ يْعَزِّيوْهُمْ فْخُوهُمْ. 20وْمْلِّي سْمْعَاتْ مَرْتَا بْلِّي يَسُوعْ جَايْ، تْلْقَّاتْ لِيهْ، وَلَكِنْ مَرْيَمْ بْقَاتْ ݣَالْسَة فْالدَّارْ. 21وْݣَالْتْ مَرْتَا لْيَسُوعْ: «آ سِيدِي، كُونْ كْنْتِ هْنَا، كُونْ ݣَاعْ مَا مَاتْ خُويَا! 22وَلَكِنْ حْتَّى دَابَا أَنَا كَنْعْرَفْ بْلِّي الْحَاجَة اللِّي غَادِي تْطْلَبْهَا مْنْ اللَّهْ غَيْعْطِيهَا لِيكْ». 23وْهُوَ يْݣُولْ لِيهَا يَسُوعْ: «خُوكْ غَادِي يْتّْبْعَتْ مَرَّة خْرَى!». 24وْݣَالْتْ لِيهْ مَرْتَا: «رَاهْ عْرَفْتْ بْلِّي غَادِي يْتّْبْعَتْ مْنْ الْمُوتْ فْيُومْ الْبَعْتْ». 25وْجَاوْبْهَا يَسُوعْ: «أَنَا هُوَ اللِّي كَنْبْعَتْ النَّاسْ مْنْ الْمُوتْ وْكَنْعْطِيهُمْ الْحَيَاةْ، اللِّي آمْنْ بِيَّ وَاخَّا يْمُوتْ غَيْحْيَا! 26وْكُلّْ وَاحْدْ حَيّْ وْكَيْآمْنْ بِيَّ، عَمّْرُه مَا غَيْمُوتْ. وَاشْ كَتْآمْنِي بْهَادْ الْكْلَامْ؟». 27وْهِيَ تْݣُولْ لِيهْ: «إِيِّهْ آ سِيدِي! أَنَا آمْنْتْ بْلِّي نْتَ هُوَ الْمَسِيحْ وَلْدْ اللَّهْ اللِّي جَايْ لْلدّْنْيَا».

28وْمْلِّي ݣَالْتْ مَرْتَا هَادْشِّي، مْشَاتْ وْعَيّْطَاتْ عْلَى مَرْيَمْ خْتْهَا فْالسِّرْ وْݣَالْتْ: «رَاهْ الْمُعَلِّمْ جَا وْكَيْعَيّْطْ لِيكْ». 29وْمْلِّي سْمْعَاتْ مَرْيَمْ بْالْمْجِي دْيَالْ يَسُوعْ، نَاضْتْ دْغْيَا وْجَاتْ لْعَنْدُه. 30وْكَانْ يَسُوعْ مَازَالْ مَا وْصَلْ لْلدُّوَّارْ، وَلَكِنْ كَانْ بَاقِي فْالْمُوضْعْ اللِّي تْلَاقَاتْ فِيهْ مَرْتَا مْعَاهْ. 31وْمْلِّي لِيهُودْ اللِّي كَانُو مْعَ مَرْيَمْ فْالدَّارْ كَيْعَزِّيوْهَا، شَافُوهَا نَاضْتْ بْالزّْرْبَة وْخْرْجَاتْ، تْبْعُوهَا حِيتْ ضْنُّو بْلِّي رَاهَا غَادْيَة لْلْقْبَرْ تْبْكِي تْمَّ. 32وْغِيرْ وْصْلَاتْ مَرْيَمْ لْلْمُوضْعْ فِينْ كَانْ يَسُوعْ وْشَافْتُه، سْجْدَاتْ عَنْدْ رْجْلِيهْ وْݣَالْتْ لِيهْ: «آ سِيدِي، كُونْ كْنْتِ هْنَا، كُونْ ݣَاعْ مَا مَاتْ خُويَا!». 33وْمْلِّي شَافْهَا يَسُوعْ كَتْبْكِي هِيَ وْلِيهُودْ اللِّي جَاوْ مْعَاهَا، تْأَتّْرْ بْزَّافْ وْتْأَلّْمْ، 34وْسْوّْلْهُمْ: «فِينْ دْفَنْتُوهْ؟». وْݣَالُو لِيهْ: «أَجِي آ سِيدِي وْشُوفْ!». 35وْبْدَا يَسُوعْ كَيْبْكِي. 36وْݣَالُو لِيهُودْ لْبَعْضِيَّاتْهُمْ: «شُوفُو شْحَالْ كَانْ كَيْبْغِيهْ!». 37وَلَكِنْ شِي وْحْدِينْ مْنّْهُمْ ݣَالُو: «وَاشْ هَادْ الرَّاجْلْ اللِّي حَلّْ الْعِينِينْ دْيَالْ الْعْمَى، مَا كَانْشْ قَادْرْ يْبَعّْدْ الْمُوتْ عْلَى لِعَازَرْ؟».

يَسُوعْ كَيْبْعَتْ لِعَازَرْ مْنْ الْمُوتْ

38وْتْأَتّْرْ يَسُوعْ بْزَّافْ فْخَاطْرُه عَاوْتَانِي، وْقَرّْبْ مْنْ الْقْبَرْ. وْكَانْ هَادْ الْقْبَرْ غَارْ، الْبَابْ دْيَالُه مْسْدُودْ بْحَجْرَة. 39وْݣَالْ يَسُوعْ: «حَيّْدُو الْحَجْرَة!». وْݣَالْتْ لِيهْ مَرْتَا خْتْ الْمْيّْتْ: «آ سِيدِي، رَاهْ غَيْكُونْ خْنَازْ، حِيتْ رْبَعْ يَّامْ هَادِي بَاشْ تّْدْفَنْ!». 40وْݣَالْ لِيهَا يَسُوعْ: «وَاشْ مَا ݣْلْتْشْ لِيكْ: إِلَا آمْنْتِي رَاهْ غَادِي تْشُوفِي الْعَزّْ دْيَالْ اللَّهْ؟». 41وْحَيّْدُو الْحَجْرَة، وْهْزّْ يَسُوعْ عِينِيهْ لْلفُوقْ وْݣَالْ: «آ الْآبْ، كَنْشَكْرْكْ حِيتْ سْمَعْتِي لِيَّ، 42وْكَنْعْرَفْ بْلِّي دِيمَا كَتْسْمَعْ لِيَّ. وَلَكِنْ ݣْلْتْ هَادْ الْكْلَامْ عْلَى قْبَلْ الجّْمَاعَة دْ النَّاسْ اللِّي ضَايْرِينْ بِيَّ، بَاشْ يْآمْنُو بْلِّي نْتَ صِيفْطْتِينِي». 43وْمْلِّي ݣَالْ هَادْ الْكْلَامْ، عَيّْطْ بْصُوتْ قْوِي وْݣَالْ: «آ لِعَازَرْ، خْرُجْ!». 44وْخْرَجْ الْمْيّْتْ بْيْدِّيهْ وْرْجْلِيهْ مْرْبُوطِينْ بْالْكْفَنْ، وْوْجْهُ مَلْوِي عْلِيهْ وَاحْدْ الزِّيفْ. وْݣَالْ لِيهُمْ يَسُوعْ: «فْكُّوهْ وْخَلِّيوْهْ يْمْشِي بْحَالُه!».

لِيهُودْ كَيْتّْشَاوْرُو بَاشْ يْقْتْلُو يَسُوعْ

45وْبْزَّافْ دْيَالْ لِيهُودْ اللِّي جَاوْ لْعَنْدْ مَرْيَمْ لْدَارْهَا، وْشَافُو دَاكْشِّي اللِّي دَارْ يَسُوعْ، آمْنُو بِيهْ. 46وَلَكِنْ شِي وْحْدِينْ مْنّْهُمْ مْشَاوْ لْعَنْدْ الْفْرِّيسِيِّينْ وْعَاوْدُو لِيهُمْ عْلَى دَاكْشِّي اللِّي دَارْ يَسُوعْ. 47وْتّْجَمْعُو الرُّؤَسَا دْ رْجَالْ الدِّينْ وْالْفْرِّيسِيِّينْ بِينَاتْهُمْ وْݣَالُو: «أَشْنُو نْدِيرُو؟ رَاهْ هَادْ الرَّاجْلْ كَيْدِيرْ عَلَامَاتْ كْتَارْ. 48وْإِلَا خَلِّينَاهْ هَكَّا، غَيْآمْنُو بِيهْ النَّاسْ كُلّْهُمْ، وْغَيْجِيوْ الرُّومَانِيِّينْ وْغَيَاخْدُو الْمُوضْعْ الْمْقَدّْسْ دْيَالْنَا وْالشَّعْبْ دْيَالْنَا». 49وْهُوَ يْݣُولْ لِيهُمْ وَاحْدْ الرَّاجْلْ مْنّْهُمْ سْمِيتُه قَيَافَا، كَانْ هُوَ الرَّئِيسْ دْ رْجَالْ الدِّينْ هَادَاكْ الْعَامْ: «نْتُمَ رَاكُمْ مَا كَتْعَرْفُو وَالُو، 50وَلَا كَتْفَهْمُو بْلِّي رَاهْ خِيرْ لِيكُمْ يْمُوتْ رَاجْلْ وَاحْدْ فْبْلَاصْةْ الشَّعْبْ، وْمَا يْمُوتْشْ الشَّعْبْ كُلُّه». 51وْمَا ݣَالْشْ هَادْ الْكْلَامْ غِيرْ مْنْ رَاسُه، وَلَكِنْ حِيتْ كَانْ هُوَ الرَّئِيسْ دْ رْجَالْ الدِّينْ دَاكْ الْعَامْ، تّْنَبّْأْ بْلِّي يَسُوعْ غَادِي يْمُوتْ عْلَى قْبَلْ الشَّعْبْ. 52وْمَاشِي غِيرْ عْلَى قْبَلْ الشَّعْبْ بُوحْدُه، وَلَكِنْ بَاشْ يْجْمَعْ وْلَادْ اللَّهْ اللِّي مْشَتّْتِينْ وْيْوَلِّيوْ وَاحْدْ. 53وْمْنْ دَاكْ النّْهَارْ، وْلِيهُودْ كَيْتّْشَاوْرُو بَاشْ يْقْتْلُو يَسُوعْ. 54وْعْلَى هَادْشِّي مَا بْقَاشْ يَسُوعْ كَيْمْشِي بِينْ لِيهُودْ بْالْعْلَّالِي، وَلَكِنْ مْشَى مْنْ تْمَّ لْوَاحْدْ الْبْلَاصَة قْرِيبَة لْلصَّحْرَا، لْمْدِينَة صْغِيرَة سْمِيتْهَا أَفْرَايْمْ، وْبْقَى تْمَّ مْعَ تْلَامْدُه.

55وْكَانْ عِيدْ الْفِصْحْ دْيَالْ لِيهُودْ قْرِيبْ، وْطْلْعُو بْزَّافْ دْ النَّاسْ مْنْ الدُّوَّارْ لْأُورْشَلِيمْ قْبَلْ مْنْ عِيدْ الْفِصْحْ بَاشْ يْتّْنْقَّاوْ. 56وْكَانُو كَيْقَلّْبُو عْلَى يَسُوعْ وْكَيْسْوّْلُو بْعْضِيَّاتْهُمْ وْهُمَ مْجْمُوعِينْ فْبِيتْ اللَّهْ: «آشْ ضْهَرْ لِيكُمْ؟ بْلَا شْكّْ مَا غَادِيشْ يْجِي لْلْعِيدْ؟». 57وْآمْرُو الرُّؤَسَا دْ رْجَالْ الدِّينْ وْالْفْرِّيسِيِّينْ النَّاسْ وْݣَالُو لِيهُمْ: اللِّي عْرَفْ فِينْ كَايْنْ يَسُوعْ خَاصُّه يْعْلَمْ بِيهْ بَاشْ يْتّْشَدّْ.

الإنجيل بالدراجة المغربية

© 2012 دار الكتاب المقدس بالمغرب. جميع الحقوق محفوظة

© 2012 Morocco Bible Society. All rights reserved

More Info | Version Index