Search form

يُوحَنَّا 12

الْفَصْلْ طْنَاشْ

الْمْرَاة اللِّي كْبَّاتْ الرِّيحَة عْلَى يَسُوعْ

1وْقْبَلْ مْنْ عِيدْ الْفِصْحْ بْسْتّْ يَّامْ، جَا يَسُوعْ لْبَيْتْ عَنْيَا فِينْ كَانْ لِعَازَرْ اللِّي بَعْتُه يَسُوعْ مْنْ الْمُوتْ. 2وْوَجّْدُو لِيهْ النَّاسْ الْعْشَا تْمَّ. وْكَانْتْ مَرْتَا كَتّْسَخّْرْ عْلِيهُمْ، وْلِعَازَرْ كَانْ وَاحْدْ مْنْ النَّاسْ اللِّي ݣَالْسِينْ كَيَاكْلُو مْعَ يَسُوعْ. 3وْخْدَاتْ مَرْيَمْ قَرْعَة فِيهَا الرِّيحَة دْيَالْ النَّارْدِينْ الْحُرّْ اللِّي تَمَنُه غَالِي بْزَّافْ، وْدْهْنَاتْ رْجْلِينْ يَسُوعْ، وْمْنْ بَعْدْ مْسْحَاتْهُمْ لِيهْ بْشْعَرْهَا. وْوْلَّاتْ الدَّارْ عَامْرَة بْالرِّيحَة دْيَالْ النَّارْدِينْ،* 4وْݣَالْ وَاحْدْ مْنْ تْلَامْدْ يَسُوعْ اللِّي هُوَ يَهُودَا الْإِسْخَرْيُوطِي اللِّي غَادِي يْخُونُه: 5«عْلَاشْ مَا تّْبَاعْشْ هَادْ الرِّيحَة بْتْلْتْمِيَةْ دِينَارْ وْتّْعْطَى لْلْفُقَرَا؟». 6ݣَالْ هَادْشِّي مَاشِي حِيتْ كَانْ كَيْدِّيهَا فْالْفُقَرَا، وَلَكِنْ حِيتْ كَانْ شْفَّارْ وْكَانْ هُوَ لَمِينْ دْيَالْ الصّْنْدُوقْ، وْكَيْسْرَقْ مْنْ دَاكْشِّي اللِّي كَيْتّْحَطّْ فِيهْ. 7وْهُوَ يْݣُولْ يَسُوعْ: «خَلِّيوْهَا! رَاهَا خْبَّاتْ دَاكْشِّي لْلنّْهَارْ اللِّي غَادِي نْتْكَفّْنْ فِيهْ. 8حِيتْ الْفُقَرَا كَايْنِينْ مْعَاكُمْ فْكُلّْ وَقْتْ، وَلَكِنْ أَنَا مَا غَنْكُونْشْ مْعَاكُمْ دِيمَا».

9وْعَرْفَاتْ جْمَاعَة كْبِيرَة دْ لِيهُودْ بْلِّي يَسُوعْ تْمَّ، وْهُمَ يْجِيوْ مَاشِي غِيرْ عْلَى قْبَلْ يَسُوعْ بُوحْدُه، وَلَكِنْ بَاشْ يْشُوفُو حْتَّى لِعَازَرْ اللِّي بَعْتُه يَسُوعْ مْنْ الْمُوتْ. 10وْتَّافْقُو الرُّؤَسَا دْ رْجَالْ الدِّينْ بَاشْ يْقْتْلُو لِعَازَرْ حْتَّى هُوَ، 11عْلَاحْقَّاشْ بْسْبَابْ لِعَازَرْ كَانُو بْزَّافْ دْيَالْ لِيهُودْ كَيْسَمْحُو فْالرُّؤَسَا دْ رْجَالْ الدِّينْ وْكَيْآمْنُو بْيَسُوعْ.

يَسُوعْ كَيْدْخَلْ لْأُورْشَلِيمْ

12وْالْغَدّْ لِيهْ، سْمْعَاتْ الجّْمَاعَة دْ النَّاسْ اللِّي جَاوْ يْدَوّْزُو عِيدْ الْفِصْحْ، بْلِّي يَسُوعْ جَايْ لْأُورْشَلِيمْ. 13وْهُمَ يَاخْدُو الجّْرِيدْ دْ النّْخَلْ وْخَرْجُو بَاشْ يْتّْلَاقَاوْهْ، وْكَانُو كَيْݣُولُو بْصُوتْ عَالِي: «الْعَزّْ لْلَّهْ! مْبْرُوكْ اللِّي جَايْ بْإِسْمْ الرَّبّْ! مْبْرُوكْ مَلِكْ إِسْرَائِيلْ!». 14وْلْقَا يَسُوعْ وَاحْدْ الدّْحْشْ وْهُوَ يْرْكَبْ عْلِيهْ، كِمَا جَا فْكْتَابْ اللَّهْ اللِّي كَيْݣُولْ:

15«مَا تْخَافِيشْ آ بَنْتْ صِهْيَوْنْ:

هَا هُوَ الْمَلِكْ دْيَالْكْ جَايْ،

رَاكْبْ عْلَى دْحْشْ وَلْدْ حْمَارَة».

16فْاللّْوّْلْ مَا فَهْمُوشْ تْلَامْدُه هَادْ الْأُمُورْ، وَلَكِنْ مْلِّي تّْعْطَى الْعَزّْ لْيَسُوعْ، عَادْ تْفَكّْرُو بْلِّي هَادْشِّي كَانْ تّْݣَالْ عْلِيهْ فْكْتَابْ اللَّهْ، وْبْلِّي هُمَ دَارُو هَادْشِّي نِيتْ عْلَى وْدُّه. 17وْالجّْمَاعَة دْ النَّاسْ اللِّي كَانُو مْعَ يَسُوعْ مْلِّي عَيّْطْ عْلَى لِعَازَرْ مْنْ الْقْبَرْ وْبَعْتُه مْنْ الْمُوتْ، كَانُو كَيْشَهْدُو بْدَاكْشِّي اللِّي شَافُو. 18عْلَى هَادْشِّي خَرْجُو النَّاسْ بَاشْ يْتّْلَاقَاوْهْ حْتَّى هُمَ حِيتْ سْمْعُو عْلَى هَادْ الْعَلَامَاتْ اللِّي دَارْهَا. 19وْهُمَ يْݣُولُو الْفْرِّيسِيِّينْ لْبَعْضِيَّاتْهُمْ: «شُوفُو رَاكُمْ مَا تْنَفْعُو حْتَّى فْحَاجَة. هَا هُمَ النَّاسْ كُلّْهُمْ تْبْعُوهْ!».

يَسُوعْ كَيْتّْنَبّْأْ بْالْمُوتْ وْالْبَعْتْ دْيَالُه

20وْكَانُو شِي يُونَانِيِّينْ بِينْ النَّاسْ اللِّي طْلْعُو لْأُورْشَلِيمْ بَاشْ يْعَبْدُو اللَّهْ فْيَّامَاتْ الْعِيدْ. 21وْهُمَ يْمْشِيوْ لْعَنْدْ فِيلُبُّسْ اللِّي مْنْ بَيْتْ صَيْدَا فْالْجَلِيلْ، وْطْلْبُو مْنُّه وْݣَالُو لِيهْ: «آ سِيدِي، بْغِينَا نْشُوفُو يَسُوعْ». 22وْجَا فِيلُبُّسْ وْݣَالْهَا لْأَنْدْرَاوُسْ، وْمْنْ بَعْدْ مْشَاوْ بْجُوجْ وْݣَالُوهَا لْيَسُوعْ. 23أَمَّا يَسُوعْ جَاوْبْهُمْ وْݣَالْ: «رَاهْ جَاتْ السَّاعَة اللِّي فِيهَا غَادِي يْتّْعْطَى الْعَزّْ لْوَلْدْ الْإِنْسَانْ. 24وْرَانِي نْݣُولْ لِيكُمْ الْحَقّْ: إِلَا طَاحْتْ حَبَّة دْ الْݣْمْحْ فْالْأَرْضْ وْمَا مَاتْتْشْ، رَاهْ كَتْبْقَى بُوحْدْهَا. وَلَكِنْ إِلَا مَاتْتْ رَاهْ كَتْعْطِي غْلَّة كْتِيرَة. 25اللِّي كَيْبْغِي حْيَاتُه رَاهْ غَيْضَيّْعْهَا، وْاللِّي كَيْنْكَرْ حْيَاتُه فْهَادْ الدّْنْيَا رَاهْ غَيْحَافْضْ عْلِيهَا لْلْحَيَاةْ الدَّايْمَة.* 26اللِّي بْغَا يْكُونْ خْدَّامْ دْيَالِي، خَاصُّه يْتْبَعْنِي، وْفِينْ مَا نْكُونْ أَنَا غَيْكُونْ حْتَّى الْخْدَّامْ دْيَالِي. وْاللِّي كَانْ خْدَّامْ دْيَالِي غَادِي يْجَازِيهْ الْآبْ.

27دَابَا رَاهْ نْفْسِي مْغَيّْرَة، وْآشْ غَادِي نْݣُولْ؟ آ الْآبْ، نْجِّينِي مْنْ هَادْ السَّاعَة؟ وَلَكِنْ رَانِي عْلَى وْدّْ هَادْ السَّاعَة جِيتْ. 28آ الْآبْ، عْطِي الْعَزّْ لْلْإِسْمْ دْيَالْكْ!». وْهُوَ يْتّْسْمَعْ وَاحْدْ الصُّوتْ مْنْ السّْمَا كَيْݣُولْ: «رَانِي عْطِيتُه الْعَزّْ وْغَنْزِيدْ نْعْطِيهْ الْعَزّْ!». 29وْالجّْمَاعَة دْ النَّاسْ اللِّي كَانُو حَاضْرِينْ تْمَّ سْمْعُو هَادْ الصُّوتْ وْݣَالُو: «هَادَا رَاهْ رَعْدْ!». وْوْحْدِينْ خْرِينْ ݣَالُو: «هَادَا رَاهْ مَلَاكْ تّْكَلّْمْ مْعَاهْ!». 30وْجَاوْبْ يَسُوعْ وْݣَالْ: «رَاهْ مَاشِي عْلَى وْدِّي أَنَا جَا هَادْ الصُّوتْ، وَلَكِنْ عْلَى وْدّْكُمْ. 31دَابَا وَقْتْ الْحُكْمْ عْلَى الدّْنْيَا. وْدَابَا غَادِي يْتّْرْمَى الرَّئِيسْ دْيَالْ هَادْ الدّْنْيَا عْلَى بْرَّا. 32وْمْلِّي غَادِي نْتّْرْفَعْ مْنْ الْأَرْضْ، غَنْجِيبْ لْعَنْدِي النَّاسْ كُلّْهُمْ». 33ݣَالْ هَادْشِّي بَاشْ يْبَيّْنْ لْلنَّاسْ كِيفَاشْ غَيْمُوتْ. 34وْݣَالْتْ لِيهْ الجّْمَاعَة دْ النَّاسْ: «حْنَا رَاهْ سْمَعْنَا مْنْ الشّْرَعْ بْلِّي الْمَسِيحْ غَادِي يْبْقَى حَيّْ عْلَى الدّْوَامْ، إِيوَا كِيفَاشْ نْتَ دَابَا كَتْݣُولْ لِينَا: وَلْدْ الْإِنْسَانْ خَاصُّه يْتّْرْفَعْ؟ شْكُونْ هُوَ هَادْ وَلْدْ الْإِنْسَانْ؟». 35وْهُوَ يْݣُولْ لِيهُمْ يَسُوعْ: «النُّورْ رَاهْ غَيْبْقَى مْعَاكُمْ غِيرْ وَقْتْ قْلِيلْ، إِيوَا سِيرُو فْطْرِيقْكُمْ مَا حَدّْ عَنْدْكُمْ النُّورْ، بَاشْ مَا يْطِيحْشْ عْلِيكُمْ الضّْلَامْ. حِيتْ اللِّي كَيْمْشِي فْالضّْلَامْ مَا كَيْعْرَفْشْ فِينْ غَادِي. 36وْمَا حَدّْ عَنْدْكُمْ النُّورْ، آمْنُو بْالنُّورْ، بَاشْ تْوَلِّيوْ وْلَادْ النُّورْ». وْمْنْ بَعْدْمَا ݣَالْ لِيهُمْ يَسُوعْ هَادْشِّي، مْشَى وْمَا بْقَاشْ كَيْبَانْ لِيهُمْ.

لِيهُودْ مَا قْبْلُوشْ يْآمْنُو بْيَسُوعْ

37وْوَاخَّا دَارْ قُدَّامْهُمْ هَادْ الْعَلَامَاتْ كُلّْهُمْ، مَا آمْنُوشْ بِيهْ، 38بَاشْ يْتّْحَقّْقْ دَاكْشِّي اللِّي وْحَى بِيهْ الرَّبّْ لْلنّْبِي إِشْعِيَا مْلِّي ݣَالْ: «آ رْبِّي، شْكُونْ اللِّي آمْنْ بْكْلَامْنَا؟ وْلَمّْنْ بَانْتْ قُوَّةْ الرَّبّْ؟». 39وْمَا قَدْرُوشْ يْآمْنُو، حِيتْ إِشْعِيَا عَاوْدْ ݣَالْ: 40«عْمَى عِينِيهُمْ وْقَسّْحْ قَلْبْهُمْ، بَاشْ مَا يْشُوفُوشْ بْعِينِيهُمْ وْمَا يْحَسُّوشْ بْقَلْبْهُمْ، وْيْرْجْعُو لْعَنْدِي، وْأَنَا نْشْفِيهُمْ». 41ݣَالْ إِشْعِيَا هَادْ الْكْلَامْ مْلِّي شَافْ الْعَزّْ دْيَالْ الرَّبّْ يَسُوعْ وْتّْكَلّْمْ عْلِيهْ. 42وَلَكِنْ وَاخَّا هَكَّاكْ، بْزَّافْ دْ الرُّؤَسَا دْ لِيهُودْ آمْنُو حْتَّى هُمَ بْيَسُوعْ، وْبْسْبَابْ الْفْرِّيسِيِّينْ مَا عْتَرْفُوشْ بِيهْ قُدَّامْ النَّاسْ، بَاشْ مَا يْخَرّْجُوهُمْشْ مْنْ دَارْ الصّْلَاة. 43حِيتْ بْغَاوْ الْعَزّْ اللِّي كَيْجِي مْنْ عَنْدْ النَّاسْ كْتَرْ مْنْ الْعَزّْ اللِّي كَيْجِي مْنْ عَنْدْ اللَّهْ.

يَسُوعْ هُوَ النُّورْ

44وْݣَالْ لِيهُمْ يَسُوعْ بْصُوتْ عَالِي: «رَاهْ اللِّي كَيْآمْنْ بِيَّ، مَا كَيْآمْنْشْ بِيَّ أَنَا بُوحْدِي، [وَلَكِنْ كَيْآمْنْ بْهَادَاكْ اللِّي صِيفْطْنِي. 45وْاللِّي شَافْنِي شَافْ حْتَّى هَادَاكْ اللِّي صِيفْطْنِي] . 46أَنَا رَاهْ جِيتْ نُورْ لْهَادْ الدّْنْيَا، بَاشْ كُلّْ مْنْ كَيْآمْنْ بِيَّ مَا يْبْقَاشْ فْالضّْلَامْ، 47وْإِلَا سْمَعْ شِي وَاحْدْ كْلَامِي وْمَا دَارْشْ بِيهْ رَانِي مَا غَنْحْكَمْشْ عْلِيهْ، حِيتْ أَنَا مَا جِيتْشْ بَاشْ نْحْكَمْ عْلَى نَاسْ الدّْنْيَا وَلَكِنْ بَاشْ نّْجِّيهُمْ. 48وْاللِّي مَا قْبَلْنِيشْ وْمَا قْبَلْشْ كْلَامِي، رَاهْ كَايْنْ اللِّي غَادِي يْحْكَمْ عْلِيهْ. حِيتْ الْكْلَامْ اللِّي ݣْلْتُه لِيهْ هُوَ اللِّي غَادِي يْحْكَمْ عْلِيهْ يُومْ الْحِسَابْ، 49عْلَاحْقَّاشْ مَا تْكَلّْمْتْشْ مْنْ رَاسِي، وَلَكِنْ رَاهْ الْآبْ اللِّي صِيفْطْنِي هُوَ اللِّي وْصَّانِي آشْ خَاصّْنِي نْݣُولْ وْبْآشْ غَادِي نْتّْكَلّْمْ. 50وْأَنَا كَنْعْرَفْ بْلِّي الْوْصِيَّة دْيَالُه رَاهْ هِيَ حَيَاةْ دَايْمَة. وْهَادْ الْكْلَامْ اللِّي كَنْݣُولْ، رَاهْ كَنْݣُولُه كِمَا وْصَّانِي الْآبْ نْݣُولُه».

الإنجيل بالدراجة المغربية

© 2012 دار الكتاب المقدس بالمغرب. جميع الحقوق محفوظة

© 2012 Morocco Bible Society. All rights reserved

More Info | Version Index