Search form

يُوحَنَّا 15

الْفَصْلْ خْمْسْطَاشْ

يَسُوعْ هُوَ الدَّالْيَة الْحْقِيقِيَّة

1«أَنَا هُوَ الدَّالْيَة الْحْقِيقِيَّة وْبَّا هُوَ الجّْنَايْنِي. 2كُلّْ عَرْشْ فِيَّ مَا كَيْعْطِيشْ الْغْلَّة كَيْقْطْعُه، وْكُلّْ عَرْشْ فِيَّ كَيْعْطِي الْغْلَّة كَيْنَقِّيهْ بَاشْ يْعْطِي غْلَّة كْتَرْ. 3نْتُمَ دَابَا رَاكُمْ نْقِيِّينْ بْفْضَلْ الْكْلَامْ اللِّي تّْكَلّْمْتْ مْعَاكُمْ بِيهْ. 4إِيوَا تْبْتُو فِيَّ وْأَنَا فِيكُمْ. رَاهْ كِمَا الْعَرْشْ مَا كَيْقْدَرْشْ يْعْطِي الْغْلَّة بُوحْدُه إِلَا مَا كَانْشْ تَابْتْ فْالدَّالْيَة، هَكَّا حْتَّى نْتُمَ مَا تْقَدْرُوشْ تْعْطِيوْ الْغْلَّة إِلَا مَا تْبْتُّوشْ فِيَّ. 5أَنَا الدَّالْيَة وْنْتُمَ الْعْرُوشْ. اللِّي تْبَتْ فِيَّ وْأَنَا فِيهْ رَاهْ هُوَ اللِّي غَيْعْطِي غْلَّة كْتِيرَة، حِيتْ رَاكُمْ بْلَا بِيَّ مَا تْقَدْرُو تْدِيرُو حْتَّى حَاجَة. 6وْإِلَا كَانْ شِي وَاحْدْ مَا تَابْتْشْ فِيَّ غَيْتّْرْمَى عْلَى بْرَّا بْحَالْ الْعَرْشْ وْغَيْيْبَسْ، وْغَيْجَمْعُوهْ وْغَيْرْمِيوْهْ فْالْعَافْيَة وْيْتّْحْرَقْ. 7وَلَكِنْ إِلَا تْبَتُّو فِيَّ وْتْبَتْ كْلَامِي فِيكُمْ، طْلْبُو اللِّي بْغِيتُو وْرَاهْ غَيْكُونْ لِيكُمْ. 8وْبْهَادْشِّي كَيْتّْعْطَى الْعَزّْ لْبَّا: مْلِّي تْعْطِيوْ غْلَّة كْتِيرَة وْتْكُونُو تْلَامْدِي. 9كِمَا بْغَانِي الْآبْ، هَكَّا حْتَّى أَنَا بْغِيتْكُمْ، إِيوَا تْبْتُو فْمْحَبّْتِي. 10إِلَا دْرْتُو بْالْوْصِيَّاتْ دْيَالِي غَادِي تّْبْتُو فْمْحَبّْتِي، كِمَا دْرْتْ أَنَا بْوْصِيَّاتْ بَّا وْتَابْتْ فْمْحَبّْتُه.

11ݣْلْتْ لِيكُمْ هَادْشِّي بَاشْ تْتْبَتْ الْفَرْحَة دْيَالِي فِيكُمْ وْتْكْمَلْ الْفَرْحَة دْيَالْكُمْ. 12وْهَادِي هِيَ وْصِيْتِي: بْغِيوْ بْعْضِيَّاتْكُمْ كِمَا أَنَا كَنْبْغِيكُمْ.* 13رَاهْ مَا كَايْنَاشْ شِي مْحَبَّة كْبَرْ مْنْ هَادْ الْمْحَبَّة الْكْبِيرَة: يْوْهَبْ الْوَاحْدْ حْيَاتُه عْلَى وْدّْ اللِّي كَيْبْغِيهُمْ. 14نْتُمَ رَاكُمْ حْبَابِي إِلَا دْرْتُو دَاكْشِّي اللِّي كَنْوَصِّيكُمْ بِيهْ. 15مْنْ دَابَا مَا غَنْعَاوْدْشْ نْسَمِّيكُمْ عْبِيدْ، حِيتْ الْعَبْدْ مَا كَيْعْرَفْشْ آشْ كَيْدِيرْ سِيدُه، وَلَكِنْ دْرْتْكُمْ حْبَابِي، حِيتْ خَبّْرْتْكُمْ بْكُلّْ مَا سْمَعْتْ مْنْ بَّا. 16مَاشِي نْتُمَ اللِّي خْتَارْتُونِي، وَلَكِنْ أَنَا اللِّي خْتَارْتْكُمْ وْكَلّْفْتْكُمْ بَاشْ تْمْشِيوْ وْتْجِيبُو الْغْلَّة، وْغَلّْتْكُمْ تْدُومْ، وْالْآبْ غَيْعْطِيكُمْ كُلّْ مَا كَتْطْلْبُو بْالْإِسْمْ دْيَالِي. 17وْاللِّي كَنْوَصِّيكُمْ عْلِيهْ هُوَ تْبْغِيوْ بْعْضِيَّاتْكُمْ».

الْكُرْهْ دْيَالْ نَاسْ الدّْنْيَا لْيَسُوعْ وْلْتْلَامْدُه

18«إِلَا كَانُو نَاسْ الدّْنْيَا كَيْكَرْهُوكُمْ، خَاصّْكُمْ تْعَرْفُو بْلِّي رَاهُمْ كْرْهُونِي قْبَلْ مْنّْكُمْ. 19كُونْ كْنْتُو مْنْ الدّْنْيَا، كُونْ رَاهْ النَّاسْ دْيَالْهَا كَيْبْغِيوْكُمْ بْحَالْ مَّالِيهَا. وَلَكِنْ حِيتْ نْتُمَ مَاشِي مْنْ الدّْنْيَا، وْأَنَا اللِّي خْتَارْتْكُمْ مْنْ وَسْطْ النَّاسْ دْيَالْهَا، رَاهْ عْلَى هَادْشِّي نَاسْ الدّْنْيَا كَيْكَرْهُوكُمْ. 20تْفَكّْرُو الْكْلَامْ اللِّي ݣْلْتُه لِيكُمْ: رَاهْ الْعَبْدْ مَا هُوَّاشْ حْسَنْ مْنْ سِيدُه. إِلَا كَانُو كَيْتّْعَدَّاوْ عْلِيَّ رَاهْ غَادِي يْتّْعَدَّاوْ عْلِيكُمْ حْتَّى نْتُمَ، وْإِلَا كَانُو كَيْدِيرُو بْكْلَامِي رَاهْ غَادِي يْدِيرُو بْكْلَامْكُمْ حْتَّى نْتُمَ.* 21وَلَكِنْ رَاهْ هُمَ غَيْدِيرُو لِيكُمْ هَادْشِّي كُلُّه عْلَى وْدّْ الْإِسْمْ دْيَالِي، عْلَاحْقَّاشْ مَا كَيْعَرْفُوشْ هَادَاكْ اللِّي صِيفْطْنِي. 22كُونْ مَا جِيتْشْ وْمَا هْضَرْتْشْ مْعَاهُمْ، كُونْ مَا بْقَى عْلِيهُمْ دَنْبْ. وَلَكِنْ دَابَا مَا بْقَاتْ عَنْدْهُمْ سْبَّة عْلَى دْنُوبْهُمْ. 23اللِّي كَيْكْرَهْنِي كَيْكْرَهْ بَّا حْتَّى هُوَ. 24كُونْ غِيرْ مَا دَرْتْشْ بِينَاتْهُمْ الْمُعْجِزَاتْ اللِّي مَا دَارْهَا حَدّْ مْنْ غِيرِي، كُونْ مَا بْقَى عْلِيهُمْ دَنْبْ، وَلَكِنْ دَابَا وَاخَّا شَافُو هَادُوكْ الْمُعْجِزَاتْ رَاهُمْ كْرْهُونِي أَنَا وْبَّا. 25وَلَكِنْ هَادْشِّي جْرَا بَاشْ يْتّْحَقّْقْ الْكْلَامْ اللِّي مْكْتُوبْ فْالشّْرَعْ دْيَالْهُمْ: رَاهْ هُمَ كْرْهُونِي بْلَا سْبَّة.

26وْمْلِّي يْجِي الْمُعِينْ اللِّي غَادِي نْصِيفْطُه مْنْ عَنْدْ الْآبْ، رُوحْ الْحَقّْ اللِّي كَيْخْرُجْ مْنْ الْآبْ، رَاهْ غَادِي يْشْهَدْ لِيَّ. 27وْغَادِي تْشَهْدُو لِيَّ حْتَّى نْتُمَ، حِيتْ رَاكُمْ مْعَايَ مْنْ اللّْوّْلْ».

الإنجيل بالدراجة المغربية

© 2012 دار الكتاب المقدس بالمغرب. جميع الحقوق محفوظة

© 2012 Morocco Bible Society. All rights reserved

More Info | Version Index