Search form

يُوحَنَّا 18

الْفَصْلْ تْمَنْطَاشْ

يَسُوعْ كَيْتّْشَدّْ

1وْمْنْ بَعْدْمَا كَمّْلْ يَسُوعْ هَادْ الصّْلَاة، خْرَجْ مْعَ تْلَامْدُه لْلجِّهَة لْخْرَى دْيَالْ وَادْ قَدْرُونْ فِينْ كَانْ وَاحْدْ الجّْنَانْ، وْدْخَلْ لِيهْ هُوَ وْتْلَامْدُه. 2وْكَانْ يَهُودَا اللِّي غَادِي يْسَلّْمُه كَيْعْرَفْ هَادْ الْمُوضْعْ، عْلَاحْقَّاشْ كَانْ يَسُوعْ كَيْجْتَمْعْ فِيهْ بْزَّافْ دْ الْمَرَّاتْ مْعَ تْلَامْدُه. 3وْهُوَ يْجِي يَهُودَا لْتْمَّ وْجَابْ مْعَاهْ الْعَسْكَرْ وْالْحَرَسْ اللِّي صِيفْطُوهُمْ مْعَاهْ الرُّؤَسَا دْ رْجَالْ الدِّينْ وْالْفْرِّيسِيِّينْ، وْكَانُو هَازِّينْ مْعَاهُمْ الْمْشَاهْبْ وْالْقْنَادْلْ وْالسّْلَاحْ. 4وْخْرَجْ يَسُوعْ لْعَنْدْهُمْ وْهُوَ عَارْفْ ݣَاعْ دَاكْشِّي اللِّي غَادِي يْجْرَا لِيهْ، وْݣَالْ لِيهُمْ: «عْلَى مْنْ كَتْقَلّْبُو؟»، 5وْجَاوْبُوهْ: «عْلَى يَسُوعْ النَّاصِرِي». وْهُوَ يْݣُولْ لِيهُمْ: «أَنَا هُوَ». وْكَانْ يَهُودَا اللِّي غَيْسَلّْمُه حْتَّى هُوَ وَاقْفْ مْعَاهُمْ. 6وْمْلِّي جَاوْبْهُمْ يَسُوعْ وْݣَالْ لِيهُمْ: «أَنَا هُوَ»، رْجْعُو اللُّورْ وْهُمَ يْطِيحُو لْلْأَرْضْ. 7وْسْوّْلْهُمْ يَسُوعْ مَرَّة خْرَى: «عْلَى مْنْ كَتْقَلّْبُو؟» وْهُمَ يْجَاوْبُوهْ: «عْلَى يَسُوعْ النَّاصِرِي». 8وْݣَالْ لِيهُمْ يَسُوعْ: «رَاهْ ݣْلْتْ لِيكُمْ بْلِّي أَنَا هُوَ. وْإِلَا كْنْتُو كَتْقَلّْبُو عْلِيَّ أَنَا، إِيوَا خَلِّيوْ هَادُو يْمْشِيوْ بْحَالْهُمْ». 9بَاشْ يْتّْحَقّْقْ الْكْلَامْ اللِّي ݣَالْ يَسُوعْ: «رَاهْ هَادُو اللِّي عْطِيتِيهُمْ لِيَّ، مَا خْسَرْتْ مْنّْهُمْ حْتَّى وَاحْدْ».

10وْكَانْ عَنْدْ سِمْعَانْ بُطْرُسْ وَاحْدْ السِّيفْ، وْهُوَ يْجَبْدُه وْضْرَبْ بِيهْ الْعَبْدْ دْيَالْ رَئِيسْ رْجَالْ الدِّينْ وْقْطَعْ لِيهْ وْدْنُه لِيمْنَى. وْكَانْتْ سْمِيّْةْ دَاكْ الْعَبْدْ، مَلْخُسْ. 11وْݣَالْ يَسُوعْ لْبُطْرُسْ: «رَدّْ سِيفْكْ لْجْوَاهْ! وَاشْ مَا غَادِيشْ نْشْرَبْ هَادْ الْكَاسْ اللِّي عْطَاهْ لِيَّ الْآبْ».*

يَسُوعْ فْالْمَحْكَمَة دْيَالْ لِيهُودْ

12وْمْنْ بَعْدْ شْدُّو الْعَسْكَرْ وْالْقَايْدْ وْالْحَرَسْ دْيَالْ لِيهُودْ يَسُوعْ وْكَتّْفُوهْ، 13وْدَّاوْهْ فْاللّْوّْلْ لْعَنْدْ حَنَّانْ نْسِيبْ قَيَافَا اللِّي كَانْ هُوَ الرَّئِيسْ دْ رْجَالْ الدِّينْ فْدَاكْ الْعَامْ. 14وْقَيَافَا هُوَ اللِّي كَانْ ݣَالْ لْلِيهُودْ بْلِّي خْيَرْ يْمُوتْ رَاجْلْ وَاحْدْ فْبْلَاصْةْ الشَّعْبْ.*

15وْتْبَعْ سِمْعَانْ بُطْرُسْ وْوَاحْدْ التّْلْمِيدْ آخُرْ يَسُوعْ، وْكَانْ هَادْ التّْلْمِيدْ مْعْرُوفْ عَنْدْ الرَّئِيسْ دْ رْجَالْ الدِّينْ، وْدْخَلْ مْعَ يَسُوعْ لْدَارْ رَئِيسْ رْجَالْ الدِّينْ. 16وَلَكِنْ بُطْرُسْ بْقَى وَاقْفْ حْدَا الْبَابْ عْلَى بْرَّا، وْهُوَ يْخْرَجْ التّْلْمِيدْ لَاخُرْ اللِّي كَانْ مْعْرُوفْ عَنْدْ رَئِيسْ رْجَالْ الدِّينْ وْتّْكَلّْمْ مْعَ الْمْرَاة الْعْسَّاسَة دْيَالْ الْبَابْ وْدَخّْلْ بُطْرُسْ. 17وْسْوّْلَاتْ بُطْرُسْ: «وَاشْ مَاشِي حْتَّى نْتَ مْنْ تْلَامْدْ هَادْ الرَّاجْلْ؟»، وْهُوَ يْجَاوْبْهَا: «لَّا، أَنَا مَاشِي مْنّْهُمْ». 18وْكَانُو الْعْبِيدْ وْالْحَرَسْ وَاقْفِينْ حْدَا الْعَافْيَة اللِّي شْعْلُوهَا حِيتْ كَانْ الْبَرْدْ بْزَّافْ، وْبْدَاوْ كَيْسَخْنُو بِيهَا، وْوْقَفْ بُطْرُسْ كَيْسْخُنْ مْعَاهُمْ.

19وْسْوّْلْ الرَّئِيسْ دْ رْجَالْ الدِّينْ يَسُوعْ عْلَى تْلَامْدُه وْعْلَى التَّعْلِيمْ دْيَالُه، 20وْجَاوْبُه يَسُوعْ: «أَنَا تّْكَلّْمْتْ مْعَ النَّاسْ دْيَالْ الدّْنْيَا بْالْعْلَّالِي، وْكْنْتْ كَنْعَلّْمْ كُلّْ وَقْتْ فْدْيُورْ الصّْلَاة وْفْبِيتْ اللَّهْ فِينْ كَيْتّْجَمْعُو لِيهُودْ كُلّْهُمْ، وْعَمّْرْنِي مَا ݣْلْتْ شِي حَاجَة فْالسِّرْ. 21إِيوَا عْلَاشْ كَتْسَوّْلْنِي أَنَا؟ سْوّْلْ النَّاسْ اللِّي سْمْعُو الْكْلَامْ دْيَالِي، حِيتْ هَادُوكْ رَاهُمْ كَيْعَرْفُو شْنُو ݣْلْتْ». 22وْمْلِّي ݣَالْ يَسُوعْ هَادْ الْكْلَامْ، صَرْفْقُه وَاحْدْ مْنْ الْحَرَسْ كَانْ وَاقْفْ حْدَاهْ وْݣَالْ لِيهْ: «وَاشْ بْحَالْ هَكَّا كَتْجَاوْبْ الرَّئِيسْ دْ رْجَالْ الدِّينْ؟». 23وْجَاوْبُه يَسُوعْ: «إِلَا كْنْتْ تّْكَلّْمْتْ بْكْلَامْ قْبِيحْ، إِيوَا بَيّْنُه لْلنَّاسْ، وْإِلَا كْنْتْ تّْكَلّْمْتْ مْزْيَانْ، عْلَاشْ كَتْضْرَبْنِي؟». 24وْمْنْ بَعْدْ صِيفْطْ حَنَّانْ يَسُوعْ وْهُوَ مْكَتّْفْ لْعَنْدْ قَيَافَا الرَّئِيسْ دْ رْجَالْ الدِّينْ.

بُطْرُسْ كَيْنْكَرْ يَسُوعْ

25وْمْلِّي كَانْ سِمْعَانْ بُطْرُسْ وَاقْفْ كَيْسْخُنْ، ݣَالُو لِيهْ شِي وْحْدِينْ: «وَاشْ مَاشِي حْتَّى نْتَ مْنْ تْلَامْدْ يَسُوعْ؟». وْهُوَ يْنْكَرْ وْݣَالْ: «لَّا، أَنَا مَاشِي مْنّْهُمْ!». 26وْݣَالْ وَاحْدْ مْنْ الْعْبِيدْ دْيَالْ الرَّئِيسْ دْ رْجَالْ الدِّينْ، وْهُوَ نْسِيبْ الرَّاجْلْ اللِّي قْطَعْ لِيهْ بُطْرُسْ وْدْنِيهْ: «وَاشْ مَا شْفْتَكْشْ مْعَاهْ فْالجّْنَانْ؟». 27وْنْكَرْ بُطْرُسْ مَرَّة خْرَى، وْدِيكْ السَّاعَة صَاحْ الْفْرُّوجْ.

يَسُوعْ عَنْدْ الْحَاكْمْ بِيلَاطُسْ

28وْفْالصّْبَاحْ بْكْرِي، جَابُو يَسُوعْ مْنْ دَارْ قَيَافَا لْقْصَرْ الْحَاكْمْ، وْمَا دَخْلُوشْ بَاشْ مَا يْتّْنَجّْسُوشْ، وْبَاشْ يْقَدْرُو يَاكْلُو خْرُوفْ عِيدْ الْفِصْحْ. 29دَاكْشِّي عْلَاشْ خْرَجْ لْعَنْدْهُمْ بِيلَاطُسْ، وْسْوّْلْهُمْ وْݣَالْ: «بَاشْ كَتْتَّهْمُو هَادْ الرَّاجْلْ؟». 30وْجَاوْبُوهْ وْݣَالُو: «كُونْ مَا كَانْشْ دَايْرْ عْلَاشْ، ݣَاعْ مَا غَنْجِيبُوهْ لِيكْ!». 31وْهُوَ يْݣُولْ لِيهُمْ بِيلَاطُسْ: «دِّيوْهْ نْتُمَ وْحْكْمُو عْلِيهْ عْلَى حْسَابْ الشّْرَعْ دْيَالْكُمْ». وْݣَالُو لِيهْ لِيهُودْ: «مَا عَنْدْنَاشْ الْحَقّْ نْقْتْلُو شِي حَدّْ». 32وْوْقَعْ هَادْشِّي بَاشْ يْتّْحَقّْقْ كْلَامْ يَسُوعْ اللِّي ݣَالُه وْبَيّْنْ بِيهْ لْلنَّاسْ كِيفَاشْ غَيْمُوتْ.*

33وْدْخَلْ بِيلَاطُسْ مَرَّة خْرَى لْلْقْصَرْ دْيَالُه، وْعَيّْطْ عْلَى يَسُوعْ وْسْوّْلُه: «وَاشْ نْتَ هُوَ مَلِكْ لِيهُودْ؟». 34وْجَاوْبُه يَسُوعْ: «وَاشْ كَتْݣُولْ هَادْشِّي مْنْ رَاسْكْ وْلَا وْحْدِينْ خْرِينْ اللِّي ݣَالُو لِيكْ عْلِيَّ؟». 35وْهُوَ يْرَدّْ عْلِيهْ بِيلَاطُسْ: «وَاشْ أَنَا يْهُودِي؟ رَاهْ الشَّعْبْ اللِّي نْتَ مْنُّه وْالرُّؤَسَا دْ رْجَالْ الدِّينْ هُمَ اللِّي جَابُوكْ لِيَّ، إِيوَا ݣُولْ أَشْنُو دْرْتِي؟». 36وْجَاوْبُه يَسُوعْ: «الْمَمْلَكَة دْيَالِي مَاشِي مْنْ هَادْ الدّْنْيَا، كُونْ كَانْتْ الْمَمْلَكَة دْيَالِي مْنْ هَادْ الدّْنْيَا، كُونْ رَاهْ النَّاسْ اللِّي مْعَايَ غَيْدِيرُو جَهْدْهُمْ بَاشْ مَا يْخَلِّيوْنِيشْ نْطِيحْ فْيْدّْ لِيهُودْ، وَلَكِنْ رَاهْ الْمَمْلَكَة دْيَالِي مَاشِي مْنْ هْنَا». 37وْهُوَ يْݣُولْ لِيهْ بِيلَاطُسْ: «عْلَى هَادْ الْحْسَابْ وَاشْ نْتَ مَلِكْ؟». وْجَاوْبُه يَسُوعْ: «نْتَ اللِّي ݣْلْتِي بْلِّي أَنَا مَلِكْ. عْلَى هَادْشِّي تّْوْلَدْتْ وْعْلَى هَادْشِّي جِيتْ لْلدّْنْيَا بَاشْ نْشْهَدْ لْلْحَقّْ، وْݣَاعْ اللِّي كَيْبْغِي الْحَقّْ كَيْسْمَعْ صُوتِي». 38وْݣَالْ لِيهْ بِيلَاطُسْ: «أَشْنُو هُوَ الْحَقّْ؟».

وْمْلِّي ݣَالْ هَادْشِّي، عَاوْدْ خْرَجْ لْعَنْدْ لِيهُودْ وْݣَالْ لِيهُمْ: «أَنَا رَانِي مَا لْقِيتْ عْلَى هَادْ الرَّاجْلْ حْتَّى شِي تُهْمَة. 39وَلَكِنْ عْلَى حْسَابْ الْعَادَة دْيَالْكُمْ، كَنْطْلَقْ لِيكُمْ فْعِيدْ الْفِصْحْ شِي وَاحْدْ مْنْ الْمْسْجُونِينْ، إِيوَا وَاشْ تْبْغِيوْ نْطْلَقْ لِيكُمْ مَلِكْ لِيهُودْ؟». 40وْهُمَ يْغَوّْتُو كُلّْهُمْ وْݣَالُو لِيهْ: «مَاشِي هَادَا، وَلَكِنْ بَارَابَاسْ!». وْكَانْ بَارَابَاسْ شْفَّارْ.

الإنجيل بالدراجة المغربية

© 2012 دار الكتاب المقدس بالمغرب. جميع الحقوق محفوظة

© 2012 Morocco Bible Society. All rights reserved

More Info | Version Index