Search form

يُوحَنَّا 19

الْفَصْلْ تْسَعْطَاشْ

1وْمْنْ بَعْدْ دَّا بِيلَاطُسْ يَسُوعْ وْضَرْبُه. 2وْضْفْرُو الْعَسْكَرْ تَاجْ دْيَالْ الشُّوكْ وْحَطُّوهْ عْلَى رَاسُه، وْلَبّْسُوهْ سْلْهَامْ مْدَادِي، 3وْبْدَاوْ كَيْقَرّْبُو لْعَنْدُه وْكَيْݣُولُو لِيهْ: «السّْلَامْ عْلِيكْ آ مَلِكْ لِيهُودْ!» وْكَيْصَرْفْقُوهْ. 4وْخْرَجْ بِيلَاطُسْ مَرَّة خْرَى عْلَى بْرَّا وْݣَالْ لِيهُمْ: «هَانِي غَنْخَرّْجُه لِيكُمْ بَاشْ تْعَرْفُو بْلِّي مَا لْقِيتْ عْلِيهْ حْتَّى شِي تُهْمَة». 5وْخْرَجْ يَسُوعْ عْلَى بْرَّا وْعْلَى رَاسُه تَاجْ دْيَالْ الشُّوكْ وْلَابْسْ سْلْهَامْ مْدَادِي، وْݣَالْ لِيهُمْ بِيلَاطُسْ: «هَا هُوَ هَادْ الرَّاجْلْ!». 6وْمْلِّي شَافُوهْ الرُّؤَسَا دْ رْجَالْ الدِّينْ وْالْحَرَسْ، غَوّْتُو وْݣَالُو: «صْلْبُه! صْلْبُه!». وْرَدّْ عْلِيهُمْ بِيلَاطُسْ: «دِّيوْهْ نْتُمَ وْصَلْبُوهْ، حِيتْ أَنَا مَا لْقِيتْ عْلِيهْ حْتَّى شِي تُهْمَة».

7وْجَاوْبُوهْ لِيهُودْ: «عَنْدْنَا الشّْرَعْ، وْعْلَى حْسَابْ الشّْرَعْ خَاصُّه يْمُوتْ، حِيتْ رَدّْ رَاسُه وَلْدْ اللَّهْ». 8وْمْلِّي سْمَعْ بِيلَاطُسْ هَادْ الْكْلَامْ، زَادْ خَافْ. 9وْعَاوْدْ دْخَلْ لْلْقْصَرْ دْيَالُه وْسْوّْلْ يَسُوعْ: «مْنِينْ نْتَ؟»، وَلَكِنْ يَسُوعْ مَا عْطَاهْ حْتَّى شِي جْوَابْ. 10وْهُوَ يْݣُولْ لِيهْ بِيلَاطُسْ: «وَاشْ مَا غَادِيشْ تْهْضَرْ مْعَايَ؟ وَاشْ مَا كَتْعْرَفْشْ بْلِّي رَاهْ عَنْدِي السُّلْطَة بَاشْ نْطَلْقْكْ وْعَنْدِي السُّلْطَة بَاشْ نْصَلْبْكْ؟». 11وْجَاوْبُه يَسُوعْ: «مَا عَنْدْكْ حْتَّى سُلْطَة عْلِيَّ مْنْ غِيرْ إِلَا تّْعْطَاتْ لِيكْ مْنْ الْفُوقْ. عْلَى هَادْشِّي رَاهْ هَادَاكْ اللِّي سَلّْمْنِي لِيكْ، الدَّنْبْ دْيَالُه كْبَرْ». 12وْمْنْ هَادَاكْ الْوَقْتْ وْبِيلَاطُسْ بَاغِي يْطْلَقْ يَسُوعْ، وَلَكِنْ لِيهُودْ كَانُو كَيْغَوّْتُو وْكَيْݣُولُو: «إِلَا طْلَقْتِي هَادْ الرَّاجْلْ غَتْكُونْ ضْدّْ قَيْصَرْ، حِيتْ كُلّْ مْنْ كَيْدِيرْ رَاسُه مَلِكْ، رَاهْ ضْدّْ قَيْصَرْ!».

13وْمْلِّي سْمَعْ بِيلَاطُسْ هَادْ الْكْلَامْ، آمْرْ بَاشْ يْخَرّْجُو يَسُوعْ، وْݣْلَسْ عْلَى الْكُرْسِي دْ الْحُكْمْ فْوَاحْدْ الْمُوضْعْ كَيْݣُولُو لِيهْ الْبَلَاطْ، وْبْاللُّغَة الْعِبْرِيَّة كَيْسَمِّيوْهْ جَبَّاتَا. 14وْدَاكْ النّْهَارْ كَانُو كَيْوَجّْدُو لْعِيدْ الْفِصْحْ، وْكَانْتْ السَّاعَة قْرِيبَة لْلطّْنَاشْ، وْهُوَ يْݣُولْ بِيلَاطُسْ لْلِيهُودْ: «هَا هُوَ الْمَلِكْ دْيَالْكُمْ!». 15وْهُمَ يْغَوّْتُو: «دِّيهْ! دِّيهْ! صْلْبُه!». وْسْوّْلْهُمْ بِيلَاطُسْ: «وَاشْ غَنْصْلَبْ الْمَلِكْ دْيَالْكُمْ؟». وْجَاوْبُوهْ الرُّؤَسَا دْ رْجَالْ الدِّينْ: «مَا عَنْدْنَا حْتَّى شِي مَلِكْ مْنْ غِيرْ قَيْصَرْ!». 16وْدِيكْ السَّاعَة عْطَاهْ لِيهُمْ بِيلَاطُسْ بَاشْ يْصَلْبُوهْ.

يَسُوعْ كَيْتّْصْلَبْ

وْشْدُّو الْعَسْكَرْ يَسُوعْ وْدَّاوْهْ. 17وْخْرَجْ وْهُوَ هَازّْ الصّْلِيبْ دْيَالُه لْلْمُوضْعْ اللِّي سْمِيتُه الْجُمْجُمَة، وْكَيْسَمِّيوْهْ بْاللُّغَة الْعِبْرِيَّة الْجُلْجُتَة. 18وْتْمَّ صَلْبُوهْ، وْصَلْبُو مْعَاهْ جُوجْ خْرِينْ، وَاحْدْ عْلَى لِيمْنْ وْلَاخُرْ عْلَى لِيسْرْ، وْيَسُوعْ فْالْوَسْطْ. 19وْكْتَبْ بِيلَاطُسْ وَاحْدْ اللُّوحَة وْآمْرْ بَاشْ تْتْعَلّْقْ فُوقْ الصّْلِيبْ، وْكَانْ مْكْتُوبْ فِيهَا: «يَسُوعْ النَّاصِرِي مَلِكْ لِيهُودْ». 20وْبْزَّافْ دْ لِيهُودْ قْرَاوْ هَادْ اللُّوحَة، حِيتْ الْمُوضْعْ اللِّي تّْصْلَبْ فِيهْ يَسُوعْ كَانْ قْرِيبْ مْنْ الْمْدِينَة. وْكَانْتْ مْكْتُوبَة بْاللُّغَة الْعِبْرِيَّة وْاللَّاتِينِيَّة وْالْيُونَانِيَّة. 21وْݣَالُو الرُّؤَسَا دْ رْجَالْ الدِّينْ دْيَالْ لِيهُودْ لْبِيلَاطُسْ: «مَا تْكْتَبْشْ: مَلِكْ لِيهُودْ وَلَكِنْ كْتَبْ: هَادْ الرَّاجْلْ ݣَالْ: أَنَا مَلِكْ لِيهُودْ!». 22وْهُوَ يْجَاوْبْهُمْ بِيلَاطُسْ: «اللِّي كْتَبْتُه رَانِي كْتَبْتُه».

23وْمْنْ بَعْدْ، مْلِّي صْلْبُو الْعَسْكَرْ يَسُوعْ، شْدُّو حْوَايْجُه وْقْسْمُوهُمْ عْلَى رْبْعَة دْ الْقْسْمَاتْ، كُلّْ عَسْكْرِي خْدَا قْسْمَة. وْخْدَاوْ السّْلْهَامْ حْتَّى هُوَ، وْكَانْ كُلُّه طَرْفْ وَاحْدْ مَا مْخَيّْطْشْ. 24وْهُمَ يْݣُولُو لْبَعْضِيَّاتْهُمْ: «بْلَا مَا نْشَرّْݣُوهْ، وَلَكِنْ نْضْرْبُو عْلِيهْ الْعُودْ وْنْشُوفُو فْمْنْ غَيْجِي». وْوْقَعْ هَادْشِّي بَاشْ يْتّْحَقّْقْ الْكْلَامْ اللِّي فْكْتَابْ اللَّهْ وْاللِّي كَيْݣُولْ: «قْسْمُو حْوَايْجِي مْعَ بْعْضِيَّاتْهُمْ وْعْلَى السّْلْهَامْ دْيَالِي ضْرْبُو الْعُودْ». هَادْشِّي اللِّي دَارُو الْعَسْكَرْ.

25وْاللِّي كَانُو وَاقْفِينْ حْدَا صْلِيبْ يَسُوعْ هُمَ: مُّه، وْخَالْتُه، وْمَرْيَمْ مْرَاةْ كِلُوبَا، وْمَرْيَمْ الْمَجْدَلِيَّة. 26وْمْلِّي شَافْ يَسُوعْ مُّه وْالتّْلْمِيدْ اللِّي كَانْ كَيْبْغِيهْ وَاقْفْ حْدَاهَا، ݣَالْ لْمُّه: «آ الْمْرَاة، هَا هُوَ وَلْدْكْ». 27وْمْنْ بَعْدْ ݣَالْ لْلتّْلْمِيدْ دْيَالُه: «هَا هِيَ مُّكْ». وْمْنْ دِيكْ السَّاعَة دَّاهَا التّْلْمِيدْ مْعَاهْ لْدَارُه.

الْمُوتْ دْيَالْ يَسُوعْ

28وْمْنْ بَعْدْ هَادْشِّي شَافْ يَسُوعْ بْلِّي كُلّْشِي كْمَلْ، وْهُوَ يْݣُولْ: «أَنَا عْطْشَانْ»، بَاشْ يْتّْحَقّْقْ دَاكْشِّي اللِّي فْكْتَابْ اللَّهْ. 29وْكَانْ مْحْطُوطْ وَاحْدْ الْغُرَّافْ عَامْرْ بْالْخْلّْ، وْهُمَ يْفَزّْݣُو فِيهْ طَرْفْ دْيَالْ التُّوبْ وْدَارُوهْ فْوَاحْدْ الْعَرْشْ دْيَالْ عَشْبَةْ الزُّوفَا، وْقَرّْبُوهْ لِيهْ لْفُمُّه. 30وْمْلِّي دَاقْ يَسُوعْ الْخَلّْ ݣَالْ: «كُلّْشِي كْمَلْ». وْهُوَ يْحْنِي رَاسُه وْمَاتْ.

31وْحِيتْ كَانْ هَادَا هُوَ النّْهَارْ اللِّي كَيْوَجّْدُو فِيهْ لِيهُودْ لْلسّْبْتْ، وْمَا يْمْكَنْشْ تْبْقَى الدَّاتْ دْيَالْ الرّْجَالْ اللِّي مْصْلُوبِينْ مْعَلّْقَة عْلَى الصّْلِيبْ، حِيتْ السّْبْتْ نْهَارْ كْبِيرْ عَنْدْهُمْ، طْلْبُو مْنْ بِيلَاطُسْ بَاشْ يْهَرّْسْ السِّيݣَانْ دْيَالْ الرّْجَالْ وْيْنَزّْلُو الدَّاتْ دْيَالْهُمْ. 32وْهُمَ يْجِيوْ الْعَسْكَرْ وْهَرّْسُو سِيݣَانْ الرّْجَالْ بْجُوجْ اللِّي مْصْلُوبِينْ مْعَ يَسُوعْ. 33وَلَكِنْ مْلِّي جَاوْ بَاشْ يْهَرّْسُو سِيݣَانْ يَسُوعْ لْقَاوْهْ مَاتْ، وْمَا هَرْسُّوهُمْشْ لِيهْ. 34وَلَكِنْ وَاحْدْ مْنْ هَادُوكْ الْعَسْكَرْ تْقَبْ جَنْبْ يَسُوعْ بْالْحَرْبَة، وْدِيكْ السَّاعَة خْرَجْ مْنُّه الدّْمْ وْالْمَا. 35وْهَادَاكْ اللِّي شَافْ هَادْشِّي، شْهَدْ بِيهْ وْشْهَادْتُه صْحِيحَة، وْهُوَ مْتْيِقّْنْ بْلِّي كَيْݣُولْ الْحَقّْ بَاشْ تْآمْنُو حْتَّى نْتُمَ. 36وْوْقَعْ هَادْشِّي بَاشْ يْتّْحَقّْقْ الْكْلَامْ اللِّي فْكْتَابْ اللَّهْ اللِّي كَيْݣُولْ: «حْتَّى عْضَمْ مْنُّه مَا غَيْتّْهَرّْسْ». 37وْآيَة خْرَى فْكْتَابْ اللَّهْ كَتْݣُولْ: «غَيْشُوفُو فْهَادَاكْ اللِّي تْقْبُو لِيهْ جَنْبُه».*

الدّْفِينْ دْيَالْ يَسُوعْ

38وْمْنْ بَعْدْ هَادْشِّي جَا يُوسْفْ اللِّي مْنْ الرَّامَة، وْاللِّي كَانْ تْلْمِيدْ دْ يَسُوعْ وْمَا مْعْرُوفْشْ عْلَاحْقَّاشْ كَانْ كَيْخَافْ مْنْ لِيهُودْ، وْطْلَبْ مْنْ بِيلَاطُسْ بَاشْ يَاخُدْ الدَّاتْ دْيَالْ يَسُوعْ، وْوَافْقْ بِيلَاطُسْ. وْجَا يُوسْفْ وْخْدَا الدَّاتْ دْيَالْ يَسُوعْ. 39وْجَا حْتَّى نِيقُودِيمُوسْ اللِّي كَانْ جَا مْنْ قْبَلْ لْعَنْدْ يَسُوعْ بْاللِّيلْ، وْجَابْ مْعَاهْ تْقْرِيبًا تْلَاتِينْ كِيلُو دْ الْمَسْكْ الْحُرّْ مْخَلّْطْ بْالْعُودْ.* 40وْهُمَ يَاخْدُو الدَّاتْ دْيَالْ يَسُوعْ وْدَارُوهَا فْالْكْفَنْ وْحَنّْطُوهَا كِمَا كَانْتْ الْعَادَة عَنْدْ لِيهُودْ. 41وْكَانْ فْالْمُوضْعْ اللِّي تّْصْلَبْ فِيهْ يَسُوعْ وَاحْدْ الجّْنَانْ، وْفْهَادْ الجّْنَانْ وَاحْدْ الْقْبَرْ جْدِيدْ عَمّْرْ شِي وَاحْدْ مَا تّْدْفَنْ فِيهْ. 42وْدَارُو يَسُوعْ فْهَادَاكْ الْقْبَرْ حِيتْ قْرِيبْ، وْحِيتْ هَادَاكْ النّْهَارْ نِيتْ كَانُو لِيهُودْ كَيْوَجّْدُو لْلسّْبْتْ.

الإنجيل بالدراجة المغربية

© 2012 دار الكتاب المقدس بالمغرب. جميع الحقوق محفوظة

© 2012 Morocco Bible Society. All rights reserved

More Info | Version Index