Search form

يُوحَنَّا 5

الْفَصْلْ الْخَامْسْ

يَسُوعْ كَيْشَافِي مْشْلُولْ

1وْمْنْ بَعْدْ هَادْشِّي، فْالْوَقْتْ فَاشْ كَانْ وَاحْدْ الْعِيدْ دْيَالْ لِيهُودْ، طْلَعْ يَسُوعْ لْأُورْشَلِيمْ. 2وْكَانْ فْأُورْشَلِيمْ حْدَا بَابْ الْغْنَمْ، وَاحْدْ الشَّرِيجْ دْ الْمَا سْمِيتُه بْالْعِبْرِيَّة بَيْتْ حِسْدَا ضَايْرِينْ بِيهْ خَمْسَة دْ الْقَاعَاتْ. 3وْكَانُو نَاعْسِينْ فْهَادْ الْقَاعَاتْ بْزَّافْ دْ النَّاسْ مْرَاضْ، فِيهُمْ الْعَمْيِينْ وْالْعَرْجِينْ وْالزّْحَافَا، [كَيْتّْسْنَّاوْ الْمَا دْيَالْ الشَّرِيجْ يْتْحَرّْكْ، 4عْلَاحْقَّاشْ كَانْ وَاحْدْ الْمَلَاكْ كَيْنْزَلْ بَعْضْ الْمَرَّاتْ لْلشَّرِيجْ وْكَيْحَرّْكْ الْمَا، وْالْمْرِيضْ اللِّي نْزَلْ هُوَ اللّْوّْلْ مْنْ بَعْدْ التّْحْرَاكْ دْيَالْ الْمَا كَانْ كَيْتّْشَافَى كِيفْمَا كَانْ الْمَرْضْ اللِّي فِيهْ] . 5وْكَانْ تْمَّ وَاحْدْ الرَّاجْلْ فِيهْ وَاحْدْ الْمَرْضْ مُدَّةْ تْمَنْيَة وْتْلَاتِينْ عَامْ. 6وْشَافُه يَسُوعْ مْتَكِّي، وْعْرَفْ بْلِّي رَاهْ هَادِي مُدَّة طْوِيلَة بَاشْ مْرِيضْ، وْهُوَ يْسْوّْلُه: «وَاشْ بْغِيتِي تْبْرَا؟»، 7وْجَاوْبُه الْمْرِيضْ: «مَا عَنْدِيشْ آ سِيدِي، شِي وَاحْدْ هْنَا اللِّي يْنَزّْلْنِي لْلشَّرِيجْ فْالْوَقْتْ فَاشْ كَيْتّْحَرّْكْ الْمَا، وْمْلِّي كَنْبْغِي نْدْخُلْ لِيهْ، كَيْنْزَلْ وَاحْدْ آخُرْ قْبَلْ مْنِّي». 8وْهُوَ يْݣُولْ لِيهْ يَسُوعْ: «نُوضْ هْزّْ فْرَاشْكْ وْسِيرْ». 9وْدِيكْ السَّاعَة تّْشَافَى الرَّاجْلْ، وْهْزّْ فْرَاشُه وْمْشَى.

وْهَادْشِّي وْقَعْ نْهَارْ السّْبْتْ. 10وْݣَالُو لِيهُودْ لْهَادَاكْ اللِّي تّْشَافَى: «رَاهْ الْيُومْ السّْبْتْ! حْرَامْ تْهَزّْ فْرَاشْكْ». 11وْرَدّْ عْلِيهُمْ وْݣَالْ: «هَادَاكْ اللِّي شْفَانِي هُوَ اللِّي ݣَالْ لِيَّ هْزّْ فْرَاشْكْ وْسِيرْ». 12وْسْوّْلُوهْ: «شْكُونْ هَادَا اللِّي ݣَالْ لِيكْ هْزّْ فْرَاشْكْ وْسِيرْ؟». 13وَلَكِنْ الرَّاجْلْ اللِّي تّْشَافَى مَا كَانْشْ عَارْفْ شْكُونْ هُوَ، حِيتْ يَسُوعْ بَعّْدْ عْلَى الْمُوضْعْ اللِّي كَانْتْ فِيهْ الجّْمَاعَة دْ النَّاسْ. 14وْمْنْ بَعْدْ هَادْشِّي لْقَاهْ يَسُوعْ فْبِيتْ اللَّهْ وْݣَالْ لِيهْ: «هَا نْتَ دَابَا تّْشَافِيتِي، إِيوَا مَا تْبْقَاشْ تْدِيرْ الدّْنُوبْ، بَاشْ مَا تْطْرَا لِيكْ حْتَّى حَاجَة كْفَسْ مْنْ دَاكْشِّي اللِّي كَانْ فِيكْ». 15وْمْنْ بَعْدْ مْشَى الرَّاجْلْ وْخَبّْرْ لِيهُودْ بْلِّي يَسُوعْ هُوَ اللِّي شْفَاهْ. 16وْعْلَى هَادْشِّي كَانُو لِيهُودْ كَيْقَلّْبُو كِيفَاشْ يْقْتْلُو يَسُوعْ، حِيتْ كَانْ كَيْدِيرْ هَادْشِّي نْهَارْ السّْبْتْ. 17وْرَدّْ عْلِيهُمْ يَسُوعْ وْݣَالْ: «بَّا كَيْخْدَمْ حْتَّى لْدَابَا، وْحْتَّى أَنَا كَنْخْدَمْ». 18وْبْسْبَابْ هَادْشِّي بْدَاوْ لِيهُودْ كَيْقَلّْبُو كْتَرْ كِيفَاشْ يْقْتْلُوهْ، مَاشِي غِيرْ حِيتْ مَا دَارْشْ بْالْقَانُونْ دْيَالْ السّْبْتْ، وَلَكِنْ حِيتْ ݣَالْ بْلِّي اللَّهْ بَّاهْ، وْهَكَّا حْسَبْ رَاسُه بْحَالْ اللَّهْ.

السُّلْطَة دْيَالْ يَسُوعْ

19وْجَاوْبْ يَسُوعْ لِيهُودْ وْݣَالْ لِيهُمْ: «نْݣُولْ لِيكُمْ الْحَقّْ: مَا يْقْدَرْشْ الْوَلْدْ يْدِيرْ شِي حَاجَة مْنْ رَاسُه، وَلَكِنْ مَا كَيْدِيرْ غِيرْ الْحْوَايْجْ اللِّي كَيْشُوفْ الْآبْ كَيْدِيرْهُمْ. عْلَاحْقَّاشْ كُلّْ حَاجَة كَيْدِيرْهَا الْآبْ، كَيْدِيرْهَا وَلْدُه حْتَّى هُوَ. 20حِيتْ الْآبْ كَيْبْغِي وَلْدُه وْكَيْوَرِّيهْ كُلّْ مَا كَيْدِيرْ، وْغَيْوَرِّيهْ خْدْمَة كْبَرْ مْنْ هَادِي، وْهَكَّا غَادِي تّْعَجّْبُو. 21كِمَا الْآبْ كَيْبْعَتْ الْمُوتَى وْكَيْحْيِيهُمْ، هَكَّا الْوَلْدْ حْتَّى هُوَ كَيْحْيِي اللِّي بْغَا. 22الْآبْ رَاهْ مَا كَيْحْكَمْ حْتَّى عْلَى شِي وَاحْدْ، وَلَكِنْ عْطَى الْحْكَامْ كُلُّه لْلْوَلْدْ. 23بَاشْ النَّاسْ يْعْطِيوْ الْعَزّْ لْلْوَلْدْ، كِمَا كَيْعْطِيوْ الْعَزّْ لْلْآبْ. وْاللِّي مَا كَيْعْطِيشْ الْعَزّْ لْلْوَلْدْ، رَاهْ مَا كَيْعْطِيشْ الْعَزّْ لْلْآبْ اللِّي صِيفْطُه.

24وْنْݣُولْ لِيكُمْ الْحَقّْ: اللِّي كَيْسْمَعْ كْلَامِي وْكَيْآمْنْ بْهَادَاكْ اللِّي صِيفْطْنِي، رَاهْ عَنْدُه الْحَيَاةْ الدَّايْمَة وْمَا غَادِيشْ يْتّْحْكَمْ عْلِيهْ فْيُومْ الدِّينْ، وْغَادِي يْكُونْ دَازْ مْنْ الْمُوتْ لْلْحَيَاةْ. 25وْنْݣُولْ لِيكُمْ الْحَقّْ: غَادِي تْجِي وَاحْدْ السَّاعَة، وْرَاهَا جَاتْ دَابَا، فَاشْ غَادِي يْسَمْعُو الْمُوتَى صُوتْ وَلْدْ اللَّهْ، وْݣَاعْ اللِّي غَيْسَمْعُوهْ غَيْحْيَاوْ. 26وْكِمَا مْنْ الْآبْ كَتْجِي الْحَيَاةْ، رَاهْ عْطَى لْلْوَلْدْ حْتَّى هُوَ الْقُدْرَة بَاشْ تْجِي مْنُّه الْحَيَاةْ، 27وْعْطَاهْ حْتَّى السُّلْطَة بَاشْ يْحْكَمْ عْلَاحْقَّاشْ هُوَ وَلْدْ الْإِنْسَانْ. 28مَا تّْعَجّْبُوشْ مْنْ هَادْشِّي! رَاهْ غَيْجِي وَاحْدْ الْوَقْتْ اللِّي فِيهْ ݣَاعْ الْمُوتَى اللِّي فْالْقْبُورْ غَيْسَمْعُو الصُّوتْ دْيَالُه، 29وْغَيْخَرْجُو مْنْ الْقْبُورْ. هَادُوكْ اللِّي دَارُو الْحَسَنَاتْ غَيْتّْبَعْتُو لْلْحَيَاةْ، وْهَادُوكْ اللِّي دَارُو السَّيِّئَاتْ غَيْتّْبَعْتُو بَاشْ يْتّْحَاكْمُو. 30أَنَا مَا نْقْدَرْشْ نْدِيرْ شِي حَاجَة مْنْ رَاسِي، وَلَكِنْ كَنْحْكَمْ بْدَاكْشِّي اللِّي سْمَعْتْ وْبْالْحَقّْ كَنْحْكَمْ. عْلَاحْقَّاشْ مَا كَنْقَلّْبْشْ بَاشْ نْدِيرْ الْمُرَادْ دْيَالِي، وَلَكِنْ بَاشْ نْدِيرْ مُرَادْ هَادَاكْ اللِّي صِيفْطْنِي».

الشّْهُودْ دْيَالْ يَسُوعْ

31«كُونْ كْنْتْ كَنْشْهَدْ لْرَاسِي، كُونْ رَاهْ شْهَادْتِي مَا صْحِيحَاشْ. 32وَلَكِنْ كَايْنْ وَاحْدْ آخُرْ كَيْشْهَدْ لِيَّ، وْأَنَا كَنْعْرَفْ بْلِّي شْهَادْتُه صْحِيحَة. 33رَاكُمْ صِيفْطْتُو الْمْرْسُولِينْ دْيَالْكُمْ لْيُوحَنَّا، وْشْهَدْ لِيَّ بْالْحَقّْ.* 34وْمَاشِي عْلَى الشّْهَادَة دْيَالْ شِي بْنَادْمْ كَنْعَوّْلْ، وَلَكِنْ كَنْݣُولْ هَادْ الْكْلَامْ بَاشْ نْتُمَ تْنْجَاوْ. 35كَانْ يُوحَنَّا قْنْدِيلْ شَاعْلْ مْضَوِّي، وْنْتُمَ قْبَلْتُو تْفَرْحُو بْالنُّورْ دْيَالُه غِيرْ وَقْتْ قْلِيلْ. 36وَلَكِنْ عَنْدِي شْهَادَة كْبَرْ مْنْ الشّْهَادَة دْيَالْ يُوحَنَّا: حِيتْ الْخْدْمَة اللِّي عْطَاهَا لِيَّ الْآبْ وْخَاصّْنِي نْكَمّْلْهَا، هِيَ بْرَاسْهَا كَتْشْهَدْ بْلِّي الْآبْ صِيفْطْنِي. 37وْالْآبْ اللِّي صِيفْطْنِي هُوَ بْرَاسُه كَيْشْهَدْ لِيَّ. وْنْتُمَ عَمّْرْكُمْ مَا سْمَعْتُو صُوتُه وْلَا شْفْتُو وْجْهُه،* 38وْكْلَامُه مَا تَابْتْشْ فِيكُمْ، عْلَاحْقَّاشْ مَا كَتْآمْنُوشْ بْهَادَاكْ اللِّي صِيفْطُه. 39نْتُمَ كَتْقَلّْبُو مْزْيَانْ كْتُبْ اللَّهْ، عْلَاحْقَّاشْ كَتْضَنُّو بْلِّي عَنْدْكُمْ فِيهُمْ الْحَيَاةْ الدَّايْمَة. وْرَاهْ هَادْ الْكْتُبْ هُمَ اللِّي كَيْشَهْدُو لِيَّ. 40وْوَاخَّا دَاكْشِّي، مَا بْغِيتُوشْ تْجِيوْ لْعَنْدِي بَاشْ تْكُونْ عَنْدْكُمْ الْحَيَاةْ الدَّايْمَة.

41رَانِي مَا كَنْتّْسْنَّاشْ الْعَزّْ مْنْ النَّاسْ. 42وَلَكِنْ كَنْعْرَفْكُمْ وْكَنْعْرَفْ بْلِّي مَا فِيكُمْشْ مْحَبَّةْ اللَّهْ. 43أَنَا جِيتْ بْإِسْمْ بَّا، وْنْتُمَ مَا رَحّْبْتُوشْ بِيَّ. وْإِلَا جَا شِي وَاحْدْ آخُرْ غِيرْ مْنْ رَاسُه، هَادَاكْ غَتْرَحّْبُو بِيهْ! 44كِيفَاشْ تْقَدْرُو تْآمْنُو وْنْتُمَ كَتّْسْنَّاوْ الْعَزّْ مْنْ بْعْضِيَّاتْكُمْ، وْالْعَزّْ اللِّي مَا كَيْعْطِيهْ غِيرْ اللَّهْ بُوحْدُه مَا كَتْقَلّْبُوشْ عْلِيهْ؟ 45مَا تْضْنُّوشْ بْلِّي أَنَا غَادِي نْشْكِي بِيكُمْ لْلْآبْ، رَاهْ اللِّي غَادِي يْشْكِي بِيكُمْ هُوَ مُوسَى اللِّي دَايْرِينْ فِيهْ رْجَاكُمْ. 46عْلَاحْقَّاشْ كُونْ كْنْتُو كَتِّيقُو بْمُوسَى، كُونْ تْقْتُو بِيَّ، حِيتْ هُوَ كْتَبْ عْلِيَّ. 47وْإِلَا كْنْتُو مَا كَتِّيْقُوشْ الْكْتُبْ دْيَالْ مُوسَى، كِيفَاشْ غَادِي تِّيّْقُو كْلَامِي؟».

الإنجيل بالدراجة المغربية

© 2012 دار الكتاب المقدس بالمغرب. جميع الحقوق محفوظة

© 2012 Morocco Bible Society. All rights reserved

More Info | Version Index