Search form

يُوحَنَّا 6

الْفَصْلْ السَّادْسْ

يَسُوعْ كَيْوَكّْلْ خَمْسَالَافْ وَاحْدْ

1وْمْنْ بَعْدْ هَادْشِّي، قْطَعْ يَسُوعْ لْلجِّهَة لْخْرَى دْيَالْ بْحَرْ الْجَلِيلْ اللِّي هُوَ بْحَرْ طَبَرِيَّة، 2وْتْبْعَاتُه جْمَاعَة كْبِيرَة دْ النَّاسْ، عْلَاحْقَّاشْ شَافُو الْعَلَامَاتْ اللِّي دَارْ مْعَ النَّاسْ اللِّي مْرَاضْ. 3وْطْلَعْ يَسُوعْ لْوَاحْدْ الجّْبَلْ وْݣْلَسْ تْمَّ مْعَ تْلَامْدُه. 4وْكَانْ عِيدْ الْفِصْحْ قَرّْبْ، اللِّي هُوَ الْعِيدْ دْيَالْ لِيهُودْ. 5وْهْزّْ يَسُوعْ عِينِيهْ وْشَافْ بْلِّي جْمَاعَة كْبِيرَة دْ النَّاسْ كَانُو جَايِّينْ لْعَنْدُه، وْهُوَ يْݣُولْ لْفِيلُبُّسْ: «مْنِينْ نْقَدْرُو نْشْرِيوْ الْخُبْزْ بَاشْ يَاكْلُو هَادْ النَّاسْ؟». 6ݣَالْ يَسُوعْ هَادْ الْكْلَامْ لْفِيلُبُّسْ بَاشْ يْجَرّْبُه، حِيتْ يَسُوعْ كَانْ عَارْفْ آشْ بْغَا يْدِيرْ. 7وْرَدّْ عْلِيهْ فِيلُبُّسْ: «رَاهْ مَا تْقَدّْهُمْشْ حْتَّى مْيَتَايْنْ دِينَارْ بَاشْ يَاخُدْ كُلّْ وَاحْدْ مْنّْهُمْ شِي حَاجَة قْلِيلَة». 8وْهُوَ يْݣُولْ لِيهْ وَاحْدْ مْنْ تْلَامْدُه، اللِّي هُوَ أَنْدْرَاوُسْ خُو سِمْعَانْ بُطْرُسْ: 9«رَاهْ كَايْنْ هْنَا وَاحْدْ الْوَلْدْ عَنْدُه خَمْسَة دْ الْخُبْزَاتْ دْ الشّْعِيرْ وْجُوجْ حُوتَاتْ، وَلَكِنْ كِيفَاشْ يْقْدَرْ يْقَدّْ هَادْشِّي لْهَادْ النَّاسْ كُلّْهُمْ؟». 10وْݣَالْ يَسُوعْ: «ݣُولُو لْلنَّاسْ يْݣَلْسُو». وْكَانْ هَادَاكْ الْمُوضْعْ فِيهْ بْزَّافْ دْ الرّْبِيعْ، وْهُمَ يْݣَلْسُو. وْكَانُو شِي خَمْسَالَافْ رَاجْلْ تْقْرِيبًا. 11وْخْدَا يَسُوعْ الْخُبْزَاتْ وْشْكَرْ اللَّهْ، وْفَرّْقْ عْلَى النَّاسْ اللِّي ݣَالْسِينْ. وْدَارْ نَفْسْ الشِّي لْلْحُوتَاتْ، وْعْطَاهُمْ عْلَى قْدّْ دَاكْشِّي اللِّي بْغَاوْ. 12وْمْلِّي شْبْعُو، ݣَالْ لْلتّْلَامْدْ: «جْمْعُو دَاكْشِّي اللِّي شَاطْ مْنْ الطّْرُوفَ دْ الْخُبْزْ، بَاشْ حْتَّى حَاجَة مَا تْضِيعْ». 13وْجَمْعُوهُمْ وْعَمّْرُو طْنَاشْرْ ݣُفَّة بْالطّْرُوفَ دْ الْخَمْسَة دْ الْخُبْزَاتْ دْيَالْ الشّْعِيرْ اللِّي شَاطُو عْلَى النَّاسْ اللِّي كْلَاوْ. 14وْمْلِّي شَافُو النَّاسْ الْعَلَامَة اللِّي دَارْهَا يَسُوعْ ݣَالُو: «فْالْحَقِيقَة، هَادَا هُوَ النّْبِي اللِّي كَانْ خَاصُّه يْجِي لْلدّْنْيَا!». 15أَمَّا يَسُوعْ، مْلِّي عْرَفْ بْلِّي بْغَاوْ يْخَطْفُوهْ بَاشْ يْرَدُّوهْ مَلِكْ، طْلَعْ مَرَّة خْرَى لْلجّْبَلْ بُوحْدُه.

يَسُوعْ كَيْتّْمَشَّى فُوقْ الْمَا

16وْمْلِّي جَاتْ الْعْشِيَّة، نْزْلُو التّْلَامْدْ لْلْبْحَرْ. 17وْرْكْبُو فْالْفْلُوكَة بَاشْ يْقَطْعُو الْبْحَرْ لْكَفْرْنَاحُومْ. وَلَكِنْ طَاحْ الضّْلَامْ وْكَانْ يَسُوعْ بَاقِي مَا جَاشْ عَنْدْهُمْ. 18وْهَاجْ الْبْحَرْ بْسْبَابْ وَاحْدْ الرِّيحْ قْوِيَّة بْزَّافْ. 19وْمْلِّي قَدّْفُو التّْلَامْدْ وَاحْدْ الْخَمْسَة وْلَا سْتَّة دْيَالْ الْكِيلُومِتْرَاتْ، شَافُو يَسُوعْ غَادِي فُوقْ الْمَا كَيْقَرّْبْ لْلْفْلُوكَة، وْهُمَ يْخَافُو. 20وْݣَالْ لِيهُمْ يَسُوعْ: «رَاهْ أَنَا هُوَ، مَا تْخَافُوشْ!». 21وْمَا جَاوْ فِينْ يْݣُولُو لِيهْ يْطْلَعْ لْعَنْدْهُمْ لْلْفْلُوكَة، حْتَّى وْصْلَاتْ الْفْلُوكَة لْلْمُوضْعْ اللِّي كَانُو غَادْيِينْ لِيهْ.

النَّاسْ كَيْقَلّْبُو عْلَى يَسُوعْ

22وْالْغَدّْ لِيهْ، شَافْتْ الجّْمَاعَة دْ النَّاسْ اللِّي بْقَاوْ وَاقْفِينْ فْالجِّهَة لْخْرَى دْيَالْ الْبْحَرْ بْلِّي كَانْتْ تْمَّ غِيرْ فْلُوكَة وَحْدَة، هِيَ الْفْلُوكَة اللِّي رْكْبُو فِيهَا تْلَامْدْ يَسُوعْ، وْبْلِّي يَسُوعْ مَا رْكَبْشْ مْعَاهُمْ فْالْفْلُوكَة، وَلَكِنْ مْشَاوْ فِيهَا غِيرْ التّْلَامْدْ بُوحْدْهُمْ. 23وْجَاوْ شِي فْلَايْكْ مْنْ طَبَرِيَّة، لْوَاحْدْ الْمُوضْعْ قْرِيبْ مْنْ الْبْلَاصَة اللِّي كْلَاوْ فِيهَا النَّاسْ الْمَاكْلَة مْنْ بَعْدْمَا الرَّبّْ يَسُوعْ شْكَرْ عْلِيهَا. 24وْمْلِّي شَافْتْ الجّْمَاعَة بْلِّي مَا كَانْ تْمَّ لَا يَسُوعْ وَلَا تْلَامْدُه، رْكْبُو فْدُوكْ الْفْلَايْكْ وْجَاوْ لْكَفْرْنَاحُومْ كَيْقَلّْبُو عْلَى يَسُوعْ.

يَسُوعْ خُبْزْ الْحَيَاةْ

25وْمْلِّي لْقَاوْهْ فْالجِّهَة لْخْرَى دْيَالْ الْبْحَرْ، ݣَالُو لِيهْ: «آ الْمُعَلِّمْ، إِيمْتَى وْصَلْتِي لّْهْنَا؟». 26وْهُوَ يْجَاوْبْهُمْ يَسُوعْ وْݣَالْ: «نْݣُولْ لِيكُمْ الْحَقّْ: رَاكُمْ كَتْقَلّْبُو عْلِيَّ مَاشِي حِيتْ شْفْتُو الْعَلَامَاتْ وَلَكِنْ حِيتْ كْلِيتُو الْخُبْزْ وْشْبَعْتُو. 27مَا تْجْرِّيوْشْ وْرَا الْمَاكْلَة اللِّي مَا دَايْمَاشْ، وَلَكِنْ جْرِّيوْ وْرَا الْمَاكْلَة اللِّي غَتْبْقَى لْلْحَيَاةْ الدَّايْمَة، وْهِيَ الْمَاكْلَة اللِّي غَيْعْطِيهَا لِيكُمْ وَلْدْ الْإِنْسَانْ، حِيتْ اللَّهْ الْآبْ هُوَ اللِّي رْشْمُه». 28وْسْوّْلُوهْ: «أَشْنُو خَاصّْنَا نْدِيرُو بَاشْ نْدِيرُو الْخْدْمَة دْيَالْ اللَّهْ؟». 29وْجَاوْبْهُمْ يَسُوعْ وْݣَالْ لِيهُمْ: «الْخْدْمَة اللِّي بْغَاكُمْ اللَّهْ تْدِيرُوهَا هِيَ تْآمْنُو بْهَادَاكْ اللِّي صِيفْطُه». 30وْݣَالُو لِيهْ: «آشْ مْنْ عَلَامَة تْقْدَرْ تْدِيرْ بَاشْ نْشُوفُوهَا وْنْآمْنُو بِيكْ؟ آشْ غَتْدِيرْ؟ 31جْدُودْنَا كْلَاوْ الْمَنّْ فْالصَّحْرَا. كِمَا مْكْتُوبْ فْكْتَابْ اللَّهْ: عْطَاهُمْ خُبْزْ مْنْ السّْمَا بَاشْ يَاكْلُو». 32وْرَدّْ عْلِيهُمْ يَسُوعْ: «رَانِي نْݣُولْ لِيكُمْ الْحَقّْ: مَاشِي مُوسَى اللِّي عْطَاكُمْ الْخُبْزْ مْنْ السّْمَا، وَلَكِنْ بَّا هُوَ اللِّي كَيْعْطِيكُمْ الْخُبْزْ الْحْقِيقِي مْنْ السّْمَا. 33عْلَاحْقَّاشْ خُبْزْ اللَّهْ هُوَ اللِّي نَازْلْ مْنْ السّْمَا، وْهُوَ اللِّي كَيْعْطِي الْحَيَاةْ لْلدّْنْيَا».

34وْهُمَ يْݣُولُو لِيهْ: «عْطِينَا آ سِيدِي هَادْ الْخُبْزْ فْكُلّْ وَقْتْ». 35وْݣَالْ لِيهُمْ يَسُوعْ: «أَنَا هُوَ خُبْزْ الْحَيَاةْ، اللِّي كَيْجِي لْعَنْدِي عَمّْرُه مَا غَيْجُوعْ، وْاللِّي كَيْآمْنْ بِيَّ عَمّْرُه مَا غَيْعْطَشْ. 36وَلَكِنْ كْنْتْ ݣْلْتْ لِيكُمْ: رَاكُمْ شْفْتُونِي وْمَا كَتْآمْنُوشْ. 37كُلّْ وَاحْدْ عْطَاهْ لِيَّ الْآبْ، غَيْجِي لْعَنْدِي. وْاللِّي غَيْجِي لْعَنْدِي عَمّْرْنِي مَا غَنْرْمِيهْ عْلَى بْرَّا. 38حِيتْ أَنَا نْزَلْتْ مْنْ السّْمَا مَاشِي بَاشْ نْدِيرْ مُرَادِي، وَلَكِنْ بَاشْ نْدِيرْ مُرَادْ هَادَاكْ اللِّي صِيفْطْنِي. 39وْمُرَادْ هَادَاكْ اللِّي صِيفْطْنِي هُوَ مَا نْضَيّْعْ حْتَّى شِي وَاحْدْ مْنْ هَادُوكْ اللِّي عْطَانِي، وَلَكِنْ فْيُومْ الْحِسَابْ غَنْبْعَتْهُمْ كُلّْهُمْ مْنْ الْمُوتْ. 40حِيتْ هَادَا هُوَ مُرَادْ بَّا: تْكُونْ الْحَيَاةْ الدَّايْمَة لْكُلّْ وَاحْدْ كَيْشُوفْ الْوَلْدْ وْكَيْآمْنْ بِيهْ. وْفْيُومْ الْحِسَابْ، أَنَا غَنْبَعْتُه مْنْ الْمُوتْ».

41وْبْدَاوْ لِيهُودْ كَيْݣَمْݣْمُو عْلَى يَسُوعْ حِيتْ ݣَالْ: «أَنَا هُوَ الْخُبْزْ اللِّي نْزَلْ مْنْ السّْمَا». 42وْݣَالُو بِينَاتْهُمْ: «وَاشْ مَاشِي هَادَا هُوَ يَسُوعْ وَلْدْ يُوسْفْ اللِّي كَنْعَرْفُو بَّاهْ وْمُّه؟ إِيوَا كِيفَاشْ كَيْݣُولْ دَابَا بْلِّي هُوَ نْزَلْ مْنْ السّْمَا؟». 43وْرَدّْ عْلِيهُمْ يَسُوعْ وْݣَالْ: «بْلَا مَا تْݣَمْݣْمُو بِينَاتْكُمْ. 44رَاهْ حْتَّى وَاحْدْ مَا يْقْدَرْ يْجِي لْعَنْدِي مْنْ غِيرْ إِلَا جَابُه لْعَنْدِي الْآبْ اللِّي صِيفْطْنِي، وْأَنَا غَنْبَعْتُه مْنْ الْمُوتْ فْيُومْ الْحِسَابْ. 45حِيتْ مْكْتُوبْ فْكْتُبْ الْأَنْبِيَا: النَّاسْ كُلّْهُمْ غَادِي يْتّْعَلّْمُو مْنْ اللَّهْ. وْݣَاعْ اللِّي كَيْتّْصَنّْتْ لْلْآبْ وْكَيْتّْعَلّْمْ مْنُّه كَيْجِي لْعَنْدِي. 46وْأَنَا مَا كَنْعْنِيشْ بْلِّي شِي وَاحْدْ شَافْ الْآبْ، عْلَاحْقَّاشْ غِيرْ هَادَاكْ اللِّي مْنْ اللَّهْ هُوَ بُوحْدُه اللِّي شَافْ الْآبْ. 47وْنْݣُولْ لِيكُمْ الْحَقّْ: رَاهْ ݣَاعْ اللِّي كَيْآمْنْ بِيَّ، عَنْدُه الْحَيَاةْ الدَّايْمَة. 48أَنَا هُوَ خُبْزْ الْحَيَاةْ. 49وَاخَّا جْدُودْكُمْ كْلَاوْ الْمَنّْ فْالصَّحْرَا رَاهُمْ مَاتُو، 50وَلَكِنْ هَادَا هُوَ الْخُبْزْ اللِّي نَازْلْ مْنْ السّْمَا بَاشْ اللِّي كْلَا مْنُّه مَا يْمُوتْشْ. 51أَنَا هُوَ الْخُبْزْ الْحَيّْ اللِّي نْزَلْ مْنْ السّْمَا. إِلَا كْلَا شِي وَاحْدْ مْنْ هَادْ الْخُبْزْ غَيْحْيَا عْلَى الدّْوَامْ. وْالْخُبْزْ اللِّي غَنْعْطِي أَنَا، هُوَ دَاتِي اللِّي غَنْعْطِيهَا بَاشْ يْحْيَاوْ نَاسْ الدّْنْيَا». 52وْبْدَاوْ لِيهُودْ كَيْتّْنَاقْشُو مْعَ بْعْضِيَّاتْهُمْ وْهُمَ مْقَلّْقِينْ وْكَيْݣُولُو: «كِيفَاشْ يْقْدَرْ هَادْ الرَّاجْلْ يْعْطِينَا دَاتُه نَاكْلُوهَا؟». 53وْݣَالْ لِيهُمْ يَسُوعْ: «رَانِي نْݣُولْ لِيكُمْ الْحَقّْ: إِلَا مَا كْلِيتُوشْ دَاتْ وَلْدْ الْإِنْسَانْ وْشْرَبْتُو دْمُّه، مَا غَادِيشْ تْكُونْ فِيكُمْ الْحَيَاةْ. 54اللِّي كْلَا مْنْ دَاتِي وْشْرَبْ مْنْ دْمِّي، رَاهْ عَنْدُه الْحَيَاةْ الدَّايْمَة، وْأَنَا غَنْبَعْتُه مْنْ الْمُوتْ فْيُومْ الْحِسَابْ. 55عْلَاحْقَّاشْ دَاتِي هِيَ الْمَاكْلَة الْحْقِيقِيَّة، وْدْمِّي هُوَ الْمْشْرُوبْ الْحْقِيقِي. 56اللِّي كْلَا مْنْ دَاتِي وْشْرَبْ مْنْ دْمِّي، كَيْتْبَتْ فِيَّ، وْأَنَا كَنْتْبَتْ فِيهْ. 57كِمَا أَنَا حَيّْ بْالْآبْ الْحَيّْ اللِّي صِيفْطْنِي، رَاهْ بْحَالْ هَكَّا اللِّي غَيَاكُلْنِي غَيْحْيَا بِيَّ. 58هَادَا هُوَ الْخُبْزْ اللِّي نْزَلْ مْنْ السّْمَا، مَاشِي بْحَالْ هَادَاكْ اللِّي كْلَاوْهْ جْدُودْكُمْ وْمَاتُو. وْاللِّي كَيَاكُلْ مْنْ هَادْ الْخُبْزْ، غَيْحْيَا عْلَى الدّْوَامْ». 59ݣَالْ يَسُوعْ هَادْ الْكْلَامْ فْدَارْ الصّْلَاة وْهُوَ كَيْعَلّْمْ فْكَفْرْنَاحُومْ.

بْزَّافْ دْيَالْ التّْلَامْدْ كَيْدْخَلْهُمْ الشّْكْ

60وْݣَالُو بْزَّافْ دْيَالْ التّْلَامْدْ مْلِّي سْمْعُو كْلَامُه: «هَادْ الْكْلَامْ صْعِيبْ، شْكُونْ يْقْدَرْ يْسَمْعُه؟». 61وْعْرَفْ يَسُوعْ مْعَ رَاسُه بْلِّي تْلَامْدُه كَانُو كَيْݣَمْݣْمُو عْلَى هَادْشِّي، وْهُوَ يْݣُولْ لِيهُمْ: «وَاشْ هَادْشِّي كَيْزَعْزَعْ إِيمَانْكُمْ؟ 62إِيوَا آشْ غَيْطْرَا إِلَا شْفْتُو وَلْدْ الْإِنْسَانْ طَالْعْ فِينْ كَانْ فْاللّْوّْلْ؟ 63الرُّوحْ رَاهْ هُوَ اللِّي كَيْحْيِي، أَمَّا الدَّاتْ دْيَالْ بْنَادْمْ رَاهْ مَا فِيهَا حْتَّى نْفَعْ، وْالْكْلَامْ اللِّي تّْكَلّْمْتْ مْعَاكُمْ بِيهْ هُوَ رُوحْ وْحَيَاةْ. 64وَلَكِنْ رَاهْ فِيكُمْ شِي نَاسْ اللِّي مَا كَيْآمْنُوشْ». حِيتْ يَسُوعْ كَانْ عَارْفْ مْنْ اللّْوّْلْ شْكُونْ هُمَ اللِّي مَا كَيْآمْنُوشْ وْشْكُونْ هُوَ اللِّي غَادِي يْخُونُه. 65وْزَادْ يَسُوعْ ݣَالْ: «دَاكْشِّي عْلَاشْ ݣْلْتْ لِيكُمْ بْلِّي حْتَّى وَاحْدْ مَا يْقْدَرْ يْجِي لْعَنْدِي إِلَا مَا تّْعْطَاهْشْ هَادْشِّي مْنْ الْآبْ».

66وْمْنْ دَاكْ الْوَقْتْ، سْمْحُو فِيهْ بْزَّافْ دْ التّْلَامْدْ دْيَالُه وْمَا بْقَاوْشْ كَيْمْشِيوْ مْعَاهْ. 67وْݣَالْ يَسُوعْ لْلتّْلَامْدْ الطّْنَاشْ: «وَاشْ حْتَّى نْتُمَ بْغِيتُو تْمْشِيوْ؟»، 68وْهُوَ يْجَاوْبُه سِمْعَانْ بُطْرُسْ: «آ سِيدِي، عَنْدْ مْنْ غَنْمْشِيوْ وْنْتَ عَنْدْكْ الْكْلَامْ اللِّي كَيْعْطِي الْحَيَاةْ الدَّايْمَة؟* 69وْحْنَا آمْنَّا وْعْرَفْنَا بْلِّي نْتَ هُوَ الْمْقَدّْسْ اللِّي جَا مْنْ عَنْدْ اللَّهْ». 70وْجَاوْبْهُمْ يَسُوعْ: «وَاشْ مَاشِي أَنَا اللِّي خْتَارْتْكُمْ بْطْنَاشْ؟ وَلَكِنْ وَاخَّا دَاكْشِّي رَاهْ وَاحْدْ مْنّْكُمْ شِيطَانْ!». 71ݣَالْ هَادْشِّي عْلَى يَهُودَا وَلْدْ سِمْعَانْ الْإِسْخَرْيُوطِي، حِيتْ كَانْ هُوَ اللِّي غَيْخُونْ يَسُوعْ وَاخَّا كَانْ وَاحْدْ مْنْ التّْلَامْدْ الطّْنَاشْ.

الإنجيل بالدراجة المغربية

© 2012 دار الكتاب المقدس بالمغرب. جميع الحقوق محفوظة

© 2012 Morocco Bible Society. All rights reserved

More Info | Version Index