Search form

يُوحَنَّا 7

الْفَصْلْ السَّابْعْ

يَسُوعْ وْخُوتُه

1وْمْنْ بَعْدْ هَادْشِّي، كَانْ يَسُوعْ كَيْمْشِي مْنْ مُوضْعْ لْمُوضْعْ فْالْجَلِيلْ حِيتْ مَا بْغَاشْ يْمْشِي لْبْلَادْ الْيَهُودِيَّة، عْلَاحْقَّاشْ لِيهُودْ كَانُو كَيْقَلّْبُو كِيفَاشْ يْقْتْلُوهْ. 2وْكَانْ عِيدْ لِيهُودْ اللِّي سْمِيتُه عِيدْ النّْوَايْلْ قَرّْبْ، 3وْݣَالُو لِيهْ خُوتُه: «سِيرْ مْنْ هْنَا لْبْلَادْ الْيَهُودِيَّة، بَاشْ حْتَّى التّْلَامْدْ دْيَالْكْ يْشُوفُو الْمُعْجِزَاتْ اللِّي كَتْدِيرْ. 4رَاهْ حْتَّى وَاحْدْ مَا كَيْخَبِّي دَاكْشِّي اللِّي كَيْدِيرْ إِلَا بْغَا يْكُونْ مْعْرُوفْ عَنْدْ النَّاسْ، إِلَا كْنْتِ كَتْدِيرْ هَادْ الْمُعْجِزَاتْ، إِيوَا بَيّْنْ رَاسْكْ لْلنَّاسْ». 5حِيتْ حْتَّى خُوتُه مَا كَانُوشْ كَيْآمْنُو بِيهْ. 6وْݣَالْ لِيهُمْ يَسُوعْ: «وْقْتِي مَازَالْ مَا جَا، وَلَكِنْ وَقْتْكُمْ نْتُمَ رَاهْ دِيمَا كَايْنْ. 7النَّاسْ دْيَالْ الدّْنْيَا مَا يْقَدْرُوشْ يْكَرْهُوكُمْ، وَلَكِنْ كَيْكَرْهُونِي أَنَا، حِيتْ أَنَا كَنْشْهَدْ عْلِيهُمْ بْلِّي أَعْمَالْهُمْ خَايْبِينْ. 8سِيرُو نْتُمَ عَيّْدُو، أَنَا مَا غَادِيشْ نْمْشِي نْعَيّْدْ عْلَاحْقَّاشْ وْقْتِي مَازَالْ مَا جَا». 9ݣَالْ لِيهُمْ هَادْ الْكْلَامْ وْبْقَى فْالْجَلِيلْ.

10وَلَكِنْ بَعْدْمَا مْشَاوْ خُوتُه لْلْعِيدْ، مْشَى هُوَ فْالسِّرْ بْلَا مَا يْشُوفُه شِي حَدّْ. 11وْكَانُو لِيهُودْ كَيْقَلّْبُو عْلِيهْ نْهَارْ الْعِيدْ وْكَيْسْوّْلُو: «فِينْ هُوَ هَادَاكْ الرَّاجْلْ؟». 12وْكَانُو نَاسْ كْتَارْ كَيْتّْكَلّْمُو عْلِيهْ بْزَّافْ بِينَاتْهُمْ. شِي وْحْدِينْ مْنّْهُمْ كَيْݣُولُو: «رَاهْ هُوَ رَاجْلْ مْزْيَانْ». وْنَاسْ خْرِينْ كَيْݣُولُو: «لَّا، رَاهْ كَيْخَرّْجْ النَّاسْ عْلَى الطّْرِيقْ». 13وَلَكِنْ مَا كَانْ حْتَّى شِي وَاحْدْ كَيْتّْكَلّْمْ عْلِيهْ قُدَّامْ كُلّْشِي، عْلَاحْقَّاشْ كَانُو خَايْفِينْ مْنْ لِيهُودْ.

يَسُوعْ كَيْعَلّْمْ النَّاسْ فْبِيتْ اللَّهْ

14وْمْلِّي دَازْ النَّصّْ فْالْعِيدْ، طْلَعْ يَسُوعْ لْبِيتْ اللَّهْ وْبْدَا كَيْعَلّْمْ. 15وْهُمَ يْتّْعَجّْبُو لِيهُودْ وْݣَالُو: «كِيفَاشْ كَيْعْرَفْ هَادْ الرَّاجْلْ كْتُبْ الْأَنْبِيَا وْهُوَ عَمّْرُه مَا قْرَا؟». 16وْجَاوْبْهُمْ يَسُوعْ وْݣَالْ: «دَاكْشِّي اللِّي كَنْعَلّْمْ مَاشِي دْيَالِي وَلَكِنْ دْيَالْ هَادَاكْ اللِّي صِيفْطْنِي. 17إِلَا شِي حَدّْ بْغَا يْدِيرْ مُرَادْ اللَّهْ، غَادِي يْعْرَفْ وَاشْ دَاكْشِّي اللِّي كَنْعَلّْمْ مْنْ عَنْدْ اللَّهْ وْلَا غِيرْ مْنْ رَاسِي. 18اللِّي كَيْتّْكَلّْمْ غِيرْ مْنْ رَاسُه رَاهْ كَيْعْطِي الْعَزّْ غِيرْ لْرَاسُه، وَلَكِنْ اللِّي كَيْعْطِي الْعَزّْ لْلِّي صِيفْطُه رَاهْ هُوَ صَادْقْ، وْمَا فِيهْ غْشّْ. 19يَاكْ مُوسَى عْطَاكُمْ الشّْرَعْ؟ وَلَكِنْ حْتَّى وَاحْدْ فِيكُمْ مَا كَيْدِيرْ بِيهْ! عْلَاشْ كَتْقَلّْبُو تْقْتْلُونِي؟». 20وْهِيَ تْجَاوْبُه الجّْمَاعَة دْ النَّاسْ وْݣَالُو: «نْتَ رَاهْ فِيكْ شِي جْنّْ، شْكُونْ اللِّي بْغَا يْقْتْلَكْ؟». 21وْجَاوْبْ يَسُوعْ وْݣَالْ لِيهُمْ: «دْرْتْ مُعْجِزَة وَحْدَة وْتّْعَجّْبْتُو كُلّْكُمْ. 22هَادْشِّي عْلَاشْ آمْرْكُمْ مُوسَى بَاشْ تْتْخَتّْنُو، وَاخَّا الْخْتَانَة مَا جَاتْشْ مْنْ عَنْدْ مُوسَى وَلَكِنْ مْنْ عَنْدْ جْدُودْكُمْ، وْهَكَّا كَتْخَتّْنُو وْلَادْكُمْ حْتَّى فْنْهَارْ السّْبْتْ. 23وْإِلَا كَانُو النَّاسْ كَيْخَتّْنُو وْلَادْهُمْ نْهَارْ السّْبْتْ بَاشْ مَا يْخَرْجُوشْ عْلَى شْرَعْ مُوسَى، مَالْكُمْ تْقَلّْقْتُو عْلِيَّ حِيتْ شْفِيتْ إِنْسَانْ كُلُّه نْهَارْ السّْبْتْ؟* 24إِيوَا مَا تْبْدَاوْشْ تْحَكْمُو غِيرْ مْنْ بْرَّا وَلَكِنْ حْكْمُو بْالْحَقّْ».

وَاشْ يَسُوعْ هُوَ الْمَسِيحْ؟

25وْهُمَ يْݣُولُو شِي وْحْدِينْ مْنْ سُكَّانْ أُورْشَلِيمْ: «وَاشْ مَاشِي هَادَا هُوَ اللِّي كَيْقَلّْبُو عْلِيهْ بَاشْ يْقْتْلُوهْ؟ 26هَا هُوَ كَيْتّْكَلّْمْ قُدَّامْ النَّاسْ وْمَا كَيْݣُولُو لِيهْ وَالُو! يَاكْمَا تْيِقّْنُو الرُّؤَسَا دْ لِيهُودْ بْلِّي هَادْ الرَّاجْلْ هُوَ الْمَسِيحْ بْالصَّحْ؟ 27وَلَكِنْ هَادَا رَاهْ كَنْعَرْفُو مْنِينْ هُوَ، أَمَّا الْمَسِيحْ مْلِّي غَيْجِي مَا كَيْعْرَفْ حَدّْ مْنِينْ هُوَ».

28وْݣَالْ يَسُوعْ بْصُوتْ عَالِي وْهُوَ كَيْعَلّْمْ فْبِيتْ اللَّهْ: «وَاشْ نْتُمَ بْالصَّحْ كَتْعَرْفُونِي وْكَتْعَرْفُو مْنِينْ أَنَا؟ رَانِي مَا جِيتْشْ غِيرْ مْنْ رَاسِي، هَادَاكْ اللِّي صِيفْطْنِي رَاهْ هُوَ حَقّْ وْنْتُمَ مَا كَتْعَرْفُوهْشْ. 29وَلَكِنْ أَنَا كَنْعَرْفُه عْلَاحْقَّاشْ جِيتْ مْنْ عَنْدُه وْهُوَ اللِّي صِيفْطْنِي». 30وْقَلّْبُو لِيهُودْ كِيفَاشْ يْشَدُّوهْ، وَلَكِنْ حْتَّى شِي حَدّْ مَا حَطّْ عْلِيهْ يْدُّه، حِيتْ سَاعْتُه كَانْتْ بَاقْيَة مَا جَاتْ. 31وْآمْنُو بِيهْ نَاسْ كْتَارْ مْنْ الجّْمَاعَة وْݣَالُو: «وَاشْ إِلَا جَا الْمَسِيحْ غَادِي يْدِيرْ عَلَامَاتْ كْتَرْ مْنْ هَادِي اللِّي دَارْ هَادْ الرَّاجْلْ؟».

32وْسْمْعُو الْفْرِّيسِيِّينْ الجّْمَاعَة دْ النَّاسْ كَيْتّْكَلّْمُو مْعَ بْعْضِيَّاتْهُمْ عْلَى يَسُوعْ بْهَادْ الْأُمُورْ، وْصِيفْطُو هُمَ وْالرُّؤَسَا دْ رْجَالْ الدِّينْ شِي حَرَسْ بَاشْ يْقَبْطُوهْ. 33وْݣَالْ لِيهُمْ يَسُوعْ: «أَنَا غَنْبْقَى مْعَاكُمْ غِيرْ وَقْتْ قْلِيلْ، وْمْنْ بَعْدْ غَنْمْشِي لْعَنْدْ هَادَاكْ اللِّي صِيفْطْنِي. 34دِيكْ السَّاعَة غَادِي تْقَلّْبُو عْلِيَّ، وَلَكِنْ مَا غَادِيشْ تْلْقَاوْنِي، وْمَا تْقَدْرُوشْ تْجِيوْ فِينْ غَادِي نْكُونْ». 35وْݣَالُو لِيهُودْ بِينَاتْهُمْ: «فِينْ مْعَوّْلْ هَادَا يْمْشِي بَاشْ مَا نْلْقَاوْهْشْ؟ يَاكْمَا مْعَوّْلْ يْمْشِي لْمْدُونْ الْيُونَانِيِّينْ وْيْعَلّْمْ نَاسْهَا؟ 36آشْ كَيْقْصَدْ بْهَادْشِّي اللِّي كَيْݣُولْ: غَتْقَلّْبُو عْلِيَّ، وَلَكِنْ مَا غَتْلْقَاوْنِيشْ، حِيتْ مَا تْقَدْرُوشْ تْجِيوْ فِينْ غَنْكُونْ؟».

الْمَا الْحَيّْ

37وْفْالنّْهَارْ اللّْخْرْ، اللِّي هُوَ النّْهَارْ الْكْبِيرْ فْالْعِيدْ، وْقَفْ يَسُوعْ وْݣَالْ بْصُوتْ عَالِي: «إِلَا عْطَشْ شِي وَاحْدْ يْجِي لْعَنْدِي وْيْشْرَبْ. 38وْكِمَا ݣَالْ كْتَابْ اللَّهْ: اللِّي آمْنْ بِيَّ، غَتْجْرِي مْنْ كَرْشُه وِيدَانْ دْيَالْ الْمَا الْحَيّْ». 39ݣَالْ يَسُوعْ هَادْشِّي عْلَى الرُّوحْ اللِّي غَيَاخْدُوهْ هَادُوكْ اللِّي كَيْآمْنُو بِيهْ. عْلَاحْقَّاشْ فْدَاكْ الْوَقْتْ كَانْ الرُّوحْ الْقُدُسْ مَازَالْ مَا تّْعْطَاشْ حِيتْ يَسُوعْ كَانْ مَازَالْ مَا خْدَا الْعَزّْ.

40وْشِي وْحْدِينْ مْنْ الجّْمَاعَة سْمْعُو هَادْ الْكْلَامْ وْݣَالُو: «هَادَا فْالْحَقِيقَة هُوَ النّْبِي». 41وْݣَالُو وْحْدِينْ خْرِينْ: «رَاهْ هَادَا هُوَ الْمَسِيحْ!». وْلْخْرِينْ ݣَالُو: «وَاشْ الْمَسِيحْ غَيْجِي مْنْ بْلَادْ الْجَلِيلْ؟ 42وَاشْ كْتَابْ اللَّهْ مَا ݣَالْشْ بْلِّي الْمَسِيحْ غَيْجِي مْنْ تْرِّيكْةْ دَاوُدْ وْمْنْ بِيتْ لَحْمْ، الدُّوَّارْ اللِّي كَانْ فِيهْ دَاوُدْ؟». 43وْتّْقَسْمُو النَّاسْ دْيَالْ الجّْمَاعَة فْرَيّْهُمْ بْسْبَابْ يَسُوعْ. 44وْكَانُو شِي وْحْدِينْ مْنّْهُمْ بَاغْيِينْ يْقَبْطُوهْ، وَلَكِنْ حْتَّى شِي وَاحْدْ فِيهُمْ مَا حَطّْ عْلِيهْ يْدُّه.

45وْمْلِّي رْجْعُو الْحَرَسْ لْعَنْدْ الرُّؤَسَا دْ رْجَالْ الدِّينْ وْالْفْرِّيسِيِّينْ، سْوّْلُوهُمْ: «عْلَاشْ مَا جْبْتُوهْشْ؟». 46وْهُمَ يْجَاوْبُو الْحَرَسْ: «عَمّْرْ شِي وَاحْدْ مَا تّْكَلّْمْ كِيفْ كَيْتّْكَلّْمْ هَادْ الرَّاجْلْ!». 47وْرَدُّو عْلِيهُمْ الْفْرِّيسِيِّينْ وْݣَالُو: «يَاكْمَا حْتَّى نْتُمَ خْرَجْتُو عْلَى الطّْرِيقْ؟ 48وَاشْ كَايْنْ شِي وَاحْدْ مْنْ الرُّؤَسَا وْلَا مْنْ الْفْرِّيسِيِّينْ اللِّي آمْنْ بِيهْ؟ 49وَلَكِنْ هَادْ الشَّعْبْ اللِّي مَا كَيْفْهَمْشْ الشّْرَعْ، رَاهْ مْلْعُونْ». 50وْهُوَ يْݣُولْ لِيهُمْ نِيقُودِيمُوسْ اللِّي كَانْ جَا عَنْدْ يَسُوعْ، وْاللِّي هُوَ وَاحْدْ مْنْ الْفْرِّيسِيِّينْ:* 51«وَاشْ الشّْرَعْ دْيَالْنَا كَيْحْكَمْ عْلَى شِي وَاحْدْ قْبَلْ مَا يْسْمَعْ مْنُّه فْاللّْوّْلْ وْيْعْرَفْ أَشْنُو دَارْ؟». 52وْهُمَ يْجَاوْبُوهْ وْݣَالُو: «يَاكْمَا حْتَّى نْتَ مْنْ الْجَلِيلْ؟ قَلّْبْ وْشُوفْ وَاشْ عَمّْرْ شِي نْبِي جَا مْنْ الْجَلِيلْ؟». 53وْمْنْ بَعْدْ، مْشَى كُلّْ وَاحْدْ لْدَارُه.

الإنجيل بالدراجة المغربية

© 2012 دار الكتاب المقدس بالمغرب. جميع الحقوق محفوظة

© 2012 Morocco Bible Society. All rights reserved

More Info | Version Index