Search form

يُوحَنَّا 8

الْفَصْلْ التَّامْنْ

الْمْرَاة اللِّي تّْشَدَّاتْ وْهِيَ كَتْفْسَدْ

1وَلَكِنْ يَسُوعْ مْشَى لْجْبَلْ الزِّيتُونْ. 2وْالْغَدّْ لِيهْ فْالصّْبَاحْ بْكْرِي رْجَعْ لْبِيتْ اللَّهْ، وْجَاوْ لْعَنْدُه النَّاسْ كُلّْهُمْ وْݣْلَسْ كَيْعَلّْمْهُمْ. 3وْجَابُو لِيهْ الْعُلَمَا دْ الشّْرَعْ وْالْفْرِّيسِيِّينْ وَاحْدْ الْمْرَاة تّْقَبْطَاتْ وْهِيَ كَتْفْسَدْ، وْمْلِّي وَقّْفُوهَا قُدَّامْ الْحَاضْرِينْ، 4ݣَالُو لِيهْ: «آ الْمُعَلِّمْ، هَادْ الْمْرَاة رَاهَا تّْقَبْطَاتْ وْهِيَ كَتْفْسَدْ. 5وْمُوسَى وْصَّانَا فْالشّْرَعْ بَاشْ نْرَجْمُو بْحَالْ هَادِي، إِيوَا آشْ كَتْݣُولْ نْتَ؟». 6ݣَالُو هَادْ الْكْلَامْ بَاشْ يْحَصّْلُو يَسُوعْ وْيْلْقَاوْ عْلِيهْ شِي تُهْمَة. وَلَكِنْ هُوَ تّْحْنَى لْلْتَحْتْ وْبْدَا كَيْكْتَبْ فْالْأَرْضْ بْصَبْعُه. 7وْمْلِّي بْقَاوْ كَيْسْوّْلُوهْ، وْقَفْ وْݣَالْ لِيهُمْ: «اللِّي مَا دَارْ فِيكُمْ حْتَّى شِي دَنْبْ، يْشَيّْرْ عْلِيهَا بْحَجْرَة هُوَ اللّْوّْلْ». 8وْهُوَ يْتّْحْنَى تَانِي لْلْتَحْتْ وْبْدَا كَيْكْتَبْ فْالْأَرْضْ. 9وْمْلِّي سْمْعُو هَادْ الْكْلَامْ، خَرْجُو كُلّْهُمْ وَاحْدْ بْوَاحْدْ، وْالشّْيُوخْ هُمَ اللّْوّْلِينْ، وْبْقَى يَسُوعْ بُوحْدُه وْالْمْرَاة وَاقْفَة فْالْوَسْطْ. 10وْمْلِّي وْقَفْ يَسُوعْ، ݣَالْ لِيهَا: «آ الْمْرَاة، فِينْ هُمَ؟ وَاشْ حْتَّى وَاحْدْ مْنّْهُمْ مَا حْكَمْ عْلِيكْ؟». 11وْهِيَ تْݣُولْ لِيهْ: «حْتَّى حَدّْ آ سِيدِي!». وْݣَالْ لِيهَا يَسُوعْ: «حْتَّى أَنَا مَا غَنْحْكَمْشْ عْلِيكْ! سِيرِي بْحَالْكْ، وْمْنْ دَابَا عَمّْرَكْ مَا تْعَاوْدِي تْدَنْبِي!».

يَسُوعْ هُوَ النُّورْ دْيَالْ الدّْنْيَا

12وْعَاوْدْ تّْكَلّْمْ مْعَاهُمْ يَسُوعْ وْݣَالْ: «أَنَا هُوَ النُّورْ دْيَالْ الدّْنْيَا. اللِّي تْبَعْنِي عَمّْرُه مَا غَيْمْشِي فْالضّْلَامْ، وَلَكِنْ غَادِي يْكُونْ عَنْدُه النُّورْ دْيَالْ الْحَيَاةْ».* 13وْهُمَ يْݣُولُو لِيهْ الْفْرِّيسِيِّينْ: «نْتَ دَابَا كَتْشْهَدْ لْرَاسْكْ، وْالشّْهَادَة دْيَالْكْ مَاشِي صْحِيحَة».* 14وْجَاوْبْهُمْ يَسُوعْ وْݣَالْ لِيهُمْ: «وَاخَّا كَنْشْهَدْ لْرَاسِي، رَاهْ شْهَادْتِي صْحِيحَة، عْلَاحْقَّاشْ أَنَا كَنْعْرَفْ مْنِينْ جِيتْ وْفِينْ غَادِي. وَلَكِنْ نْتُمَ مَا كَتْعَرْفُو لَا مْنِينْ جِيتْ وْلَا فِينْ غَادِي. 15نْتُمَ كَتْحَكْمُو كِمَا كَيْحْكَمْ بْنَادْمْ، وَلَكِنْ أَنَا مَا كَنْحْكَمْ عْلَى حَدّْ. 16وْإِلَا كْنْتْ كَنْحْكَمْ، رَاهْ حْكَامِي حَقّْ، حِيتْ أَنَا مَاشِي بُوحْدِي، وَلَكِنْ مْعَايَ الْآبْ اللِّي صِيفْطْنِي. 17وْمْكْتُوبْ فْالشّْرَعْ دْيَالْكُمْ بْلِّي الشّْهَادَة دْيَالْ جُوجْ دْ النَّاسْ صْحِيحَة. 18أَنَا كَنْشْهَدْ لْرَاسِي وْكَيْشْهَدْ لِيَّ الْآبْ اللِّي صِيفْطْنِي». 19وْهُمَ يْسْوّْلُوهْ: «فِينْ هُوَ بَّاكْ؟». وْجَاوْبْهُمْ يَسُوعْ: «مَا كَتْعَرْفُونِي لَا أَنَا وَلَا بَّا. وْكُونْ عْرَفْتُونِي، كُونْ عْرَفْتُو بَّا حْتَّى هُوَ».

20هَادْ الْكْلَامْ ݣَالُه يَسُوعْ مْلِّي كَانْ حْدَا الصّْنْدُوقْ اللِّي كَيْحَطُّو فِيهْ التَّقْدِمَاتْ وْهُوَ كَيْعَلّْمْ فْبِيتْ اللَّهْ. وْمَا قْبْطُه حْتَّى حَدّْ عْلَاحْقَّاشْ سَاعْتُه كَانْتْ مَازَالْ مَا جَاتْ.

يَسُوعْ كَيْنَبّْهْ لِيهُودْ

21وْزَادْ ݣَالْ لِيهُمْ يَسُوعْ: «هَانِي غَنْمْشِي فْحَالِي وْغَتْقَلّْبُو عْلِيَّ، وَلَكِنْ غَتْمُوتُو وْنْتُمَ فْدْنُوبْكُمْ. وْمَا تْقَدْرُوشْ تْمْشِيوْ فِينْ أَنَا غَنْمْشِي». 22وْݣَالُو لِيهُودْ: «يَاكْمَا بْغَا يْقْتَلْ رَاسُه وْدَاكْشِّي عْلَاشْ كَيْݣُولْ: مَا تْقَدْرُوشْ تْمْشِيوْ فِينْ أَنَا غَنْمْشِي». 23وْݣَالْ لِيهُمْ يَسُوعْ: «نْتُمَ مْنْ لْتَحْتْ، وَلَكِنْ أَنَا مْنْ لْفُوقْ. نْتُمَ مْنْ هَادْ الدّْنْيَا، وَلَكِنْ أَنَا مَاشِي مْنّْهَا. 24عْلَى دَاكْشِّي ݣْلْتْ لِيكُمْ: غَادِي تْمُوتُو فْدْنُوبْكُمْ، حِيتْ إِلَا مَا آمْنْتُوشْ بْلِّي أَنَا هُوَ، غَادِي تْمُوتُو فْدْنُوبْكُمْ». 25وْهُمَ يْسْوّْلُوهْ: «شْكُونْ نْتَ؟». وْرَدّْ عْلِيهُمْ يَسُوعْ وْݣَالْ: «رَانِي خَبّْرْتْكُمْ مْنْ اللّْوّْلْ. 26عَنْدِي بْزَّافْ دْ الْأُمُورْ نْݣُولْهَا وْنْحْكَمْ بِيهَا عْلِيكُمْ. وَلَكِنْ هَادَاكْ اللِّي صِيفْطْنِي رَاهْ صَادْقْ، وْاللِّي سْمَعْتْ مْنُّه كَنْݣُولُه فْهَادْ الدّْنْيَا». 27وَلَكِنْ مَا فَهْمُوشْ بْلِّي يَسُوعْ كَيْتّْكَلّْمْ لِيهُمْ عْلَى الْآبْ، 28وْݣَالْ لِيهُمْ يَسُوعْ: «مْلِّي تْعَلّْقُو وَلْدْ الْإِنْسَانْ عْلَى الصّْلِيبْ غَادِي تْعَرْفُو دِيكْ السَّاعَة بْلِّي أَنَا هُوَ، وْبْلِّي مَا كَنْدِيرْشْ شِي حَاجَة مْنْ رَاسِي، وْمَا كَنْݣُولْ غِيرْ اللِّي عَلّْمْنِي الْآبْ. 29وْهَادَاكْ اللِّي صِيفْطْنِي هُوَ مْعَايَ وْمَا خْلَّانِيشْ بُوحْدِي، حِيتْ دِيمَا كَنْدِيرْ دَاكْشِّي اللِّي كَيْفَرّْحُه». 30وْمْلِّي كَانْ يَسُوعْ كَيْݣُولْ هَادْ الْكْلَامْ، آمْنُو بِيهْ بْزَّافْ دْ النَّاسْ.

الْحَقّْ غَيْحَرّْرْكُمْ

31وْݣَالْ يَسُوعْ لْلِيهُودْ اللِّي آمْنُو بِيهْ: «إِلَا بْقِيتُو تَابْتِينْ فْكْلَامِي، غَتْوَلِّيوْ تْلَامْدِي بْالصَّحْ: 32هَكَّا غَتْعَرْفُو الْحَقّْ، وْالْحَقّْ هُوَ اللِّي غَيْحَرّْرْكُمْ». 33وْجَاوْبُوهْ: «رَاهْ حْنَا وْلَادْ إِبْرَاهِيمْ، عَمّْرْنَا مَا كْنَّا عْبِيدْ لْحَدّْ! إِيوَا كِيفَاشْ كَتْݣُولْ لِينَا نْتَ: غَتّْحَرّْرُو؟».* 34وْجَاوْبْهُمْ يَسُوعْ وْݣَالْ: «نْݣُولْ لِيكُمْ الْحَقّْ: رَاهْ اللِّي دَارْ الدَّنْبْ كَيْكُونْ عَبْدْ لْلدَّنْبْ، 35وْالْعَبْدْ مَا كَيْسْكُنْشْ فْدَارْ سِيدُه عْلَى الدّْوَامْ وَلَكِنْ الْوَلْدْ هُوَ اللِّي كَيْسْكُنْ فِيهَا دِيمَا. 36وْإِلَا حَرّْرْكُمْ الْوَلْدْ، غَادِي تّْحَرّْرُو بْالصَّحْ. 37أَنَا كَنْعْرَفْ بْلِّي نْتُمَ وْلَادْ إِبْرَاهِيمْ، وَلَكِنْ كَتْقَلّْبُو بَاشْ تْقْتْلُونِي حِيتْ كْلَامِي مَا كَيْدْخَلْشْ لْقْلُوبْكُمْ. 38أَنَا كَنْتّْكَلّْمْ عْلَى دَاكْشِّي اللِّي شْفْتْ عَنْدْ بَّا، وْنْتُمَ كَتْدِيرُو بْدَاكْشِّي اللِّي سْمَعْتُو مْنْ بَّاكُمْ». 39وْرَدُّو عْلِيهْ وْݣَالُو: «بَّانَا هُوَ إِبْرَاهِيمْ». وْݣَالْ لِيهُمْ يَسُوعْ: «كُونْ كْنْتُو وْلَادْ إِبْرَاهِيمْ، كُونْ رَاكُمْ كَتْدِيرُو بْالْأُمُورْ اللِّي دَارْهَا إِبْرَاهِيمْ. 40وَلَكِنْ دَابَا نْتُمَ كَتْقَلّْبُو بَاشْ تْقْتْلُونِي، وَاخَّا أَنَا ݣْلْتْ لِيكُمْ الْحَقّْ اللِّي سْمَعْتُه مْنْ اللَّهْ، وْرَاهْ إِبْرَاهِيمْ مَا دَارْشْ هَادْشِّي. 41نْتُمَ كَتْدِيرُو بْأَعْمَالْ بَّاكُمْ». وْهُمَ يْݣُولُو لِيهْ: «حْنَا مَاشِي وْلَادْ الْفْسَادْ، عَنْدْنَا بَّانَا وَاحْدْ هُوَ اللَّهْ!». 42وْݣَالْ لِيهُمْ يَسُوعْ: «كُونْ كَانْ اللَّهْ هُوَ بَّاكُمْ غَادِي تْبْغِيوْنِي، حِيتْ أَنَا مْنْ عَنْدْ اللَّهْ خْرَجْتْ وْجِيتْ، وْالْمْجِي دْيَالِي مَا كَانْشْ مْنْ رَاسِي وَلَكِنْ هُوَ اللِّي صِيفْطْنِي. 43عْلَاشْ مَا كَتْفَهْمُوشْ هْضَرْتِي؟ عْلَاحْقَّاشْ مَا كَتْقَدْرُوشْ تْسَمْعُو كْلَامِي. 44نْتُمَ رَاكُمْ وْلَادْ بَّاكُمْ إِبْلِيسْ، وْكَتْبْغِيوْ تْدِيرُو دَاكْشِّي اللِّي كَيْبْغِي بَّاكُمْ. هَادَاكْ رَاهْ كَانْ قْتَّالْ مْنْ اللّْوّْلْ، وْعَمّْرُه مَا تْبَتْ فْالْحَقّْ، حِيتْ مَا فِيهْشْ الْحَقّْ، وْمْلِّي كَيْكْدَبْ، رَاهْ مَا كَيْتّْكَلّْمْ غِيرْ بْلِّي فْقَلْبُه، حِيتْ هُوَ كْدَّابْ وْبَّاتْ الْكْدُوبْ. 45أَمَّا أَنَا حِيتْ كَنْݣُولْ الْحَقّْ، مَا كَتِّيقُوشْ بِيَّ. 46شْكُونْ فِيكُمْ اللِّي يْقْدَرْ يْتْبَتْ عْلِيَّ شِي دَنْبْ؟ وْإِلَا كْنْتْ كَنْݣُولْ الْحَقّْ، عْلَاشْ مَا كَتِّيقُوشْ بِيَّ؟ 47اللِّي مْنْ اللَّهْ رَاهْ كَيْسْمَعْ لْكْلَامْ اللَّهْ، أَمَّا نْتُمَ مَا كَتْسَمْعُوشْ لْكْلَامْ اللَّهْ، عْلَاحْقَّاشْ رَاكُمْ مَاشِي مْنْ اللَّهْ».

48وْݣَالُو لِيهْ لِيهُودْ: «وَاشْ كْلَامْنَا مَاشِي صْحِيحْ مْلِّي ݣْلْنَا بْلِّي نْتَ سَامِرِي وْفِيكْ جْنّْ؟». 49وْجَاوْبْهُمْ يَسُوعْ وْݣَالْ: «أَنَا مَا فِيَّ حْتَّى شِي جْنّْ، وَلَكِنْ كَنْعْطِي الْعَزّْ لْبَّا، وْنْتُمَ كَتْحْتَقْرُونِي. 50أَنَا مَا كَنْطْلَبْشْ الْعَزّْ لْرَاسِي، وَلَكِنْ كَايْنْ اللِّي يْطْلْبُه لِيَّ وْهُوَ اللِّي كَيْحْكَمْ. 51نْݣُولْ لِيكُمْ الْحَقّْ: اللِّي كَيْدِيرْ بْكْلَامِي عَمّْرُه مَا غَيْشُوفْ الْمُوتْ». 52وْݣَالُو لِيهْ لِيهُودْ: «دَابَا تْأَكّْدْنَا بْلِّي فِيكْ شِي جْنّْ. حِيتْ مَاتْ إِبْرَاهِيمْ وْمَاتُو الْأَنْبِيَا، وْنْتَ كَتْݣُولْ: اللِّي كَيْدِيرْ بْكْلَامْكْ عَمّْرُه مَا غَيْدُوقْ الْمُوتْ. 53وَاشْ نْتَ حْسَنْ مْنْ بَّانَا إِبْرَاهِيمْ اللِّي مَاتْ؟ رَاهْ الْأَنْبِيَا بْرَاسْهُمْ مَاتُو، إِيوَا شْكُونْ كَتْحْسَبْ رَاسْكْ؟». 54وْرَدّْ عْلِيهُمْ يَسُوعْ وْݣَالْ: «إِلَا كْنْتْ كَنْعْطِي الْعَزّْ لْرَاسِي، رَاهْ الْعَزّْ دْيَالِي مَا عَنْدُه قِيمَة. وَلَكِنْ بَّا هُوَ اللِّي كَيْعْطِينِي الْعَزّْ وْهُوَ اللِّي كَتْݣُولُو عْلِيهْ إِلَاهْنَا، 55وْنْتُمَ مَا كَتْعَرْفُوهْشْ، أَمَّا أَنَا كَنْعَرْفُه. حْتَّى إِلَا ݣْلْتْ مَا كَنْعَرْفُوشْ، رَاهْ غَادِي نْكُونْ كْدَّابْ بْحَالْكُمْ، وَلَكِنْ أَنَا كَنْعَرْفُه وْكَنْدِيرْ بْكْلَامُه. 56بَّاكُمْ إِبْرَاهِيمْ بْالْفَرْحَة كَانْ كَيْتّْمَنَّى يْشُوفْ نْهَارْ الْمْجِي دْيَالِي، وْشَافُه وْكَانْ فْرْحَانْ». 57وْݣَالُو لِيهْ لِيهُودْ: «مَا عَنْدْكْ حْتَّى خَمْسِينْ عَامْ فْالْعْمَرْ، وْشْفْتِي إِبْرَاهِيمْ؟». 58وْجَاوْبْهُمْ يَسُوعْ وْݣَالْ: «نْݣُولْ لِيكُمْ الْحَقّْ: رَاهْ قْبَلْ مَا يْكُونْ إِبْرَاهِيمْ، أَنَا كْنْتْ». 59وْهُمَ يْهَزُّو الْحْجَرْ بَاشْ يْرَجْمُوهْ، وَلَكِنْ يَسُوعْ تّْخْبَّى وْخْرَجْ مْنْ بِيتْ اللَّهْ.

الإنجيل بالدراجة المغربية

© 2012 دار الكتاب المقدس بالمغرب. جميع الحقوق محفوظة

© 2012 Morocco Bible Society. All rights reserved

More Info | Version Index