Search form

لُوقَا 11

الْفَصْلْ حْضَاشْ

يَسُوعْ كَيْعَلّْمْ تْلَامْدُه كِيفَاشْ يْصَلِّيوْ

1وْكَانْ يَسُوعْ كَيْصَلِّي فْوَاحْدْ الْبْلَاصَة، وْمْلِّي سَالَا الصّْلَاة، ݣَالْ لِيهْ وَاحْدْ مْنْ تْلَامْدُه: «يَا رَبّْ، عَلّْمْنَا كِيفَاشْ نْصَلِّيوْ كِمَا عَلّْمْ يُوحَنَّا التّْلَامْدْ دْيَالُه». 2وْݣَالْ لِيهُمْ يَسُوعْ: «وَقْتْمَا صْلِّيتُو ݣُولُو:

آ بَّانَا!

بْغِينَا إِسْمْكْ يْتّْقَدّْسْ،

وْمَمْلَكْتْكْ تْجِي،

3الْخُبْزْ اللِّي يْكْفِينَا رْزَقْنَا كُلّْ يُومْ

4وْغْفَرْ لِينَا دْنُوبْنَا،

كِمَا كَنْغَفْرُو لْهَادُوكْ اللِّي كَيْدَنْبُو فْحَقّْنَا.

وْحْفَضْنَا بَاشْ مَا نْطِيحُوشْ فْالتَّجْرِبَة».

5وْزَادْ ݣَالْ لِيهُمْ يَسُوعْ: «شْكُونْ فِيكُمْ اللِّي إِلَا عَنْدُه شِي صَاحْبُه وْمْشَى عَنْدُه فْنَصّْ اللِّيلْ، وْݣَالْ لِيهْ: سَلّْفْنِي آ صَاحْبِي تْلَاتَة دْيَالْ الْخُبْزَاتْ، 6عْلَاحْقَّاشْ جَا عَنْدِي وَاحْدْ صَاحْبِي مْنْ السّْفَرْ وْمَا عَنْدِي مَا نْحَطّْ لِيهْ، 7وْكَيْجَاوْبُه صَاحْبُه مْنْ الدَّارْ: مَا تْصَدّْعْنِيشْ! الْبَابْ رَاهْ مْسْدُودْ دَابَا، وْأَنَا وْوْلَادِي نَاعْسِينْ، وْمَا نْقْدَرْ نُّوضْ نْعْطِيكْ حْتَّى حَاجَة. 8رَانِي نْݣُولْ لِيكُمْ: إِلَا مَا نَاضْشْ وْعْطَاهْ حِيتْ هُوَ صَاحْبُه، رَاهْ غَيْنُوضْ وْيْعْطِيهْ كُلّْ مَا كَيْحْتَاجْ عْلَاحْقَّاشْ بْقَى شَادّْ فْالطّْلْبَة دْيَالُه.

9عْلَى دَاكْشِّي نْݣُولْ لِيكُمْ: طْلْبُو وْغَتَاخْدُو. قَلّْبُو وْغَتْلْقَاوْ. دَقُّو الْبَابْ وْغَيْتّْحَلّْ لِيكُمْ. 10حِيتْ ݣَاعْ اللِّي طْلَبْ غَيْتّْعْطَى لِيهْ، وْاللِّي قَلّْبْ غَيْلْقَا، وْاللِّي دَقّْ الْبَابْ غَيْتّْحَلّْ لِيهْ. 11وَاشْ فِيكُمْ شِي بُو اللِّي إِلَا طْلَبْ مْنُّه وَلْدُه حُوتَة، غَيْعْطِيهْ فْبْلَاصْةْ الْحُوتَة لْفْعَى؟ 12وْلَا إِلَا طْلَبْ مْنُّه بَيْضَة، غَيْعْطِيهْ عَݣْرْبْ؟ 13إِيوَا إِلَا كْنْتُو نْتُمَ اللِّي مَا مْزْيَانِينْشْ كَتْعَرْفُو تْعْطِيوْ لْوْلَادْكُمْ الْحْوَايْجْ الْمْزْيَانِينْ، كِيفَاشْ الْآبْ اللِّي فْالسّْمَا مَا غَيْعْطِيشْ الرُّوحْ الْقُدُسْ لْهَادُوكْ اللِّي كَيْطْلْبُوهْ؟».

يَسُوعْ وْبَعْلَزَبُولْ

14وْوَاحْدْ الْمَرَّة، كَانْ يَسُوعْ كَيْخَرّْجْ جْنّْ زِيزُونْ مْنْ وَاحْدْ الرَّاجْلْ. وْمْلِّي خْرَجْ الجّْنْ، تّْكَلّْمْ الرَّاجْلْ الزِّيزُونْ وْتّْعَجّْبُو الجّْمَاعَاتْ دْ النَّاسْ. 15وَلَكِنْ شِي وْحْدِينْ مْنّْهُمْ ݣَالُو: «رَاهْ كَيْخَرّْجْ الجّْنُونْ بْبَعْلَزَبُولْ رَئِيسْ الجّْنُونْ».* 16وْشِي وْحْدِينْ خْرِينْ بْغَاوْ يْجَرّْبُوهْ وْطْلْبُو مْنُّه عَلَامَة مْنْ السّْمَا.* 17وَلَكِنْ هُوَ عْرَفْ النِّيَة دْيَالْهُمْ، وْݣَالْ لِيهُمْ: «كُلّْ مَمْلَكَة تْقَسّْمَاتْ غَادِي تْطِيحْ، وْكُلّْ عَائِلَة تّْفَرّْقَاتْ غَادِي تّْشَتّْتْ. 18وْإِلَا تّْقْسَمْ الشِّيطَانْ، وْوْلَّى ضْدّْ رَاسُه كِيفَاشْ غَادِي تْبْقَى مَمْلَكْتُه تَابْتَة؟ نْتُمَ كَتْݣُولُو بْلِّي كَنْخَرّْجْ الجّْنُونْ بْبَعْلَزَبُولْ. 19إِيوَا إِلَا كْنْتْ أَنَا بْبَعْلَزَبُولْ كَنْخَرّْجْ الجّْنُونْ، بْشْكُونْ كَيْخَرّْجُوهُمْ وْلَادْكُمْ؟ عْلَى هَادْشِّي رَاهْ هُمَ اللِّي غَادِي يْحَكْمُو عْلِيكُمْ. 20وْإِلَا كْنْتْ بْقُدْرَةْ اللَّهْ كَنْخَرّْجْ الجّْنُونْ، رَاهْ مَمْلَكَةْ اللَّهْ جَاتْ فْوَسْطْ مْنّْكُمْ. 21مْلِّي شِي رَاجْلْ صْحِيحْ وْمْسَلّْحْ كَيْقَابْلْ دَارُه، كَيْكُونْ ݣَاعْ دَاكْشِّي اللِّي عَنْدُه فْالْأَمَانْ. 22وَلَكِنْ إِلَا هْجَمْ عْلِيهْ شِي وَاحْدْ صَحّْ مْنُّه وْغْلْبُه، كَيْحَيّْدْ لِيهْ سْلَاحُه اللِّي كَانْ كَيْعَوّْلْ عْلِيهْ وْكَيْفَرّْقْ ݣَاعْ دَاكْشِّي اللِّي كَيْمْلَكْ. 23اللِّي مَاشِي مْعَايَ رَاهْ ضْدِّي، وْاللِّي مَا كَيْجْمَعْشْ مْعَايَ رَاهْ كَيْفَرّْقْ».*

الرّْجُوعْ دْيَالْ الجّْنْ

24«مْلِّي الجّْنْ كَيْخْرُجْ مْنْ بْنَادْمْ، كَيْمْشِي يْضُورْ فْبْلَايْصْ مَا فِيهُمْشْ الْمَا، كَيْقَلّْبْ عْلَى الرَّاحَة وْمْلِّي مَا كَيْلْقَاهَاشْ كَيْݣُولْ: أَرَا نْرْجَعْ لْدَارِي اللِّي خْرَجْتْ مْنّْهَا. 25وْكَيْرْجَعْ لِيهَا وْكَيْلْقَاهَا مْشَطّْبَة وْمْقَادَّة. 26وْمْنْ بَعْدْ كَيْمْشِي وْكَيْجِيبْ مْعَاهْ سْبْعَة دْ الجّْنُونْ شَرّْ مْنُّه، وْكَيْدَخْلُو وْكَيْسَكْنُو تْمَّ، وْكَتْوَلِّي حَالْةْ دَاكْ بْنَادْمْ فْاللّْخْرْ صْعَبْ مْنْ كِيفْ كَانْتْ فْاللّْوّْلْ».

سْعْدَاتْ اللِّي كَيْدِيرْ بْكْلَامْ اللَّهْ

27وْفْالْوَقْتْ فَاشْ كَانْ كَيْتّْكَلّْمْ، ݣَالْتْ وَاحْدْ الْمْرَاة مْنْ الجّْمَاعَة بْصُوتْ عَالِي: «سْعْدَاتْ الْمْرَاة اللِّي حْمْلَاتْ بِيكْ وْرَضّْعَاتْكْ». 28وْرَدّْ عْلِيهَا يَسُوعْ: «بْالْعَكْسْ، سْعْدَاتْ هَادُوكْ اللِّي كَيْسَمْعُو كْلَامْ اللَّهْ وْكَيْدِيرُو بِيهْ».

النَّاسْ بْغَاوْ شِي عَلَامَة

29وْمْلِّي كَانُو الجّْمَاعَاتْ دْ النَّاسْ كَيْتّْزَاحْمُو عْلِيهْ، بْدَا كَيْݣُولْ لِيهُمْ: «هَادْ الْجِيلْ فَاسْدْ كَيْطْلَبْ عَلَامَة، وْمَا غَادِي تّْعْطَاهْ حْتَّى شِي عَلَامَة مْنْ غِيرْ عَلَامَةْ النّْبِي يُونَانْ.* 30وْكِيفْ كَانْ النّْبِي يُونَانْ عَلَامَة لْسُكَّانْ نِينَوَى، غَادِي يْكُونْ وَلْدْ الْإِنْسَانْ عَلَامَة لْهَادْ الْجِيلْ. 31وْفْيُومْ الْحِسَابْ غَتّْبْعَتْ مَلِكَةْ الْجَنُوبْ مْعَ هَادْ الْجِيلْ وْتْشْهَدْ عْلِيهْ، عْلَاحْقَّاشْ جَاتْ مْنْ بْلَادْ بْعِيدَة بَاشْ تْسْمَعْ الْحْكْمَة دْيَالْ سُلَيْمَانْ، وْهَا هُوَ هْنَا وَاحْدْ فْضَلْ مْنْ سُلَيْمَانْ. 32النَّاسْ دْيَالْ نِينَوَى غَادِي يْتّْبَعْتُو فْيُومْ الْحِسَابْ مْعَ هَادْ الْجِيلْ وْيْشَهْدُو عْلِيهْ، عْلَاحْقَّاشْ هُمَ تَابُو مْلِّي نَبّْهْهُمْ يُونَانْ، وْهَا هُوَ هْنَا وَاحْدْ فْضَلْ مْنْ يُونَانْ!».

نُورْ الدَّاتْ

33«حْتَّى حَدّْ مَا كَيْشْعَلْ الْقْنْدِيلْ وْكَيْحَطُّه فْبْلَاصَة مْخَبّْيَة وْلَا تَحْتْ السّْطَلْ دْيَالْ الْعْبَارْ، وَلَكِنْ كَيْتّْحَطّْ فْبْلَاصْتُه بَاشْ النَّاسْ اللِّي دَاخْلِينْ يْشُوفُو الضُّو.* 34الْعِينْ هِيَ قْنْدِيلْ الدَّاتْ. إِلَا كَانْتْ عِينْكْ صْحِيحَة، رَاهْ دَاتْكْ كُلّْهَا غَادِي تْكُونْ مْضَوّْيَة. وْإِلَا كَانْتْ عِينْكْ مْرِيضَة، رَاهْ دَاتْكْ كُلّْهَا غَادِي تْكُونْ مْضَلّْمَة. 35عْلَى هَادْشِّي، رَدّْ الْبَالْ لَيْوَلِّي النُّورْ اللِّي فِيكْ ضْلَامْ. 36وْإِلَا كَانْتْ دَاتْكْ كُلّْهَا مْضَوّْيَة، وْمَا فِيهَا حْتَّى ضْلَامْ، رَاهْ غَادِي تْضَوِّي كُلّْهَا بْحَالْ إِلَا ضْوَّى لِيكْ الْقْنْدِيلْ بْالضُّو دْيَالُه».

يَسُوعْ كَيْخَاصْمْ عْلَى الْفْرِّيسِيِّينْ وْالْعُلَمَا دْ الشّْرَعْ

37وْفْالْوَقْتْ فَاشْ كَانْ كَيْتّْكَلّْمْ، عْرَضْ عْلِيهْ وَاحْدْ مْنْ الْفْرِّيسِيِّينْ بَاشْ يْتْغَدَّى عَنْدُه. وْدْخَلْ لْدَارُه وْݣْلَسْ يَاكُلْ. 38وْتّْعَجّْبْ الْفْرِّيسِي مْلِّي شَافْ يَسُوعْ ݣْلَسْ لْلْمَاكْلَة بْلَا مَا يْغْسَلْ يْدِّيهْ قْبَلْ مْنْ الْغْدَا. 39وَلَكِنْ ݣَالْ لِيهْ الرَّبّْ يَسُوعْ: «نْتُمَ آ الْفْرِّيسِيِّينْ كَتْنَقِّيوْ الْكَاسْ وْالطَّبْسِيلْ مْنْ بْرَّا، وَلَكِنْ لْدَاخْلْ دْيَالْكُمْ عَامْرْ بْالطّْمَعْ وْالشَّرّْ. 40آ هَادْ الْحْمَّاقْ! وَاشْ مَاشِي اللِّي خْلَقْ بْرَّا هُوَ نِيتْ اللِّي خْلَقْ لْدَاخْلْ؟ 41تّْصَدّْقُو بْدَاكْشِّي اللِّي عَنْدْكُمْ، وْكُلّْشِي غَادِي يْوَلِّي لِيكُمْ نْقِي. 42وَلَكِنْ يَا وِيلْكُمْ آ الْفْرِّيسِيِّينْ! عْلَاحْقَّاشْ كَتْعَشّْرُو مْنْ النّْعْنَاعْ وْالْحَرْمَلْ وْݣَاعْ النّْوَاعْ لْخْرِينْ دْيَالْ الْعْشُوبْ، وْمَا كَتْدِّيوْهَاشْ فْالْعَدْلْ وْمْحَبَّةْ اللَّهْ. رَاهْ كَانْ خَاصّْكُمْ تْدِيرُو هَادْشِّي بْلَا مَا تْنْسَاوْ الشِّي لَاخُرْ. 43يَا وِيلْكُمْ آ الْفْرِّيسِيِّينْ! عْلَاحْقَّاشْ كَتْبْغِيوْ تْشَدُّو الْبْلَايْصْ اللّْوّْلِينْ فْدْيُورْ الصّْلَاة، وْكَتْبْغِيوْ يْسَلّْمُو عْلِيكُمْ النَّاسْ فْالسّْوَاقْ. 44يَا وِيلْكُمْ! عْلَاحْقَّاشْ رَاكُمْ بْحَالْ الْقْبُورْ اللِّي مَا مْعْرُوفِينْشْ، كَيْعَفْسُو عْلِيهُمْ النَّاسْ بْلَا مَا يْعَرْفُو».

45وْݣَالْ لِيهْ وَاحْدْ الْعَالِمْ دْ الشّْرَعْ: «آ سِيدِي، رَاكْ بْهَادْ الْكْلَامْ كَتْعَايْرْنَا حْتَّى حْنَا!». 46وْجَاوْبُه يَسُوعْ: «يَا وِيلْكُمْ حْتَّى نْتُمَ آ الْعُلَمَا دْ الشّْرَعْ، عْلَاحْقَّاشْ كَتْحَطُّو حْمَلْ تْقِيلْ عْلَى ضْهَرْ النَّاسْ، وْمَا كَتْحَرّْكُوشْ وَاخَّا غِيرْ صْبَعْ وَاحْدْ بَاشْ تْعَاوْنُوهُمْ يْهَزُّو هَادْ التّْقُلْ. 47يَا وِيلْكُمْ! عْلَاحْقَّاشْ كَتْبْنِيوْ قْبُورْ الْأَنْبِيَا، وْجْدُودْكُمْ هُمَ اللِّي قْتْلُوهُمْ. 48وْبْهَادْشِّي كَتْشَهْدُو عْلَى جْدُودْكُمْ وْكَتْوَافْقُو عْلَى فْعَايْلْهُمْ: هُمَ قْتْلُو الْأَنْبِيَا، وْنْتُمَ كَتْبْنِيوْ قْبُورْهُمْ. 49عْلَى هَادْشِّي حْكْمَةْ اللَّهْ ݣَالْتْ: غَنْصِيفْطْ لِيهُمْ الْأَنْبِيَا وْالرُّسُلْ، وْغَيْتّْعَدَّاوْ عْلَى شِي وْحْدِينْ مْنّْهُمْ وْغَيْقْتْلُوهُمْ، 50بَاشْ نْحَاسْبْ هَادْ الْجِيلْ عْلَى دْمّْ ݣَاعْ الْأَنْبِيَا اللِّي سَالْ مْنْ النّْهَارْ اللِّي تّْخَلْقَاتْ فِيهْ الدّْنْيَا، 51مْنْ دْمّْ هَابِيلْ حْتَّى لْدْمّْ زَكَرِيَّا اللِّي تّْقْتَلْ بِينْ الْمَدْبَحْ وْالْمُوضْعْ الْمْقَدّْسْ. وْنْݣُولْ لِيكُمْ: هَادْ الْجِيلْ غَادِي يْتّْحَاسْبْ عْلَى دْمّْ هَادُو كُلّْهُمْ! 52يَا وِيلْكُمْ آ الْعُلَمَا دْ الشّْرَعْ! عْلَاحْقَّاشْ خْدِيتُو السَّارُوتْ دْيَالْ الْمَعْرِفَة، مَا دْخَلْتُو وْمَا خَلِّيتُو اللِّي يْدْخَلْ».

53وْمْلِّي كَانْ خَارْجْ مْنْ تْمَّ، بْدَاوْ الْعُلَمَا دْ الشّْرَعْ وْالْفْرِّيسِيِّينْ كَيْنْتَقْدُوهْ بْطَرِيقَة خَايْبَة، وْكَيْسْوّْلُوهْ عْلَى بْزَّافْ دْ الْحْوَايْجْ، 54وْبْقَاوْ حَاضْيِينُه بَاشْ يْلْقَاوْ عْلِيهْ شِي كْلْمَة يْتَّهْمُوهْ بِيهَا.

الإنجيل بالدراجة المغربية

© 2012 دار الكتاب المقدس بالمغرب. جميع الحقوق محفوظة

© 2012 Morocco Bible Society. All rights reserved

More Info | Version Index