Search form

لُوقَا 13

الْفَصْلْ تْلْطَاشْ

خَاصّْنَا نْتُوبُو

1وْفْدَاكْ الْوَقْتْ، جَاوْ شِي وْحْدِينْ وْعَاوْدُو لْيَسُوعْ عْلَى النَّاسْ اللِّي مْنْ الْجَلِيلْ اللِّي قْتَلْهُمْ الْحَاكْمْ بِيلَاطُسْ وْخَلّْطْ دْمّْهُمْ بْدْمّْ الدّْبَايْحْ دْيَالْهُمْ، 2وْجَاوْبْهُمْ يَسُوعْ وْݣَالْ: «وَاشْ يْحْسَابْ لِيكُمْ بْلِّي هَادُوكْ الْجَلِيلِيِّينْ كَانُو مُدْنِبِينْ كْتَرْ مْنْ ݣَاعْ الْجَلِيلِيِّينْ لْخْرِينْ؟ 3كَنْݣُولْ لِيكُمْ لَّا! وَلَكِنْ رَاهْ إِلَا مَا تْبْتُوشْ، كُلّْكُمْ غَادِي تّْهَلْكُو بْحَالْهُمْ. 4وْدُوكْ التّْمَنْطَاشْ اللِّي طَاحْ عْلِيهُمْ بَرْجْ دُوَّارْ سِلْوَامْ وْقْتَلْهُمْ، وَاشْ يْحْسَابْ لِيكُمْ بْلِّي كَانُو مُدْنِبِينْ كْتَرْ مْنْ ݣَاعْ سُكَّانْ أُورْشَلِيمْ؟ 5كَنْݣُولْ لِيكُمْ لَّا! وَلَكِنْ إِلَا مَا تْبْتُوشْ كُلّْكُمْ غَادِي تّْهَلْكُو بْحَالْهُمْ».

الْمْتَالْ دْ الْكَرْمَة اللِّي مَا كَتْعْطِي غْلَّة

6وْݣَالْ هَادْ الْمْتَالْ: «كَانْتْ عَنْدْ وَاحْدْ الرَّاجْلْ كَرْمَة مْغْرُوسَة فْالجّْنَانْ دْيَالُه، وْجَا بَاشْ يْقَلّْبْ وَاشْ عْطَاتْ غَلّْتْهَا، وَلَكِنْ مَا لْقَا فِيهَا وَالُو. 7وْهُوَ يْݣُولْ لْلجّْنَايْنِي: هَادِي تْلْتْ سْنِينْ وْأَنَا كَنْجِي بَاشْ نْقَلّْبْ وَاشْ كَايْنَة شِي غْلَّة فْهَادْ الْكَرْمَة، وْمَا كَنْلْقَا فِيهَا وَالُو، إِيوَا غِيرْ قْطَعْهَا! عْلَاشْ غَنْخَلِّيوْهَا تْضَيّْعْ الْأَرْضْ بْلَا فَايْدَة؟ 8وْرَدّْ عْلِيهْ الجّْنَايْنِي: خَلِّيهَا آ سِيدِي تْبْقَى غِيرْ هَادْ الْعَامْ، رَاهْ غَادِي نْكَرْبَلْ التّْرَابْ اللِّي ضَايْرْ بِيهَا وْنْدِيرْ الْغْبَارْ. 9وْإِلَا عْطَاتْ غَلّْتْهَا الْعَامْ الْمَاجِي خَلِّيهَا، وْإِلَا مَا عْطَاتْشْ قْطَعْهَا».

مْرَاة ضْهَرْهَا مْحْنِي كَتّْشَافَى نْهَارْ السّْبْتْ

10وْكَانْ يَسُوعْ كَيْعَلّْمْ فْوَاحْدْ دَارْ الصّْلَاة نْهَارْ السّْبْتْ، 11وْكَانْتْ تْمَّ وَاحْدْ الْمْرَاة سَاكْنْهَا جْنّْ مَرّْضْهَا تْمَنْطَاشْرْ عَامْ، وْرَدّْ ضْهَرْهَا مْحْنِي وْمَا قَادْرَاشْ تْوْقَفْ مْقَادَّة. 12وْمْلِّي شَافْهَا يَسُوعْ عَيّْطْ لِيهَا وْݣَالْ لِيهَا: «آ الْمْرَاة، رَاكِ تّْفْكِّيتِي مْنْ الْمَرْضْ دْيَالْكْ!». 13وْغِيرْ حَطّْ عْلِيهَا يْدِّيهْ، وْهِيَ تْوْقَفْ مْقَادَّة وْعْطَاتْ الْعَزّْ لْلَّهْ. 14وْتّْقَلّْقْ الرَّئِيسْ دْيَالْ دَارْ الصّْلَاة، عْلَاحْقَّاشْ يَسُوعْ شْفَى الْمْرَاة نْهَارْ السّْبْتْ، وْهُوَ يْݣُولْ لْلنَّاسْ الْحَاضْرِينْ: «كَايْنَة سْتّْ يَّامْ اللِّي خَاصّْكُمْ تْخَدْمُو فِيهَا، فْدُوكْ لِيَّامْ أَجِيوْ تّْشَافَاوْ، مَاشِي نْهَارْ السّْبْتْ!». 15وْهُوَ يْرَدّْ عْلِيهْ الرَّبّْ يَسُوعْ: «آ هَادْ الْمُنَافِقِينْ! وَاشْ فِيكُمْ اللِّي مَا كَيْحَلّْشْ التُّورْ دْيَالُه وْلَا حْمَارُه نْهَارْ السّْبْتْ وْيْدِّيهْ مْنْ الْبْلَاصَة دْيَالْ الْعَلْفْ بَاشْ يْوَرّْدُه؟ 16وْهَادْ الْمْرَاة رَاهْ هِيَ مْنْ وْلَادْ إِبْرَاهِيمْ، تْمَنْطَاشْرْ عَامْ وْالشِّيطَانْ رَابْطْهَا، وَاشْ مَا وَاجْبْشْ تّْفَكّْ مْنْ التَّكْتِيفَة دْيَالْهَا نْهَارْ السّْبْتْ؟». 17وْمْلِّي ݣَالْ هَادْ الْكْلَامْ، تّْحَشّْمُو هَادُوكْ اللِّي كَانُو كَيْضَادُّوهْ، وْفَرْحَاتْ الجّْمَاعَة دْ النَّاسْ كُلّْهَا بْالْمُعْجِزَاتْ اللِّي كَانْ كَيْدِيرْهَا.

الْمْتَالْ دْيَالْ حَبَّةْ الْخَرْدَلْ وْالْمْتَالْ دْ الْخْمِيرَة

18وْݣَالْ يَسُوعْ: «لْآشْ كَتْشْبَهْ مَمْلَكَةْ اللَّهْ؟ وْبْآشْ غَنْشَبّْهْهَا؟ 19رَاهَا كَتْشْبَهْ لْوَاحْدْ الْحَبَّة دْ الْخَرْدَلْ خْدَاهَا شِي رَاجْلْ وْزْرَعْهَا فْأَرْضُه، وْكْبْرَاتْ وْوْلَّاتْ شَجْرَة كَيْعَشّْشُو طْيُورْ السّْمَا فْعْرُوشْهَا».

20وْعَاوْدْ ݣَالْ: «بَاشْ غَادِي نْشَبّْهْ مَمْلَكَةْ اللَّهْ؟ 21رَاهَا بْحَالْ شْوِيَّة دْيَالْ الْخْمِيرَة خْدَاتْهَا شِي مْرَاة وْخَلّْطَاتْهَا مْعَ تْلَاتَة كِيلُو دْيَالْ الطّْحِينْ حْتَّى خْمْرَاتْ الْعْجِينَة كُلّْهَا».

الْبَابْ الضّْيِّقْ

22وْكَانْ يَسُوعْ كَيْعَلّْمْ فْالْمْدُونْ وْالدّْوَاوْرْ وْهُوَ فْطْرِيقُه لْأُورْشَلِيمْ. 23وْسْوّْلُه شِي وَاحْدْ وْݣَالْ لِيهْ: «آ سِيدِي، وَاشْ هَادُوكْ اللِّي غَيْنْجَاوْ قْلَالْ؟». وْهُوَ يْجَاوْبُه يَسُوعْ: 24«دِيرُو جَهْدْكُمْ بَاشْ تْدَخْلُو مْنْ الْبَابْ الضّْيِّقْ. عْلَاحْقَّاشْ نْݣُولْ لِيكُمْ: بْزَّافْ دْ النَّاسْ غَادِي يْحَاوْلُو يْدَخْلُو وْمَا غَيْقَدْرُوشْ. 25وْمْلِّي يْنُوضْ مُولْ الدَّارْ وْيْسَدّْ الْبَابْ، غَادِي تْبْقَاوْ نْتُمَ بْرَّا كَتْدَقُّو وْكَتْݣُولُو: حَلّْ لِينَا آ سِيدِي! وْغَيْجَاوْبْكُمْ: رَاهْ مَا كَنْعْرَفْشْ مْنِينْ جِيتُو! 26وْغَادِي تْݣُولُو: يَاكْ كْلِينَا وْشْرَبْنَا مْعَاكْ وْعَلّْمْتِي النَّاسْ فْزْنَاقِينَا! 27وْغَادِي يْݣُولْ لِيكُمْ: رَاهْ مَا كَنْعْرَفْشْ مْنِينْ جِيتُو! بَعّْدُو مْنِّي كُلّْكُمْ آ اللِّي كَتْدِيرُو الدّْنُوبْ! 28* تْمَّ غَيْكُونْ الْبْكَا وْتْغْزَازْ السّْنَانْ، مْلِّي غَتْشُوفُو إِبْرَاهِيمْ وْإِسْحَاقْ وْيَعْقُوبْ وْݣَاعْ الْأَنْبِيَا فْمَمْلَكَةْ اللَّهْ، وْنْتُمَ مْرْمِيِّينْ بْرَّا!* 29وْغَيْجِيوْ نَاسْ مْنْ الشَّرْقْ وْمْنْ الْغَرْبْ، وْمْنْ الشَّمَالْ وْمْنْ الْجَنُوبْ، وْغَيْݣَلْسُو يَاكْلُو فْمَمْلَكَةْ اللَّهْ. 30وْهَكَّا غَيْوَلِّيوْ اللّْخْرِينْ هُمَ اللّْوّْلِينْ وْاللّْوّْلِينْ هُمَ اللّْخْرِينْ».*

مْحَبَّةْ يَسُوعْ لْأُورْشَلِيمْ

31وْفْدِيكْ السَّاعَة قَرّْبُو شِي فْرِّيسِيِّينْ عَنْدْ يَسُوعْ وْݣَالُو لِيهْ: «خْرُجْ وْسِيرْ مْنْ هْنَا، عْلَاحْقَّاشْ هِيرُودُسْ بْغَا يْقْتْلَكْ!». 32وْهُوَ يْجَاوْبْهُمْ: «سِيرُو ݣُولُو لْدَاكْ التَّعْلَبْ: هَانِي كَنْخَرّْجْ الجّْنُونْ وْكَنْشَافِي الْمَرْضَى الْيُومْ وْغْدَّا، وْفْالنّْهَارْ التَّالْتْ غَنْكَمّْلْ كُلّْشِي. 33وَلَكِنْ خَاصّْنِي نْزِيدْ فْطْرِيقِي الْيُومْ وْغْدَّا وْبَعْدْ غْدَّا، عْلَاحْقَّاشْ مَا يْمْكَنْشْ يْتّْهْلَكْ شِي نْبِي بْرَّا دْ أُورْشَلِيمْ. 34أُورْشَلِيمْ، آ أُورْشَلِيمْ! آ اللِّي كَتْقْتْلِي الْأَنْبِيَا وْكَتْرَجْمِي هَادُوكْ اللِّي تْرَسْلُو لِيكْ! شْحَالْ مْنْ مَرَّة بْغِيتْ نْجْمَعْ وْلَادْكْ كِيفْ كَتْجْمَعْ الدّْجَاجَة فْلَالْسْهَا وْكَتْحْضَنْ عْلِيهُمْ، وَلَكِنْ مَا بْغَاوْشْ. 35هَانِي خَلِّيتْ لِيكُمْ دَارْكُمْ. وْنْݣُولْ لِيكُمْ: رَاهْ مَا غَتْشُوفُونِي حْتَّى يْجِي النّْهَارْ اللِّي تْݣُولُو فِيهْ: مْبْرُوكْ اللِّي جَايْ بْإِسْمْ الرَّبّْ!».

الإنجيل بالدراجة المغربية

© 2012 دار الكتاب المقدس بالمغرب. جميع الحقوق محفوظة

© 2012 Morocco Bible Society. All rights reserved

More Info | Version Index