Search form

لُوقَا 14

الْفَصْلْ رْبَعْطَاشْ

يَسُوعْ كَيْشَافِي وَاحْدْ الْمْرِيضْ نْهَارْ السّْبْتْ

1وْدْخَلْ نْهَارْ السّْبْتْ لْدَارْ وَاحْدْ مْنْ كْبَارْ الْفْرِّيسِيِّينْ بَاشْ يَاكُلْ، وْكَانُو حَاضْيِينُه آشْ غَيْدِيرْ. 2وْكَانْ قُدَّامُه وَاحْدْ الرَّاجْلْ، مْرِيضْ بْوَاحْدْ الْمَرْضْ اللِّي مّْوَرّْمْ دَاتُه كُلّْهَا، 3وْسْوّْلْ يَسُوعْ الْعُلَمَا دْ الشّْرَعْ وْالْفْرِّيسِيِّينْ وْݣَالْ لِيهُمْ: «وَاشْ الشِّفَا نْهَارْ السّْبْتْ حْلَالْ وْلَا حْرَامْ؟». 4وْهُمَ يْسَكْتُو. وْشْدّْ يَسُوعْ دَاكْ الرَّاجْلْ مْنْ يْدِّيهْ وْشَافَاهْ وْطَلْقُه يْمْشِي بْحَالُه. 5وْمْنْ بَعْدْ ݣَالْ لِيهُمْ: «شْكُونْ فِيكُمْ اللِّي إِلَا طَاحْ لِيهْ وَلْدُه وْلَا تُورُه فْالْبِيرْ وَاخَّا نْهَارْ السّْبْتْ مَا غَيْطَلّْعُوشْ مْنُّه دْغْيَا؟».* 6وْمَا قَدْرُوشْ يْجَاوْبُوهْ عْلَى هَادْشِّي.

الْمْعْرُوضْ مَا يْتْكَبّْرْشْ

7وْعَاوْدْ لْلْمْعْرُوضِينْ هَادْ الْمْتَالْ مْلِّي شَافْهُمْ كَيْخْتَارُو الْبْلَايْصْ الْقُدَّامِيَّة، وْݣَالْ: 8«مْلِّي يْعْرَضْ عْلِيكْ شِي حَدّْ لْلْعَرْسْ، مَا تْݣْلَسْشْ فْالْبْلَاصَة الْقُدَّامِيَّة. عْلَاحْقَّاشْ يْقْدَرْ يْكُونْ فْالْمْعْرُوضِينْ شِي وَاحْدْ خْيَرْ مْنّْكْ، 9وْيْجِي هَادَاكْ اللِّي عْرَضْ عْلِيكْ وْعْلِيهْ وْيْݣُولْ لِيكْ: عْطِي بْلَاصْتْكْ لْهَادَا! وْتْنُوضْ وْنْتَ حْشْمَانْ، وْتْݣْلَسْ فْالْبْلَاصَة اللُّورَانِيَّة. 10وَلَكِنْ مْلِّي تْكُونْ مْعْرُوضْ، ݣْلَسْ فْالْبْلَاصَة اللُّورَانِيَّة، بَاشْ إِلَا جَا اللِّي عْرَضْ عْلِيكْ، يْݣُولْ لِيكْ: زِيدْ آ صَاحْبِي لْلْقُدَّامْ، دِيكْ السَّاعَة غَيْكْبَرْ شَانْكْ فْعِينِينْ ݣَاعْ الْمْعْرُوضِينْ مْعَاكْ، 11عْلَاحْقَّاشْ ݣَاعْ اللِّي كَيْعَلِّي مْنْ شَانُه، شَانُه غَيْطِيحْ. وْاللِّي كَيْتّْوَاضْعْ، شَانُه غَيْعْلَا».*

12وْݣَالْ يَسُوعْ لْمُولْ الْعْرَاضَة: «مْلِّي تْدِيرْ شِي غْدَا وْلَا شِي عْشَا، مَا تْعْرَضْشْ عْلَى صْحَابْكْ وْلَا خُوتْكْ وْلَا حْبَابْكْ وْلَا جِيرَانْكْ اللِّي لَبَاسْ عْلِيهُمْ، لَيْعَرْضُو عْلِيكْ حْتَّى هُمَ، وْهَكَّا تْكُونْ تّْجَازِيتِي. 13وَلَكِنْ مْلِّي تْدِيرْ شِي عْرَاضَة، عْرَضْ عْلَى الْمَسَاكِينْ وْالْمْعْطُوبِينْ وْالْعَرْجِينْ وْالْعَمْيِينْ. 14وْسْعْدَاتْكْ إِلَا دْرْتِي هَادْشِّي، عْلَاحْقَّاشْ هَادْ النَّاسْ مَا غَيْقَدْرُوشْ يْجَازِيوْكْ، وْاللَّهْ هُوَ اللِّي غَيْجَازِيكْ مْلِّي يْتّْبَعْتُو اللِّي مْتَّاقْيِينْ اللَّهْ».

الْمْتَالْ دْ الْعْرَاضَة

15وْمْلِّي سْمَعْ وَاحْدْ مْنْ الْمْعْرُوضِينْ هَادْ الْكْلَامْ ݣَالْ لْيَسُوعْ: «سْعْدَاتْ هَادَاكْ اللِّي غَيَاكُلْ فْمَمْلَكَةْ اللَّهْ!». 16وْهُوَ يْجَاوْبُه: «هَادَا وَاحْدْ الرَّاجْلْ وَجّْدْ عْشَا كْبِيرْ، وْعْرَضْ عْلَى نَاسْ كْتَارْ. 17وْصِيفْطْ الْعَبْدْ دْيَالُه فْوَقْتْ الْعْشَا بَاشْ يْݣُولْ لْلْمْعْرُوضِينْ: أَجِيوْ رَاهْ كُلّْشِي مُوجُودْ!. 18وَلَكِنْ كُلّْهُمْ بْدَاوْ كَيْتّْهَرّْبُو. وْݣَالْ لِيهْ اللّْوّْلْ: رَاهْ شْرِيتْ وَاحْدْ الْفْدَّانْ، وْخَاصّْنِي نْمْشِي نْشُوفُه، غِيرْ سْمَحْ لِيَّ عَافَاكْ. 19وْݣَالْ لِيهْ لَاخُرْ: رَاهْ شْرِيتْ خَمْسَة دْ الزُّوجَاتْ دْيَالْ الْبْݣَرْ وْغَادِي دَابَا نْجَرّْبْهُمْ، غِيرْ سْمَحْ لِيَّ عَافَاكْ. 20وْݣَالْ لِيهْ لَاخُرْ: أَنَا تّْزَوّْجْتْ، دَاكْشِّي عْلَاشْ مَا نْقْدَرْشْ نْجِي. 21وْرْجَعْ الْعَبْدْ عَنْدْ سِيدُه وْخَبّْرُه بْدَاكْشِّي اللِّي جْرَا، وْهُوَ يْتْقَلّْقْ مُولْ الدَّارْ وْݣَالْ لِيهْ: خْرُجْ دْغْيَا لْلزّْنَاقِي وْالدّْرُوبَ دْيَاوْلْ الْمْدِينَة وْدَخّْلْ لّْهْنَا الْمَسَاكِينْ وْالْمْعْطُوبِينْ وْالْعَرْجِينْ وْالْعَمْيِينْ. 22وْݣَالْ الْعَبْدْ: آ سِيدِي رَاهْ دَاكْشِّي اللِّي ݣْلْتِي لِيَّ نْدِيرْ دْرْتُه، وْمَازَالْ كَايْنْ التِّيسَاعْ. 23وْجَاوْبُه سِيدُه: خْرُجْ لْلطّْرْقَانْ وْلْبْرَّا دْ الْمْدِينَة وْلَزّْمْ عْلَى النَّاسْ يْدَخْلُو حْتَّى تْعْمَرْ دَارِي. 24حِيتْ نْݣُولْ لِيكُمْ الْحَقّْ: رَاهْ حْتَّى شِي وَاحْدْ مْنْ هَادُوكْ اللِّي عْرَضْتْ عْلِيهُمْ وْمَا جَاوْشْ، مَا غَيْدُوقْ عْشَايَ!».

آشْ خَاصّْ تْلَامْدْ يَسُوعْ يْدِيرُو

25وْكَانُو جْمَاعَاتْ كْبَارْ دْ النَّاسْ غَادْيِينْ مْعَ يَسُوعْ، وْتْلَفّْتْ وْݣَالْ: 26«اللِّي جَا لْعَنْدِي وْمَا بْغَانِيشْ كْتَرْ مْنْ بَّاهْ وْمُّه، وْمْرَاتُه وْوْلَادُه، وْخُوتُه وْخْوَاتَاتُه، وْكْتَرْ حْتَّى مْنْ نْفْسُه، مَا يْقْدَرْشْ يْكُونْ تْلْمِيدْ دْيَالِي.* 27وْاللِّي مَا كَيْهَزّْشْ الصّْلِيبْ دْيَالُه وْيْتْبَعْنِي، مَا يْقْدَرْشْ يْكُونْ تْلْمِيدْ دْيَالِي.*

28شْكُونْ فِيكُمْ، اللِّي كَيْبْغِي يْبْنِي بَرْجْ بْلَا مَا يْݣْلَسْ فْاللّْوّْلْ وْيْحْسَبْ الْمْصْرُوفْ بَاشْ يْشُوفْ وَاشْ قَادْرْ يْكَمّْلُه؟ 29وَإِلَّا رَاهْ غَيْحَطّْ السَّاسْ وْمَا يْقْدَرْشْ يْكَمّْلْ الْبْنِي، وْݣَاعْ النَّاسْ اللِّي غَيْشُوفُوهْ غَادِي يْبْدَاوْ يْضَحْكُو عْلِيهْ 30وْيْݣُولُو: هَادْ الرَّاجْلْ بْدَا الْبْنِي وْمَا قْدَرْشْ يْكَمّْلُه.

31وْلَا وَاشْ كَايْنْ شِي مَلِكْ كَيْخْرُجْ يْتّْحَارْبْ مْعَ شِي مَلِكْ آخُرْ بْلَا مَا يْݣْلَسْ وْيْتّْشَاوْرْ مْعَ رَاسُه، وَاشْ قَادْرْ يْتّْحَارْبْ مْعَ وَاحْدْ عَنْدُه عْشْرِينْ أَلْفْ عَسْكْرِي وَاخَّا هُوَ عَنْدُه غِيرْ عَشْرَلَافْ؟ 32وْإِلَا لْقَا رَاسُه مَا قَادْرْشْ، غَادِي يْصِيفْطْ لِيهْ الْمْرْسُولِينْ دْيَالُه مَا حَدُّه بَاقِي بْعِيدْ وْيْطْلَبْ مْنُّه الْمُصَالَحَة. 33وْهَكَّا، مَا يْقْدَرْ حْتَّى شِي حَدّْ فِيكُمْ يْكُونْ تْلْمِيدْ دْيَالِي إِلَا مَا سْمَحْشْ فْݣَاعْ دَاكْشِّي اللِّي عَنْدُه».

الْمْتَالْ دْ الْمْلْحَة

34«الْمْلْحَة مْزْيَانَة، وَلَكِنْ إِلَا مْسَاسْتْ الْمْلْحَة، بَاشْ غَتْرْجَعْ لِيهَا الْمْلُوحِيَّة دْيَالْهَا. 35رَاهَا مَا كَتْبْقَى صَالْحَة لَا لْلْأَرْضْ، وْلَا لْلْغْبَارْ، وْكَتّْرْمَى بْرَّا. اللِّي عَنْدُه شِي وْدْنِينْ بَاشْ يْسْمَعْ، يْسْمَعْ».

الإنجيل بالدراجة المغربية

© 2012 دار الكتاب المقدس بالمغرب. جميع الحقوق محفوظة

© 2012 Morocco Bible Society. All rights reserved

More Info | Version Index