Search form

لُوقَا 2

الْفَصْلْ التَّانِي

وْلَادَةْ يَسُوعْ

1وْفْدِيكْ لِيَّامْ آمْرْ الْقَيْصَرْ أُوغُسْطُسْ بَاشْ يْتّْحْصَاوْ ݣَاعْ سُكَّانْ الْإِمْبْرَاطُورِيَّة. 2وْكَانْ هَادَا هُوَ أَوَّلْ إِحْصَاءْ مْلِّي كَانْ كِيرِينِيُوسْ حَاكْمْ عْلَى سُورِيَا، 3وْمْشَى كُلّْ وَاحْدْ لْلْمْدِينَة دْيَالُه بَاشْ يْتّْقَيّْدْ فِيهَا. 4وْطْلَعْ يُوسْفْ حْتَّى هُوَ مْنْ مْدِينْةْ النَّاصِرَة اللِّي فْالْجَلِيلْ، وْمْشَى لْمْدِينْةْ دَاوُدْ، بِيتْ لَحْمْ اللِّي فْالْيَهُودِيَّة، حِيتْ كَانْ مْنْ عَائِلْةْ دَاوُدْ وْقْبِيلْتُه، 5بَاشْ يْتّْقَيّْدْ مْعَ مَرْيَمْ خَطِيبْتُه اللِّي كَانْتْ حَامْلَة.

6وْمْلِّي كَانُو فْبِيتْ لَحْمْ، وْصْلَاتْ وَقْتْ الْوْلَادَة دْيَالْتْهَا، 7وْوَلْدَاتْ وَلْدْهَا الْبْكَرْ وْݣَمّْطَاتُه وْنَعّْسَاتُه فْالْبْلَاصَة دْيَالْ الْعَلْفْ، حِيتْ مَا كَانْتْشْ عَنْدْهُمْ بْلَاصَة فْالْفَنْدَقْ.

السّْرَّاحَا وْالْمَلَايْكَة

8وْكَانُو فْدِيكْ الجِّهَة شِي سْرَّاحَا كَيْبَاتُو عْلَى بْرَّا، وْكَيْتّْنَاوْبُو عْلَى الْعْسَّة دْ الْغْنَمْ دْيَالْهُمْ بْاللِّيلْ. 9وْبَانْ لِيهُمْ مَلَاكْ مْنْ عَنْدْ الرَّبّْ، وْضْوَّا الْعَزّْ دْ الرَّبّْ عْلِيهُمْ وْتّْخَلْعُو بْزَّافْ، 10وْݣَالْ لِيهُمْ الْمَلَاكْ: «مَا تْخَافُوشْ! حِيتْ رَانِي جَايْبْ لِيكُمْ خْبَارْ مْزْيَانَة غَتْفَرّْحْ الشَّعْبْ كُلُّه: 11رَاهْ الْيُومْ تّْوْلَدْ لِيكُمْ فْمْدِينْةْ دَاوُدْ مُنَجِّي اللِّي هُوَ الْمَسِيحْ الرَّبّْ. 12وْهَادِي هِيَ الْعَلَامَة اللِّي كَنْعْطِيكُمْ: غَادِي تْلْقَاوْ وَلْدْ مْݣَمّْطْ وْنَاعْسْ فْالْبْلَاصَة دْيَالْ الْعَلْفْ». 13وْعْلَى غَفْلَة، بَانُو مْعَ الْمَلَاكْ جْمَاعَة مْنْ الْجِيشْ دْيَالْ السّْمَا، كَيْسَبّْحُو اللَّهْ وْكَيْݣُولُو:

14«الْعَزّْ لْلَّهْ فْالسّْمَا الْعَالْيَة،

وْعْلَى الْأَرْضْ الْهْنَا لْهَادُوكْ اللِّي رَاضِي عْلِيهُمْ».

15وْمْلِّي خْلَّاوْهُمْ الْمَلَايْكَة وْرْجْعُو لْلسّْمَا، ݣَالُو السّْرَّاحَا لْبَعْضِيَّاتْهُمْ: «أَجِيوْ نْمْشِيوْ دَابَا لْبِيتْ لَحْمْ، وْنْشُوفُو هَادْشِّي اللِّي وْقَعْ اللِّي عْلَمْنَا بِيهْ الرَّبّْ». 16وْمْشَاوْ بْالزّْرْبَة، وْلْقَاوْ مَرْيَمْ وْيُوسْفْ، وْالْوَلْدْ نَاعْسْ فْالْبْلَاصَة دْيَالْ الْعَلْفْ. 17وْمْلِّي شَافُوهْ، عَاوْدُو دَاكْشِّي اللِّي ݣَالْ لِيهُمْ الْمَلَاكْ عْلَى هَادْ الْوَلْدْ، 18وْݣَاعْ هَادُوكْ اللِّي سْمْعُو كْلَامْ السّْرَّاحَا تّْعَجّْبُو مْنْ هَادْ الْأُمُورْ. 19وَلَكِنْ مَرْيَمْ كَانْتْ كَتْخَلِّي ݣَاعْ هَادْ الْأُمُورْ فْخَاطْرْهَا وْكَتّْمَعّْنْ فِيهُمْ فْقَلْبْهَا. 20وْرْجْعُو السّْرَّاحَا وْهُمَ كَيْعْطِيوْ الْعَزّْ لْلَّهْ وْكَيْسَبّْحُوهْ عْلَى كُلّْ مَا سْمْعُو وْشَافُو، حِيتْ ݣَاعْ دَاكْشِّي اللِّي وْقَعْ كَانْ كِمَا ݣَالْ لِيهُمْ الْمَلَاكْ.

الْخْتَانَة دْ يَسُوعْ وْالتَّقْدِيمْ دْيَالُه لْلرَّبّْ

21وْمْلِّي كْمْلَاتْ تْمَنْ يَّامْ، وْجَا الْوَقْتْ بَاشْ يْتّْخَتّْنْ الْوَلْدْ، تّْسَمَّى يَسُوعْ، كِيفْ سْمَّاهْ الْمَلَاكْ قْبَلْ مَا تْحْمَلْ بِيهْ مَرْيَمْ.*

22وْمْلِّي كْمْلَاتْ لِيَّامْ دْيَالْ التَّطْهِيرْ دْيَالْهُمْ كِمَا كَايْنْ فْشْرَعْ مُوسَى، دَّاوْ يَسُوعْ لْأُورْشَلِيمْ بَاشْ يْقَدّْمُوهْ لْلرَّبّْ، 23كِمَا مْكْتُوبْ فْشْرَعْ الرَّبّْ اللِّي كَيْݣُولْ: «كُلّْ دْكَرْ بْكَرْ هُوَ دْيَالْ الرَّبّْ»، 24وْبَاشْ يْقَدّْمُو الدّْبِيحَة كِمَا تّْݣَالْ فْشْرَعْ الرَّبّْ: «جُوجْ طْيُورْ دْيَالْ الْيَمَامْ وْلَا جُوجْ فْرَاخْ دْيَالْ الْحْمَامْ».

25وْكَانْ فْأُورْشَلِيمْ وَاحْدْ الرَّاجْلْ صَالِحْ وْمْتَّاقِي اللَّهْ سْمِيتُه سِمْعَانْ، كَيْتّْسَنَّى النّْجَا دْيَالْ شَعْبْ إِسْرَائِيلْ، وْكَانْ الرُّوحْ الْقُدُسْ عْلِيهْ. 26وْعْرَفْ مْنْ الرُّوحْ الْقُدُسْ بْلِّي مَا غَيْمُوتْ حْتَّى يْشُوفْ مَسِيحْ الرَّبّْ. 27وْبْالرُّوحْ الْقُدُسْ جَا لْبِيتْ اللَّهْ. وْمْلِّي جَابُو الْوَالِدِينْ وَلْدْهُمْ يَسُوعْ بَاشْ يْعْطِيوْ عْلِيهْ دَاكْشِّي اللِّي مْفْرُوضْ فْالشّْرَعْ، 28هَزُّه سِمْعَانْ فْدْرَاعُه وْبَارْكْ اللَّهْ وْݣَالْ:

29«وْدَابَا آ رْبِّي، طْلَقْ سْرَاحْ الْعَبْدْ دْيَالْكْ عْلَى خِيرْ كِيفْ قَاوْلْتِيهْ.

30عْلَاحْقَّاشْ عِينِيَّ شَافُو النّْجَا دْيَالْكْ،

31اللِّي وَجّْدْتِيهْ قُدَّامْ الشّْعُوبْ كُلّْهُمْ:

32نُورْ يْهْدِي الشّْعُوبْ اللِّي مَا كَيْعَبْدُوشْ اللَّهْ

وْعَزّْ لْشَعْبَكْ إِسْرَائِيلْ».

33وْتّْعَجّْبْ بَّاهْ وْمُّه مْنْ دَاكْشِّي اللِّي ݣَالْ سِمْعَانْ عْلِيهْ، 34وْبَارْكْهُمْ سِمْعَانْ وْݣَالْ لْمَرْيَمْ مُّه: «هَادْ الْوَلْدْ تّْخْتَارْ بَاشْ يْكُونْ سْبَابْ لْبْزَّافْ دْ النَّاسْ فْإِسْرَائِيلْ بَاشْ يْطِيحُو، وْلْنَاسْ خْرِينْ بَاشْ يْنُوضُو. وْبَاشْ يْكُونْ عَلَامَة كَيْضَادُّوهَا بْزَّافْ دْ النَّاسْ. 35وْهَكَّا غَادِي تْبَانْ الْأَفْكَارْ الْمْخَبّْيَة دْيَالْ نَاسْ كْتَارْ. وْحْتَّى نْتِ آ مَرْيَمْ، غَادِي يْدْخُلْ سِيفْ الْحُزْنْ فْنَفْسْكْ».

36وْكَانْتْ تْمَّ وَاحْدْ النّْبِيَّة كْبِيرَة فْالْعْمَرْ، سْمِيتْهَا حَنَّة بَنْتْ فَنُوئِيلْ، مْنْ قْبِيلْةْ أَشِيرْ، تّْزَوّْجَاتْ وْهِيَ عْزْبَة وْعَاشْتْ مْعَ رَاجْلْهَا سْبَعْ سْنِينْ، 37وْمْنْ بَعْدْ مَا مَاتْ، بْقَاتْ هْجَّالَة حْتَّى وْلَّى فْعْمَرْهَا رْبْعَة وْتْمَانِينْ عَامْ، وْعَمّْرْهَا مَا خْرْجَاتْ مْنْ بِيتْ اللَّهْ، مْدَاوْمَة فِيهْ عْلَى الصّْيَامْ وْالصّْلَاة لِيلْ وْنْهَارْ. 38وْفْدِيكْ السَّاعَة جَاتْ وْقَرّْبَاتْ لْعَنْدْهُمْ وْشْكْرَاتْ اللَّهْ، وْتّْكَلّْمَاتْ عْلَى الْوَلْدْ يَسُوعْ مْعَ ݣَاعْ هَادُوكْ اللِّي كَيْتّْسْنَّاوْ اللَّهْ يْفْدِي أُورْشَلِيمْ.

39وْمْلِّي كَمّْلْ يُوسْفْ وْمَرْيَمْ ݣَاعْ دَاكْشِّي اللِّي مْفْرُوضْ عْلِيهُمْ فْشْرَعْ الرَّبّْ، رْجْعُو لْمْدِينْتْهُمْ النَّاصِرَة فْالْجَلِيلْ.* 40وْكَانْ الْوَلْدْ كَيْكْبَرْ وْكَيْتّْقُوَّى وْكَيْتّْعَمّْرْ بْالْحْكْمَة، وْنِعْمَةْ اللَّهْ كَانْتْ عْلِيهْ.

يَسُوعْ الْوَلْدْ وْهُوَ فْبِيتْ اللَّهْ

41وْكَانُو وَالِدِينْ يَسُوعْ كَيْمْشِيوْ كُلّْ عَامْ لْأُورْشَلِيمْ فْعِيدْ الْفِصْحْ . 42وْمْلِّي وْلَّاتْ عَنْدْ يَسُوعْ طْنَاشْرْ عَامْ، طْلَعْ مْعَاهُمْ لْأُورْشَلِيمْ كِيفْ كَانْتْ الْعَادَة فْالْعِيدْ. 43وْبَعْدْمَا كْمْلَاتْ يَّامْ الْعِيدْ، رْجْعُو وَالِدِينْ يَسُوعْ، وْبْقَى هُوَ فْأُورْشَلِيمْ، بْلَا مَا يْعَرْفُو وَالِدِيهْ. 44وْحْسَابْ لِيهُمْ بْلِّي هُوَ مْعَ النَّاسْ الْمْسَافْرِينْ مْعَاهُمْ. وْمْنْ بَعْدْ مَا كَمّْلُو نْهَارْ دْ الْمْشِي بْدَاوْ كَيْقَلّْبُو عْلِيهْ عَنْدْ الْعَائِلَة وْالْمْعَارْفْ دْيَالْهُمْ، 45وْمْلِّي مَا لْقَاوْهْشْ، رْجْعُو لْأُورْشَلِيمْ يْقَلّْبُو عْلِيهْ. 46وْمْنْ بَعْدْ تْلْتْ يَّامْ، لْقَاوْهْ فْبِيتْ اللَّهْ ݣَالْسْ فْوَسْطْ الْعُلَمَا دْ الشّْرَعْ، كَيْتّْصَنّْتْ لِيهُمْ وْكَيْسْوّْلْهُمْ. 47وْݣَاعْ هَادُوكْ اللِّي سْمْعُوهْ تّْعَجّْبُو مْنْ الدَّكَاءْ وْالْأَسْئِلَة دْيَالُه. 48وْمْلِّي شَافُوهْ وَالِدِيهْ تّْعَجّْبُو. وْݣَالْتْ لِيهْ مُّه: «عْلَاشْ آ وْلْدِي دْرْتِي لِينَا هَادْشِّي؟ رَاهْ أَنَا وْبَّاكْ كْنَّا كَنْقَلّْبُو عْلِيكْ وْحْنَا مْخْلُوعِينْ». 49وْجَاوْبْهُمْ يَسُوعْ: «عْلَاشْ كَتْقَلّْبُو عْلِيَّ؟ وَاشْ مَا كَتْعَرْفُوشْ بْلِّي خَاصّْنِي نْكُونْ فْدَارْ بَّا؟». 50وَلَكِنْ مَا فَهْمُوشْ دَاكْشِّي اللِّي ݣَالْ لِيهُمْ. 51وْرْجَعْ مْعَاهُمْ لْلنَّاصِرَة، وْكَانْ كَيْطِيعْهُمْ. وْخْبَّاتْ مُّه ݣَاعْ هَادْ الْأُمُورْ فْقَلْبْهَا. 52وْكَانْ يَسُوعْ كَيْكْبَرْ وْكَيْزِيدْ فْالْحْكْمَة وْالْقُبُولْ عَنْدْ اللَّهْ وْالنَّاسْ.

الإنجيل بالدراجة المغربية

© 2012 دار الكتاب المقدس بالمغرب. جميع الحقوق محفوظة

© 2012 Morocco Bible Society. All rights reserved

More Info | Version Index