Search form

لُوقَا 21

الْفَصْلْ وَاحْدْ وْعْشْرِينْ

الْهْجَّالَة اللِّي مَا فْحَالْهَاشْ

1وْهْزّْ يَسُوعْ عِينِيهْ، وْهُوَ يْشُوفْ الْأَغْنِيَا كَيْحَطُّو الْهْدِيَّاتْ دْيَالْهُمْ فْصْنْدُوقْ بِيتْ اللَّهْ. 2وْشَافْ وَاحْدْ الْهْجَّالَة مَا فْحَالْهَاشْ كَتْحَطّْ جُوجْ شْقْفَاتْ دْيَالْ الْفْلُوسْ فْالصّْنْدُوقْ، 3وْهُوَ يْݣُولْ: «نْݣُولْ لِيكُمْ الْحَقّْ: هَادْ الْهْجَّالَة اللِّي مَا فْحَالْهَاشْ حْطَّاتْ كْتَرْ مْنْ النَّاسْ لْخْرِينْ كُلّْهُمْ. 4حِيتْ هُمَ مْنْ دَاكْشِّي اللِّي شَايْطْ عْلِيهُمْ حَطُّو الْهْدِيَّاتْ. وَلَكِنْ هِيَ وَاخَّا مَا فْحَالْهَاشْ حْطَّاتْ ݣَاعْ دَاكْشِّي اللِّي عَنْدْهَا وْاللِّي بِيهْ كَتْعِيشْ».

يَسُوعْ كَيْتّْنَبّْأْ عْلَى اللّْخْرْ دْ الزّْمَانْ

5وْمْلِّي كَانُو شِي وْحْدِينْ كَيْتّْكَلّْمُو عْلَى بِيتْ اللَّهْ بْلِّي مْزَوّْقْ بْالْحْجَرْ الْمْزْيَانْ وْبْالْحْوَايْجْ الْمْهْدِيِّينْ لْلَّهْ، ݣَالْ يَسُوعْ: 6«غَيْجِي وَاحْدْ الْوَقْتْ مَا غَتْبْقَى فِيهْ حْتَّى حَجْرَة فُوقْ حَجْرَة مْنْ هَادْشِّي اللِّي كَتْشُوفُوهْ، كُلّْشِي غَادِي يْرِيبْ». 7وْسْوّْلُوهْ: «إِيمْتَى غَيْوْقَعْ هَادْشِّي آ سِيدِي؟ وْأَشْنُو غَتْكُونْ الْعَلَامَة مْلِّي غَتْقَرّْبْ هَادْ الْأُمُورْ تْوْقَعْ؟» 8وْجَاوْبْهُمْ: «رْدُّو بَالْكُمْ لَيْغَلّْطْكُمْ شِي وَاحْدْ! غَيْجِيوْ بْزَّافْ دْ النَّاسْ بْالْإِسْمْ دْيَالِي، وْغَيْݣُولُو: أَنَا هُوَ! وْالْوَقْتْ قَرّْبْ! بْحَالْ هَادُو مَا تّْبْعُوهُمْشْ. 9وْمْلِّي تْسَمْعُو بْخْبَارْ الْحُرُوبْ وْالْفْتْنَة مَا تّْخَلْعُوشْ، عْلَاحْقَّاشْ هَادْشِّي لَابْدَّ مَا يْوْقَعْ فْاللّْوّْلْ، وَلَكِنْ مَا غَيْكُونْشْ هَادَاكْ هُوَ اللّْخْرْ دْ الزّْمَانْ». 10وْمْنْ بَعْدْ ݣَالْ لِيهُمْ: «غَادِي يْهْجَمْ شَعْبْ عْلَى شَعْبْ وْمَمْلَكَة عْلَى مَمْلَكَة، 11وْغَيْطْرَاوْ زَلَازِلْ قْوِيِّينْ، وْغَيْجِي الجُّوعْ وْغَتْكْتَرْ الْأَمْرَاضْ الْخَايْبَة فْبْزَّافْ دْيَالْ الْبْلَايْصْ، وْغَيْوَقْعُو شِي حْوَايْجْ كَيْخَلْعُو، وْغَيْبَانُو عَلَامَاتْ كْبَارْ فْالسّْمَا. 12وْقْبَلْ مْنْ هَادْشِّي كَامْلْ، غَيْشَدُّوكُمْ النَّاسْ وْغَيْتّْعَدَّاوْ عْلِيكُمْ وْغَيْدِّيوْكُمْ لْلْمَحَاكِمْ دْ الشّْرَعْ، وْغَيْدَخّْلُوكُمْ لْلْحْبَاسَاتْ، وْغَيْوَقّْفُوكُمْ قُدَّامْ الْمُلُوكْ وْالْحُكَّامْ عْلَى وْدّْ الْإِسْمْ دْيَالِي. 13وْغَتْكُونْ هَادِي وْجْبَة لِيكُمْ بَاشْ تْشَهْدُو لِيَّ. 14مَا تْرَفْدُوشْ الْهَمّْ كِيفَاشْ تْدَافْعُو عْلَى رْيُوسْكُمْ،* 15حِيتْ غَادِي نْعْطِيكُمْ الْكْلَامْ وْالْحْكْمَة اللِّي مَا يْقَدْرُوشْ ݣَاعْ عْدْيَانْكُمْ يْرَدُّو عْلِيهَا وْلَا يْضَادُّوهَا. 16وْرَاهْ حْتَّى وَالِدِيكُمْ وْخُوتْكُمْ وْعَائِلَاتْكُمْ وْصْحَابْكُمْ غَيْسَلّْمُوكُمْ لْلْمَخْزَنْ، وْغَيْقْتْلُو مْنّْكُمْ شِي وْحْدِينْ، 17وْغَيْكَرْهُوكُمْ ݣَاعْ النَّاسْ عْلَى وْدّْ الْإِسْمْ دْيَالِي. 18وَلَكِنْ حْتَّى شَعْرَة وَحْدَة مْنْ رْيُوسْكُمْ مَا غَتّْهْلَكْ. 19وْبْالصّْبَرْ دْيَالْكُمْ غَتْنَجِّيوْ حْيَاتْكُمْ».

النُّبُوَّة عْلَى أُورْشَلِيمْ

20«وْمْلِّي تْشُوفُو أُورْشَلِيمْ ضَايْرْ بِيهَا الْعَسْكَرْ مْنْ كُلّْ جِهَة، عَرْفُو بْلِّي قَرّْبَاتْ تْرِيبْ. 21وْدِيكْ السَّاعَة اللِّي كَانْ فْبْلَادْ الْيَهُودِيَّة خَاصُّه يْهْرَبْ لْلجّْبَالْ، وْاللِّي كَانْ فْالْمْدِينَة خَاصُّه يْخْرَجْ مْنّْهَا، وْاللِّي كَانْ فْالْفْدَادْنْ مَا يْدْخَلْشْ لْلْمْدِينَة، 22عْلَاحْقَّاشْ غَتْكُونْ هَادِي هِيَ لِيَّامْ دْيَالْ الْإِنْتِقَامْ، اللِّي فِيهَا غَتّْحَقّْقْ ݣَاعْ الْأُمُورْ اللِّي تّْكَتْبَاتْ فْكْتَابْ اللَّهْ. 23وْيَا وِيلْ الْعْيَالَاتْ الْحَامْلَاتْ وْاللِّي كَيْرَضّْعُو فْدِيكْ لِيَّامْ! عْلَاحْقَّاشْ غَادِي يْضِيقْ الْحَالْ عْلَى هَادْ الْبْلَادْ وْغَيْنْزَلْ غَضَبْ اللَّهْ عْلَى هَادْ الشَّعْبْ. 24وْغَيْمُوتُو بْقْطِيعْ السِّيفْ، وْغَيْتّْقَبْطُو وْيْدِّيوْهُمْ مْسْجُونِينْ لْݣَاعْ الْبْلْدَانْ. وْالشّْعُوبْ اللِّي مَا كَيْعَبْدُوشْ اللَّهْ غَيْرَيّْبُو أُورْشَلِيمْ حْتَّى يْسَالِي وَقْتْ هَادْ الشّْعُوبْ.

25وْغَيْبَانُو عَلَامَاتْ فْالشّْمْسْ وْالْقَمَرْ وْالنّْجُومْ، وْغَيْتْهَوّْلُو شْعُوبْ الْأَرْضْ وْغَيْحِيرُو بْسْبَابْ صْدَاعْ الْبْحَرْ وْمَّاجُه.* 26وْغَيْبْدَاوْ النَّاسْ يْسَخْفُو مْنْ الْخُوفْ وْمْنْ دَاكْشِّي اللِّي كَيْتّْسْنَّاوْهْ يْوْقَعْ فْالدّْنْيَا، عْلَاحْقَّاشْ الْقُوَّاتْ اللِّي فْالسّْمَا غَتّْزَعْزَعْ. 27وْفْدَاكْ الْوَقْتْ غَيْشُوفُو النَّاسْ وَلْدْ الْإِنْسَانْ جَايْ فْسْحَابَة بْالْقُوَّة وْالْعَزّْ الْكْبِيرْ.* 28مْلِّي يْبْدَاوْ هَادْ الْأُمُورْ يْوَقْعُو، وْقْفُو وْهْزُّو رْيُوسْكُمْ عْلَاحْقَّاشْ النّْجَا دْيَالْكُمْ قَرّْبْ».

الْمْتَالْ دْيَالْ الْكَرْمَة

29وْعَاوْدْ لِيهُمْ هَادْ الْمْتَالْ: «شُوفُو الْكَرْمَة وْݣَاعْ الشّْجَرْ لَاخُرْ. 30مْلِّي كَتْبْدَا تْدِيرْ الْوْرَاقْ، كَتْعَرْفُو بْلِّي الصِّيفْ قَرّْبْ. 31إِيوَا مْلِّي تْشُوفُو حْتَّى نْتُمَ هَادْ الْأُمُورْ كَيْوَقْعُو، عَرْفُو بْلِّي مَمْلَكَةْ اللَّهْ قَرّْبَاتْ. 32وْرَانِي نْݣُولْ لِيكُمْ الْحَقّْ: مَا غَادِي يْجِي فِينْ يْتْقَادَا هَادْ الْجِيلْ حْتَّى يْوْقَعْ هَادْشِّي كُلُّه. 33السّْمَا وْالْأَرْضْ غَيْفْنَاوْ، وَلَكِنْ كْلَامِي عَمّْرُه مَا غَيْفْنَى».

يَسُوعْ كَيْݣُولْ لْهَادُوكْ اللِّي تَابْعِينُه يْكُونُو عْلَى بَالْ

34«رْدُّو بَالْكُمْ لَتْوَلِّي قْلُوبْكُمْ مْشْغُولَة بْالْخْمَرْ وْالسّْكْرَة وْهْمُومْ الدّْنْيَا، وْيْغْفَلْكُمْ دَاكْ النّْهَارْ 35بْحَالْ شِي مْصِيدَة، حِيتْ غَيْنْزَلْ عْلَى ݣَاعْ سُكَّانْ الْأَرْضْ كُلّْهَا. 36إِيوَا سْهْرُو فْكُلّْ وَقْتْ وْصَلِّيوْ، بَاشْ تْقَدْرُو تْنْجَاوْ مْنْ ݣَاعْ دَاكْشِّي اللِّي غَيْوْقَعْ، وْتْوَقْفُو قُدَّامْ وَلْدْ الْإِنْسَانْ».

37وْكَانْ يَسُوعْ بْالنّْهَارْ كَيْعَلّْمْ فْبِيتْ اللَّهْ، وْفْالْعْشِيَّة كَيْخْرُجْ بَاشْ يْبَاتْ فْجْبَلْ الزِّيتُونْ.* 38وْݣَاعْ النَّاسْ كَانُو كَيْجِيوْ لْعَنْدُه بْكْرِي فْبِيتْ اللَّهْ بَاشْ يْسَمْعُو كْلَامُه.

الإنجيل بالدراجة المغربية

© 2012 دار الكتاب المقدس بالمغرب. جميع الحقوق محفوظة

© 2012 Morocco Bible Society. All rights reserved

More Info | Version Index