Search form

لُوقَا 22

الْفَصْلْ تْنِينْ وْعْشْرِينْ

يَهُودَا الْخَايْنْ كَيْتَّافْقْ بَاشْ يْسَلّْمْ يَسُوعْ

1وْقَرّْبْ عِيدْ الْخُبْزْ الْفْطِيرْ، اللِّي كَيْتّْسْمَّى بْالْفِصْحْ. 2وْكَانُو الرُّؤَسَا دْ رْجَالْ الدِّينْ وْالْعُلَمَا دْ الشّْرَعْ كَيْقَلّْبُو كِيفَاشْ يْقْتْلُو يَسُوعْ، حِيتْ كَانُو خَايْفِينْ مْنْ الشَّعْبْ. 3وْدْخَلْ الشِّيطَانْ فْيَهُودَا اللِّي كَيْتّْسْمَّى الْإِسْخَرْيُوطِي، وْهُوَ مْنْ التّْلَامْدْ دْ يَسُوعْ الطّْنَاشْ، 4وْمْشَى وْتَّافْقْ مْعَ الرُّؤَسَا دْ رْجَالْ الدِّينْ وْالْقُيَّادْ دْيَالْ الْحَرَسْ دْ بِيتْ اللَّهْ عْلَى كِيفَاشْ يْسَلّْمُه لِيهُمْ. 5وْفْرْحُو، وْتَّافْقُو مْعَاهْ بَاشْ يْعْطِيوْهْ الْفْلُوسْ. 6وْوَافْقْ عْلَى هَادْشِّي، وْبْدَا كَيْقَلّْبْ عْلَى الْوْجْبَة بَاشْ يْسَلّْمُه لِيهُمْ بْلَا مَا يْشُوفُوهْ النَّاسْ.

يَسُوعْ وْتْلَامْدُه كَيْوَجّْدُو الْعْشَا دْ الْفِصْحْ

7وْجَا عِيدْ الْخُبْزْ الْفْطِيرْ، اللِّي فِيهْ خَاصّْ يْتّْدْبَحْ الْكَبْشْ لْلْعْشَا دْيَالْ الْفِصْحْ. 8وْصِيفْطْ يَسُوعْ بُطْرُسْ وْيُوحَنَّا وْݣَالْ لِيهُمْ: «سِيرُو وَجّْدُو لِينَا الْعْشَا دْ الْفِصْحْ بَاشْ نَاكْلُو». 9وْݣَالُو لِيهْ: «فِينْ بْغِيتِينَا نْوَجّْدُوهْ؟». 10وْهُوَ يْجَاوْبْهُمْ: «مْلِّي تْدَخْلُو لْلْمْدِينَة، غَتْلْقَاوْ وَاحْدْ الرَّاجْلْ هَازّْ ݣْلَّة دْيَالْ الْمَا، تْبْعُوهْ حْتَّى لْلدَّارْ اللِّي غَيْدْخَلْ لِيهَا، 11وْݣُولُو لْمُولْ الدَّارْ: كَيْݣُولْ لِيكْ سِيدِي: فِينْ هُوَ بِيتْ الضّْيَافْ اللِّي غَادِي نَاكُلْ فِيهْ الْعْشَا دْيَالْ الْفِصْحْ مْعَ التّْلَامْدْ دْيَاوْلِي؟ 12وْغَيْوَرِّيكُمْ بِيتْ فْالْفُوقْ كْبِيرْ وْمْفَرّْشْ، تْمَّ وَجّْدُوهْ». 13وْمْشَاوْ وْلْقَاوْ دَاكْشِّي كِمَا ݣَالْ لِيهُمْ يَسُوعْ، وْوَجّْدُو الْعْشَا دْ الْفِصْحْ.

الْعْشَا دْيَالْ الرَّبّْ

14وْمْلِّي وْصَلْ الْوَقْتْ، ݣْلَسْ يَسُوعْ مْعَ الرُّسُلْ بَاشْ يَاكْلُو. 15وْݣَالْ لِيهُمْ: «شْحَالْ تْشْهِّيتْ نَاكُلْ مْعَاكُمْ هَادْ الْعْشَا دْ الْفِصْحْ قْبَلْ مَا نْتْعَدّْبْ. 16حِيتْ نْݣُولْ لِيكُمْ: مْنْ الْيُومْ عَمّْرِي مَا غَنَاكُلْ مْنُّه حْتَّى يْبَانْ الْمَعْنَى دْيَالُه فْمَمْلَكَةْ اللَّهْ». 17وْمْنْ بَعْدْ خْدَا الْكَاسْ وْشْكَرْ اللَّهْ وْݣَالْ: «خُدُو هَادْ الْكَاسْ وْشْرْبُوهْ بِينَاتْكُمْ. 18حِيتْ نْݣُولْ لِيكُمْ: مْنْ الْيُومْ مَا غَنْعَاوْدْ نْشْرَبْ مْنْ عَصِيرْ الْعْنَبْ حْتَّى تْجِي مَمْلَكَةْ اللَّهْ». 19وْخْدَا الْخُبْزْ وْشْكَرْ اللَّهْ وْقَطّْعُه وْعْطَاهُمْ وْݣَالْ لِيهُمْ: «هَادَا هُوَ الدَّاتْ دْيَالِي اللِّي كَتّْعْطَى عْلَى قْبَلْكُمْ، دِيرُو هَادْشِّي بَاشْ تّْفَكّْرُونِي». 20وْخْدَا الْكَاسْ حْتَّى هُوَ مْنْ بَعْدْ الْعْشَا، وْݣَالْ لِيهُمْ: «هَادْ الْكَاسْ هُوَ الْعَهْدْ الجّْدِيدْ بْالدّْمْ دْيَالِي اللِّي كَيْسِيلْ عْلَى قْبَلْكُمْ. 21وَلَكِنْ هَا يْدّْ هَادَاكْ اللِّي غَيْسَلّْمْنِي مْعَايَ فْالْمِيدَة. 22عْلَاحْقَّاشْ وَلْدْ الْإِنْسَانْ غَيْمُوتْ كِمَا هِيَ الْخُطَّة دْ اللَّهْ، وَلَكِنْ يَا وِيلْ هَادَاكْ اللِّي غَيْسَلّْمُه!». 23وْبْدَاوْ التّْلَامْدْ كَيْݣُولُو مْعَ بْعْضِيَّاتْهُمْ: «شْكُونْ اللِّي غَيْدِيرْ هَادْ الْفْعْلَة؟».

التّْلَامْدْ كَيْتّْنَاقْشُو عْلَى شْكُونْ هُوَ الْمْخَيّْرْ فِيهُمْ

24وْتّْنَاقْشُو بِينَاتْهُمْ عْلَى شْكُونْ هُوَ الْمْخَيّْرْ فِيهُمْ،* 25وْهُوَ يْݣُولْ لِيهُمْ يَسُوعْ: «الْمُلُوكْ دْيَالْ الشّْعُوبْ كَيْحَكْمُو عْلَى الشّْعُوبْ، وْاللِّي عَنْدْهُمْ السُّلْطَة كَيْبْغِيوْ يْسَمِّيوْهُمْ النَّاسْ مُحْسِنِينْ. 26* أَمَّا نْتُمَ، مَا خَاصّْكُمْشْ تْكُونُو بْحَالْهُمْ، وَلَكِنْ الْمْخَيّْرْ فِيكُمْ خَاصُّه يْكُونْ بْحَالْ الصّْغِيرْ، وْالرَّئِيسْ بْحَالْ الْخْدَّامْ.* 27حِيتْ شْكُونْ هُوَ الْمْخَيّْرْ: وَاشْ اللِّي ݣَالْسْ يَاكُلْ وْلَا اللِّي كَيْتّْسَخّْرْ؟ وَاشْ مَاشِي هُوَ هَادَاكْ اللِّي ݣَالْسْ يَاكُلْ؟ وَلَكِنْ رَانِي بِينَاتْكُمْ بْحَالْ هَادَاكْ اللِّي كَيْتّْسَخّْرْ.* 28نْتُمَ صْبَرْتُو مْعَايَ فْالْمْحْنَة دْيَالِي، 29وْأَنَا غَادِي نْعْطِيكُمْ مَمْلَكَة كِمَا عْطَانِي بَّا مَمْلَكَة، 30بَاشْ تَاكْلُو وْتْشَرْبُو عْلَى الْمِيدَة دْيَالِي فْمَمْلَكْتِي، وْتْݣَلْسُو عْلَى الْكْرَاسَى دْيَالْ الْعَرْشْ بَاشْ تْحَكْمُو قْبَايْلْ إِسْرَائِيلْ الطّْنَاشْ».*

يَسُوعْ كَيْتّْنَبّْأْ بْلِّي بُطْرُسْ غَادِي يْنَكْرُه

31وْݣَالْ الرَّبّْ يَسُوعْ: «سِمْعَانْ، آ سِمْعَانْ! هَا هُوَ الشِّيطَانْ بْغَا يْغَرْبَلْكُمْ كِمَا كَيْتّْغَرْبَلْ الْݣْمْحْ. 32وَلَكِنْ أَنَا دْعِيتْ مْعَاكْ بَاشْ مَا تْضَيّْعْشْ إِيمَانْكْ. وْنْتَ وَقْتْمَا رْجَعْتِي، شَجّْعْ خُوتْكْ».

33وْهُوَ يْرَدّْ عْلِيهْ سِمْعَانْ: «يَا رَبّْ، أَنَا مُوجُودْ بَاشْ نْمْشِي مْعَاكْ لْلْحَبْسْ وْحْتَّى لْلْمُوتْ». 34وَلَكِنْ ݣَالْ لِيهْ يَسُوعْ: «نْݣُولْ لِيكْ آ بُطْرُسْ: رَاهْ مَا غَادِي يْصِيحْ الْفْرُّوجْ الْيُومْ حْتَّى تْنْكَرْنِي تْلَاتَة دْ الْمَرَّاتْ».

35وْݣَالْ لْلتّْلَامْدْ دْيَالُه: «مْلِّي صِيفْطْتْكُمْ بْلَا صْرَّة دْ الْفْلُوسْ، وْبْلَا رَزْمَة وْبْلَا صْبَّاطْ، وَاشْ حْتَاجِيتُو لْشِي حَاجَة؟». وْݣَالُو: «مَا حْتَاجِينَا لْوَالُو».* 36وْݣَالْ لِيهُمْ: «وَلَكِنْ دَابَا، اللِّي عَنْدُه شِي صْرَّة دْ الْفْلُوسْ يْهَزّْهَا مْعَاهْ، وْاللِّي عَنْدُه شِي رَزْمَة يْدِّيهَا مْعَاهْ، وْاللِّي مَا عَنْدُوشْ السِّيفْ، يْبِيعْ حْوَايْجُه وْيْشْرِي سِيفْ. 37نْݣُولْ لِيكُمْ: رَاهْ خَاصّْ يْوْقَعْ لِيَّ هَادْشِّي اللِّي مْكْتُوبْ فْكْتَابْ اللَّهْ: وْحْسْبُوهْ مْعَ الْمُجْرِمِينْ. وْݣَاعْ دَاكْشِّي اللِّي تّْݣَالْ عْلِيَّ خَاصُّه يْتّْحَقّْقْ». 38وْݣَالُو: «يَا رَبّْ! هَا هُمَ عَنْدْنَا جُوجْ سْيُوفَ». وْهُوَ يْجَاوْبْهُمْ «بَرَكَا!».

يَسُوعْ كَيْصَلِّي فْجْبَلْ الزِّيتُونْ

39وْخْرَجْ وْمْشَى كِيفْ عَادْتُه لْجْبَلْ الزِّيتُونْ وْتْلَامْدُه تَابْعِينُه. 40وْمْلِّي وْصَلْ لْدِيكْ الْبْلَاصَة ݣَالْ لِيهُمْ: «صْلِّيوْ بَاشْ مَا تْطِيحُوشْ فْالتَّجْرِبَة». 41وْبَعّْدْ عْلِيهُمْ شْوِيَّة وْرْكَعْ وْصْلَّى، 42وْݣَالْ: «آ بَّا، بَعّْدْ عْلِيَّ هَادْ الْمْحْنَة إِلَا بْغِيتِي! وَلَكِنْ الْمُرَادْ دْيَالْكْ هُوَ اللِّي يْكُونْ، مَاشِي الْمُرَادْ دْيَالِي». 43وْبَانْ لِيهْ مَلَاكْ مْنْ السّْمَا كَيْشَجّْعُه. 44وْعْمَرْ قَلْبُه بْالْغَمّْ وْزَادْ كَيْصَلِّي كْتَرْ، وْوْلَّى الْعَرْقْ دْيَالُه بْحَالْ قْطْرَاتْ دْيَالْ الدّْمْ كَيْطِيحُو عْلَى الْأَرْضْ. 45وْنَاضْ مْنْ الصّْلَاة وْرْجَعْ لْعَنْدْ التّْلَامْدْ، وْلْقَاهُمْ نَاعْسِينْ مْنْ كْتْرَةْ الْغَمّْ. 46وْݣَالْ لِيهُمْ: «مَالْكُمْ نَاعْسِينْ؟ نُوضُو وْصَلِّيوْ بَاشْ مَا تْطِيحُوشْ فْالتَّجْرِبَة».

يَسُوعْ كَيْتّْشَدّْ

47وْفْالْوَقْتْ فَاشْ كَانْ كَيْتّْكَلّْمْ، بَانْتْ جْمَاعَة دْ النَّاسْ كَيْݣَوّْدْهُمْ يَهُودَا، اللِّي هُوَ وَاحْدْ مْنْ التّْلَامْدْ الطّْنَاشْ، وْقَرّْبْ لْعَنْدْ يَسُوعْ بَاشْ يْبُوسُه. 48وْݣَالْ لِيهْ يَسُوعْ: «وَاشْ بْبُوسَة آ يَهُودَا كَتْسَلّْمْ وَلْدْ الْإِنْسَانْ؟». 49وْمْلِّي شَافُو التّْلَامْدْ أَشْنُو غَيْوْقَعْ ݣَالُو: «يَا رَبّْ، وَاشْ نْضْرْبُو بْالسِّيفْ؟». 50وْضْرَبْ وَاحْدْ مْنّْهُمْ الْخْدَّامْ دْيَالْ رَئِيسْ رْجَالْ الدِّينْ، وْهُوَ يْقْطَعْ لِيهْ وْدْنُه لِيمْنَى. 51وْجَاوْبْهُمْ يَسُوعْ: «بَرَكَا، حَدّْكُمْ تْمَّ!». وْمْسّْ وْدَنْ الرَّاجْلْ وْشْفَاهْ. 52وْݣَالْ يَسُوعْ لْلرُّؤَسَا دْ رْجَالْ الدِّينْ، وْالْقُيَّادْ دْ الْحَرَسْ دْيَالْ بِيتْ اللَّهْ، وْلْلشّْيُوخْ اللِّي جَاوْ لِيهْ: «وَاشْ خَارْجِينْ بْالسّْيُوفَ وْالزّْرَاوْطْ بَاشْ تْقَبْطُو شِي شْفَّارْ؟ 53كْنْتْ مْعَاكُمْ كُلَّ نْهَارْ فْبِيتْ اللَّهْ، وْعَمّْرْ شِي وَاحْدْ مْنّْكُمْ مَا مْدّْ يْدُّه عْلِيَّ. وَلَكِنْ هَادِي هِيَ سَاعْتْكُمْ، وْهَادِي هِيَ السُّلْطَة دْيَالْ الضّْلَامْ ».*

بُطْرُسْ كَيْنْكَرْ يَسُوعْ

54وْشْدُّوهْ وْدَّاوْهْ وْدَخّْلُوهْ لْدَارْ الرَّئِيسْ دْ رْجَالْ الدِّينْ. وْكَانْ بُطْرُسْ تَابْعُه مْنْ بْعِيدْ. 55وْمْلِّي شَعْلُو الْعَافْيَة فْوَسْطْ مْرَاحْ الدَّارْ وْݣْلْسُو، ݣْلَسْ بُطْرُسْ وَسْطْ مْنّْهُمْ. 56وْهِيَ تْشُوفُه وَاحْدْ الْخْدَّامَة حْدَا الْعَافْيَة، وْحَقّْقَاتْ فِيهْ مْزْيَانْ وْݣَالْتْ: «حْتَّى هَادْ الرَّاجْلْ كَانْ مْعَ يَسُوعْ!» 57وَلَكِنْ بُطْرُسْ نْكَرْ وْݣَالْ: «رَانِي مَا كَنْعَرْفُوشْ آ لَالَّة!». 58وْمْنْ بَعْدْ شْوِيَّة شَافُه وَاحْدْ الرَّاجْلْ وْݣَالْ: «حْتَّى نْتَ مْنّْهُمْ!» وْجَاوْبُه بُطْرُسْ: «لَا آ سِيدِي، أَنَا مَاشِي مْعَاهُمْ!». 59وْدَازْتْ شِي سَاعَة، وْوْقَفْ وَاحْدْ آخُرْ وْݣَالْ: «بْلَا شْكّْ هَادْ الرَّاجْلْ كَانْ مْعَاهْ، عْلَاحْقَّاشْ حْتَّى هُوَ مْنْ الْجَلِيلْ!». 60وْهُوَ يْجَاوْبُه بُطْرُسْ: «آ سِيدِي، رَانِي مَا فْهَمْتْشْ أَشْنُو كَتْݣُولْ!». وْمَا جَا فِينْ يْكَمّْلْ كْلَامُه حْتَّى صَاحْ الْفْرُّوجْ! 61وْتْلَفّْتْ الرَّبّْ يَسُوعْ، وْشَافْ فْبُطْرُسْ، وْتّْفَكّْرْ بُطْرُسْ دَاكْشِّي اللِّي ݣَالْ لِيهْ الرَّبّْ: «قْبَلْ مَا يْصِيحْ الْفْرُّوجْ الْيُومْ، غَتْنْكَرْنِي تْلَاتَة دْ الْمَرَّاتْ». 62وْخْرَجْ عْلَى بْرَّا وْبْكَى بْزَّافْ.

يَسُوعْ فْالْمَحْكَمَة دْيَالْ لِيهُودْ

63وْبْدَاوْ هَادُوكْ اللِّي عَاسِّينْ عْلَى يَسُوعْ كَيْضَحْكُو عْلِيهْ وْكَيْضْرْبُوهْ. 64وْكَيْغَطِّيوْ لِيهْ وْجْهُه وْكَيْسْوّْلُوهْ: «يَالَّاهْ تّْنَبّْأْ! ݣُولْ لِينَا شْكُونْ اللِّي ضْرْبَكْ؟» 65وْزَادُو عَايْرُوهْ بْزَّافْ.

66وْمْلِّي صْبَحْ الْحَالْ، تّْجَمْعُو شْيُوخْ الشَّعْبْ، اللِّي هُمَ الرُّؤَسَا دْ رْجَالْ الدِّينْ وْالْعُلَمَا دْ الشّْرَعْ، وْجَابُو يَسُوعْ لْلْمَجْلِسْ دْيَالْهُمْ. 67وْݣَالُو لِيهْ: «ݣُولْ لِينَا وَاشْ نْتَ هُوَ الْمَسِيحْ؟». وْهُوَ يْجَاوْبْهُمْ: «حْتَّى إِلَا ݣْلْتْ لِيكُمْ مَا غَتِّيقُوشْ، 68وْإِلَا سْوّْلْتْكُمْ مَا غَتْجَاوْبُوشْ. 69وَلَكِنْ رَاهْ مْنْ دَابَا غَيْݣْلَسْ وَلْدْ الْإِنْسَانْ عْلَى لِيمْنْ دْيَالْ اللَّهْ الْقَادْرْ عْلَى كُلّْشِي». 70وْݣَالُو لِيهْ كُلّْهُمْ: «وَاشْ نْتَ هُوَ وَلْدْ اللَّهْ!» وْهُوَ يْجَاوْبْهُمْ: «نْتُمَ كَتْݣُولُو بْلِّي أَنَا هُوَ». 71وْݣَالُو: «وَاشْ بَاقْيِينْ مْحْتَاجِينْ لْشِي شْهَادَة؟ هَا حْنَا سْمَعْنَا كُلّْشِي مْنْ فُمُّه».

الإنجيل بالدراجة المغربية

© 2012 دار الكتاب المقدس بالمغرب. جميع الحقوق محفوظة

© 2012 Morocco Bible Society. All rights reserved

More Info | Version Index