Search form

لُوقَا 23

الْفَصْلْ تْلَاتَة وْعْشْرِينْ

يَسُوعْ عَنْدْ الْحَاكْمْ بِيلَاطُسْ

1وْنَاضُو ݣَاعْ الزُّعَمَا دْيَالْ لِيهُودْ وْدَّاوْ يَسُوعْ لْبِيلَاطُسْ، 2وْبْدَاوْ كَيْتَّهْمُوهْ وْكَيْݣُولُو: «لْقِينَا هَادْ الرَّاجْلْ كَيْنَوّْضْ الْفُوضَى فْوَسْطْ الشَّعْبْ، وْمَا كَيْخَلِّيهُمْشْ يْخَلّْصُو الضَّرِيبَة لْقَيْصَرْ، وْكَيْݣُولْ بْلِّي هُوَ الْمَسِيحْ الْمَلِكْ». 3وْسْوّْلُه بِيلَاطُسْ وْݣَالْ: «وَاشْ نْتَ هُوَ مَلِكْ لِيهُودْ؟». وْهُوَ يْجَاوْبُه: «نْتَ اللِّي كَتْݣُولْ هَادْشِّي». 4وْݣَالْ بِيلَاطُسْ لْلرُّؤَسَا دْ رْجَالْ الدِّينْ وْالنَّاسْ اللِّي حَاضْرِينْ: «مَا لْقِيتْ حْتَّى شِي تُهْمَة عْلَى هَادْ الرَّاجْلْ!». 5وَلَكِنْ هُمَ بْقَاوْ شَادِّينْ فْهْضَرْتْهُمْ وْكَيْݣُولُو: «رَاهْ كَيْنَوّْضْ الْفُوضَى بِينْ النَّاسْ بْالتَّعْلِيمْ دْيَالُه فْݣَاعْ بْلَادْ الْيَهُودِيَّة، مْنْ الْجَلِيلْ حْتَّى لّْهْنَا».

يَسُوعْ عَنْدْ هِيرُودُسْ

6وْمْلِّي سْمَعْ بِيلَاطُسْ هَادْ الْكْلَامْ، سْوّْلْ وْݣَالْ: «وَاشْ هَادْ الرَّاجْلْ مْنْ الْجَلِيلْ؟». 7وْمْلِّي عْرَفْ بْلِّي هُوَ مْنْ الْبْلَادْ اللِّي كَيْحْكَمْ عْلِيهَا هِيرُودُسْ، صِيفْطُه لْهِيرُودُسْ اللِّي كَانْ حْتَّى هُوَ فْدَاكْ الْوَقْتْ فْأُورْشَلِيمْ. 8وْمْلِّي شَافْ هِيرُودُسْ يَسُوعْ، فْرَحْ بْزَّافْ، حِيتْ كَانْ بَاغِي يْشُوفُه مْنْ شْحَالْ هَادِي بْكْتْرَةْ مَا سْمَعْ عْلِيهْ، وْكَانْ كَيْتّْمَنَّى بَاشْ يْشُوفُه كَيْدِيرْ شِي عَلَامَة. 9وْسْوّْلُه عْلَى بْزَّافْ دْ الْحْوَايْجْ، وَلَكِنْ يَسُوعْ مَا جَاوْبُه عْلَى حْتَّى شِي سُؤَالْ. 10وْنَاضُو الرُّؤَسَا دْ رْجَالْ الدِّينْ وْالْعُلَمَا دْ الشّْرَعْ كَيْتَّهْمُوهْ بْقُوَّة. 11وْحْتَقْرُه هِيرُودُسْ وْالْعَسْكَرْ دْيَالُه وْضَحْكُو عْلِيهْ وْلَبّْسُوهْ لْبَاسْ كَيْلْمَعْ، وْرَدُّه هِيرُودُسْ لْبِيلَاطُسْ. 12وْفْدَاكْ النّْهَارْ، تّْصَالْحْ هِيرُودُسْ مْعَ بِيلَاطُسْ عْلَاحْقَّاشْ كَانُو مْنْ قْبَلْ مْتْخَاصْمِينْ.

يَسُوعْ كَيْتّْحْكَمْ عْلِيهْ بْالْمُوتْ

13وْعَيّْطْ بِيلَاطُسْ عْلَى الرُّؤَسَا دْ رْجَالْ الدِّينْ، وْالزُّعَمَا، وْالنَّاسْ، 14وْݣَالْ لِيهُمْ: «رَاهْ هَادْ الرَّاجْلْ اللِّي جْبْتُو لِيَّ وْݣْلْتُو بْلِّي كَيْخَرّْجْ النَّاسْ عْلَى الطّْرِيقْ، سْوّْلْتُه قُدَّامْكُمْ وْمَا لْقِيتْ عْلِيهْ حْتَّى شِي تُهْمَة مْنْ دَاكْشِّي بَاشْ كَتْتَّهْمُوهْ، 15وْهِيرُودُسْ بْرَاسُه مَا لْقَا عْلِيهْ وَالُو، عْلَاحْقَّاشْ رْجّْعُه لِينَا. هَادْ الرَّاجْلْ مَا دَارْ حْتَّى شِي حَاجَة اللِّي يْسْتَاهْلْ عْلِيهَا الْمُوتْ. 16وْدَابَا غَادِي نْضْرْبُه وْنْطَلْقُه يْمْشِي بْحَالُه». [ 17وْكَانْ وَاجْبْ عْلَى بِيلَاطُسْ يْطْلَقْ لِيهُمْ فْكُلّْ عِيدْ وَاحْدْ مْنْ الْمْسْجُونِينْ.] 18وْهُمَ يْغَوّْتُو بْصُوتْ وَاحْدْ وْݣَالُو: «قْتَلْ هَادْ الرَّاجْلْ وْطْلَقْ لِينَا بَارَابَاسْ!». 19وْكَانْ بَارَابَاسْ فْالْحَبْسْ عْلَاحْقَّاشْ كَانْ مْشَارْكْ فْالْفُوضَى اللِّي وْقْعَاتْ فْالْمْدِينَة، وْحِيتْ قْتَلْ شِي رُوحْ. 20وْتّْكَلّْمْ مْعَاهُمْ بِيلَاطُسْ مَرَّة خْرَى عْلَاحْقَّاشْ بْغَا يْطْلَقْ يَسُوعْ، 21وْهُمَ يْبْدَاوْ كَيْغَوّْتُو وْكَيْݣُولُو: «صْلْبُه! صْلْبُه!». 22وْݣَالْ لِيهُمْ لْلْمَرَّة التَّالْتَة: «آشْ مْنْ شَرّْ دَارْ هَادْ الرَّاجْلْ؟ رَاهْ مَا لْقِيتْ عْلِيهْ حْتَّى شِي تُهْمَة اللِّي يْسْتَاهْلْ عْلِيهَا الْمُوتْ، غَادِي نْضْرْبُه وْنْطَلْقُه يْمْشِي بْحَالُه!». 23وْأَكّْدُو عْلِيهْ وْهُمَ كَيْغَوّْتُو عْلَى حَرّْ جَهْدْهُمْ وْكَيْطْلْبُو مْنُّه بَاشْ يْصَلْبُه، وْكَانْ الصُّوتْ دْيَالْهُمْ غَالْبْ. 24وْقَرّْرْ بِيلَاطُسْ بَاشْ يْدِيرْ دَاكْشِّي اللِّي بْغَاوْ، 25وْطْلَقْ لِيهُمْ الرَّاجْلْ اللِّي كَانْ فْالْحَبْسْ بْسْبَابْ الْفُوضَى وْالْقْتِيلَة، وْسَلّْمْ لِيهُمْ يَسُوعْ بَاشْ يْدِيرُو فِيهْ مَا بْغَاوْ.

يَسُوعْ كَيْتّْصْلَبْ

26وْفْالْوَقْتْ فَاشْ كَانُو غَادْيِينْ بِيهْ، شْدُّو وَاحْدْ الرَّاجْلْ مْنْ الْقَيْرَوَانْ سْمِيتُه سِمْعَانْ، كَانْ رَاجْعْ مْنْ الْفْدَّانْ، وْحَطُّو عْلِيهْ الْخْشْبَة دْ الصّْلِيبْ بَاشْ يْهَزّْهَا مْنْ وْرَا يَسُوعْ. 27وْتْبْعُوهْ بْزَّافْ دْ النَّاسْ، وْشِي عْيَالَاتْ اللِّي كَانُو كَيْنَدْبُو وْيْنْوّْحُو عْلِيهْ. 28وْتْلَفّْتْ لِيهُمْ يَسُوعْ وْݣَالْ: «مَا تْبْكِيوْشْ عْلِيَّ آ بْنَاتْ أُورْشَلِيمْ، وَلَكِنْ بْكِيوْ عْلَى رْيُوسْكُمْ وْعْلَى وْلَادْكُمْ. 29عْلَاحْقَّاشْ هَا هِيَ لِيَّامْ جَايَّة اللِّي فِيهَا غَيْݣُولُو النَّاسْ: سْعْدَاتْ الْعْيَالَاتْ اللِّي عَمّْرْهُمْ مَا حْمْلُو وَلَا وْلْدُو وَلَا رْضّْعُو. 30دِيكْ السَّاعَة غَيْبْدَاوْ يْݣُولُو لْلجّْبَالْ: طِيحُو عْلِينَا، وْغَيْݣُولُو لْلْكُدْيَاتْ: غْطِّيوْنَا.* 31إِيوَا إِلَا كَانُو هَكَّا كَيْدِيرُو بْالْعُودْ الْخْضَرْ، أَشْنُو غَيْطْرَا لْلْعُودْ الْيَابْسْ؟».

32وْدَّاوْهْ هُوَ وْجُوجْ دْيَالْ الشّْفَارَا بَاشْ يْعَدْمُوهُمْ. 33وْمْلِّي وْصْلُو لْلْبْلَاصَة الْمْسَمْيَّة بْالْجُمْجُمَة، صَلْبُوهْ تْمَّ مْعَ الشّْفَارَا، وَاحْدْ عْلَى لِيمْنْ دْيَالُه وْلَاخُرْ عْلَى لِيسْرْ. 34وَلَكِنْ يَسُوعْ ݣَالْ: «آ بَّا غْفَرْ لْهَادْ النَّاسْ، عْلَاحْقَّاشْ رَاهُمَ مَا كَيْعَرْفُوشْ أَشْنُو كَيْدِيرُو». 35وْكَانُو النَّاسْ وَاقْفِينْ تْمَّ وْكَيْشُوفُو، وْالرُّؤَسَا كَيْضَحْكُو عْلِيهْ وْكَيْݣُولُو: «يَاكْ نْجَّا غِيرُه، إِيوَا يْنَجِّي رَاسُه إِلَا كَانْ هُوَ نِيتْ الْمَسِيحْ اللِّي خْتَارُه اللَّهْ!». 36وْضَحْكُو عْلِيهْ الْعَسْكَرْ حْتَّى هُمَ، وْقَرّْبُو لِيهْ وْعْطَاوْهْ الْخَلّْ 37وْݣَالُو لِيهْ: «إِلَا كْنْتِ مَلِكْ لِيهُودْ، نْجِّي رَاسْكْ!». 38وْكَانْتْ فُوقْ رَاسُه لُوحَة مْكْتُوبْ فِيهَا: «هَادَا هُوَ مَلِكْ لِيهُودْ!».

39وْبْدَا وَاحْدْ مْنْ الشّْفَارَا اللِّي مْعَلّْقِينْ عْلَى خَشْبَةْ الصّْلِيبْ كَيْسَبّْ فْيَسُوعْ وْكَيْݣُولْ لِيهْ: «يَاكْ نْتَ هُوَ الْمَسِيحْ؟ إِيوَا نْجِّي رَاسْكْ وْنْجِّينَا مْعَاكْ!». 40وْخَاصْمْ عْلِيهْ الشّْفَارْ لَاخُرْ وْݣَالْ لِيهْ: «وَاشْ مَا كَتْخَافْشْ مْنْ اللَّهْ وْنْتَ كَتّْعَاقْبْ بْحَالُه؟ 41حْنَا بْعْدَ كَنْسْتَاهْلُو الْعْقُوبَة، عْلَاحْقَّاشْ كَنْتّْعَاقْبُو عْلَى حْسَابْ فْعَايْلْنَا، أَمَّا هُوَ، رَاهْ مَا دَارْ حْتَّى شِي دَنْبْ». 42وْݣَالْ لْيَسُوعْ: «تْفَكّْرْنِي فْالْوَقْتْ اللِّي غَتْرْجَعْ فِيهْ وْنْتَ مَلِكْ». 43وْهُوَ يْجَاوْبُه يَسُوعْ: «نْݣُولْ لِيكْ الْحَقّْ: الْيُومْ غَتْكُونْ مْعَايَ فْالجّْنَّة».

الْمُوتْ دْيَالْ يَسُوعْ

44وْفْجْوَايْهْ الطّْنَاشْ دْ النّْهَارْ ضْلَامْتْ الْأَرْضْ كُلّْهَا حْتَّى لْلتّْلَاتَة دْ الْعْشِيَّة، 45وْتْضَرّْݣَاتْ الشّْمْسْ وْتْشَرّْݣَاتْ الْخَامِيَّة دْيَالْ بِيتْ اللَّهْ مْنْ الْوَسْطْ، 46وْغَوّْتْ يَسُوعْ وَاحْدْ الْغُوتَة مْجَهْدَة وْݣَالْ: «آ بَّا، بِينْ يْدِّيكْ كَنْخَلِّي رُوحِي». وْغِيرْ ݣَالْ هَادْ الْكْلَامْ وْمَاتْ. 47وْمْلِّي شَافْ الْقَايْدْ دْ الْعَسْكَرْ أَشْنُو وْقَعْ، عْطَى الْعَزّْ لْلَّهْ وْݣَالْ: «فْالْحَقِيقَة هَادْ الرَّاجْلْ مَا كَانْ عْلِيهْ حْتَّى دَنْبْ». 48وْݣَاعْ النَّاسْ اللِّي حَضْرُو وْشَافُو أَشْنُو وْقَعْ، رْجْعُو وْهُمَ كَيْضْرْبُو عْلَى صْدُورْهُمْ. 49وْكَانُو ݣَاعْ صْحَابْ يَسُوعْ وْالْعْيَالَاتْ اللِّي تْبْعُوهْ مْنْ الْجَلِيلْ، وَاقْفِينْ كَيْشُوفُو آشْ كَانْ كَيْطْرَا مْنْ بْعِيدْ.*

الدّْفِينْ دْيَالْ يَسُوعْ

50وْجَا وَاحْدْ مْنْ الْمَجْلِسْ دْيَالْ لِيهُودْ سْمِيتُه يُوسْفْ، وْهُوَ رَاجْلْ مْزْيَانْ وْمْتَّاقِي اللَّهْ، 51مَا كَانْشْ مْتَّافْقْ مْعَ الرَّيْ دْيَالْ الْمَجْلِسْ وْمْعَ دَاكْشِّي اللِّي كَيْدِيرُوهْ، وْكَانْ مْنْ الرَّامَة وْهِيَ مْدِينَة فْالْيَهُودِيَّة، وْكَيْتّْسَنَّى الْمْجِي دْيَالْ مَمْلَكَةْ اللَّهْ، 52وْدْخَلْ عَنْدْ بِيلَاطُسْ وْطْلَبْ مْنُّه بَاشْ يْعْطِيهْ الدَّاتْ دْيَالْ يَسُوعْ. 53وْنَزّْلْهَا مْنْ الصّْلِيبْ وْكَفّْنْهَا بْالْكْتَّانْ، وْحَطّْهَا فْقْبَرْ مْحْفُورْ فْالْحْجَرْ، عَمّْرْ شِي وَاحْدْ مَا تّْدْفَنْ فِيهْ مْنْ قْبَلْ. 54وْكَانْ دَاكْ النّْهَارْ هُوَ النّْهَارْ اللِّي كَيْوَجّْدُو فِيهْ لْلسّْبْتْ اللِّي كَانْ قْرِيبْ يْبْدَا. 55وْالْعْيَالَاتْ اللِّي كَانُو تَابْعِينْ يَسُوعْ مْنْ الْجَلِيلْ تْبْعُو يُوسْفْ، وْشَافُو الْقْبَرْ وْكِيفَاشْ تّْحْطَّاتْ فِيهْ الدَّاتْ دْيَالْ يَسُوعْ. 56وْمْنْ بَعْدْ رْجْعُو وْوَجّْدُو الرِّيحَة وْالْحْنُوطْ، وْرْتَاحُو نْهَارْ السّْبْتْ كِمَا مْفْرُوضْ عْلِيهُمْ فْالشّْرَعْ.

الإنجيل بالدراجة المغربية

© 2012 دار الكتاب المقدس بالمغرب. جميع الحقوق محفوظة

© 2012 Morocco Bible Society. All rights reserved

More Info | Version Index