Search form

لُوقَا 24

الْفَصْلْ رْبْعَة وْعْشْرِينْ

يَسُوعْ تّْبْعَتْ مْنْ الْمُوتْ

1وْفْالْفْجَرْ دْيَالْ نْهَارْ الْحَدّْ، جَاوْ الْعْيَالَاتْ لْلْقْبَرْ وْهُمَ هَازِّينْ مْعَاهُمْ الْحْنُوطْ اللِّي وَجّْدُوهْ. 2وْلْقَاوْ الْحَجْرَة مْكَرْكْبَة مْنْ بَابْ الْقْبَرْ. 3وْمْلِّي دَخْلُو، مَا لْقَاوْشْ الدَّاتْ دْيَالْ الرَّبّْ يَسُوعْ. 4وْفْالْوَقْتْ اللِّي هُمَ حَايْرِينْ، بَانُو لِيهُمْ جُوجْ رْجَالْ لَابْسِينْ لْبَاسْ كَيْلْمَعْ، 5وْخَافُو الْعْيَالَاتْ وْحْدْرُو وْجُوهْهُمْ لْلْأَرْضْ، وْݣَالُو لِيهُمْ الرّْجَالْ بْجُوجْ: «عْلَاشْ كَتْقَلّْبُو عْلَى الْحَيّْ بِينْ الْمْيّْتِينْ؟ 6رَاهْ مَا كَايْنْشْ هْنَا، عْلَاحْقَّاشْ نَاضْ مْنْ الْقْبَرْ. تْفَكّْرُو الْكْلَامْ اللِّي ݣَالْ لِيكُمْ فَاشْ كَانْ مَازَالْ فْالْجَلِيلْ،* 7مْلِّي ݣَالْ: رَاهْ خَاصّْ وَلْدْ الْإِنْسَانْ يْتّْسَلّْمْ لْلْيْدِّينْ دْ النَّاسْ الْمُدْنِبِينْ وْيْتّْصْلَبْ، وْفْالنّْهَارْ التَّالْتْ يْتّْبْعَتْ مْنْ الْمُوتْ». 8وْتّْفَكّْرُو الْعْيَالَاتْ كْلَامُه. 9وْرْجْعُو مْنْ الْقْبَرْ، وْعَاوْدُو لْلتّْلَامْدْ الْحْضَاشْ وْلْلخْرِينْ كُلّْهُمْ ݣَاعْ دَاكْشِّي اللِّي جْرَا. 10وْالْعْيَالَاتْ اللِّي ݣَالُو هَادْشِّي لْلرُّسُلْ، هُمَ مَرْيَمْ الْمَجْدَلِيَّة وْيُوَنَّا وْمَرْيَمْ أُمّْ يَعْقُوبْ، وْالْعْيَالَاتْ اللِّي كَانُو مْعَاهُمْ. 11وْمَا تِيّْقُوهُمْشْ الرُّسُلْ عْلَاحْقَّاشْ حْسَابْ لِيهُمْ بْلِّي كَانُو غِيرْ كَيْخَرّْفُو. 12وَلَكِنْ بُطْرُسْ نَاضْ وْمْشَى كَيْجْرِّي لْلْقْبَرْ، وْمْلِّي تّْحْنَى بَانْ لِيهْ غِيرْ الْكْفَنْ. وْرْجَعْ كَيْتّْعَجّْبْ مْنْ دَاكْشِّي اللِّي وْقَعْ.

يَسُوعْ كَيْبَانْ فْالطّْرِيقْ دْيَالْ دُوَّارْ عِمْوَاسْ

13وْفْدَاكْ النّْهَارْ نِيتْ، كَانُو جُوجْ مْنْ التّْلَامْدْ فْطْرِيقْهُمْ لْوَاحْدْ الدُّوَّارْ سْمِيّْتُه عِمْوَاسْ، كَانْ بْعِيدْ عْلَى أُورْشَلِيمْ بْشِي حْضَاشْرْ كِيلُومِتْرْ. 14وْكَانُو كَيْتّْكَلّْمُو عْلَى ݣَاعْ هَادْ الْأُمُورْ اللِّي وْقْعَاتْ. 15وْمْلِّي كَانُو كَيْتّْكَلّْمُو وْكَيْتّْنَاقْشُو، قَرّْبْ مْنّْهُمْ يَسُوعْ بْرَاسُه وْمْشَى مْعَاهُمْ، 16وَلَكِنْ شِي حَاجَة مَا خْلَّاتْشْ عِينِيهُمْ يْعَرْفُوهْ. 17وْهُوَ يْݣُولْ لِيهُمْ: «فَاشْ كَتْهَضْرُو وْنْتُمَ غَادْيِينْ؟». وْوَقْفُو، وْكَانْ الْحُزْنْ بَايْنْ عْلِيهُمْ. 18وْجَاوْبُه وَاحْدْ مْنّْهُمْ سْمِيتُه كِلْيُوبَاسْ: «يْمْكَنْ نْتَ بُوحْدْكْ اللِّي بْرَّانِي عْلَى أُورْشَلِيمْ، وْمَا كَتْعْرَفْشْ أَشْنُو وْقَعْ فِيهَا هَادْ لِيَّامْ!». 19وْسْوّْلْهُمْ يَسُوعْ: «أَشْنُو وْقَعْ؟». وْهُمَ يْجَاوْبُوهْ: «دَاكْشِّي اللِّي جْرَا لْيَسُوعْ اللِّي مْنْ النَّاصِرَة، اللِّي كَانْ نْبِي قْوِي فْقْوَالُه وْأَعْمَالُه قُدَّامْ اللَّهْ وْالشَّعْبْ كُلُّه، 20وْكِيفَاشْ سَلّْمُوهْ الرُّؤَسَا دْ رْجَالْ الدِّينْ وْالْحُكَّامْ دْيَاوْلْنَا بَاشْ يْتّْحْكَمْ عْلِيهْ بْالْمُوتْ، وْصَلْبُوهْ. 21وْحْنَا كْنَّا كَنْتّْرَجَّاوْ بْلِّي هُوَ اللِّي غَيْفْدِي إِسْرَائِيلْ. وْفُوقْ مْنْ هَادْشِّي، رَاهْ هَادَا هُوَ النّْهَارْ التَّالْتْ بَاشْ وْقْعَاتْ هَادْ الْأُمُورْ. 22وَلَكِنْ شِي عْيَالَاتْ مْنْ جْمَاعْتْنَا حَيّْرُونَا، عْلَاحْقَّاشْ مْشَاوْ زَارُو الْقْبَرْ مْعَ الْفْجَرْ، 23وْمَا لْقَاوْشْ الدَّاتْ دْيَالُه، وْرْجْعُو كَيْݣُولُو بْلِّي بَانُو لِيهُمْ الْمَلَايْكَة، اللِّي ݣَالُو لِيهُمْ بْلِّي يَسُوعْ حَيّْ. 24وْمْشَاوْ شِي وْحْدِينْ مْنَّا لْلْقْبَرْ، وْلْقَاوْ كِيفْ ݣَالُو لِينَا الْعْيَالَاتْ. وَلَكِنْ هُوَ مَا شَافُوهْشْ».

25وْهُوَ يْݣُولْ لِيهُمْ يَسُوعْ: «آ هَادْ الْحْمَّاقْ اللِّي قْلُوبْهُمْ قَاسْحِينْ مَا كَيْآمْنُوشْ بْكْلَامْ الْأَنْبِيَا! 26وَاشْ مَا كَانْشْ خَاصّْ الْمَسِيحْ يْقَاسِي هَادْ الْعْدَابْ، وْيْدْخَلْ لْلْعَزّْ دْيَالُه؟». 27وْفَسّْرْ لِيهُمْ يَسُوعْ دَاكْشِّي اللِّي ݣَالْ عْلِيهْ كْتَابْ اللَّهْ، وْبْدَا مْنْ مُوسَى وْالْأَنْبِيَا كَامْلِينْ.

28وْمْلِّي قَرّْبُو لْلدُّوَّارْ اللِّي كَانُو قَاصْدِينُه، بَيّْنْ لِيهُمْ يَسُوعْ بْحَالْ إِلَا غَادِي لْشِي بْلَاصَة بْعِيدَة. 29وْزَاوْݣُوهْ وْݣَالُو لِيهْ: «بْقَى مْعَانَا، عْلَاحْقَّاشْ اللِّيلْ قَرّْبْ وْالنّْهَارْ بْدَا كَيْمْشِي!». وْدْخَلْ بَاشْ يْبْقَى مْعَاهُمْ. 30وْمْلِّي ݣَلْسُو يَاكْلُو، خْدَا يَسُوعْ الْخُبْزْ وْقَطّْعُه وْعْطَاهُمْ بَعْدْمَا شْكَرْ اللَّهْ. 31وْتّْحَلُّو لِيهُمْ عِينِيهُمْ وْعَرْفُوهْ، وْمْنْ بَعْدْ مَا بْقَاشْ كَيْبَانْ لِيهُمْ. 32وْݣَالْ وَاحْدْ مْنّْهُمْ لْلَّاخُرْ: «وَاشْ مَا كَانْشْ قَلْبْنَا حَاسّْ مْلِّي هْضَرْ مْعَانَا فْالطّْرِيقْ وْشْرَحْ لِينَا كْتَابْ اللَّهْ؟». 33وْنَاضُو دِيكْ السَّاعَة وْرْجْعُو لْأُورْشَلِيمْ، وْلْقَاوْ الرُّسُلْ بْحْضَاشْ وْصْحَابْهُمْ مْجْمُوعِينْ، 34وْهُمَ كَيْݣُولُو: «رَاهْ بْالصَّحْ الرَّبّْ تّْبْعَتْ مْنْ الْمُوتْ وْبَانْ لْسِمْعَانْ!». 35وْهُمَ يْعَاوْدُو لِيهُمْ أَشْنُو جْرَا فْالطّْرِيقْ، وْكِيفَاشْ عَرْفُو الرَّبّْ مْلِّي قَطّْعْ الْخُبْزْ.

يَسُوعْ كَيْبَانْ لْتْلَامْدُه

36وْهُمَ كَيْتّْكَلّْمُو، وْقَفْ يَسُوعْ وَسْطْ مْنّْهُمْ وْݣَالْ لِيهُمْ: «السّْلَامْ عْلِيكُمْ!» 37وْهُمَ يْخَافُو وْتّْخَلْعُو، وْحْسَابْ لِيهُمْ بْلِّي كَيْشُوفُو شِي رُوحْ. 38وْݣَالْ لِيهُمْ: «مَالْكُمْ مْخْلُوعِينْ، وْعْلَاشْ دْخَلْ الشّْكْ لْقْلُوبْكُمْ؟ 39شُوفُو يْدِّيَّ وْرْجْلِيَّ، رَانِي أَنَا هُوَ. مْسُّونِي وْشُوفُو. الرُّوحْ مَا عَنْدُوشْ اللّْحَمْ وْالْعْضَمْ كِمَا كَتْشُوفُو عَنْدِي». 40ݣَالْ هَادْشِّي وْوْرَّاهُمْ يْدِّيهْ وْرْجْلِيهْ. 41وَلَكِنْ مَا تِيّْقُوهْشْ مْنْ كْتْرَةْ الْفَرْحَة وْالدّْهْشَة. وْݣَالْ لِيهُمْ: «وَاشْ عَنْدْكُمْ هْنَا مَا يْتّْكَالْ؟». 42وْعْطَاوْهْ طَرْفْ دْيَالْ الْحُوتْ مْشْوِي، 43وْخْدَاهْ وْكْلَاهْ قُدَّامْهُمْ.

44وْݣَالْ لِيهُمْ: «مْلِّي كْنْتْ مْعَاكُمْ ݣْلْتْ لِيكُمْ: خَاصّْ يْتّْحَقّْقْ ݣَاعْ دَاكْشِّي اللِّي تّْكْتَبْ عْلِيَّ فْشْرَعْ مُوسَى وْكْتُبْ الْأَنْبِيَا وْالْمَزَامِيرْ». 45وْمْنْ بَعْدْ هَادْشِّي حَلّْ لِيهُمْ عْقُولْهُمْ بَاشْ يْفَهْمُو كْتَابْ اللَّهْ، 46وْݣَالْ لِيهُمْ: «هَادْشِّي اللِّي مْكْتُوبْ فْكْتَابْ اللَّهْ بْلِّي الْمَسِيحْ غَادِي يْتّْعَدّْبْ وْفْالنّْهَارْ التَّالْتْ يْتّْبْعَتْ مْنْ الْمُوتْ، 47وْبْالْإِسْمْ دْيَالُه غَادِي يْبَرّْحُو النَّاسْ بْالتُّوبَة وْمَغْفِرَةْ الدّْنُوبْ لْلشّْعُوبْ كُلّْهُمْ، وْغَادِي يْبْدَاوْ مْنْ أُورْشَلِيمْ. 48وْنْتُمَ شَاهْدِينْ عْلَى هَادْشِّي. 49وْهَانِي غَنْصِيفْطْ لِيكُمْ دَاكْشِّي اللِّي وْعَدْ بِيهْ بَّا. وَلَكِنْ بْقَاوْ فْمْدِينْةْ أُورْشَلِيمْ حْتَّى تّْعَمّْرُو بْالْقُوَّة اللِّي غَتْنْزَلْ عْلِيكُمْ مْنْ عَنْدْ اللَّهْ».*

يَسُوعْ تّْرْفَعْ لْلسّْمَا

50وْخْرَجْ وْدَّاهُمْ حْتَّى لْبَيْتْ عَنْيَا، وْهْزّْ يْدِّيهْ وْبَارْكْهُمْ.* 51وْفْالْوَقْتْ فَاشْ كَانْ كَيْبَارْكْهُمْ، تّْفَارْقْ مْعَاهُمْ وْتّْرْفَعْ لْلسّْمَا، 52وْهُمَ يْسَجْدُو لِيهْ، وْرْجْعُو لْأُورْشَلِيمْ فْرْحَانِينْ بْزَّافْ. 53وْكَانُو فْكُلّْ وَقْتْ كَيْمْشِيوْ لْبِيتْ اللَّهْ بَاشْ يْبَارْكُو اللَّهْ.

الإنجيل بالدراجة المغربية

© 2012 دار الكتاب المقدس بالمغرب. جميع الحقوق محفوظة

© 2012 Morocco Bible Society. All rights reserved

More Info | Version Index