Search form

لُوقَا 5

الْفَصْلْ الْخَامْسْ

يَسُوعْ كَيْخْتَارْ تْلَامْدُه اللّْوّْلِينْ

1وْفْوَاحْدْ النّْهَارْ كَانْ يَسُوعْ وَاقْفْ عْلَى جَنْبْ الْبُحَيْرَة دْيَالْ جَنِّيسَارَتْ، وْكَانُو الجّْمَاعَة دْ النَّاسْ كَيْتْدَافْعُو بَاشْ يْسَمْعُو كْلَامْ اللَّهْ.* 2وْهُوَ يْشُوفْ جُوجْ فْلَايْكْ وَاقْفِينْ عْلَى جَنْبْ الْبُحَيْرَة، خَرْجُو مْنّْهُمْ الْبْحَّارَة كَيْغَسْلُو شْبَاكْهُمْ. 3وْطْلَعْ يَسُوعْ لْوَحْدَة مْنّْهُمْ، وْكَانْتْ دْيَالْ سِمْعَانْ، وْطْلَبْ مْنُّه يْبَعّْدْ شْوِيَّة عْلَى الْبْرّْ، وْݣْلَسْ كَيْعَلّْمْ الجّْمَاعَاتْ دْ النَّاسْ مْنْ الْفْلُوكَة. 4وْمْلِّي كَمّْلْ كْلَامُه، ݣَالْ لْسِمْعَانْ: «سِيرْ لْلْغُرْقْ وْرْمِيوْ الشّْبَاكْ دْيَاوْلْكُمْ بَاشْ تْصَيّْدُو». 5وْجَاوْبُه سِمْعَانْ وْݣَالْ: «تْمَحّْنَّا اللِّيلْ كُلُّه آ سِيدِي، وْمَا صَيّْدْنَا حْتَّى حَاجَة، وَلَكِنْ حِيتْ ݣْلْتِيهَا نْتَ، غَنْرْمِي الشّْبَاكْ».* 6وْمْلِّي دَارُو دَاكْشِّي، صَيّْدُو حُوتْ كْتِيرْ حْتَّى بْدَاوْ الشّْبَاكْ دْيَالْهُمْ كَيْتّْشَرّْݣُو.* 7وْشَيّْرُو لْهَادُوكْ اللِّي مْشَارْكِينْ مْعَاهُمْ اللِّي فْالْفْلُوكَة لْخْرَى بَاشْ يْجِيوْ يْعَاوْنُوهُمْ، وْجَاوْ عَمّْرُو الْفْلَايْكْ بْجُوجْ حْتَّى قَرّْبُو يْغَرْقُو. 8وْمْلِّي شَافْ سِمْعَانْ بُطْرُسْ هَادْشِّي، تّْحْنَى عَنْدْ رْكَابِي يَسُوعْ وْݣَالْ: «بَعّْدْ مْنِّي! آ سِيدِي، حِيتْ أَنَا رَاجْلْ مُدْنِبْ». 9عْلَاحْقَّاشْ تّْعَجّْبْ هُوَ وْݣَاعْ هَادُوكْ اللِّي مْعَاهْ مْنْ كْتْرَةْ الْحُوتْ اللِّي صَيّْدُو. 10وْحْتَّى يَعْقُوبْ وْيُوحَنَّا وْلَادْ زَبَدِي اللِّي مْشَارْكِينْ مْعَ سِمْعَانْ، تّْعَجّْبُو بْحَالْهُمْ. وْهُوَ يْݣُولْ يَسُوعْ لْسِمْعَانْ: «مَا تْخَافْشْ! مْنْ الْيُومْ غَادِي تْوَلِّي تْصَيّْدْ النَّاسْ». 11وْمْنْ بَعْدْمَا رْجْعُو بْفْلَايْكْهُمْ لْلْبْرّْ، خْلَّاوْ كُلّْشِي وْتْبْعُو يَسُوعْ.

يَسُوعْ كَيْشَافِي رَاجْلْ مْجْدَامْ

12وْمْلِّي كَانْ فْوَاحْدْ الْمْدِينَة، كَانْ تْمَّ وَاحْدْ الرَّاجْلْ عَامْرْ بْالجّْدَامْ، وْغِيرْ شَافْ يَسُوعْ وْهُوَ يْطِيحْ عْلَى وْجْهُه وْرَغْبُه وْݣَالْ: «آ سِيدِي، إِلَا بْغِيتِي رَاكْ تْقْدَرْ تْرَدّْنِي طَاهْرْ!». 13وْهُوَ يْمَدّْ يَسُوعْ يْدُّه وْمْسُّه وْݣَالْ: «أَنَا بْغِيتْ، إِيوَا كُونْ طَاهْرْ!». وْفْدِيكْ السَّاعَة تْحَيّْدْ مْنُّه الجّْدَامْ. 14وْآمْرُه يَسُوعْ وْݣَالْ لِيهْ: «مَا تْݣُولْهَا لْحْتَّى شِي حَدّْ وَلَكِنْ سِيرْ وْرِّي دَاتْكْ لْرَاجْلْ الدِّينْ، وْعْطِي الْهْدِيَّة عْلَى التَّطْهِيرْ دْيَالْكْ كِمَا وْصَّى مُوسَى، بَاشْ يْكُونْ هَادْشِّي شْهَادَة لِيهُمْ». 15وْزَادْتْ خْبَارْ يَسُوعْ كَتْدِيعْ، وْجَاوْ لْعَنْدُه جْمَاعَاتْ كْتِيرَة بَاشْ يْسَمْعُوهْ وْيْتّْشَافَاوْ مْنْ مَرْضْهُمْ، 16وَلَكِنْ هُوَ كَانْ كَيْتّْعْزَلْ فْالْبْلَايْصْ الْخَالْيَة وْكَيْصَلِّي.

يَسُوعْ كَيْشَافِي مْشْلُولْ

17وْوَاحْدْ النّْهَارْ كَانْ يَسُوعْ كَيْعَلّْمْ، وْكَانُو بِينْ الْحَاضْرِينْ شِي وْحْدِينْ مْنْ الْفْرِّيسِيِّينْ وْالْعُلَمَا دْ الشّْرَعْ اللِّي جَاوْ مْنْ ݣَاعْ الدّْوَاوْرْ اللِّي فْالْجَلِيلْ وْالْيَهُودِيَّة وْأُورْشَلِيمْ، وْبْقُوَّةْ الرَّبّْ اللِّي كَانْتْ مْعَاهْ تّْشَافَاوْ الْمَرْضَى. 18وْجَاوْ شِي نَاسْ هَازِّينْ مْشْلُولْ بْفْرَاشُه، وْكَانُو كَيْقَلّْبُو كِيفَاشْ يْدِيرُو بَاشْ يْدَخّْلُوهْ وْيْحَطُّوهْ قُدَّامْ يَسُوعْ. 19وْمْلِّي مَا لْقَاوْشْ كِيفَاشْ يْدَخّْلُوهْ بْسْبَابْ الزّْحَامْ، طْلْعُو لْلسّْطَحْ وْدْلَّاوْهْ بْفْرَاشُه مْنْ بِينْ الطُّوبْ وْحَطُّوهْ فْالْوَسْطْ قُدَّامْ يَسُوعْ. 20وْمْلِّي شَافْ يَسُوعْ إِيمَانْهُمْ، ݣَالْ لْلْمْشْلُولْ: «آ هَادْ الرَّاجْلْ، رَاهْ تّْغَفْرُو لِيكْ دْنُوبْكْ». 21وْبْدَاوْ الْعُلَمَا دْ الشّْرَعْ وْالْفْرِّيسِيِّينْ كَيْݣُولُو فْخَاطْرْهُمْ: «شْكُونْ هُوَ هَادَا اللِّي كَيْتّْكَلّْمْ بْكْلَامْ الْكُفْرْ؟ شْكُونْ يْقْدَرْ يْغْفَرْ الدّْنُوبْ مْنْ غِيرْ اللَّهْ بُوحْدُه؟». 22وْعْرَفْ يَسُوعْ فَاشْ كَيْخَمّْمُو، وْجَاوْبْهُمْ: «عْلَاشْ كَتْفَكّْرُو فْخَاطْرْكُمْ بْحَالْ هَكَّا؟ 23أَمَا سْهَلْ، يْتّْݣَالْ: مْغْفُورِينْ لِيكْ دْنُوبْكْ، وْلَا يْتّْݣَالْ: نُوضْ وْسِيرْ؟ 24وَلَكِنْ بَاشْ تْعَرْفُو بْلِّي وَلْدْ الْإِنْسَانْ عَنْدُه السُّلْطَة عْلَى الْأَرْضْ بَاشْ يْغْفَرْ الدّْنُوبْ». ݣَالْ لْلْمْشْلُولْ: «لِيكْ كَنْݣُولْ: نُوضْ هْزّْ فْرَاشْكْ، وْسِيرْ لْدَارْكْ!». 25وْفْدِيكْ السَّاعَة نَاضْ الرَّاجْلْ قُدَّامْ النَّاسْ، وْهْزّْ فْرَاشُه وْمْشَى لْدَارُه وْهُوَ كَيْعْطِي الْعَزّْ لْلَّهْ. 26وْتّْخَلْعُو كُلّْهُمْ وْخَافُو بْزَّافْ، وْعْطَاوْ الْعَزّْ لْلَّهْ وْݣَالُو: «الْيُومْ شْفْنَا أُمُورْ عْجِيبَة!».

يَسُوعْ كَيْخْتَارْ مَتَّى

27وْمْنْ بَعْدْ هَادْشِّي، خْرَجْ يَسُوعْ وْشَافْ وَاحْدْ مْنْ مَّالِينْ الضَّرِيبَة سْمِيتُه لَاوِي، ݣَالْسْ فْدَارْ الضَّرِيبَة، وْݣَالْ لِيهْ يَسُوعْ: «تْبَعْنِي!» 28وْنَاضْ وْخْلَّا كُلّْشِي وْتْبْعُه.

29وْدَارْ لِيهْ لَاوِي عْرَاضَة كْبِيرَة فْدَارُه، حَضْرَاتْ لِيهَا جْمَاعَة كْبِيرَة مْنْ مَّالِينْ الضَّرِيبَة وْغِيرْهُمْ، وْݣَلْسُو كَيَاكْلُو مْعَاهُمْ. 30وْبْدَاوْ الْفْرِّيسِيِّينْ وْصْحَابْهُمْ مْنْ الْعُلَمَا دْ الشّْرَعْ كَيْݣَمْݣْمُو عْلَى تْلَامْدْ يَسُوعْ وْكَيْݣُولُو: «عْلَاشْ كَتَاكْلُو وْكَتْشَرْبُو مْعَ مَّالِينْ الضَّرِيبَة وْالْمُدْنِبِينْ؟»* 31وْجَاوْبْهُمْ يَسُوعْ وْݣَالْ: «رَاهْ مَاشِي الصْحَاحْ اللِّي مْحْتَاجِينْ لْلطّْبِيبْ، وَلَكِنْ الْمَرْضَى. 32مَا جِيتْشْ نْعَيّْطْ عْلَى اللِّي مْتَّاقْيِينْ اللَّهْ، وَلَكِنْ عْلَى الْمُدْنِبِينْ بَاشْ يْتُوبُو».

السُّؤَالْ عْلَى الصّْيَامْ

33وْشِي وْحْدِينْ مْنّْهُمْ ݣَالُو لْيَسُوعْ: «تْلَامْدْ يُوحَنَّا كَيْصُومُو وْكَيْصَلِّيوْ بْزَّافْ بْحَالْ تْلَامْدْ الْفْرِّيسِيِّينْ، أَمَّا تْلَامْدْكْ رَاهُمْ كَيَاكْلُو وْكَيْشَرْبُو!» 34وْجَاوْبْهُمْ يَسُوعْ: «وَاشْ تْقَدْرُو تْخَلِّيوْ الْمْعْرُوضِينْ لْلْعَرْسْ يْصُومُو وْالْعْرِيسْ بَاقِي مْعَاهُمْ؟ 35وَلَكِنْ غَادِي يْجِي الْوَقْتْ اللِّي غَيْتّْخَادْ الْعْرِيسْ مْنْ بِينَاتْهُمْ، وْفْدِيكْ السَّاعَة غَيْصُومُو».

36وْݣَالْ لِيهُمْ هَادْ الْمْتَالْ: «مَا كَايْنْ حْتَّى حَدّْ كَيْقَطّْعْ طَرْفْ مْنْ لْبَاسْ جْدِيدْ وْكَيْرَقّْعْ بِيهْ لْبَاسْ قْدِيمْ، حِيتْ إِلَا دَارْ دَاكْشِّي غَيْقَطّْعْ الجّْدِيدْ، وْالرّْقْعَة دْيَالْ اللّْبَاسْ الجّْدِيدْ مَا غَتْجِيشْ مْعَ اللّْبَاسْ الْقْدِيمْ. 37وْحْتَّى وَاحْدْ مَا كَيْدِيرْ خْمَرْ جْدِيدْ فْݣْرْبَاتْ دْيَالْ الجّْلْدْ قْدَامْ، حِيتْ إِلَا دَارْ دَاكْشِّي غَادِي يْتْقُبْ الْخْمَرْ الجّْدِيدْ الْݣْرْبَاتْ وْغَيْسِيلْ، وْالْݣْرْبَاتْ غَيْضِيعُو. 38وَلَكِنْ الْخْمَرْ الجّْدِيدْ خَاصُّه يْتْدَارْ فْݣْرْبَاتْ دْ الجّْلْدْ جْدَادْ. 39وْحْتَّى وَاحْدْ مَا كَيْشْرَبْ خْمَرْ قْدِيمْ فْاللّْوّْلْ وْيْبْغِي يْشْرَبْ مْنْ مُورَاهْ خْمَرْ جْدِيدْ، حِيتْ غَادِي يْݣُولْ: الْخْمَرْ الْقْدِيمْ مْزْيَانْ!».

الإنجيل بالدراجة المغربية

© 2012 دار الكتاب المقدس بالمغرب. جميع الحقوق محفوظة

© 2012 Morocco Bible Society. All rights reserved

More Info | Version Index