Search form

مَرْقُسْ 4

الْفَصْلْ الرَّابْعْ

الْمْتَالْ دْيَالْ الزَّارْعْ

1وْبْدَا يَسُوعْ كَيْعَلّْمْ عَاوْتَانِي حْدَا بْحَرْ الْجَلِيلْ، وْتّْجَمْعَاتْ عْلِيهْ جْمَاعَة كْبِيرَة دْ النَّاسْ، دَاكْشِّي عْلَاشْ طْلَعْ لْوَاحْدْ الْفْلُوكَة فْجَنْبْ الْبْحَرْ وْݣْلَسْ فِيهَا، وْݣَاعْ الجّْمَاعَة دْ النَّاسْ وْقْفُو عْلَى جَنْبْ الْبْحَرْ فْالْبْرّْ.* 2وْعَلّْمْهُمْ بْزَّافْ دْيَالْ الْحْوَايْجْ بْالْمْتُولْ وْݣَالْ: 3«سْمْعُو: هَادَا وَاحْدْ الرَّاجْلْ خْرَجْ بَاشْ يْزْرَعْ. 4وْمْلِّي كَانْ كَيْزْرَعْ، طَاحُو شِي حَبَّاتْ دْيَالْ الزّْرَعْ فْجَنْبْ الطّْرِيقْ، وْجَاوْ الطّْيُورْ وْنَقْبُوهُمْ. 5وْطَاحُو شِي حَبَّاتْ خْرِينْ فْوَاحْدْ الْأَرْضْ مْحَجّْرَة، مَا فِيهَاشْ تْرَابْ كْتِيرْ، وْدْغْيَا نْبْتُو حِيتْ التّْرَابْ مَا كَانْشْ غَارْقْ. 6وْمْلِّي شْرْقَاتْ الشّْمْسْ، تّْحَرْقُو، وْحِيتْ مَا كَانْشْ عَنْدْهُمْ الجّْدَرْ، يَبْسُو. 7وْطَاحُو حَبَّاتْ خْرِينْ فْوَسْطْ الشُّوكْ، وْمْلِّي كْبَرْ الشُّوكْ خْنَقْهُمْ وْمَا عْطَاوْشْ الْغْلَّة. 8وْطَاحُو حَبَّاتْ خْرِينْ فْأَرْضْ مْزْيَانَة، وْنْبْتُو، وْكْبْرُو، وْعْطَاوْ الْغْلَّة، مْنّْهُمْ اللِّي عْطَى تْلَاتِينْ، وْمْنّْهُمْ اللِّي عْطَى سْتِّينْ، وْمْنّْهُمْ اللِّي عْطَى مْيَة». 9وْݣَالْ لِيهُمْ: «اللِّي عَنْدُه شِي وْدْنِينْ بَاشْ يْسْمَعْ، يْسْمَعْ!».

الْغَرَضْ مْنْ الْمْتُولْ

10وْمْلِّي كَانْ بُوحْدُه، سْوّْلُوهْ النَّاسْ اللِّي تَابْعِينُه وْالتّْلَامْدْ دْيَالُه الطّْنَاشْ عْلَى الْمَعْنَى دْيَالْ الْمْتُولْ، 11وْݣَالْ لِيهُمْ: «لِيكُمْ تّْعْطَى السِّرّْ دْيَالْ مَمْلَكَة اللَّهْ. وَلَكِنْ هَادُوكْ اللِّي عْلَى بْرَّا كَيْسَمْعُو كُلّْشِي بْالْمْتُولْ،

12بَاشْ يْشُوفُو اللِّي يْشُوفُو وْمَا يْبَانْ لِيهُمْ وَالُو،

وْيْسَمْعُو اللِّي يْسْمَعُو وْمَا يْفَهْمُو وَالُو،

حِيتْ إِلَا دَارُو هَادْشِّي غَيْرْجْعُو لْلَّهْ وْغَيْغْفَرْ لِيهُمْ».

13وْعَاوْدْ سْوّْلْهُمْ وْݣَالْ: «وَاشْ مَا فْهَمْتُوشْ هَادْ الْمْتَالْ؟ إِيوَا كِيفَاشْ غَادِي تْفَهْمُو الْمَعْنَى دْيَالْ الْمْتُولْ لْخْرِينْ؟».

الْمَعْنَى دْ الْمْتَالْ دْيَالْ الزَّارْعْ

14«رَاهْ الرَّاجْلْ اللِّي كَيْزْرَعْ، كَيْزْرَعْ كْلَامْ اللَّهْ، 15وْهَادْ الزّْرِّيعَة اللِّي تّْزَرْعَاتْ فْجَنْبْ الطّْرِيقْ، هِيَ النَّاسْ اللِّي تّْزْرَعْ فِيهُمْ كْلَامْ اللَّهْ، وَلَكِنْ مَا كَيْجِيوْ فِينْ يْسَمْعُوهْ، حْتَّى كَيْجِي الشِّيطَانْ وْكَيْحَيّْدْ الْكْلَامْ اللِّي تّْزْرَعْ فِيهُمْ. 16وْاللِّي تّْزْرَعْ فْالْأَرْضْ الْمْحَجّْرَة، هُمَ هَادُوكْ اللِّي كَيْسَمْعُو كْلَامْ اللَّهْ وْكَيْقْبْلُوهْ بْالْفَرْحَة، 17وْحِيتْ مَا تَابْتِينْشْ مْزْيَانْ، كَيْبْقَاوْ غِيرْ وَقْتْ قْلِيلْ. وْمْلِّي كَيْوَقْعُو الْمَشَاكِيلْ وْالتَّعَدُّو، كَيْبَعّْدُو دْغْيَا عْلَى الْإِيمَانْ. 18وْاللِّي مْزْرُوعْ وَسْطْ الشُّوكْ هُمَ اللِّي كَيْسَمْعُو كْلَامْ اللَّهْ، 19وَلَكِنْ هْمُومْ الدّْنْيَا وْمْحَبَّةْ الْفْلُوسْ وْݣَاعْ الشَّهَوَاتْ كَيْدَخْلُو فْقَلْبْهُمْ وْكَيْخَنْقُو كْلَامْ اللَّهْ وْمَا كَيْعْطِيشْ غْلَّة. 20وْاللِّي مْزْرُوعْ فْالْأَرْضْ الْمْزْيَانَة، هُمَ اللِّي كَيْسَمْعُو كْلَامْ اللَّهْ وْكَيْقْبْلُوهْ وْكَيْعْطِيوْ الْغْلَّة، كَايْنْ اللِّي كَيْعْطِي تْلَاتِينْ، وْاللِّي كَيْعْطِي سْتِّينْ، وْاللِّي كَيْعْطِي مْيَة».

الْمْتَالْ دْيَالْ الْقْنْدِيلْ

21وْعَاوْدْ ݣَالْ لِيهُمْ: «وَاشْ الْقْنْدِيلْ كَيْتّْحَطّْ تَحْتْ السّْطَلْ دْ الْعْبَارْ وْلَا تَحْتْ الْفْرَاشْ؟ وَاشْ مَا خَاصّْشْ يْتّْحَطّْ فْبْلَاصْتُه؟* 22حِيتْ مَا كَايْنْ حْتَّى حَاجَة مْخَبّْيَة إِلَّا وْغَادِي تْبَانْ، وْمَا كَايْنْ حْتَّى حَاجَة مْسْتُورَة إِلَّا وْغَادِي تّْفْضَحْ.* 23اللِّي عَنْدُه شِي وْدْنِينْ بَاشْ يْسْمَعْ، يْسْمَعْ!». 24وْݣَالْ لِيهُمْ: «رْدُّو بَالْكُمْ أَشْنُو كَتْسَمْعُو! رَاهْ الْعْبَارْ بَاشْ كَتْعَبْرُو، بِيهْ غَيْتّْعْبَرْ لِيكُمْ وْيْتّْزَادْكُمْ،* 25حِيتْ اللِّي عَنْدُه، غَيْتّْعْطَاهْ كْتَرْ. وْاللِّي مَا عَنْدُوشْ، حْتَّى دَاكْشِّي اللِّي عَنْدُه غَادِي يْتّْخَادْ مْنُّه».*

الْمْتَالْ دْيَالْ الزّْرِّيعَة اللِّي كَتْنْبَتْ بُوحْدْهَا

26وْݣَالْ لِيهُمْ يَسُوعْ: «رَاهْ مَمْلَكَةْ اللَّهْ كَتْشْبَهْ لْوَاحْدْ الرَّاجْلْ كَيْزْرَعْ الزّْرِّيعَة فْالْأَرْضْ. 27كَيْنْعَسْ بْاللِّيلْ وْكَيْنُوضْ بْالنّْهَارْ، وْالزّْرِّيعَة كَتْنْبَتْ وْكَتْكْبَرْ، بْلَا مَا يْعْرَفْ كِيفَاشْ. 28رَاهْ الْأَرْضْ بْنَفْسْهَا كَتْعْطِي الْغْلَّة، كَيْنْبَتْ الرّْبِيعْ فْاللّْوّْلْ، وْمْنْ بَعْدْ السّْبُولَة، وْمْنْ بَعْدْ الزّْرَعْ اللِّي كَيْعَمّْرْ السّْبُولَة. 29وْغِيرْ كَيْوْجَدْ الزّْرَعْ، كَيْتّْحْصَدْ بْالْمَنْجَلْ، حِيتْ جَا وَقْتْ الْحْصَادْ».

الْمْتَالْ دْيَالْ حَبَّةْ الْخَرْدَلْ

30وْݣَالْ يَسُوعْ: «بْآشْ غَنْشَبّْهُو مَمْلَكَةْ اللَّهْ؟ وْبْآشْ مْنْ مْتَالْ غَنْفَسّْرُوهَا؟ 31رَاهْ هِيَ بْحَالْ حَبَّةْ الْخَرْدَلْ، مْلِّي كَتّْزْرَعْ فْالْأَرْضْ كَتْكُونْ هِيَ الصّْغِيرَة فْالْحَبّْ كُلُّه الْمَزْرُوعْ فْالْأَرْضْ، 32وَلَكِنْ مْلِّي كَتّْزْرَعْ، كَتْكْبَرْ وْكَتْوَلِّي كْبَرْ مْنْ ݣَاعْ الْغَرْسْ، وْكَتْخَرّْجْ عْرُوشْ كْبَارْ، اللِّي طْيُورْ السّْمَا كَيْعَشّْشُو فْالضّْلْ دْيَالْهَا».

33وْكَانْ يَسُوعْ كَيْخَبّْرْ بْكْلَامْ اللَّهْ بْمْتُولْ كْتَارْ بْحَالْ هَادُو عْلَى قْدّْ الْفْهَامَة دْيَالْ النَّاسْ. 34وْمَا كَانْشْ كَيْتّْكَلّْمْ مْعَاهُمْ بْلَا مْتَالْ، وَلَكِنْ كَانْ كَيْفَسّْرْ كُلّْشِي لْلتّْلَامْدْ دْيَالُه غِيرْ بِينُه وْبِينْهُمْ.

يَسُوعْ كَيْهَدّْنْ وَاحْدْ الرّْعْدَة

35وْفْالْعْشِيَّة دْيَالْ دَاكْ النّْهَارْ، ݣَالْ يَسُوعْ لْلتّْلَامْدْ دْيَالُه: «أَجِيوْ نْقْطْعُو لْلجِّهَة لْخْرَى». 36وْخْلَّاوْ التّْلَامْدْ الجّْمَاعَة دْيَالْ النَّاسْ وْدَّاوْ يَسُوعْ مْعَاهُمْ فْالْفْلُوكَة اللِّي كَانْ رَاكْبْ فِيهَا، وْكَانُو مْعَاهْ فْلَايْكْ خْرِينْ. 37وْتّْحَرّْكَاتْ رِيحْ قْوِيَّة بْزَّافْ، وْبْدَاوْ الْمَّاجْ كَيْضْرْبُو الْفْلُوكَة حْتَّى قَرّْبَاتْ تْعْمَرْ بْالْمَا. 38وْكَانْ يَسُوعْ نَاعْسْ فْاللّْخْرْ دْيَالْ الْفْلُوكَة مْوَسّْدْ مْخَدَّة. وْفَيّْقُوهْ وْݣَالُو لِيهْ: «آ سِيدِي، وَاشْ مَا كَيْهَمّْكْشْ بْلِّي حْنَا كَنْمُوتُو؟». 39وْنَاضْ يَسُوعْ وْنْهَضْ فْالرِّيحْ وْݣَالْ لْلْبْحَرْ: «سْكُتْ! تْهَدّْنْ!». وْوَقْفَاتْ الرِّيحْ وْتّْهَدّْنَاتْ الدّْنْيَا. 40وْݣَالْ لْلتّْلَامْدْ دْيَالُه: «مَالْكُمْ خَايْفِينْ؟ وَاشْ مَا بْقَى عَنْدْكُمْ إِيمَانْ؟». 41وْكَانُو مْخْلُوعِينْ بْزَّافْ، وْݣَالُو لْبَعْضِيَّاتْهُمْ: «شْكُونْ هَادَا اللِّي حْتَّى الرِّيحْ وْالْبْحَرْ كَيْطِيعُوهْ؟».

الإنجيل بالدراجة المغربية

© 2012 دار الكتاب المقدس بالمغرب. جميع الحقوق محفوظة

© 2012 Morocco Bible Society. All rights reserved

More Info | Version Index