Search form

مَرْقُسْ 5

الْفَصْلْ الْخَامْسْ

يَسُوعْ كَيْخَرّْجْ الجّْنُونْ مْنْ رَاجْلْ مْنْ الْجَرَاسِيِّينْ

1وْوْصَلْ يَسُوعْ وْالتّْلَامْدْ دْيَالُه لْلجِّهَة لْخْرَى دْيَالْ بْحَرْ الْجَلِيلْ، فْالْبْلَادْ دْيَالْ الْجَرَاسِيِّينْ. 2وْغِيرْ نْزَلْ مْنْ الْفْلُوكَة تّْلَاقَى بِيهْ وَاحْدْ الرَّاجْلْ خَارْجْ مْنْ الرُّوضَة فِيهْ جْنّْ. 3وْكَانْ كَيْسْكُنْ فْالرُّوضَة، وْحْتَّى وَاحْدْ مَا كَانْ قَادْرْ يْرَبْطُه وَلَا حْتَّى بْسَنْسْلَة. 4حِيتْ بْزَّافْ دْ الْمَرَّاتْ كَانُو كَيْكَتّْفُوهْ بْالْحْبَالْ وْكَيْرَبْطُوهْ بْالسّْنَاسْلْ، وْكَانْ كَيْهَرّْسْ السّْنَاسْلْ وْكَيْقَطّْعْ الْحْبَالْ، وْحْتَّى وَاحْدْ مَا كَانْ قَادْرْ يْغْلَبْ عْلِيهْ. 5وْكَانْ دِيمَا بْاللِّيلْ وْبْالنّْهَارْ فْالرُّوضَة وْفْالجّْبَالْ، كَيْغَوّْتْ بْالجّْهْدْ وْكَيْضْرَبْ رَاسُه بْالْحْجَرْ. 6وْمْلِّي شَافْ يَسُوعْ مْنْ بْعِيدْ، جْرَى لْعَنْدُه وْسْجَدْ لِيهْ. 7وْغَوّْتْ بْصُوتْ عَالِي وْݣَالْ لِيهْ: «أَشْنُو بِينِي وْبِينْكْ آ يَسُوعْ وَلْدْ اللَّهْ الْعَالِي؟ دَخّْلْتْ عْلِيكْ بْاللَّهْ مَا تْعَدّْبْنِيشْ!». 8حِيتْ ݣَالْ لِيهْ يَسُوعْ: «خْرُجْ مْنْ الرَّاجْلْ آ هَادْ الجّْنْ!». 9وْسْوّْلُه يَسُوعْ: «أَشْنُو سْمِيتْكْ؟». وْرَدّْ عْلِيهْ: «سْمِيتِي لَجِيُونْ، حِيتْ حْنَا كْتَارْ». 10وْبْدَا الجّْنْ كَيْرْغَبْ يَسُوعْ بْزَّافْ بَاشْ مَا يْخَرّْجْهُمْشْ عْلَى بْرَّا دْ الْبْلَادْ. 11وْكَانْتْ تْمَّ وَاحْدْ الْقْطْعَة كْبِيرَة دْيَالْ الْحْلَالْفْ كَتْسْرَحْ فْالجّْبَلْ. 12وْرَغْبُو الجّْنُونْ يَسُوعْ وْݣَالُو لِيهْ: «صِيفْطْنَا لْهَادُوكْ الْحْلَالْفْ بَاشْ نْدَخْلُو فِيهُمْ». 13وْوَافْقْ لِيهُمْ. وْهُمَ يْخَرْجُو مْنْ دَاكْ الرَّاجْلْ وْدَخْلُو فْالْحْلَالْفْ، وْجْرَاتْ الْقْطْعَة دْيَالْ الْحْلَالْفْ لْلْحَافَة دْيَالْ الجّْبَلْ وْطَاحُو فْالْبْحَرْ وْغَرْقُو. وْكَانُو شِي أَلْفَيْنْ رَاسْ. 14وْهَرْبُو السّْرَّاحَا وْدَيّْعُو الْخْبَارْ فْالْمْدِينَة وْفْالْفِيرْمَاتْ، وْخَرْجُو النَّاسْ بَاشْ يْشُوفُو آشْ وْقَعْ. 15وْجَاوْ لْعَنْدْ يَسُوعْ، وْشَافُو هَادَاكْ اللِّي كَانْ مْسْكُونْ بْالجّْنُونْ ݣَالْسْ وْلَابْسْ الْحْوَايْجْ وْبْعَقْلُه. وْهُمَ يْتّْخَلْعُو. 16وْخَبّْرُوهُمْ هَادُوكْ اللِّي شَافُو آشْ وْقَعْ، بْدَاكْشِّي اللِّي جْرَا لْلرَّاجْلْ اللِّي كَانْ مْسْكُونْ بْالجّْنُونْ، وْبْدَاكْشِّي اللِّي جْرَا لْلْحْلَالْفْ. 17وْبْدَاوْ النَّاسْ كَيْرَغْبُو يَسُوعْ بَاشْ يْخْرَجْ مْنْ بْلَادْهُمْ. 18وْمْلِّي بْغَا يَسُوعْ يْرْكَبْ فْالْفْلُوكَة، طْلَبْ مْنُّه الرَّاجْلْ اللِّي كَانْ فِيهْ الجّْنُونْ بَاشْ يْمْشِي مْعَاهْ. 19وَلَكِنْ يَسُوعْ مَا وَافْقْشْ لِيهْ، وْݣَالْ لِيهْ: «رْجَعْ لْدَارْكْ وْلْعَائِلْتْكْ وْخَبّْرْهُمْ بْݣَاعْ دَاكْشِّي اللِّي دَارْ مْعَاكْ الرَّبّْ وْكِيفَاشْ رَحْمْكْ». 20وْمْشَى الرَّاجْلْ وْبْدَا كَيْخَبّْرْ فْالْمْدُونْ الْعَشْرَة بْݣَاعْ دَاكْشِّي اللِّي دَارْ مْعَاهْ يَسُوعْ، وْالنَّاسْ كُلّْهُمْ كَانُو كَيْتّْعَجّْبُو.

بَنْتْ يَايْرُسْ وْالْمْرَاة اللِّي مْسَّاتْ حْوَايْجْ يَسُوعْ

21وْمْلِّي قْطَعْ يَسُوعْ عَاوْتَانِي بْالْفْلُوكَة لْلجِّهَة لْخْرَى دْيَالْ الْبْحَرْ، تّْجَمْعَاتْ عْلِيهْ جْمَاعَة كْبِيرَة دْ النَّاسْ وْكَانْ هُوَ فْجَنْبْ الْبْحَرْ. 22وْجَا وَاحْدْ مْنْ الرُّؤَسَا دْيَالْ دَارْ الصّْلَاة سْمِيتُه يَايْرُسْ، وْغِيرْ شَافْ يَسُوعْ وْهُوَ يْطِيحْ عَنْدْ رْجْلِيهْ، 23وْرَغْبُه بْزَّافْ وْݣَالْ لِيهْ: «آ سِيدِي، رَاهْ بَنْتِي عْلَى فْرَاشْ الْمُوتْ! أَجِي حَطّْ يْدِّيكْ عْلِيهَا بَاشْ تْبْرَا وْتْعِيشْ». 24وْمْشَى مْعَاهْ يَسُوعْ.

وْتْبْعَاتُه جْمَاعَة كْبِيرَة دْ النَّاسْ وْكَانُو كَيْزَاحْمُوهْ مْنْ كُلّْ جِهَة. 25وْكَانْتْ تْمَّ وَاحْدْ الْمْرَاة مْرِيضَة، طْنَاشْرْ عَامْ وْهِيَ كَتْدُوزْ بْالدّْمْ، 26وْشْحَالْ تْعَدّْبَاتْ عْلَى يْدِّينْ بْزَّافْ دْيَالْ الْأَطِبَّا، وْصْرْفَاتْ كُلّْ مَا كَتْكْسَابْ وْمَا نْفَعْهَا وَالُو، بْالْعَكْسْ زَادْتْ مَرْضَاتْ كْتَرْ. 27وْمْلِّي سْمْعَاتْ عْلَى يَسُوعْ، دْخْلَاتْ فْوَسْطْ الزّْحَامْ وْجَاتْ مُورَاهْ وْمْسَّاتْ جْلَايْلُه، 28حِيتْ ݣَالْتْ فْخَاطْرْهَا: «إِلَا مْسِّيتْ غِيرْ حْوَايْجُه نْتّْشَافَى». 29وْفْدِيكْ السَّاعَة تّْحْبَسْ الدّْمْ. وْحْسَّاتْ الْمْرَاة فْدَاتْهَا بْلِّي بْرَاتْ مْنْ الْمَرْضْ دْيَالْهَا. 30وْدِيكْ السَّاعَة عْرَفْ يَسُوعْ بْلِّي شِي قُوَّة خْرْجَاتْ مْنُّه، وْتْلَفّْتْ لْجِهْةْ الجّْمَاعَة دْ النَّاسْ وْݣَالْ: «شْكُونْ اللِّي مْسّْ حْوَايْجِي؟». 31وْݣَالُو لِيهْ التّْلَامْدْ دْيَالُه: «كَتْشُوفْ الجّْمَاعَة دْ النَّاسْ كَيْتّْزَاحْمُو عْلِيكْ، وْكَتْسَوّْلْ شْكُونْ اللِّي مْسّْنِي؟». 32وْكَانْ يَسُوعْ كَيْشُوفْ فْاللِّي ضَايْرِينْ بِيهْ بَاشْ يْعْرَفْ شْكُونْ اللِّي مْسُّه. 33وْخَافْتْ الْمْرَاة وْبْدَاتْ كَتّْرَعّْدْ حِيتْ عَرْفَاتْ دَاكْشِّي اللِّي وْقَعْ لِيهَا، وْجَاتْ وْطَاحْتْ عَنْدْ رْجْلِيهْ وْݣَالْتْ لِيهْ الْحَقِيقَة كُلّْهَا. 34وْهُوَ يْݣُولْ لِيهَا يَسُوعْ: «آ بَنْتِي، رَاهْ الْإِيمَانْ دْيَالْكْ هُوَ اللِّي شْفَاكْ. سِيرِي عْلَى سْلَامْتْكْ وْتّْشَافَايْ مْنْ الْمَرْضْ دْيَالْكْ».

35وْفْالْوَقْتْ اللِّي كَانْ كَيْتّْكَلّْمْ فِيهْ يَسُوعْ، جَاوْ شِي نَاسْ مْنْ دَارْ يَايْرُسْ الرَّئِيسْ دْيَالْ دَارْ الصّْلَاة وْݣَالُو لِيهْ: «رَاهْ بَنْتْكْ مَاتْتْ، عْلَاشْ مَازَالْ بَاغِي تْمَحّْنْ مْعَاكْ الْمُعَلِّمْ؟». 36وَلَكِنْ غِيرْ سْمَعْ يَسُوعْ دَاكْشِّي اللِّي تّْݣَالْ، ݣَالْ لْلرَّئِيسْ دْيَالْ دَارْ الصّْلَاة: «مَا تْخَافْشْ! غِيرْ آمْنْ». 37وْمَا خْلَّا حْتَّى شِي وَاحْدْ يْمْشِي مْعَاهْ مْنْ غِيرْ بُطْرُسْ وْيَعْقُوبْ وْيُوحَنَّا خُو يَعْقُوبْ. 38وْمْلِّي وْصْلُو لْدَارْ رَئِيسْ دَارْ الصّْلَاة، شَافْ يَسُوعْ رْوِينَة كْبِيرَة نَايْضَة، وْالنَّاسْ كَيْبْكِيوْ بْالْغْوَاتْ وْكَيْنْوّْحُو. 39وْدْخَلْ وْݣَالْ لِيهُمْ: «عْلَاشْ هَادْ الصّْدَاعْ وْالْبْكَا؟ الْبَنْتْ مَا مَاتْتْشْ، رَاهَا غِيرْ نَاعْسَة!». 40وْبْدَاوْ كَيْضَحْكُو عْلِيهْ. وَلَكِنْ هُوَ خَرّْجْهُمْ كُلّْهُمْ عْلَى بْرَّا، وْدَّا بَّاتْ الْبَنْتْ وْمّْهَا وْاللِّي كَانُو مْعَاهْ وْدَخْلُو لْلْبِيتْ فِينْ كَانْتْ الْبَنْتْ. 41وْشْدّْ الْبَنْتْ مْنْ يْدّْهَا وْݣَالْ لِيهَا: «طَلِيتَا قُومْ!» اللِّي كَتْعْنِي: «آ بَنْتِي، كَنْݣُولْ لِيكْ نُوضِي!». 42وْدِيكْ السَّاعَة نَاضْتْ وْبْدَاتْ كَتْمْشِي، وْكَانْ فْعْمَرْهَا طْنَاشْرْ عَامْ، وْكُلّْهُمْ تّْعَجّْبُو بْزَّافْ. 43وْوْصَّاهُمْ وْأَكّْدْ عْلِيهُمْ بَاشْ حْتَّى وَاحْدْ مَا يْعْرَفْ هَادْشِّي اللِّي جْرَا، وْݣَالْ لِيهُمْ: «عْطِيوْهَا تَاكُلْ».

الإنجيل بالدراجة المغربية

© 2012 دار الكتاب المقدس بالمغرب. جميع الحقوق محفوظة

© 2012 Morocco Bible Society. All rights reserved

More Info | Version Index