Search form

مَتَّى 12

الْفَصْلْ طْنَاشْ

يَسُوعْ كَيْعَلّْمْ عْلَى السّْبْتْ

1وْفْدِيكْ لِيَّامْ، فْوَاحْدْ السّْبْتْ، دَازْ يَسُوعْ بِينْ الْفْدَادْنْ دْ الزّْرَعْ، وْكَانْ فْتْلَامْدُه الجُّوعْ، وْهُمَ يْبْدَاوْ كَيْقَطّْعُو السّْبُولْ وْكَيَاكْلُو. 2وْمْلِّي شَافُوهُمْ الْفْرِّيسِيِّينْ ݣَالُو لِيهْ: «شُوفْ تْلَامْدْكْ كَيْدِيرُو شِي حْوَايْجْ مَا خَاصّْهُمْشْ يْتّْدَارُو نْهَارْ السّْبْتْ!». 3وْرَدّْ عْلِيهُمْ: «وَاشْ مَا قْرِيتُوشْ آشْ دَارْ دَاوُدْ مْلِّي جَاهْ الجُّوعْ هُوَ وْهَادُوكْ اللِّي مْعَاهْ؟ 4وْكِيفَاشْ دْخَلْ لْبِيتْ اللَّهْ، وْكْلَا الْخُبْزْ اللِّي كَيْقَدّْمُوهْ لْلَّهْ، اللِّي مَا كَانْشْ خَاصّْ يَاكْلُه لَا هُوَ وَلَا هَادُوكْ اللِّي مْعَاهْ مْنْ غِيرْ رْجَالْ الدِّينْ بُوحْدْهُمْ. 5وَاشْ مَا قْرِيتُوشْ فْالتَّوْرَاةْ بْلِّي رْجَالْ الدِّينْ وْهُمَ كَيْخَدْمُو فْبِيتْ اللَّهْ نْهَارْ السّْبْتْ، كَيْتّْعَدَّاوْ عْلَى السّْبْتْ، وْوَاخَّا دَاكْشِّي مَا عْلِيهُمْ لُومْ؟ 6وَلَكِنْ أَنَا نْݣُولْ لِيكُمْ: رَاهْ كَايْنْ هْنَا اللِّي هُوَ كْبَرْ مْنْ بِيتْ اللَّهْ. 7وْكُونْ فْهَمْتُو الْمَعْنَى دْيَالْ الْآيَة اللِّي كَتْݣُولْ: بْغِيتْ الرَّحْمَة مَاشِي الدّْبِيحَة، كُونْ ݣَاعْ مَا حْكَمْتُو عْلَى اللِّي مَا عْلِيهُمْ لُومْ. 8حِيتْ وَلْدْ الْإِنْسَانْ هُوَ الرَّبّْ دْيَالْ السّْبْتْ».

يَسُوعْ كَيْشَافِي فْنْهَارْ السّْبْتْ

9وْمْشَى مْنْ تْمَّ وْجَا لْدَارْ الصّْلَاة دْيَالْهُمْ، 10وْلْقَا وَاحْدْ الرَّاجْلْ يْدُّه مْشْلُولَة. وْهُمَ يْسْوّْلُوهْ وْݣَالُو: «وَاشْ حْلَالْ الشِّفَا نْهَارْ السّْبْتْ؟» سْوّْلُوهْ بَاشْ يْلْقَاوْ عْلِيهْ شِي تُهْمَة. 11وْجَاوْبْهُمْ: «إِلَا شِي وَاحْدْ فِيكُمْ عَنْدُه خْرُوفْ وَاحْدْ وْطَاحْ لِيهْ فْحَفْرَة نْهَارْ السّْبْتْ، وَاشْ مَا غَيْقَبْطُوشْ وْيْهَزُّه وْيْخَرّْجُه؟* 12إِيوَا رَاهْ قِيمْةْ بْنَادْمْ كْتَرْ بْزَّافْ مْنْ الْخْرُوفْ! وْهَادْشِّي عْلَاشْ عَمَلْ الْخِيرْ حْلَالْ نْهَارْ السّْبْتْ». 13وْݣَالْ يَسُوعْ لْلرَّاجْلْ اللِّي يْدُّه مْشْلُولَة: «مْدّْ يْدّْكْ!» وْمْدّْهَا، وْهِيَ تْوَلِّي صْحِيحَة بْحَالْ الْيْدّْ لْخْرَى. 14وْخَرْجُو الْفْرِّيسِيِّينْ كَيْتَّافْقُو كِيفَاشْ يْقْتْلُوهْ.

يَسُوعْ هُوَ الْمْخْتَارْ مْنْ اللَّهْ

15وْمْلِّي سَاقْ يَسُوعْ الْخْبَارْ، مْشَى مْنْ تْمَّ وْتْبْعُوهْ جْمَاعَاتْ كْتَارْ مْنْ النَّاسْ، وْشْفَاهُمْ كُلّْهُمْ. 16وْوْصَّاهُمْ بَاشْ مَا يْخَبّْرُو حَدّْ عْلِيهْ. 17بَاشْ يْتّْحَقّْقْ الْكْلَامْ اللِّي ݣَالْ النّْبِي إِشْعِيَا:

18«هَا هُوَ عَبْدِي اللِّي خْتَارِيتْ،

الْعْزِيزْ دْيَالِي اللِّي بِيهْ نْفْسِي فْرْحَاتْ بْزَّافْ.

غَادِي نْحَطّْ عْلِيهْ رُوحِي،

وْغَيْخَبّْرْ الشّْعُوبْ بْالْحَقّْ.

19مَا غَيْتّْخَاصْمْ وْمَا غَيْغَوّْتْ،

حْتَّى حَدّْ مَا غَيْسْمَعْ صُوتُه فْالزّْنَاقِي.

20قْصْبَة مْشْقُوقَة مَا غَيْهَرّْسْ،

وْفْتِيلَة كَتْطْلَقْ الدّْخَّانْ مَا غَيْطْفِي،

حْتَّى يْرَدّْ الْحَقّْ هُوَ اللِّي غَالْبْ.

21وْفْالْإِسْمْ دْيَالُه غَيْدِيرُو الشّْعُوبْ رْجَاهُمْ».

يَسُوعْ وْبَعْلَزَبُولْ

22وْجَابُو شِي نَاسْ لْيَسُوعْ وَاحْدْ الرَّاجْلْ عْمَى وْزِيزُونْ وْسَاكْنُه جْنّْ، وْهُوَ يْشَافِيهْ، وْهَكَّا وْلَّى قَادْرْ يْتّْكَلّْمْ وْيْشُوفْ. 23وْتّْعَجّْبُو الجّْمَاعَاتْ دْ النَّاسْ وْݣَالُو: «يَاكْمَا هَادَا هُوَ بْنْ دَاوُدْ؟». 24وْمْلِّي سْمْعُو الْفْرِّيسِيِّينْ هَادْشِّي ݣَالُو: «هَادَا رَاهْ مَا كَيْخَرّْجْ الجّْنُونْ غِيرْ بْبَعْلَزَبُولْ رَئِيسْ الجّْنُونْ».*

25وْعْرَفْ يَسُوعْ فَاشْ كَيْفَكّْرُو وْݣَالْ لِيهُمْ: «كُلّْ مَمْلَكَة كَتّْقْسَمْ كَتّْخَرّْبْ، وْكُلّْ مْدِينَة وْلَا عَائِلَة كَتّْقْسَمْ مَا غَتْدُومْشْ. 26إِيوَا إِلَا كَانْ الشِّيطَانْ كَيْخَرّْجْ الشِّيطَانْ، غَادِي يْكُونْ الشِّيطَانْ تّْقْسَمْ وْوْلَّى ضْدّْ رَاسُه، وْإِلَا تّْقْسَمْ وْوْلَّى ضْدّْ رَاسُه كِيفَاشْ غَادِي تْبْقَى مَمْلَكْتُه تَابْتَة؟ 27وْإِلَا كْنْتْ أَنَا بْبَعْلَزَبُولْ كَنْخَرّْجْ الجّْنُونْ، إِيوَا شْكُونْ هَادَا اللِّي وْلَادْكُمْ كَيْخَرّْجُوهُمْ بِيهْ؟ عْلَى هَادْشِّي رَاهْ وْلَادْكُمْ اللِّي غَادِي يْحَكْمُو عْلِيكُمْ. 28وَلَكِنْ إِلَا كْنْتْ أَنَا بْرُوحْ اللَّهْ كَنْخَرّْجْ الجّْنُونْ، رَاهْ مَمْلَكَةْ اللَّهْ جَاتْ فْوَسْطْ مْنّْكُمْ. 29وْكِيفَاشْ يْقْدَرْ شِي حَدّْ يْدْخَلْ لْدَارْ شِي وَاحْدْ صْحِيحْ وْيْسْرَقْ لِيهْ حْوَايْجُه بْلَا مَا يْكَتّْفُه فْاللّْوّْلْ، وْعَادْ يْسْرَقْ لِيهْ دَارُه؟ 30اللِّي مَاشِي مْعَايَ رَاهْ ضْدِّي، وْاللِّي مَا كَيْجْمَعْشْ مْعَايَ رَاهْ كَيْفَرّْقْ.*

31دَاكْشِّي عْلَاشْ نْݣُولْ لِيكُمْ: كُلّْ دَنْبْ وْكُلّْ كْلَامْ الْكُفْرْ اللِّي كَيْتّْݣَالْ غَيْتّْغْفَرْ لْلنَّاسْ، وَلَكِنْ كْلَامْ الْكُفْرْ اللِّي كَيْتّْݣَالْ عْلَى الرُّوحْ الْقُدُسْ مَا غَيْتّْغْفَرْشْ. 32اللِّي ݣَالْ شِي كْلْمَة ضْدّْ وَلْدْ الْإِنْسَانْ غَيْتّْغْفَرْ لِيهْ، وَلَكِنْ اللِّي ݣَالْ شِي كْلْمَة ضْدّْ الرُّوحْ الْقُدُسْ مَا غَادِيشْ يْتّْغْفَرْ لِيهْ لَا فْهَادْ الدّْنْيَا وَلَا فْلَاخْرَة».*

الشَّجْرَة وْغَلّْتْهَا

33«غْرْسُو شَجْرَة مْزْيَانَة وْغَتْكُونْ غَلّْتْهَا مْزْيَانَة، وْلَا غْرْسُو شَجْرَة خَايْبَة وْغَتْكُونْ غَلّْتْهَا خَايْبَة. رَاهْ مْنْ الْغْلَّة كَتّْعْرَفْ الشَّجْرَة.* 34آ تْرِّيكْةْ اللّْفَاعِي! كِيفَاشْ تْقَدْرُو تْݣُولُو شِي كْلَامْ مْزْيَانْ وْنْتُمَ مَا مْزْيَانِينْشْ؟ رَاهْ دَاكْشِّي اللِّي كَيْخْرُجْ مْنْ الْقَلْبْ كَيْتّْكَلّْمْ بِيهْ الْفُمّْ.* 35بْنَادْمْ الْمْزْيَانْ كَيْخَرّْجْ الْحْوَايْجْ الْمْزْيَانِينْ مْنْ الْكَنْزْ الْمْزْيَانْ اللِّي فْقَلْبُه، وْبْنَادْمْ الْخَايْبْ كَيْخَرّْجْ الْحْوَايْجْ الْخَايْبِينْ مْنْ الْكَنْزْ الْخَايْبْ اللِّي فْقَلْبُه. 36وْنْݣُولْ لِيكُمْ: رَاهْ كُلّْ هَضْرَة خَاوْيَة كَيْݣُولُوهَا النَّاسْ، غَادِي يْتّْحَاسْبُو عْلِيهَا فْيُومْ الْحِسَابْ. 37عْلَاحْقَّاشْ رَاهْ بْكْلَامْكْ غَادِي يْتّْحْكَمْ عْلِيكْ يَا إِمَّا بَارِي وْيَا إِمَّا مُدْنِبْ».

الْعُلَمَا دْ الشّْرَعْ وْالْفْرِّيسِيِّينْ بْغَاوْ يْشُوفُو شِي عَلَامَة

38وْدِيكْ السَّاعَة رْدُّو عْلِيهْ شِي وْحْدِينْ مْنْ الْعُلَمَا دْ الشّْرَعْ وْالْفْرِّيسِيِّينْ وْݣَالُو: «آ سِيدِي، رَاهْ بْغِينَا نْشُوفُو مْنّْكْ شِي عَلَامَة».* 39وْهُوَ يْݣُولْ لِيهُمْ: «جِيلْ قْبِيحْ وْفَاسْدْ كَيْطْلَبْ عَلَامَة! وْمَا غَادِي تّْعْطَاهْ حْتَّى شِي عَلَامَة مْنْ غِيرْ عَلَامَةْ النّْبِي يُونَانْ.* 40عْلَاحْقَّاشْ كِمَا بْقَى يُونَانْ فْكَرْشْ الْحُوتَة تْلْتْ يَّامْ وْتْلْتْ لْيَالِي، هَكَّا غَادِي يْبْقَى وَلْدْ الْإِنْسَانْ فْقَلْبْ الْأَرْضْ تْلْتْ يَّامْ وْتْلْتْ لْيَالِي. 41نَاسْ نِينَوَى غَادِي يْتّْبَعْتُو فْيُومْ الْحِسَابْ مْعَ هَادْ الْجِيلْ وْيْشَهْدُو عْلِيهْ، عْلَاحْقَّاشْ هُمَ تَابُو مْلِّي نَبّْهْهُمْ يُونَانْ، وْهَا هُوَ دَابَا هْنَا وَاحْدْ فْضَلْ مْنْ يُونَانْ. 42وْمَلِكَةْ الْجَنُوبْ غَادْيَة تّْبْعَتْ فْيُومْ الْحِسَابْ مْعَ هَادْ الْجِيلْ وْتْشْهَدْ عْلِيهْ، عْلَاحْقَّاشْ جَاتْ مْنْ أَرْضْ بْعِيدَة بَاشْ تْسْمَعْ حْكْمَةْ سُلَيْمَانْ، وْهَا هُوَ دَابَا هْنَا وَاحْدْ فْضَلْ مْنْ سُلَيْمَانْ.

43رَاهْ مْلِّي كَيْخْرُجْ الجّْنْ مْنْ بْنَادْمْ كَيْمْشِي يْضُورْ فْبْلَايْصْ مَا فِيهُمْشْ الْمَا، كَيْقَلّْبْ عْلَى الرَّاحَة وْمَا كَيْلْقَاهَاشْ، 44وْكَيْݣُولْ: أَرَا نْرْجَعْ لْدَارِي اللِّي خْرَجْتْ مْنّْهَا، وْكَيْرْجَعْ لِيهَا وْكَيْلْقَاهَا خَاوْيَة وْمْشَطّْبَة وْمْقَادَّة. 45وْكَيْمْشِي وْكَيْدِّي مْعَاهْ سْبْعَة دْيَالْ الجّْنُونْ خْرِينْ شَرّْ مْنُّه. وْمْلِّي كَيْدَخْلُو كَيْسَكْنُو تْمَّ، وْكَتْوَلِّي حَالْةْ هَادَاكْ بْنَادْمْ اللّْخْرَانِيَّة كْفَسْ مْنْ حَالْتُه اللّْوْلَانِيَّة. هَادْشِّي اللِّي غَادِي يْطْرَا لْهَادْ الْجِيلْ اللِّي كَيْدِيرْ الشَّرّْ حْتَّى هُوَ».

خُوتْ يَسُوعْ وْمُّه

46وْمْلِّي كَانْ كَيْتّْكَلّْمْ مْعَ الجّْمَاعَاتْ دْ النَّاسْ، جَاتْ مُّه وْخُوتُه وْوَقْفُو بْرَّا بَاغْيِينْ يْتّْكَلّْمُو مْعَاهْ.

[ 47وْهُوَ يْݣُولْ لِيهْ وَاحْدْ مْنْ الْحَاضْرِينْ: «هَا مُّكْ وْخُوتْكْ وَاقْفِينْ بْرَّا بَاغْيِينْ يْتّْكَلّْمُو مْعَاكْ».]

48وْهُوَ يْجَاوْبُه يَسُوعْ وْݣَالْ لِيهْ: «شْكُونْ هِيَ مِّي؟ وْشْكُونْ هُمَ خُوتِي؟». 49وْنَعّْتْ بْيْدُّه لْجِهْةْ تْلَامْدُه وْݣَالْ: «هَا هُمَ مِّي وْخُوتِي، 50حِيتْ هَادُوكْ اللِّي كَيْدِيرُو مُرَادْ بَّا اللِّي فْالسّْمَا، هُمَ خُويَا وْخْتِي وْمِّي».

الإنجيل بالدراجة المغربية

© 2012 دار الكتاب المقدس بالمغرب. جميع الحقوق محفوظة

© 2012 Morocco Bible Society. All rights reserved

More Info | Version Index