Search form

مَتَّى 13

الْفَصْلْ تْلْطَاشْ

الْمْتَالْ دْيَالْ الزَّارْعْ

1وْفْدَاكْ النّْهَارْ نِيتْ، خْرَجْ يَسُوعْ مْنْ الدَّارْ وْݣْلَسْ فْجَنْبْ الْبْحَرْ. 2وْتّْجَمْعُو عْلِيهْ بْزَّافْ دْ الجّْمَاعَاتْ دْ النَّاسْ، وْبْقُوَّةْ الزّْحَامْ طْلَعْ لْلْفْلُوكَة وْݣْلَسْ فِيهَا، وْوْقْفُو الجّْمَاعَاتْ دْ النَّاسْ كُلّْهُمْ عْلَى جَنْبْ الْبْحَرْ.*

3وْعَاوْدْ لِيهُمْ بْزَّافْ دْ الْحْوَايْجْ بْالْمْتُولْ وْݣَالْ: «هَادَا وَاحْدْ الرَّاجْلْ خْرَجْ بَاشْ يْزْرَعْ، 4وْمْلِّي كَانْ كَيْزْرَعْ، طَاحُو شِي حَبَّاتْ فْالطّْرِيقْ وْجَاوْ الطّْيُورْ وْكْلَاوْهُمْ. 5وْطَاحُو حَبَّاتْ خْرِينْ فْوَاحْدْ الْأَرْضْ مْحَجّْرَة مَا فِيهَاشْ تْرَابْ كْتِيرْ، وْدْغْيَا نْبْتُو حِيتْ التّْرَابْ مَا كَانْشْ غَارْقْ، 6وْمْلِّي شْرْقَاتْ الشّْمْسْ، تّْحَرْقُو، وْحِيتْ مَا كَانْشْ عَنْدْهُمْ الجّْدَرْ، يَبْسُو. 7وْطَاحُو حَبَّاتْ خْرِينْ فْوَسْطْ الشُّوكْ، وْمْلِّي كْبَرْ الشُّوكْ خْنَقْهُمْ. 8وْطَاحُو حَبَّاتْ خْرِينْ فْأَرْضْ مْزْيَانَة وْعْطَاوْ غْلَّة، كَايْنْ فِيهُمْ اللِّي عْطَى مْيَة، وْكَايْنْ اللِّي عْطَى سْتِّينْ، وْكَايْنْ اللِّي عْطَى تْلَاتِينْ. 9إِيوَا اللِّي عَنْدُه شِي وْدْنِينْ، يْسْمَعْ!».

الْغَرَضْ مْنْ الْمْتُولْ

10وْقَرّْبُو لْعَنْدُه تْلَامْدُه وْݣَالُو لِيهْ: «عْلَاشْ كَتّْكَلّْمْ مْعَ النَّاسْ بْالْمْتُولْ؟»، 11وْهُوَ يْجَاوْبْهُمْ وْݣَالْ: «حِيتْ نْتُمَ تّْعْطَاكُمْ بَاشْ تْفَهْمُو أَسْرَارْ مَمْلَكَةْ السَّمَاوَاتْ، وَلَكِنْ هَادُوكْ مَا تّْعْطَاهُمْشْ بَاشْ يْفَهْمُوهُمْ. 12حِيتْ اللِّي عَنْدُه، غَيْتّْعْطَاهْ وْيْتّْزَادْ لِيهْ كْتَرْ مْنْ الْقْيَاسْ. وْاللِّي مَا عَنْدُوشْ، حْتَّى دَاكْشِّي اللِّي عَنْدُه غَادِي يْتّْخَادْ مْنُّه.* 13وْأَنَا كَنْتّْكَلّْمْ مْعَاهُمْ بْالْمْتُولْ عْلَاحْقَّاشْ مْلِّي كَيْشُوفُو مَا كَيْشُوفُوشْ، وْمْلِّي كَيْسَمْعُو مَا كَيْسَمْعُوشْ وْمَا كَيْفَهْمُوشْ. 14وْهَكَّا تْحَقّْقَاتْ فِيهُمْ النُّبُوَّة دْيَالْ إِشْعِيَا:

وَاخَّا تْسَمْعُو اللِّي سْمَعْتُو مَا كَتْفَهْمُو وَالُو،

وْوَاخَّا تْشُوفُو اللِّي شْفْتُو مَا كَيْبَانْ لِيكُمْ وَالُو.

15حِيتْ قَلْبْ هَادْ الشَّعْبْ قْسَاحْ،

السّْمَعْ دْيَالْهُمْ قْلَالْ، وْعِينِيهُمْ تْغَمّْضُو،

بَاشْ مَا يْشُوفُوشْ بْعِينِيهُمْ، وْمَا يْسَمْعُوشْ بْوْدْنِيهُمْ،

وْبْقَلْبْهُمْ مَا يْفَهْمُوشْ، وْيْرْجْعُو لِيَّ بَاشْ نْشَافِيهُمْ.

16وَلَكِنْ نْتُمَ سْعْدَاتْ عِينِيكُمْ حِيتْ كَيْشُوفُو، وْوْدْنِيكُمْ حِيتْ كَيْسَمْعُو.* 17وْنْݣُولْ لِيكُمْ الْحَقّْ: رَاهْ بْزَّافْ دْيَالْ الْأَنْبِيَا وْالصَّالِحِينْ تْمْنَّاوْ يْشُوفُو اللِّي كَتْشُوفُو نْتُمَ وْمَا شَافُوهْشْ، وْيْسَمْعُو اللِّي كَتْسَمْعُو نْتُمَ وْمَا سْمْعُوهْشْ».

الْمَعْنَى دْ الْمْتَالْ دْيَالْ الزَّارْعْ

18«إِيوَا سْمْعُو نْتُمَ الْمَعْنَى دْ الْمْتَالْ دْيَالْ الرَّاجْلْ اللِّي كَيْزْرَعْ: 19اللِّي كَيْسْمَعْ الْكْلَامْ دْيَالْ مَمْلَكَةْ اللَّهْ وْمَا كَيْفَهْمُوشْ، كَيْجِي الشِّيطَانْ وْكَيْخْطَفْ دَاكْشِّي اللِّي تّْزْرَعْ فْقَلْبُه، وْهَادَا هُوَ اللِّي كَنْشَبّْهُه بْالزّْرَعْ اللِّي طَاحْ فْالطّْرِيقْ. 20وْاللِّي تّْزْرَعْ فْالْأَرْضْ الْمْحَجّْرَة، هَادَا هُوَ اللِّي كَيْسْمَعْ كْلَامْ اللَّهْ وْكَيْقْبْلُه دْغْيَا بْالْفَرْحَة، 21وَلَكِنْ كْلْمَةْ اللَّهْ مَا شَادَّاشْ مْزْيَانْ فْقَلْبُه، وْإِيمَانُه كَيْبْقَى غِيرْ وَقْتْ قْلِيلْ، وْمْلِّي كَيْوَقْعُو الْمَشَاكِيلْ وْالتَّعَدُّو، كَيْبَعّْدْ دْغْيَا عْلَى الْإِيمَانْ. 22وْاللِّي مْزْرُوعْ وَسْطْ الشُّوكْ، هُوَ اللِّي كَيْسْمَعْ كْلَامْ اللَّهْ وَلَكِنْ هَمّْ الدّْنْيَا وْمْحَبَّةْ الْفْلُوسْ كَيْخَنْقُو كْلَامْ اللَّهْ فِيهْ وْمَا كَيْعْطِي غْلَّة. 23أَمَّا هَادَاكْ اللِّي مْزْرُوعْ فْالْأَرْضْ الْمْزْيَانَة، هُوَ اللِّي كَيْسْمَعْ كْلَامْ اللَّهْ وْكَيْفَهْمُه وْهُوَ اللِّي كَيْعْطِي الْغْلَّة، بَعْضْ الْخَطْرَاتْ عْلَى مْيَةْ مَرَّة، وْبَعْضْ الْخَطْرَاتْ عْلَى سْتِّينْ، وْبَعْضْ الْخَطْرَاتْ عْلَى تْلَاتِينْ».

الْمْتَالْ دْيَالْ الزّْوَانْ وَسْطْ الْݣْمْحْ

24وْعْطَاهُمْ يَسُوعْ وَاحْدْ الْمْتَالْ آخُرْ وْݣَالْ: «كَتْشْبَهْ مَمْلَكَةْ السَّمَاوَاتْ لْوَاحْدْ الرَّاجْلْ زْرَعْ زْرِّيعَة مْزْيَانَة فْالْفْدَّانْ دْيَالُه. 25وْمْلِّي كَانُو النَّاسْ نَاعْسِينْ، جَا الْعْدُو دْيَالُه وْزْرَعْ لِيهْ الزّْوَانْ وَسْطْ الْݣْمْحْ وْمْشَى بْحَالُه. 26وْمْلِّي نْبَتْ الزّْرَعْ وْخَرّْجْ السّْبُولْ، بَانْ مْعَاهْ الزّْوَانْ حْتَّى هُوَ. 27وْهُمَ يْجِيوْ الْخْدَّامَا دْيَالْ مُولْ الدَّارْ وْݣَالُو لِيهْ: آ سِيدِي، وَاشْ مَاشِي الزّْرِّيعَة الْمْزْيَانَة هِيَ اللِّي زْرَعْتِي فْالْفْدَّانْ دْيَالْكْ؟ إِيوَا مْنِينْ جَا هَادْ الزّْوَانْ؟ 28وْهُوَ يْجَاوْبْهُمْ: شِي عْدُو هَادَا اللِّي دَارْ هَادْشِّي. وْهُمَ يْݣُولُو لِيهْ الْخْدَّامَا دْيَالُه: وَاشْ تْبْغِي نْمْشِيوْ نْحَيّْدُوهْ؟ 29وْجَاوْبْهُمْ وْݣَالْ: لَّا! بَاشْ مَا يْتّْݣْلَعْشْ الْݣْمْحْ مْعَ الزّْوَانْ. 30خَلِّيوْ الْݣْمْحْ يْكْبَرْ مْعَ الزّْوَانْ حْتَّى يْوْصَلْ وَقْتْ الْحْصَادْ، وْدِيكْ السَّاعَة نْݣُولْ لْلْحْصَّادَا يْجَمْعُو الزّْوَانْ هُوَ اللّْوّْلْ وْيْدِيرُوهْ حْزْمَاتْ بَاشْ يْتّْحْرَقْ، أَمَّا الْݣْمْحْ يْجَمْعُوهْ وْيْدِّيوْهْ لْبِيتْ الْخْزِينْ دْيَالِي».

الْمْتَالْ دْيَالْ حَبَّةْ الْخَرْدَلْ وْالْمْتَالْ دْ الْخْمِيرَة

31وْعَاوْدْ ݣَالْ لِيهُمْ مْتَالْ آخُرْ: «كَتْشْبَهْ مَمْلَكَةْ السَّمَاوَاتْ لْوَاحْدْ الْحَبَّة دْ الْخَرْدَلْ خْدَاهَا وَاحْدْ الرَّاجْلْ وْزْرَعْهَا فْالْفْدَّانْ دْيَالُه. 32وْوَاخَّا هِيَ الصّْغِيرَة فْالْحَبّْ كُلُّه، مْلِّي كَتْكْبَرْ كَتْوَلِّي شَجْرَة كْبَرْ مْنْ ݣَاعْ الْغَرْسْ، حْتَّى طْيُورْ السّْمَا كَيْجِيوْ بَاشْ يْعَشّْشُو فْعْرُوشْهَا».

33وْزَادْ عْطَاهُمْ مْتَالْ آخُرْ وْݣَالْ: «كَتْشْبَهْ مَمْلَكَةْ السَّمَاوَاتْ لْخْمِيرَة خْدَاتْهَا وَاحْدْ الْمْرَاة وْخَلّْطَاتْهَا مْعَ تْلَاتَة كِيلُو دْيَالْ الطّْحِينْ حْتَّى خْمْرَاتْ الْعْجِينَة كُلّْهَا».

يَسُوعْ كَيْتّْكَلّْمْ بْالْمْتُولْ

34وْهَادْشِّي كُلُّه ݣَالُه يَسُوعْ لْلجّْمَاعَاتْ دْ النَّاسْ بْالْمْتُولْ، وْبْلَا مْتَالْ مَا كَانْ كَيْݣُولْ لِيهُمْ حْتَّى حَاجَة، 35بَاشْ يْتّْحَقّْقْ الْكْلَامْ اللِّي ݣَالْ النّْبِي: «بْالْمْتُولْ نْتّْكَلّْمْ وْنْخَبّْرْ بْكُلّْ مَا كَانْ مْخَبِّي مْنْ النّْهَارْ اللِّي تّْخَلْقَاتْ فِيهْ الدّْنْيَا».

الْمَعْنَى دْ الْمْتَالْ دْيَالْ الزّْوَانْ

36وْدِيكْ السَّاعَة خْلَّا يَسُوعْ الجّْمَاعَاتْ دْيَالْ النَّاسْ وْرْجَعْ لْلدَّارْ، وْهُمَ يْجِيوْ لْعَنْدُه تْلَامْدُه وْݣَالُو لِيهْ: «فَسّْرْ لِينَا الْمْتَالْ دْيَالْ الزّْوَانْ اللِّي فْالْفْدَّانْ!». 37وْجَاوْبْهُمْ وْݣَالْ: «اللِّي كَيْزْرَعْ الزّْرِّيعَة الْمْزْيَانَة هُوَ وَلْدْ الْإِنْسَانْ، 38وْالْفْدَّانْ هُوَ الدّْنْيَا، وْالْݣْمْحْ الْمْزْيَانْ هُوَ وْلَادْ مَمْلَكَةْ اللَّهْ، وْالزّْوَانْ هُوَ وْلَادْ الشِّيطَانْ، 39وْالْعْدُو اللِّي زْرَعْ الزّْوَانْ هُوَ إِبْلِيسْ، وْالْحْصَادْ هُوَ آخِرْ الزّْمَانْ، وْالْحْصَّادَا هُمَ الْمَلَايْكَة. 40وْكِمَا كَيْتّْجْمَعْ الزّْوَانْ وْيْتّْحْرَقْ بْالْعَافْيَة، هَكَّا غَيْوْقَعْ فْاللّْخْرْ دْيَالْ الزّْمَانْ: 41غَادِي يْصِيفْطْ وَلْدْ الْإِنْسَانْ الْمَلَايْكَة دْيَالُه، وْغَادِي يْجَمْعُو مْنْ مَمْلَكْتُه ݣَاعْ الْأُمُورْ اللِّي كَتّْسَبّْبْ فْالدّْنُوبْ وْݣَاعْ هَادُوكْ اللِّي كَيْدَنْبُو، 42وْيْرْمِيوْهُمْ فْزُوبْيَة دْ الْعَافْيَة، رَاهْ تْمَّ فِينْ غَادِي يْكُونْ الْبْكَا وْتْغْزَازْ السّْنَانْ. 43وَلَكِنْ اللِّي كَيْطِيعُو اللَّهْ غَيْضَوِّيوْ بْحَالْ الشّْمْسْ فْمَمْلَكَةْ بَّاهُمْ. إِيوَا اللِّي عَنْدُه شِي وْدْنِينْ، يْسْمَعْ!»

الْمْتَالْ دْيَالْ الْكَنْزْ وْالجُّوهْرَة وْالشّْبْكَة

44«وْكَتْشْبَهْ مَمْلَكَةْ السَّمَاوَاتْ عَاوْتَانِي لْوَاحْدْ الْكَنْزْ مْدْفُونْ فْوَاحْدْ الْفْدَّانْ لْقَاهْ وَاحْدْ الرَّاجْلْ وْعَاوْدْ دْفْنُه، وْمْنْ كْتْرَةْ الْفَرْحَة دْيَالُه مْشَى بَاعْ كُلّْ مَا كَيْمْلَكْ وْشْرَا دَاكْ الْفْدَّانْ. 45وْكَتْشْبَهْ مَمْلَكَةْ السَّمَاوَاتْ عَاوْتَانِي لْوَاحْدْ التَّاجْرْ كَانْ كَيْقَلّْبْ عْلَى الجُّوهْرْ الصَّافِي، 46وْمْلِّي لْقَا وَاحْدْ الجُّوهْرَة غَالْيَة بْزَّافْ، مْشَى بَاعْ كُلّْ مَا كَيْمْلَكْ وْشْرَاهَا».

47«وْكَتْشْبَهْ مَمْلَكَةْ السَّمَاوَاتْ عَاوْتَانِي لْوَاحْدْ الشّْبْكَة رْمَاوْهَا الصّْيَّادَا فْالْبْحَرْ، وْجْمْعَاتْ الْحُوتْ مْنْ كُلّْ نُوعْ. 48وْمْلِّي عَمْرَاتْ، خَرّْجُوهَا الصّْيَّادَا لْجَنْبْ الْبْحَرْ وْݣَلْسُو وْبْدَاوْ كَيْعَزْلُو، اللِّي مْزْيَانْ دَارُوهْ فْالسّْلَلْ وْاللِّي مَا صَالْحْ لْوَالُو رْمَاوْهْ. 49وْهَكَّا غَادِي يْكُونْ فْاللّْخْرْ دْيَالْ الزّْمَانْ: غَادِي يْجِيوْ الْمَلَايْكَة وْيْعَزْلُو الْمُدْنِبِينْ مْنْ بِينْ اللِّي مْتَّاقْيِينْ اللَّهْ، 50وْيْرْمِيوْ الْمُدْنِبِينْ فْالزُّوبْيَّة دْ الْعَافْيَة، تْمَّ فِينْ غَادِي يْكُونْ الْبْكَا وْتْغْزَازْ السّْنَانْ».

الْكَنْزْ الجّْدِيدْ وْالْقْدِيمْ

51وْسْوّْلْ يَسُوعْ تْلَامْدُه وْݣَالْ: «وَاشْ فْهَمْتُو هَادْشِّي كُلُّه؟» وْجَاوْبُوهْ: «إِيِّهْ!»، 52وْهُوَ يْݣُولْ لِيهُمْ: «إِيوَا رَاهْ عْلَى هَادْشِّي، كُلّْ وَاحْدْ مْنْ الْعُلَمَا دْ الشّْرَعْ عْرَفْ مَمْلَكَةْ السَّمَاوَاتْ، كَيْشْبَهْ لْشِي مُولْ الدَّارْ اللِّي كَيْخَرّْجْ مْنْ الْكَنْزْ دْيَالُه كُلّْ حَاجَة جْدِيدَة وْقْدِيمَة».

النَّاصِرَة مَا قْبْلَاتْشْ يَسُوعْ

53وْمْلِّي كَمّْلْ يَسُوعْ هَادْ الْمْتُولْ، مْشَى مْنْ تْمَّ. 54وْرْجَعْ لْمْدِينْتُه النَّاصِرَة، كَيْعَلّْمْ النَّاسْ فْدْيُورْ الصّْلَاة حْتَّى تّْعَجّْبُو وْبْدَاوْ كَيْسْوّْلُو: «مْنِينْ جَاتُه هَادْ الْحْكْمَة وْهَادْ الْمُعْجِزَاتْ؟ 55وَاشْ مَاشِي هَادَا هُوَ وَلْدْ النّْجَّارْ؟ وَاشْ مَاشِي مُّه هِيَ اللِّي سْمِيتْهَا مَرْيَمْ، وْخُوتُه هُمَ يَعْقُوبْ وْيُوسْفْ وْسِمْعَانْ وْيَهُودَا؟ 56وَاشْ مَاشِي ݣَاعْ خْوَاتَاتُه سَاكْنِينْ فْمْدِينْتْنَا؟ إِيوَا مْنِينْ جَاهْ هَادْشِّي كُلُّه؟» 57وْمَا عْجَبْهُمْشْ الْحَالْ، وَلَكِنْ يَسُوعْ ݣَالْ لِيهُمْ: «النّْبِي كَيْتّْحْتَرْمْ فْكُلّْ بْلَاصَة مْنْ غِيرْ فْبْلَادُه، وْفْوَسْطْ عَائِلْتُه»* . 58وْمَا دَارْشْ فْدِيكْ الْبْلَاصَة بْزَّافْ دْيَالْ الْمُعْجِزَاتْ حِيتْ مَا عَنْدْهُمْ إِيمَانْ.

الإنجيل بالدراجة المغربية

© 2012 دار الكتاب المقدس بالمغرب. جميع الحقوق محفوظة

© 2012 Morocco Bible Society. All rights reserved

More Info | Version Index