Search form

مَتَّى 16

الْفَصْلْ سْطَّاشْ

عَلَامَاتْ الزّْمَانْ

1وْجَاوْ لْعَنْدْ يَسُوعْ شِي وْحْدِينْ مْنْ الْفْرِّيسِيِّينْ وْالصّْدُّوقِيِّينْ بَاشْ يْجَرّْبُوهْ، وْطْلْبُو مْنُّه يْبَيّْنْ لِيهُمْ شِي عَلَامَة مْنْ السّْمَا.* 2وَلَكِنْ هُوَ جَاوْبْهُمْ وْݣَالْ: «مْلِّي كَتْغْرَبْ الشّْمْسْ كَتْݣُولُو: الْجَوّْ غَيْكُونْ صَافِي، عْلَاحْقَّاشْ السّْمَا حَمْرَا. 3وْفْالصّْبَاحْ بْكْرِي كَتْݣُولُو: الْيُومْ غَادِي تْكُونْ الشّْتَا، عْلَاحْقَّاشْ السّْمَا حَمْرَا وْمْضَبّْبَة. كَتْعَرْفُو تْفَسّْرُو حَالْةْ الْجَوّْ، وَلَكِنْ عَلَامَاتْ الزّْمَانْ مَا كَتْقَدْرُوشْ تْفَسّْرُوهُمْ! 4جِيلْ قْبِيحْ وْفَاسْدْ كَيْطْلَبْ عَلَامَة، وْمَا غَادِي تّْعْطَاهْ حْتَّى شِي عَلَامَة مْنْ غِيرْ عَلَامَةْ يُونَانْ». وْمْنْ بَعْدْ خْلَّاهُمْ يَسُوعْ وْمْشَى.*

خْمِيرَةْ الْفْرِّيسِيِّينْ وْالصّْدُّوقِيِّينْ

5وْمْلِّي وْصْلُو التّْلَامْدْ لْلجِّهَة لْخْرَى مْنْ الْبْحَرْ، نْسَاوْ يَاخْدُو مْعَاهُمْ الْخُبْزْ. 6وْݣَالْ لِيهُمْ يَسُوعْ: «رْدُّو الْبَالْ، حْضِيوْ رَاسْكُمْ مْنْ خْمِيرَةْ الْفْرِّيسِيِّينْ وْالصّْدُّوقِيِّينْ!».* 7وْهُمَ يْݣُولُو مْعَ رَاسْهُمْ: «كَيْݣُولْ لِينَا هَادْ الْكْلَامْ عْلَاحْقَّاشْ مَا خْدِينَاشْ مْعَانَا الْخُبْزْ». 8وْعْرَفْ يَسُوعْ فَاشْ كَيْفَكّْرُو وْݣَالْ لِيهُمْ: «عْلَاشْ آ قْلَالِينْ الْإِيمَانْ كَتْݣُولُو فْخَاطْرْكُمْ: مَا عَنْدْنَا خُبْزْ؟ 9وَاشْ مَازَالْ مَا فْهَمْتُو؟ وَاشْ مَا عْقَلْتُوشْ عْلَى خَمْسَة دْ الْخُبْزَاتْ اللِّي تّْفَرّْقُو عْلَى خَمْسَالَافْ وَاحْدْ، وْشْحَالْ مْنْ ݣُفَّة جْمَعْتُو مْنْ الطّْرُوفَ دْ الْخُبْزْ؟* 10وْمَا عْقَلْتُوشْ عْلَى سْبْعَة دْ الْخُبْزَاتْ اللِّي تّْفَرّْقُو عْلَى رَبْعَالَافْ وَاحْدْ وْشْحَالْ مْنْ ݣُفَّة جْمَعْتُو؟* 11كِيفَاشْ مَا قْدَرْتُوشْ تْفَهْمُو بْلِّي أَنَا مَا كَنْتْشْ كَنْقْصَدْ بْكْلَامِي لِيكُمْ الْخُبْزْ؟ حْضِيوْ رَاسْكُمْ مْنْ خْمِيرَةْ الْفْرِّيسِيِّينْ وْالصّْدُّوقِيِّينْ!». 12وْدِيكْ السَّاعَة، عَادْ فَهْمُو تْلَامْدُه بْلِّي ݣَالْ لِيهُمْ يْحْضِيوْ رَاسْهُمْ مْنْ تَعْلِيمْ الْفْرِّيسِيِّينْ وْالصّْدُّوقِيِّينْ، مَاشِي مْنْ خْمِيرَةْ الْخُبْزْ.

بُطْرُسْ كَيْشْهَدْ بْلِّي يَسُوعْ هُوَ الْمَسِيحْ

13وْمْلِّي وْصَلْ يَسُوعْ لْجْوَايْهْ قَيْصَرِيَّةْ فِيلُبُّسْ، سْوّْلْ تْلَامْدُه: «شْكُونْ هُوَ وَلْدْ الْإِنْسَانْ فْنَضَرْ النَّاسْ؟» 14وْهُمَ يْجَاوْبُوهْ: «شِي مْنّْهُمْ كَيْݣُولْ: يُوحَنَّا الْمَعْمَدَانْ، وْشِي كَيْݣُولْ: النّْبِي إِيلِيَّا، وْوْحْدِينْ خْرِينْ كَيْݣُولُو: النّْبِي إِرْمِيَا وْلَا شِي وَاحْدْ مْنْ الْأَنْبِيَا».* 15وْسْوّْلْهُمْ: «وْنْتُمَ شْكُونْ أَنَا فْنَضَرْكُمْ؟». 16وْجَاوْبْ سِمْعَانْ بُطْرُسْ وْݣَالْ: «نْتَ هُوَ الْمَسِيحْ وَلْدْ اللَّهْ الْحَيّْ!»،* 17وْݣَالْ لِيهْ يَسُوعْ: «سْعْدَاتْكْ آ سِمْعَانْ بْنْ يُونَا! عْلَاحْقَّاشْ مَاشِي شِي بْنَادْمْ اللِّي وْرَّاكْ هَادْ الْحَقِيقَة، وَلَكِنْ بَّا اللِّي فْالسَّمَاوَاتْ هُوَ اللِّي وْرَّاهَا لِيكْ. 18وْأَنَا رَانِي نْݣُولْ لِيكْ: نْتَ بُطْرُسْ، وْعْلَى هَادْ الصَّخْرَة غَادِي نْبْنِي كْنِيسْتِي، وْقُوّْةْ الْمُوتْ مَا غَتْقْدَرْشْ عْلِيهَا. 19وْغَنْعْطِيكْ سْوَارْتْ مَمْلَكَةْ السَّمَاوَاتْ، كُلّْ حَاجَة غَتْرْبَطْهَا فْالْأَرْضْ غَادِي تْكُونْ مْرْبُوطَة فْالسَّمَاوَاتْ، وْكُلّْ حَاجَة غَتْحَلّْهَا فْالْأَرْضْ غَادِي تْكُونْ مْحْلُولَة فْالسَّمَاوَاتْ».* 20وْمْنْ بَعْدْ وْصَّى يَسُوعْ تْلَامْدُه بَاشْ مَا يْݣُولُو لْحْتَّى شِي حَدّْ بْلِّي هُوَ الْمَسِيحْ.

يَسُوعْ كَيْتّْنَبّْأْ بْالْمُوتْ وْالْبَعْتْ دْيَالُه

21وْمْنْ دِيكْ السَّاعَة، بْدَا يَسُوعْ كَيْبَيّْنْ لْتْلَامْدُه بْلِّي خَاصُّه يْمْشِي لْأُورْشَلِيمْ وْيْتّْعَدّْبْ بْزَّافْ عْلَى يْدّْ الشّْيُوخْ وْالرُّؤَسَا دْ رْجَالْ الدِّينْ وْالْعُلَمَا دْ الشّْرَعْ، وْخَاصُّه يْتّْقْتَلْ، وْفْالْيُومْ التَّالْتْ غَيْتّْبْعَتْ مْنْ الْمُوتْ. 22وْجَرُّه بُطْرُسْ لْلجّْنْبْ وْبْدَا كَيْخَاصْمْ عْلِيهْ وْكَيْݣُولْ: «حَاشَا آ سِيدِي بَاشْ يْطْرَا لِيكْ هَادْشِّي!»، 23وْهُوَ يْتْلَفّْتْ وْݣَالْ لْبُطْرُسْ: «بَعّْدْ مْنِّي آ هَادْ الشِّيطَانْ! نْتَ رَاكْ سْبَابْ عَتْرَة لِيَّ، عْلَاحْقَّاشْ كَتْفَكّْرْ فْأُمُورْ النَّاسْ مَاشِي فْأُمُورْ اللَّهْ».

24وْهُوَ يْݣُولْ يَسُوعْ لْتْلَامْدُه: «إِلَا بْغَا شِي وَاحْدْ يْتْبَعْنِي، خَاصُّه يْسْمَحْ فْرَاسُه وْيْهَزّْ الصّْلِيبْ دْيَالُه وْيْتْبَعْنِي،* 25عْلَاحْقَّاشْ اللِّي بْغَا يْنَجِّي حْيَاتُه غَيْضَيّْعْهَا، وَلَكِنْ اللِّي ضَيّْعْ حْيَاتُه عْلَى قْبْلِي غَيْلْقَاهَا.* 26آشْ مْنْ نْفَعْ عَنْدْ بْنَادْمْ إِلَا رْبَحْ الدّْنْيَا كُلّْهَا وْضَيّْعْ حْيَاتُه؟ وْلَا آشْ غَادِي يْعْطِي بْنَادْمْ فْعُوضْ حْيَاتُه؟ 27رَاهْ غَادِي يْجِي وَلْدْ الْإِنْسَانْ مْعَ الْمَلَايْكَة دْيَالُه فْعَزّْ بَّاهْ وْغَيْجَازِي كُلّْ وَاحْدْ عْلَى حْسَابْ الْأَعْمَالْ دْيَالُه.* 28وْنْݣُولْ لِيكُمْ الْحَقّْ: رَاهْ كَايْنْ فْالْحَاضْرِينْ هْنَا اللِّي مَا غَيْمُوتُو حْتَّى يْشُوفُو وَلْدْ الْإِنْسَانْ جَايْ فْمَمْلَكْتُه».

الإنجيل بالدراجة المغربية

© 2012 دار الكتاب المقدس بالمغرب. جميع الحقوق محفوظة

© 2012 Morocco Bible Society. All rights reserved

More Info | Version Index