Search form

مَتَّى 22

الْفَصْلْ تْنِينْ وْعْشْرِينْ

الْمْتَالْ دْيَالْ الْعْرَاضَة دْ الْعَرْسْ

1وْعَاوْدْ يَسُوعْ تّْكَلّْمْ بْالْمْتُولْ مَرَّة خْرَى مْعَ الجّْمَاعَة دْ النَّاسْ وْݣَالْ: 2«كَتْشْبَهْ مَمْلَكَةْ السَّمَاوَاتْ لْوَاحْدْ الْمَلِكْ دَارْ الْعَرْسْ لْوَلْدُه. 3وْصِيفْطْ الْعْبِيدْ دْيَالُه يْعَيْطُو عْلَى الْمْعْرُوضِينْ، وَلَكِنْ هُمَ مَا بْغَاوْشْ يْجِيوْ. 4وْعَاوْدْ صِيفْطْ عْبِيدْ خْرِينْ وْݣَالْ لِيهُمْ: ݣُولُو لْلْمْعْرُوضِينْ: رَانِي وَجّْدْتْ الْعَرْسْ وْدْبَحْتْ الْبْݣَرْ وْالْعْجُولْ السّْمَانْ وْكُلّْشِي رَاهْ مُوجُودْ، إِيوَا أَجِيوْ لْلْعَرْسْ! 5وَلَكِنْ هُمَ مَا دَّاوْهَاشْ فِيهْ، فِيهُمْ اللِّي خْرَجْ لْلْفْدَّانْ دْيَالُه، وْفِيهُمْ اللِّي مْشَى يْبِيعْ وْيْشْرِي، 6وْوْحْدِينْ خْرِينْ مْنْ الْمْعْرُوضِينْ شْدُّو الْعْبِيدْ دْيَالُه وْعَايْرُوهُمْ وْقْتْلُوهُمْ. 7وْتّْقَلّْقْ الْمَلِكْ وْصِيفْطْ الْعَسْكَرْ دْيَالُه وْهْلَكْ هَادُوكْ الْقْتَّالَة وْحْرَقْ مْدِينْتْهُمْ. 8وْهُوَ يْݣُولْ لْلْعْبِيدْ دْيَالُه: الْعَرْسْ هَا هُوَ مُوجُودْ وَلَكِنْ هَادُوكْ اللِّي عْرَضْنَا عْلِيهُمْ مَا يْسْتَاهْلُوشْ. 9إِيوَا سِيرُو دَابَا لْفِينْ كَيْتّْلَاقَاوْ الطّْرْقَانْ وْعَرْضُو عْلَى كُلّْ وَاحْدْ لْقِيتُوهْ لْلْعَرْسْ. 10وْخَرْجُو الْعْبِيدْ لْلطّْرْقَانْ وْجْمْعُو ݣَاعْ اللِّي لْقَاوْهْ، لَا النَّاسْ الْمْزْيَانِينْ وَلَا الْخَايْبِينْ حْتَّى عَمْرَاتْ دَارْ الْعَرْسْ بْالضّْيَافْ. 11وْمْلِّي دْخَلْ الْمَلِكْ بَاشْ يْشُوفْ الضّْيَافْ، بَانْ لِيهْ وَاحْدْ الرَّاجْلْ مَا لَابْسْشْ الْحْوَايْجْ دْيَالْ الْعَرْسْ 12وْهُوَ يْݣُولْ لِيهْ: كِي دْرْتِي أَصَاحْبِي حْتَّى دْخَلْتِي لّْهْنَا وْنْتَ مَا لَابْسْشْ الْحْوَايْجْ دْيَالْ الْعَرْسْ؟ وْسْكَتْ الرَّاجْلْ حِيتْ مَا عَنْدُه مَا يْݣُولْ. 13وْهُوَ يْݣُولْ الْمَلِكْ لْلْخْدَّامَا: كَتّْفُوهْ مْنْ يْدِّيهْ وْرْجْلِيهْ وْرْمِيوْهْ عْلَى بْرَّا فْالضّْلَامْ، تْمَّ فِينْ غَادِي يْكُونْ الْبْكَا وْتْغْزَازْ السّْنَانْ.* 14حِيتْ كْتَارْ اللِّي تْعَرْضُو وَلَكِنْ اللِّي تّْخْتَارُو قْلَالْ».

الْخْلَاصْ دْيَالْ الضَّرِيبَة لْلْقَيْصَرْ

15وْمْشَاوْ الْفْرِّيسِيِّينْ دِيكْ السَّاعَة كَيْتّْشَاوْرُو بِينَاتْهُمْ بَاشْ يْشَدُّو عْلَى يَسُوعْ شِي غَلْطَة فْكْلَامُه. 16وْهُمَ يْصِيفْطُو لِيهْ التّْلَامْدْ دْيَالْهُمْ مْعَ الْهِيرُودُسِيِّينْ وْݣَالُو لِيهْ: «آ سِيدِي، كَنْعَرْفُو بْلِّي رَاكْ صَادْقْ، وْكَتْعَلّْمْ طْرِيقْ اللَّهْ بْالْحَقّْ، وْمَا كَتْدِيرْشْ الْوْجْهِيَّاتْ، حِيتْ مَا كَيْهَمّْكْشْ بْنَادْمْ كِمَا كَانْ شَانُه. 17إِيوَا ݣُولْ لِينَا آشْ ضْهَرْ لِيكْ؟ وَاشْ حْلَالْ نْخَلّْصُو الضَّرِيبَة لْلْقَيْصَرْ وْلَا لَّا؟». 18وْعْرَفْ يَسُوعْ التَّحْرَمِيَّاتْ دْيَالْهُمْ وْݣَالْ لِيهُمْ: «عْلَاشْ كَتْجَرّْبُونِي آ هَادْ الْمُنَافِقِينْ؟ 19وْرِّيوْنِي الْفْلُوسْ بْآشْ كَتْخَلّْصُو الضَّرِيبَة!». وْجَابُو لِيهْ دِينَارْ. 20وْسْوّْلْهُمْ: «هَادْ التّْصْوِيرَة وْهَادْ الْكْتْبَة اللِّي فْالْفْلُوسْ دْيَالْ مْنْ؟»، 21ݣَالُو لِيهْ: «دْيَالْ قَيْصَرْ!»، وْهُوَ يْݣُولْ لِيهُمْ: «إِيوَا اللِّي هُوَ دْيَالْ قَيْصَرْ عْطِيوْهْ لْقَيْصَرْ وْاللِّي هُوَ دْيَالْ اللَّهْ عْطِيوْهْ لْلَّهْ!». 22وْمْلِّي سْمْعُوهْ تّْعَجّْبُو، وْخْلَّاوْهْ وْمْشَاوْ.

السُّؤَالْ عْلَى الْبَعْتْ دْيَالْ الْمُوتَى

23وْفْدَاكْ النّْهَارْ جَاوْ لْعَنْدْ يَسُوعْ شِي وْحْدِينْ مْنْ الصّْدُّوقِيِّينْ اللِّي كَيْنَكْرُو بْلِّي الْمُوتَى كَيْتّْبَعْتُو، وْسْوّْلُوهْ:* 24«آ سِيدِي، ݣَالْ مُوسَى: إِلَا مَاتْ شِي رَاجْلْ وْمَا خْلَّاشْ الْوْلَادْ، خَاصّْ خُوهْ يْتّْزَوّْجْ بْمْرَاتُه بَاشْ يْدِيرْ وْلَادْ عْلَى سْمِيّْةْ خُوهْ. 25وْكَانُو عَنْدْنَا سْبْعَة دْيَالْ الْخُوتْ، تّْزَوّْجْ اللّْوّْلْ فِيهُمْ وْمَاتْ، وْحِيتْ مَا كَانُو عَنْدُه وْلَادْ، خْلَّا مْرَاتُه لْخُوهْ بَاشْ يْتّْزَوّْجْ بِيهَا. 26وْهَكَّا وْقَعْ لْلتَّانِي وْلْلتَّالْتْ حْتَّى لْلسَّابْعْ. 27وْفْاللّْخْرْ مْنْ بَعْدْمَا مَاتُو كُلّْهُمْ، مَاتْتْ الْمْرَاة حْتَّى هِيَ. 28إِيوَا شْكُونْ فْهَادْ السّْبْعَة اللِّي غَيْكُونْ رَاجْلْ هَادْ الْمْرَاة فْيُومْ الْبَعْتْ؟ حِيتْ كُلّْهُمْ كَانُو رْجَالْهَا». 29وْجَاوْبْ يَسُوعْ وْݣَالْ لِيهُمْ: «نْتُمَ رَاكُمْ غَالْطِينْ، حِيتْ مَا كَتْعَرْفُو لَا كْتَابْ اللَّهْ وَلَا قُوَّةْ اللَّهْ. 30حِيتْ فْيُومْ الْبَعْتْ، النَّاسْ مَا غَيْتّْزَوّْجُوشْ وْمَا غَيْزَوّْجُوهُمْشْ وَلَكِنْ غَيْكُونُو بْحَالْ الْمَلَايْكَة فْالسّْمَا. 31أَمَّا مْنْ جِهْةْ الْبَعْتْ دْيَالْ الْمُوتَى، وَاشْ مَا قْرِيتُوشْ كْلَامْ اللَّهْ لِيكُمْ مْلِّي ݣَالْ: 32أَنَا هُوَ إِلَاهْ إِبْرَاهِيمْ وْإِلَاهْ إِسْحَاقْ وْإِلَاهْ يَعْقُوبْ؟ اللَّهْ رَاهْ مَاشِي إِلَاهْ الْمُوتَى وَلَكِنْ إِلَاهْ الْحَيِّينْ». 33وْمْلِّي سْمْعُو الجّْمَاعَاتْ دْ النَّاسْ هَادْ الْكْلَامْ، تّْعَجّْبُو مْنْ التَّعْلِيمْ دْيَالُه.

الْوْصِيَّة الْكْبِيرَة

34وْمْلِّي سَاقُو الْفْرِّيسِيِّينْ الْخْبَارْ بْلِّي يَسُوعْ سَكّْتْ الصّْدُّوقِيِّينْ، تّْجَمْعُو مْعَ بْعْضِيَّاتْهُمْ. 35وْنَاضْ وَاحْدْ مْنّْهُمْ كَانْ مْنْ الْعُلَمَا دْ الشّْرَعْ، سْوّْلْ يَسُوعْ بَاشْ يْجَرّْبُه وْݣَالْ: 36«آ سِيدِي، أَشْنُو هِيَ الْوْصِيَّة الْكْبِيرَة فْالشّْرَعْ؟». 37وْجَاوْبُه يَسُوعْ وْݣَالْ لِيهْ: «تْبْغِي الرَّبّْ إِلَاهْكْ مْنْ قَلْبَكْ كُلُّه وْمْنْ نْفْسَكْ كُلّْهَا وْمْنْ عَقْلَكْ كُلُّه. 38هَادِي هِيَ الْوْصِيَّة الْكْبِيرَة وْاللّْوّْلَى. 39وْالْوْصِيَّة التَّانْيَة بْحَالْهَا: تْبْغِي اللِّي قْرِيبْ لِيكْ كِيفْ كَتْبْغِي رَاسْكْ. 40وْعْلَى هَادْ الجُّوجْ دْيَالْ الْوْصِيَّاتْ كَيْتّْبْنَى الشّْرَعْ كُلُّه وْكْتُبْ الْأَنْبِيَا».*

الْمَسِيحْ وْالنّْبِي دَاوُدْ

41وْمْلِّي كَانُو الْفْرِّيسِيِّينْ مْجْمُوعِينْ، سْوّْلْهُمْ يَسُوعْ وْݣَالْ: 42«آشْ كَتْݣُولُو عْلَى الْمَسِيحْ؟ وَلْدْ مْنْ هُوَ؟» وْجَاوْبُوهْ: «وَلْدْ دَاوُدْ!». 43وْهُوَ يْسْوّْلْهُمْ: «إِيوَا كِيفَاشْ دَاوُدْ بْالْوَحْيْ دْيَالْ رُوحْ اللَّهْ عَيّْطْ لِيهْ رَبِّي مْلِّي ݣَالْ:

44ݣَالْ الرَّبّْ لْرَبِّي:

ݣْلَسْ عْلَى لِيمْنْ دْيَالِي

حْتَّى نْدِيرْ عْدْيَانْكْ تَحْتْ رْجْلِيكْ.

45إِيوَا إِلَا دَاوُدْ كَيْعَيّْطْ لْلْمَسِيحْ رَبِّي، كِيفَاشْ غَيْكُونْ الْمَسِيحْ وَلْدُه؟».

46وْمَا قْدَرْ حْتَّى وَاحْدْ يْجَاوْبُه بْشِي كْلْمَة، وَلَا زْعَمْ حْتَّى وَاحْدْ مْنْ دَاكْ النّْهَارْ بَاشْ يْسْوّْلُه أَسْئِلَة خْرَى.

الإنجيل بالدراجة المغربية

© 2012 دار الكتاب المقدس بالمغرب. جميع الحقوق محفوظة

© 2012 Morocco Bible Society. All rights reserved

More Info | Version Index