Search form

مَتَّى 23

الْفَصْلْ تْلَاتَة وْعْشْرِينْ

يَسُوعْ كَيْوَصِّي تْلَامْدُه يْرَدُّو بَالْهُمْ مْنْ رْجَالْ الدِّينْ وْالْفْرِّيسِيِّينْ

1وْتّْكَلّْمْ يَسُوعْ مْعَ الجّْمَاعَاتْ دْ النَّاسْ وْمْعَ تْلَامْدُه، 2وْݣَالْ: «الْعُلَمَا دْ الشّْرَعْ وْالْفْرِّيسِيِّينْ هُمَ اللِّي عَنْدْهُمْ الْحَقّْ بَاشْ يْفَسّْرُو شْرَعْ مُوسَى، 3إِيوَا ݣَاعْ اللِّي كَيْݣُولُوهْ لِيكُمْ، دِيرُو بِيهْ وْتْبْعُوهْ، وَلَكِنْ مَا تْدِيرُوشْ فْعَايْلْهُمْ حِيتْ مَا كَيْدِيرُوشْ دَاكْشِّي اللِّي كَيْݣُولُو. 4كَيْحَزْمُو حْزْمَاتْ تْقَالْ وْصْعَابْ فْالْهْزَّانْ وْكَيْحَطُّوهُمْ عْلَى كْتَافْ النَّاسْ، وَلَكِنْ هُمَ مَا كَيْحَرّْكُو حْتَّى صْبَعْ بَاشْ يْهَزُّوهُمْ مْعَاهُمْ. 5وْإِلَا دَارُو شِي حَاجَة كَيْدِيرُوهَا غِيرْ بَاشْ النَّاسْ يْشُوفُوهُمْ، وْكَيْوَسّْعُو الْعْصَابَاتْ فْدْرْعَانْهُمْ وْفْجْبَاهِيهُمْ، وْكَيْطَوّْلُو جْلَايْلْهُمْ، 6وْكَيْبْغِيوْ يْكُونُو فْالْبْلَايْصْ الْمْخَيّْرِينْ فْالْحَفَلَاتْ، وْالْبْلَايْصْ اللّْوّْلِينْ فْدْيُورْ الصّْلَاة، 7وْكَيْبْغِيوْ يْسَلّْمُو عْلِيهُمْ النَّاسْ فْالسّْوَاقْ وْيْعَيْطُو عْلِيهُمْ: آ سِيدِي. 8وَلَكِنْ نْتُمَ مَا تْخَلِّيوْ حَدّْ يْعَيّْطْ لِيكُمْ: آ سِيدِي، حِيتْ كُلّْكُمْ خُوتْ وْعَنْدْكُمْ سِيّْدْ وَاحْدْ. 9وْمَا تْسَمِّيوْ حَدّْ فْهَادْ الدّْنْيَا بَّاكُمْ، حِيتْ عَنْدْكُمْ أَبْ وَاحْدْ هُوَ الْآبْ اللِّي فْالسَّمَاوَاتْ. 10وْمَا تْخَلِّيوْ حَدّْ يْعَيّْطْ عْلِيكُمْ: آ الْمُعَلِّمْ، حِيتْ عَنْدْكُمْ مُعَلِّمْ وَاحْدْ هُوَ الْمَسِيحْ. 11وْالْكْبِيرْ فِيكُمْ خَاصُّه يْكُونْ هُوَ الْخْدَّامْ دْيَالْكُمْ.* 12حِيتْ اللِّي غَيْعَلِّي مْنْ شَانُه، شَانُه غَيْطِيحْ، وْاللِّي غَيْتّْوَاضْعْ شَانُه غَيْعْلَا.*

13وَلَكِنْ يَا وِيلْكُمْ آ الْعُلَمَا دْ الشّْرَعْ وْالْفْرِّيسِيِّينْ الْمُنَافِقِينْ! عْلَاحْقَّاشْ كَتْسَدُّو مَمْلَكَةْ السَّمَاوَاتْ فُوجُوهْ النَّاسْ، لَا نْتُمَ كَتْدَخْلُو، وَلَا كَتْخَلِّيوْ اللِّي بْغَا يْدْخَلْ، يْدْخَلْ.

[ 14وَلَكِنْ يَا وِيلْكُمْ آ الْعُلَمَا دْ الشّْرَعْ وْالْفْرِّيسِيِّينْ الْمُنَافِقِينْ! حِيتْ كَتَاكْلُو رْزَقْ الْهْجَّالَاتْ وْكَتْطَوّْلُو فْصْلَاتْكُمْ غِيرْ بَاشْ تْبَانُو، عْلَى هَادْشِّي الْعِقَابْ دْيَالْكُمْ غَيْكُونْ صْعَبْ مْنْ دْيَالْ النَّاسْ لْخْرِينْ.]

15يَا وِيلْكُمْ آ الْعُلَمَا دْ الشّْرَعْ وْالْفْرِّيسِيِّينْ الْمُنَافِقِينْ! عْلَاحْقَّاشْ كَتْقْطْعُو الْبْرّْ وْالْبْحَرْ بَاشْ تْرَدُّو شِي وَاحْدْ يْهُودِي، وْمْلِّي كَيْوَلِّي يْهُودِي، كَتْرَدُّوهْ يْسْتَاهْلْ جَهْنَّمْ كْتَرْ مْنّْكُمْ عْلَى جُوجْ دْ الْمَرَّاتْ!

16يَا وِيلْكُمْ آ الْمْسْؤُولِينْ الْعَمْيِينْ! كَتْݣُولُو اللِّي حْلَفْ بْبِيتْ اللَّهْ حْلُوفُه مَا مْقْبُولْشْ، وَلَكِنْ اللِّي حْلَفْ بْالدّْهَبْ دْيَالْ بِيتْ اللَّهْ خَاصُّه يُوفِي بْحْلُوفُه. 17آ هَادْ الْحْمَّاقْ وْالْعَمْيِينْ! أَمَا حْسَنْ، الدّْهَبْ وْلَا بِيتْ اللَّهْ اللِّي كَيْرَدّْ الدّْهَبْ مْقَدّْسْ؟ 18وْكَتْݣُولُو تَانِي: اللِّي حْلَفْ بْالْمَدْبَحْ حْلُوفُه مَا مْقْبُولْشْ، وَلَكِنْ اللِّي حْلَفْ بْالْهْدِيَّة اللِّي فُوقْ مْنُّه، خَاصُّه يُوفِي بْحْلُوفُه. 19آ هَادْ الْعَمْيِينْ! عْلَاهْ أَمَا حْسَنْ؟ الدّْبِيحَة، وْلَا الْمَدْبَحْ اللِّي كَيْرَدّْ الدّْبِيحَة مْقَدّْسَة؟ 20حِيتْ رَاهْ اللِّي حْلَفْ بْالْمَدْبَحْ كَيْحْلَفْ بِيهْ وْبْݣَاعْ دَاكْشِّي اللِّي فُوقْ مْنُّه، 21وْاللِّي حْلَفْ بْبِيتْ اللَّهْ كَيْحْلَفْ بِيهْ وْبْاللَّهْ اللِّي سَاكْنْ فِيهْ، 22وْاللِّي حْلَفْ بْالسّْمَا، كَيْحْلَفْ بْعَرْشْ اللَّهْ وْحْتَّى بْاللَّهْ اللِّي ݣَالْسْ عْلِيهْ.*

23يَا وِيلْكُمْ آ الْعُلَمَا دْ الشّْرَعْ وْالْفْرِّيسِيِّينْ الْمُنَافِقِينْ! كَتْعَشّْرُو عْلَى النّْعْنَاعْ وْالْبْسْبَاسْ وْالْكَامُونْ، وَلَيْنِّي كَتْخَلِّيوْ الْحْوَايْجْ الْمُهِمِّينْ فْالشّْرَعْ اللِّي هُمَ الْحَقّْ وْالرَّحْمَة وْالْإِيمَانْ. كَانْ خَاصّْكُمْ تْدِيرُو هَادْشِّي بْلَا مَا تْخَلِّيوْ الْأُمُورْ لْخْرَى. 24آ هَادْ الْمْسْؤُولِينْ الْعَمْيِينْ! رَاكُمْ كَتْصَفِّيوْ الْمَا مْنْ النَّامُوسْ وَلَكِنْ كَتْسَرْطُو جْمَلْ.

25يَا وِيلْكُمْ آ الْعُلَمَا دْ الشّْرَعْ وْالْفْرِّيسِيِّينْ الْمُنَافِقِينْ! رَاكُمْ كَتْنَقِّيوْ الْكَاسْ وْالطَّبْسِيلْ مْنْ بْرَّا وْكَتْخَلِّيوْ لْدَاخْلْ عَامْرْ بْدَاكْشِّي اللِّي جَاكُمْ مْنْ السّْرْقَة وْالطّْمَعْ. 26آ هَادْ الْفْرِّيسِي الْعْمَى! نْقِّي فْاللّْوّْلْ الْكَاسْ وْالطَّبْسِيلْ مْنْ لْدَاخْلْ، بَاشْ يْوَلِّيوْ نْقِيِّينْ حْتَّى مْنْ بْرَّا.

27يَا وِيلْكُمْ آ الْعُلَمَا دْ الشّْرَعْ وْالْفْرِّيسِيِّينْ الْمُنَافِقِينْ! نْتُمَ بْحَالْ الْقْبُورْ الْمْجْيّْرَة اللِّي كَتْبَانْ زْوِينَة مْنْ بْرَّا وَلَكِنْ لْدَاخْلْ دْيَالْهَا عَامْرْ بْعْضَامْ الْمُوتَى وْبْكُلّْ حَاجَة مْنْجُوسَة.* 28وْهَكَّا حْتَّى نْتُمَ، كَتْبَانُو لْلنَّاسْ مْنْ بْرَّا مْتَّاقْيِينْ اللَّهْ وَلَكِنْ مْنْ لْدَاخْلْ رَاكُمْ عَامْرِينْ بْالنِّفَاقْ وْالدّْنُوبْ.

29يَا وِيلْكُمْ آ الْعُلَمَا دْ الشّْرَعْ وْالْفْرِّيسِيِّينْ الْمُنَافِقِينْ! كَتْبْنِيوْ قْبُورْ الْأَنْبِيَا وْكَتْزَيّْنُو الرُّوضَاتْ دْيَالْ الصَّالِحِينْ، 30وْكَتْݣُولُو: كُونْ عْشْنَا فْوَقْتْ جْدُودْنَا، كُونْ ݣَاعْ مَا شَارْكْنَا فْالْقْتِيلَة دْيَالْ الْأَنْبِيَا. 31وْهَكَّا كَتْشَهْدُو عْلَى رُوسْكُمْ بْلِّي نْتُمَ وْلَادْ هَادُوكْ اللِّي قْتْلُو الْأَنْبِيَا. 32إِيوَا كَمّْلُو نْتُمَ دَاكْشِّي اللِّي بْدَاوْهْ جْدُودْكُمْ.

33آ هَادْ الْحْنَاشْ، تْرِّيكْةْ اللّْفَاعِي! كِيفَاشْ غَادِي تْدِيرُو حْتَّى تْفَلْتُو مْنْ عْدَابْ جَهْنَّمْ؟* 34عْلَى دَاكْشِّي غَنْصِيفْطْ لِيكُمْ الْأَنْبِيَا وْالْحُكَمَا وْالْعُلَمَا دْ الشّْرَعْ، مْنّْهُمْ اللِّي غَتْقْتْلُوهُمْ وْاللِّي غَتْصَلْبُوهُمْ، وْمْنّْهُمْ اللِّي غَتْضْرْبُوهُمْ فْدْيُورْ الصّْلَاة دْيَالْكُمْ وْغَتْجَرِّيوْ عْلِيهُمْ مْنْ مْدِينَة لْمْدِينَة، 35بَاشْ يْنْزَلْ عْلِيكُمْ الْعِقَابْ دْيَالْ كُلّْ دْمّْ مْغْدُورْ طَاهْرْ سَالْ عْلَى الْأَرْضْ، مْنْ دْمّْ هَابِيلْ اللِّي كَانْ مْتَّاقِي اللَّهْ حْتَّى لْدْمّْ زَكَرِيَّا بْنْ بَرَخِيَّا اللِّي قْتَلْتُوهْ بِينْ الْمُوضْعْ الْمْقَدّْسْ وْالْمَدْبَحْ. 36وْرَانِي نْݣُولْ لِيكُمْ الْحَقّْ: هَادْ الْعِقَابْ كُلُّه غَيْنْزَلْ عْلَى هَادْ الْجِيلْ!»

مْحَبَّةْ يَسُوعْ لْأُورْشَلِيمْ

37«أُورْشَلِيمْ آ أُورْشَلِيمْ! آ اللِّي كَتْقْتَلْ الْأَنْبِيَا وْكَتْرْجَمْ الْمْرْسُولِينْ لِيهَا. شْحَالْ مْنْ مَرَّة بْغِيتْ نْجْمَعْ وْلَادْكْ كِمَا كَتْجْمَعْ الدّْجَاجَة فْلَالْسْهَا تَحْتْ جْنَاوْحْهَا، وَلَكِنْ مَا بْغِيتِيشْ. 38وْهَا هِيَ دَارْكُمْ غَتْبْقَى لِيكُمْ خَرْبَة. 39وْهَانِي كَنْݣُولْ لِيكُمْ: رَاكُمْ مَا بْقِيتُوشْ غَتْشُوفُونِي مْنْ دَابَا حْتَّى تْݣُولُو: مْبْرُوكْ اللِّي جَايْ بْإِسْمْ الرَّبّْ».

الإنجيل بالدراجة المغربية

© 2012 دار الكتاب المقدس بالمغرب. جميع الحقوق محفوظة

© 2012 Morocco Bible Society. All rights reserved

More Info | Version Index