Search form

مَتَّى 7

الْفَصْلْ السَّابْعْ

مَا تْحَكْمُو عْلَى حَدّْ

1«مَا تْحَكْمُو عْلَى حَدّْ، بَاشْ مَا يْتّْحْكَمْشْ عْلِيكُمْ. 2حِيتْ الْحْكَامْ بَاشْ كَتْحَكْمُو، بِيهْ غَيْتّْحْكَمْ عْلِيكُمْ، وْالْعْبَارْ بَاشْ كَتْعَبْرُو، بِيهْ غَيْتّْعْبَرْ لِيكُمْ.* 3عْلَاشْ كَتْشُوفْ الْخْشَّة دْيَالْ التّْبَنْ اللِّي فْعِينْ خُوكْ، وْمَا كَتْرَدّْشْ الْبَالْ لْلْعُودْ اللِّي فْعِينْكْ؟ 4وْلَا كِيفَاشْ غَادِي تْݣُولْ لْخُوكْ خَلِّينِي نْحَيّْدْ الْخْشَّة دْيَالْ التّْبَنْ مْنْ عِينْكْ، وْعِينْكْ نْتَ فِيهَا عُودْ؟ 5آ هَادْ الْمُنَافِقْ، حَيّْدْ بْعْدَ فْاللّْوّْلْ الْعُودْ مْنْ عِينْكْ، دِيكْ السَّاعَة غَتْشُوفْ مْزْيَانْ بَاشْ تْحَيّْدْ الْخْشَّة دْيَالْ التّْبَنْ مْنْ عِينْ خُوكْ.

6مَا تْعْطِيوْشْ الْحَاجَة الْمْقَدّْسَة لْلْكْلَابْ لَا يْضُورُو فِيكُمْ وْيْقَطّْعُوكُمْ، وْمَا تْرْمِيوْشْ الجُّوهْرْ دْيَالْكُمْ لْلْحْلَالْفْ لَا يْعَفْسُو عْلِيهْ بْرْجْلِيهُمْ».

طْلْبُو، قَلّْبُو وْدَقُّو

7«طْلْبُو وْغَتَاخْدُو. قَلّْبُو وْغَتْلْقَاوْ. دَقُّو الْبَابْ وْغَيْتّْحَلّْ لِيكُمْ. 8رَاهْ ݣَاعْ اللِّي طْلَبْ غَيْتّْعْطَى لِيهْ، وْاللِّي قَلّْبْ غَيْلْقَا، وْاللِّي دَقّْ الْبَابْ غَيْتّْحَلّْ لِيهْ. 9شْكُونْ فِيكُمْ اللِّي إِلَا طْلَبْ مْنُّه وَلْدُه الْخُبْزْ غَيْعْطِيهْ حَجْرَة، 10وْلَا إِلَا طْلَبْ مْنُّه حُوتَة غَيْعْطِيهْ لْفْعَى؟ 11إِيوَا، إِلَا كْنْتُو نْتُمَ اللِّي مَا مْزْيَانِينْشْ كَتْعَرْفُو تْعْطِيوْ لْوْلَادْكُمْ الْحْوَايْجْ الْمْزْيَانِينْ، كِيفَاشْ بَّاكُمْ اللِّي فْالسّْمَا مَا يْعْطِيشْ الْحْوَايْجْ الْمْزْيَانِينْ لْهَادُوكْ اللِّي كَيْطْلْبُوهْ؟

12كِمَا كَتْبْغِيوْ النَّاسْ يْدِيرُو مْعَاكُمْ، هَكَّا خَاصّْكُمْ حْتَّى نْتُمَ تْدِيرُو مْعَاهُمْ، حِيتْ عْلَى هَادْشِّي كَيْضُورْ تَعْلِيمْ الشّْرَعْ وْالْأَنْبِيَا».*

الْبَابْ الضّْيِّقْ

13«دَخْلُو مْنْ الْبَابْ الضّْيِّقْ، حِيتْ الْبَابْ اللِّي كَيْدِّي لْلْهْلَاكْ وَاسْعْ وْطْرِيقُه سَاهْلَة، وْكْتَارْ اللِّي كَيْدَخْلُو مْنُّه. 14شْحَالْ مْضَيّْقْ الْبَابْ وْشْحَالْ وَاعْرَة الطّْرِيقْ اللِّي كَتْدِّي لْلْحَيَاةْ، وْقْلَالْ اللِّي كَيْلْقَاوْهَا».

الشَّجْرَة كَتّْعْرَفْ مْنْ غَلّْتْهَا

15«رْدُّو بَالْكُمْ مْنْ الْأَنْبِيَا الْكْدَّابِينْ، اللِّي كَيْجِيوْ عَنْدْكُمْ لَابْسِينْ لْبَاسْ الْخْرْفَانْ وَلَكِنْ هُمَ مْنْ لْدَاخْلْ دْيَابْ خْطَّافَا. 16رَاهْ مْنْ غَلّْتْهُمْ تْعَرْفُوهُمْ. وَاشْ تْقَدْرُو تْجْنِيوْ الْعْنَبْ مْنْ الشُّوكْ، وْلَا الْكَرْمُوسْ مْنْ السّْدْرَة؟ 17وْهَكَّا كُلّْ شَجْرَة مْزْيَانَة كَتْعْطِي غْلَّة مْزْيَانَة، وْكُلّْ شَجْرَة خَايْبَة كَتْعْطِي غْلَّة خَايْبَة. 18وْالشَّجْرَة الْمْزْيَانَة مَا يْمْكَنْشْ تْعْطِي غْلَّة خَايْبَة، وْالشَّجْرَة الْخَايْبَة مَا يْمْكَنْشْ تْعْطِي غْلَّة مْزْيَانَة. 19كُلّْ شَجْرَة مَا كَتْعْطِيشْ غْلَّة مْزْيَانَة كَتّْقَطّْعْ وْكَتّْرْمَى فْالْعَافْيَة.* 20وْهَكَّا مْنْ غَلّْتْهُمْ تْعَرْفُوهُمْ».*

خَاصّْنَا نْدِيرُو مُرَادْ اللَّهْ

21«مَاشِي ݣَاعْ اللِّي كَيْݣُولْ لِيَّ: آ سِيدِي، آ سِيدِي! غَادِي يْدْخَلْ لْمَمْلَكَةْ السَّمَاوَاتْ، وَلَكِنْ اللِّي كَيْدْخَلْ لِيهَا هُوَ اللِّي كَيْدِيرْ مُرَادْ بَّا اللِّي فْالسَّمَاوَاتْ. 22فْدَاكْ النّْهَارْ، بْزَّافْ اللِّي غَادِي يْݣُولُو لِيَّ: آ سِيدِي، آ سِيدِي! وَاشْ مَاشِي بْإِسْمْكْ تّْنَبّْأْنَا؟ وْبْإِسْمْكْ خَرّْجْنَا الجّْنُونْ؟ وْبْإِسْمْكْ دْرْنَا مُعْجِزَاتْ كْتَارْ؟ 23فْدِيكْ السَّاعَة غَادِي نْݣُولْ لِيهُمْ: عَمّْرْنِي مَا عْرَفْتْكُمْ! بَعّْدُو مْنِّي آ الْمُدْنِبِينْ!.

الْمْتَالْ دْيَالْ جُوجْ دْيُورْ

24رَاهْ ݣَاعْ اللِّي كَيْسْمَعْ كْلَامِي وْكَيْدِيرْ بِيهْ، كَيْشْبَهْ لْوَاحْدْ الرَّاجْلْ بْعَقْلُه بْنَى دَارُه عْلَى الصّْخَرْ. 25وْمْنِينْ طَاحْتْ الشّْتَا وْفَاضُو الْوِيدَانْ، وْجَاتْ رِيحْ قْوِيَّة وْضْرْبَاتْ دِيكْ الدَّارْ، مَا رَابْتْشْ، حِيتْ السَّاسْ دْيَالْهَا كَانْ مْبْنِي عْلَى الصّْخَرْ. 26وْݣَاعْ اللِّي كَيْسْمَعْ هَادْ الْكْلَامْ دْيَالِي وْمَا كَيْدِيرْشْ بِيهْ، رَاهْ كَيْشْبَهْ لْوَاحْدْ الرَّاجْلْ حْمَقْ بْنَى دَارُه عْلَى الرّْمْلَة. 27وْمْنِينْ طَاحْتْ الشّْتَا وْفَاضُو الْوِيدَانْ، وْجَاتْ رِيحْ قْوِيَّة وْضْرْبَاتْ دِيكْ الدَّارْ، رَابْتْ وْكَانْ التّْرْيَابْ دْيَالْهَا قْوِي».

28وْمْلِّي كَمّْلْ يَسُوعْ هَادْ الْكْلَامْ، تّْعَجّْبُو جْمَاعَاتْ النَّاسْ مْنْ التَّعْلِيمْ دْيَالُه،* 29حِيتْ كَانْ كَيْعَلّْمْهُمْ بْحَالْ شِي وَاحْدْ عَنْدُه السُّلْطَة، مَاشِي بْحَالْ الْعُلَمَا دْ الشّْرَعْ دْيَالْهُمْ.

الإنجيل بالدراجة المغربية

© 2012 دار الكتاب المقدس بالمغرب. جميع الحقوق محفوظة

© 2012 Morocco Bible Society. All rights reserved

More Info | Version Index