Search form

مَتَّى 8

الْفَصْلْ التَّامْنْ

يَسُوعْ كَيْشَافِي رَاجْلْ مْجْدَامْ

1وْمْلِّي نْزَلْ يَسُوعْ مْنْ الجّْبَلْ، تْبْعُوهْ بْزَّافْ دْ الجّْمَاعَاتْ دْيَالْ النَّاسْ. 2وْقَرّْبْ لْعَنْدُه وَاحْدْ الْمْجْدَامْ، وْسْجَدْ لِيهْ وْݣَالْ: «آ سِيدِي، إِلَا بْغِيتِي، رَاكْ تْقْدَرْ تْرَدّْنِي طَاهْرْ». 3وْهُوَ يْمَدّْ يَسُوعْ يْدُّه وْمْسُّه وْݣَالْ: «أَنَا بْغِيتْ إِيوَا كُونْ طَاهْرْ!». وْفْدِيكْ السَّاعَة تْحَيّْدْ مْنُّه الجّْدَامْ وْوْلَّى طَاهْرْ. 4وْݣَالْ لِيهْ يَسُوعْ: «رَدّْ بَالْكْ بَاشْ مَا تْݣُولْهَا لْحْتَّى شِي حَدّْ، وَلَكِنْ سِيرْ وْوْرِّي دَاتْكْ لْرَاجْلْ الدِّينْ، وْعْطِي الْهْدِيَّة اللِّي وْصَّى بِيهَا مُوسَى، بَاشْ يْكُونْ هَادْشِّي شْهَادَة لِيهُمْ».

الْخْدَّامْ دْيَالْ الْقَايْدْ دْ الْعَسْكَرْ كَيْتّْشَافَى

5وْمْلِّي دْخَلْ يَسُوعْ لْكَفْرْنَاحُومْ، جَا لْعَنْدُه وَاحْدْ الْقَايْدْ دْ الْعَسْكَرْ كَيْرَغْبُه، 6وْݣَالْ لِيهْ: «آ سِيدِي، الْخْدَّامْ دْيَالِي فْالدَّارْ طَايْحْ فْالْفْرَاشْ مْشْلُولْ وْكَيْتّْعَدّْبْ بْزَّافْ». 7وْهُوَ يْݣُولْ لِيهْ يَسُوعْ: «هَانِي غَادِي نْمْشِي بَاشْ نْشَافِيهْ». 8وْجَاوْبُه الْقَايْدْ دْ الْعَسْكَرْ: «أَنَا مَا نْسْتَاهْلْشْ آ سِيدِي تْدْخُلْ تَحْتْ سْقَفْ دَارِي، وَلَكِنْ ݣُولْ غِيرْ كْلْمَة وَحْدَة وْالْخْدَّامْ دْيَالِي غَيْتّْشَافَى. 9حِيتْ حْتَّى أَنَا كَايْنْ اللِّي كَيْحْكَمْ فِيَّ وْعَنْدِي عَسْكَرْ كَنْحْكَمْ فِيهْ، كَنْݣُولْ لْهَادَا: سِيرْ! وْكَيْمْشِي، وْكَنْݣُولْ لْلَّاخُرْ: أَجِي! وْكَيْجِي، وْكَنْݣُولْ لْلْعَبْدْ دْيَالِي: دِيرْ هَادِي! وْكَيْدِيرْهَا». 10وْمْلِّي سْمْعُه يَسُوعْ تّْعَجّْبْ وْݣَالْ لْهَادُوكْ اللِّي تَابْعِينُه: «نْݣُولْ لِيكُمْ الْحَقّْ: مَا لْقِيتْ حْتَّى شِي وَاحْدْ فْإِسْرَائِيلْ عَنْدُه إِيمَانْ قْوِي بْحَالْ هَادَا. 11وْرَانِي نْݣُولْ لِيكُمْ بْلِّي بْزَّافْ دْ النَّاسْ غَادِي يْجِيوْ مْنْ الشَّرْقْ وْالْغَرْبْ وْيْݣَلْسُو يَاكْلُو مْعَ إِبْرَاهِيمْ وْإِسْحَاقْ وْيَعْقُوبْ فْمَمْلَكَةْ السَّمَاوَاتْ.* 12أَمَّا هَادُوكْ اللِّي كَانْ خَاصّْهُمْ يْكُونُو فْالْمَمْلَكَة، غَيْتّْرْمَاوْ عْلَى بْرَّا فْالضّْلْمَة، تْمَّ فِينْ غَيْكُونْ الْبْكَا وْتْغْزَازْ السّْنَانْ».* 13وْمْنْ بَعْدْ، ݣَالْ يَسُوعْ لْلْقَايْدْ دْ الْعَسْكَرْ: «سِيرْ! عْلَى قْدّْ الْإِيمَانْ دْيَالْكْ، غَادِي يْكُونْ لِيكْ دَاكْشِّي اللِّي بْغِيتِي». وْفْدِيكْ السَّاعَة نِيتْ تّْشَافَى الْخْدَّامْ دْيَالُه.

يَسُوعْ كَيْشَافِي نْسِيبْةْ بُطْرُسْ وْبْزَّافْ دْ النَّاسْ

14وْمْلِّي دْخَلْ يَسُوعْ لْدَارْ بُطْرُسْ، لْقَا نْسِيبْةْ بُطْرُسْ طَايْحَة فْالْفْرَاشْ حِيتْ فِيهَا السّْخَانَة. 15وْمْسّْ يَسُوعْ يْدّْهَا، وْهِيَ تْمْشِي مْنّْهَا السّْخَانَة، وْنَاضْتْ وْضَايْفَتُه.

16وْمْلِّي وْصْلَاتْ الْعْشِيَّة، جَابُو لِيهْ بْزَّافْ دْ النَّاسْ مْسْكُونِينْ بْالجّْنُونْ، وْخَرّْجْ الجّْنُونْ بْكْلْمَة مْنُّه، وْشْفَى ݣَاعْ الْمَرْضَى. 17وْهَكَّا تْحَقّْقْ الْكْلَامْ اللِّي ݣَالْ النّْبِي إِشْعِيَا: «هُوَ اللِّي خْدَا وْجَعْنَا وْهْزّْ مَرْضْنَا».

كِيفَاشْ خَاصّْ يْكُونُو هَادُوكْ اللِّي كَيْتْبْعُو يَسُوعْ

18وْمْلِّي شَافْ يَسُوعْ الجّْمَاعَة دْ النَّاسْ ضَايْرِينْ بِيهْ، آمْرْ التّْلَامْدْ دْيَالُه بَاشْ يْقَطْعُو لْلجِّهَة لْخْرَى دْيَالْ الْبْحَرْ. 19وْهُوَ يْقَرّْبْ لْعَنْدُه وَاحْدْ مْنْ الْعُلَمَا دْ الشّْرَعْ وْݣَالْ لِيهْ: «آ سِيدِي، غَادِي نْتْبْعَكْ فِينْ مَا مْشِيتِي». 20وْجَاوْبُه يَسُوعْ وْݣَالْ: «التّْعَالْبْ عَنْدْهَا غِيرَانْهَا، وْطْيُورْ السّْمَا عَنْدْهَا عْشَاشْهَا، وَلَكِنْ وَلْدْ الْإِنْسَانْ رَاهْ مَا عَنْدُه حْتَّى فِينْ يْسْنَّدْ رَاسُه». 21وْݣَالْ لِيهْ وَاحْدْ آخُرْ مْنْ تْلَامْدُه: «آ سِيدِي، خَلِّينِي بْعْدَ نْمْشِي نْدْفَنْ بَّا». 22وَلَكِنْ يَسُوعْ جَاوْبُه: «غِيرْ تْبَعْنِي نْتَ وْخْلِّي الْمُوتَى يْدْفْنُو الْمُوتَى دْيَالْهُمْ!».

يَسُوعْ كَيْهَدّْنْ وَاحْدْ الرّْعْدَة

23وْمْلِّي رْكَبْ يَسُوعْ فْالْفْلُوكَة، تْبْعُوهْ تْلَامْدُه. 24وْجَاتْ وَاحْدْ الرِّيحْ قْوِيَّة بْزَّافْ فْالْبْحَرْ حْتَّى عَمّْرُو الْمَّاجْ الْفْلُوكَة، وْكَانْ يَسُوعْ نَاعْسْ. 25وْقَرّْبُو لْعَنْدُه تْلَامْدُه وْفَيّْقُوهْ وْݣَالُو لِيهْ: «عْتَقْنَا آ سِيدِي، رَاهْ حْنَا كَنْمُوتُو!»، 26وْهُوَ يْݣُولْ لِيهُمْ: «مَالْكُمْ خَايْفِينْ آ هَادْ قْلَالْ الْإِيمَانْ؟». وْمْنْ بَعْدْ، نَاضْ وْنْهَضْ فْالرِّيحْ وْالْبْحَرْ، وْهِيَ تّْهَدّْنْ الدّْنْيَا. 27وْتّْعَجّْبُو الرّْجَالْ وْݣَالُو: «شْكُونْ هُوَ هَادَا اللِّي حْتَّى الرِّيحْ وْالْبْحَرْ كَيْطِيعُوهْ؟».

يَسُوعْ كَيْخَرّْجْ الجّْنُونْ مْنْ جُوجْ دْ الرّْجَالْ مْنْ الْجَدَرِيِّينْ

28وْمْلِّي وْصَلْ يَسُوعْ لْلجِّهَة لْخْرَى مْنْ الْبْحَرْ حْدَا بْلَادْ الْجَدَرِيِّينْ، تّْلَاقَاوْ بِيهْ جُوجْ دْ الرّْجَالْ مْسْكُونِينْ بْالجّْنُونْ خَارْجِينْ مْنْ الرُّوضَة، وْكَانُو خَطَرْ بْزَّافْ، حْتَّى مَا بْقَى حَدّْ قَادْرْ يْدُوزْ فْدِيكْ الطّْرِيقْ. 29وْغِيرْ شَافُوهْ بْدَاوْ كَيْغَوّْتُو وْكَيْݣُولُو: «آشْ بِينَّا وْبِينْكْ آ وَلْدْ اللَّهْ؟ وَاشْ جِيتِي لّْهْنَا بَاشْ تْعَدّْبْنَا قْبَلْ مْنْ الْوَقْتْ؟». 30وْكَانْتْ وَاحْدْ الْقْطْعَة دْيَالْ الْحْلَالْفْ كْبِيرَة سَارْحَة فْوَاحْدْ الْمُوضْعْ قْرِيبْ لْتْمَّ، 31وْرَغْبُو الجّْنُونْ يَسُوعْ وْݣَالُو لِيهْ: «إِلَا خَرّْجْتِينَا، صِيفْطْنَا نْدَخْلُو فْالْقْطْعَة دْيَالْ الْحْلَالْفْ». 32وْهُوَ يْݣُولْ لِيهُمْ: «سِيرُو!» وْمْشَاوْ دَخْلُو فِيهَا، وْجْرَاتْ الْقْطْعَة كُلّْهَا وْطَاحْتْ مْنْ الْحَافَة دْيَالْ الجّْبَلْ لْلْبْحَرْ وْغَرْقَاتْ فْالْمَا. 33وْهَرْبُو السّْرَّاحَا وْمْشَاوْ لْلْمْدِينَة وْخَبّْرُو بْݣَاعْ دَاكْشِّي اللِّي جْرَا، وْبْدَاكْشِّي اللِّي وْقَعْ لْلرّْجَالْ اللِّي مْسْكُونِينْ بْالجّْنُونْ. 34وْخَرْجُو سُكَّانْ الْمْدِينَة كُلّْهُمْ بَاشْ يْتّْلْقَّاوْ لْيَسُوعْ. وْمْلِّي شَافُوهْ رْغْبُوهْ يْخْرَجْ مْنْ بْلَادْهُمْ.

الإنجيل بالدراجة المغربية

© 2012 دار الكتاب المقدس بالمغرب. جميع الحقوق محفوظة

© 2012 Morocco Bible Society. All rights reserved

More Info | Version Index