Search form

مَتَّى 9

الْفَصْلْ التَّاسْعْ

يَسُوعْ كَيْشَافِي مْشْلُولْ

1وْرْكَبْ يَسُوعْ فْالْفْلُوكَة وْقْطَعْ الْبْحَرْ وْرْجَعْ لْمْدِينْتُه. 2وْجَابُو لِيهْ شِي نَاسْ وَاحْدْ الرَّاجْلْ مْشْلُولْ نَاعْسْ فُوقْ الْفْرَاشْ. وْمْلِّي شَافْ يَسُوعْ إِيمَانْهُمْ ݣَالْ لْلْمْشْلُولْ: «تِيقْ آ وْلْدِي، رَاهْ تّْغَفْرُو لِيكْ دْنُوبْكْ». 3وْݣَالُو شِي وْحْدِينْ مْنْ الْعُلَمَا دْ الشّْرَعْ فْخَاطْرْهُمْ: «هَادْ الرَّاجْلْ كَيْنْطَقْ بْكْلَامْ الْكُفْرْ!». 4وْعْرَفْ يَسُوعْ فَاشْ كَيْفَكّْرُو وْݣَالْ: «مَالْكُمْ كَتْفَكّْرُو فْحْوَايْجْ خَايْبِينْ فْخَاطْرْكُمْ؟ 5أَمَا سْهَلْ، يْتّْݣَالْ: مْغْفُورِينْ لِيكْ دْنُوبْكْ، وْلَا يْتّْݣَالْ: نُوضْ وْسِيرْ؟ 6وَلَكِنْ غَادِي نْوَرِّيكُمْ بْلِّي وَلْدْ الْإِنْسَانْ عَنْدُه السُّلْطَة عْلَى الْأَرْضْ بَاشْ يْغْفَرْ الدّْنُوبْ». وْݣَالْ لْلْمْشْلُولْ: «نُوضْ هْزّْ فْرَاشْكْ وْسِيرْ لْدَارْكْ». 7وْنَاضْ الرَّاجْلْ وْمْشَى لْدَارُه. 8وْمْلِّي شَافُو جْمَاعَاتْ النَّاسْ دَاكْشِّي اللِّي جْرَا، خَافُو وْعْطَاوْ الْعَزّْ لْلَّهْ اللِّي عْطَى لْلنَّاسْ سُلْطَة بْحَالْ هَادِي.

يَسُوعْ كَيْخْتَارْ مَتَّى

9وْمْلِّي كَانْ يَسُوعْ غَادِي مْنْ تْمَّ، شَافْ وَاحْدْ الرَّاجْلْ سْمِيتُه مَتَّى ݣَالْسْ فْدَارْ الضَّرِيبَة. وْهُوَ يْݣُولْ لِيهْ: «تْبَعْنِي». وْنَاضْ تْبْعُه. 10وْمْنْ بَعْدْ ݣْلَسْ يَسُوعْ لْلْمَاكْلَة فْدَارْ مَتَّى، وْجَاوْ عَنْدُه بْزَّافْ دْيَالْ مَّالِينْ الضَّرِيبَة وْالْمُدْنِبِينْ وْݣَلْسُو مْعَاهْ وْمْعَ تْلَامْدُه.* 11وْمْلِّي شَافُوهْ الْفْرِّيسِيِّينْ، ݣَالُو لْتْلَامْدُه: «عْلَاشْ الْمُعَلِّمْ دْيَالْكُمْ كَيَاكُلْ مْعَ مَّالِينْ الضَّرِيبَة وْالْمُدْنِبِينْ؟». 12وْمْلِّي سْمَعْهُمْ يَسُوعْ جَاوْبْهُمْ وْݣَالْ: «رَاهْ الْمَرْضَى اللِّي مْحْتَاجِينْ لْلطّْبِيبْ، مَاشِي اللِّي بْصَحّْتْهُمْ. 13إِيوَا سِيرُو تْعَلّْمُو الْمَعْنَى دْيَالْ هَادْ الْكْلَامْ: أَنَا رَاهْ بْغِيتْ الرَّحْمَة مَاشِي الدّْبِيحَة، حِيتْ رَانِي مَا جِيتْشْ نْعَيّْطْ عْلَى اللِّي مْتَّاقْيِينْ اللَّهْ، وَلَكِنْ عْلَى الْمُدْنِبِينْ».

السُّؤَالْ عْلَى الصّْيَامْ

14وْمْنْ بَعْدْ جَاوْ تْلَامْدْ يُوحَنَّا الْمَعْمَدَانْ لْعَنْدْ يَسُوعْ وْسْوّْلُوهْ: «عْلَاشْ حْنَا وْالْفْرِّيسِيِّينْ كَنْصُومُو بْزَّافْ، وْتْلَامْدْكْ نْتَ مَا كَيْصُومُوشْ؟». 15وْجَاوْبْهُمْ يَسُوعْ وْݣَالْ لِيهُمْ: «وَاشْ يْقَدْرُو الْمْعْرُوضِينْ لْلْعَرْسْ يْحَزْنُو وْالْعْرِيسْ مْعَاهُمْ؟ رَاهْ غَادِي يْجِي الْوَقْتْ اللِّي غَيْتّْخَادْ الْعْرِيسْ مْنْ بِينَاتْهُمْ وْفْدِيكْ السَّاعَة غَيْصُومُو. 16حْتَّى وَاحْدْ مَا كَيْرَقّْعْ لْبَاسْ قْدِيمْ بْطَرْفْ دْيَالْ التُّوبْ جْدِيدْ، عْلَاحْقَّاشْ الرّْقْعَة غَادِي تّْكَمّْشْ وْتْزِيدْ التّْشْرِيݣَة تْكْبَرْ. 17وْحْتَّى وَاحْدْ مَا كَيْدِيرْ الْخْمَرْ الجّْدِيدْ فْݣْرْبَاتْ دْيَالْ الجّْلْدْ قْدَامْ، حِيتْ إِلَا تّْدَارْ فِيهُمْ غَيْتّْفَرْݣْعُو وْهَكَّا غَيْضِيعْ الْخْمَرْ وْيْتّْشَرّْݣُو الْݣْرْبَاتْ. وَلَكِنْ كَنْدِيرُو الْخْمَرْ الجّْدِيدْ فْݣْرْبَاتْ دْيَالْ الجّْلْدْ جْدَادْ، بَاشْ مَا يْضِيعْ لَا خْمَرْ وَلَا ݣْرْبَاتْ».

بَنْتْ الرَّئِيسْ وْالْمْرَاة اللِّي مْسَّاتْ حْوَايْجْ يَسُوعْ

18وْمْلِّي كَانْ كَيْݣُولْ لِيهُمْ هَادْشِّي، جَا عَنْدُه وَاحْدْ الرَّئِيسْ وْسْجَدْ لِيهْ وْݣَالْ: «بَنْتِي يَالَّاهْ مَاتْتْ، وَلَكِنْ أَجِي حَطّْ يْدّْكْ عْلِيهَا وْغَتْحْيَا». 19وْنَاضْ يَسُوعْ تْبْعُه هُوَ وْتْلَامْدُه. 20وْكَانْتْ تْمَّ وَاحْدْ الْمْرَاة مْرِيضَة، طْنَاشْرْ عَامْ وْهِيَ كَتْدُوزْ بْالدّْمْ، قَرّْبَاتْ وْرَا يَسُوعْ وْمْسَّاتْ جْلَايْلُه، 21حِيتْ ݣَالْتْ فْخَاطْرْهَا: «إِلَا مْسِّيتْ غِيرْ حْوَايْجُه نْتّْشَافَى». 22وْهُوَ يْتْلَفّْتْ يَسُوعْ وْشَافْهَا وْݣَالْ: «تِيقِي آ بَنْتِي، رَاهْ إِيمَانْكْ شْفَاكْ». وْفْدِيكْ السَّاعَة تّْشَافَاتْ الْمْرَاة.

23وْمْلِّي وْصَلْ يَسُوعْ لْدَارْ الرَّئِيسْ وْشَافْ اللِّي كَيْنْوّْحُو بْاللِّيرَة وْالجّْمَاعَة دْ النَّاسْ دَايْرِينْ الصّْدَاعْ، 24ݣَالْ لِيهُمْ: «خَرْجُو مْنْ هْنَا! الْبَنْتْ مَا مَاتْتْشْ، رَاهَا غِيرْ نَاعْسَة!»، وْهُمَ يْضَحْكُو عْلِيهْ. 25وْمْلِّي خَرّْجْهُمْ يَسُوعْ بْرَّا، دْخَلْ وْشْدّْ الْبَنْتْ مْنْ يْدّْهَا وْهِيَ تْنُوضْ. 26وْدَاعْتْ الْخْبَارْ فْدِيكْ الجّْوَايْهْ كُلّْهَا.

يَسُوعْ كَيْشَافِي جُوجْ دْ الْعَمْيِينْ

27وْمْلِّي كَانْ يَسُوعْ دَايْزْ مْنْ تْمَّ، تْبْعُوهْ جُوجْ دْ الْعَمْيِينْ كَيْغَوّْتُو وْكَيْݣُولُو: «رْحَمْنَا آ بْنْ دَاوُدْ!». 28وْمْلِّي دْخَلْ لْلدَّارْ، قَرّْبُو لْعَنْدُه الْعَمْيِينْ. وْهُوَ يْسْوّْلْهُمْ يَسُوعْ: «وَاشْ كَتْآمْنُو بْلِّي أَنَا قَادْرْ نْشْفِيكُمْ؟»، وْجَاوْبُوهْ: «إِيِّهْ آ سِيدِي!». 29وْدِيكْ السَّاعَة مْسّْ يَسُوعْ عِينِيهُمْ وْݣَالْ: «عْلَى قْدّْ إِيمَانْكُمْ غَادِي يْكُونْ لِيكُمْ دَاكْشِّي اللِّي بْغِيتُو». 30وْهُمَ يْتّْحَلُّو لِيهُمْ عِينِيهُمْ، وْنْهَاهُمْ يَسُوعْ وْݣَالْ: «عَنْدَاكُمْ تْݣُولُوهَا لْشِي حَدّْ!». 31وَلَكِنْ هُمَ خَرْجُو وْبْدَاوْ كَيْدَيّْعُو الْخْبَارْ فْدِيكْ الجّْوَايْهْ كُلّْهَا.

زِيزُونْ كَيْتّْشَافَى

32وْمَا جَاوْ فِينْ يْخَرْجُو الْعَمْيِينْ، حْتَّى جَابُو لِيهْ وَاحْدْ الرَّاجْلْ زِيزُونْ وْمْسْكُونْ بْالجّْنُونْ. 33وْمْلِّي خَرّْجْ يَسُوعْ الجّْنْ، هْضَرْ الزِّيزُونْ. وْهُمَ يْتّْعَجّْبُو الجّْمَاعَاتْ دْ النَّاسْ وْݣَالُو: «عَمّْرْنَا مَا شْفْنَا بْحَالْ هَادْشِّي فْإِسْرَائِيلْ!». 34أَمَّا الْفْرِّيسِيِّينْ ݣَالُو: «رَاهْ كَيْخَرّْجْ الجّْنُونْ بْرَئِيسْ الجّْنُونْ!».*

الْمْحَنَّة دْيَالْ يَسُوعْ

35وْكَانْ يَسُوعْ كَيْمْشِي لْݣَاعْ الْمْدُونْ وْالدّْوَاوْرْ كَيْعَلّْمْ فْدْيُورْ الصّْلَاة دْيَالْهُمْ وْكَيْخَبّْرْ بْالْبْشَارَة دْيَالْ مَمْلَكَةْ اللَّهْ، وْكَيْشَافِي كُلّْ عْلَّة وْكُلّْ مَرْضْ.* 36وْمْلِّي شَافْ الجّْمَاعَاتْ دْ النَّاسْ، حَنّْ عْلِيهُمْ حِيتْ كَانُو مْعَدّْبِينْ وْمْشَتّْتِينْ بْحَالْ الْغْنَمْ اللِّي مَا عَنْدْهَا سْرَّاحْ.* 37وْهُوَ يْݣُولْ لْتْلَامْدُه: «الْحْصَادْ كْتِيرْ، وَلَكِنْ الْحْصَّادَا قْلَالْ.* 38إِيوَا طْلْبُو مْنْ مُولْ الْحْصَادْ بَاشْ يْصِيفْطْ الْحْصَّادَا لْلْحْصَادْ دْيَالُه».

الإنجيل بالدراجة المغربية

© 2012 دار الكتاب المقدس بالمغرب. جميع الحقوق محفوظة

© 2012 Morocco Bible Society. All rights reserved

More Info | Version Index