Search form

Mahte 1

Yesuq É Byùxik Shap Kyô É Hkyô

Luk 3:23-38

1Abraham é awut ashín, Dawiq é yhangzo yhangshu,+ Yesuq Hkrisduq é byùxik labaû gi, a-ô mâ é eq rajung za nghut lhê.

2Abraham gi, Isak lé hkû;

Isak gi, Yakup lé hkû;

Yakup gi, Yudaq eq yhanggu yhangmâng pé lé hku é nghut lhê;

3Yudaq gi, Hparet eq Zera lé hkû, haú nhik é yhângnu gi, Tamar nghut ri.

Hparet gi, Hesrun lé hkû;

Hesrun gi, Ram lé hkû;

4Ram gi, Aminada lé hkû;

Aminada gi, Nashon lé hkû;

Nashon gi, Salamun lé hkû;

5Salamun gi, Buaq lé hkû;

Buaq é yhângnu gi, Rahap nghut ri.

Buaq gi, Obet lé hkû;

Obet é yhângnu gi, Ruhtaq nghut ri.

Obet gi, Yese lé hkû;

6Yese gi, Hkohkâm Dawiq lé hkû;

Dawiq gi, Sholumon lé hkû; Sholumon é yhângnu gi, Uriaq yhangmyi dut wú sû nghut ri.

7Sholumon gi, Rehoboam lé hkû;

Rehoboam gi, Abiyaq lé hkû;

Abiyaq gi, Asa lé hkû;

8Asa gi, Yehoshaphat lé hkû;

Yehoshaphat gi, Yoram lé hkû;

Yoram gi, Uzi-aq lé hkû;

9Uzi-aq gi, Yohtam lé hkû;

Yohtam gi, Ahaza lé hkû;

Ahaza gi, Hezekiaq lé hkû;

10Hezekiaq gi, Manase lé hkû;

Manase gi, Amon lé hkû;

Amon gi, Yosiaq lé hkû;

11Yosiaq gi, Babelon má shúm dut huî é hkûn, Yehkoniaq eq yhanggu yhangmâng pé lé hku é nghut ri.

12Babelon má shúm dut huî é htâng má,

Yehkoniaq gi, Shalahtila lé hkû;

Shalahtila gi, Zerubabelaq lé hkû;

13Zerubabelaq gi, Abiut lé hkû;

Abiut gi, Eliakim lé hkû;

Eliakim gi, Azor lé hkû;

14Azor gi, Zaduk lé hkû;

Zaduk gi, Ahkim lé hkû;

Ahkim gi, Eliut lé hkû;

15Eliut gi, Eliaza lé hkû;

Eliaza gi, Mahtan lé hkû;

Mahtan gi, Yakup lé hkû;

16Yakup gi, Mariq é yhanglâng Yosep lé hku é nghut ri;

Mariq gi, Hkrisduq gâ é Yesuq lé hku é sû nghut ri.

17Haû mù, Abraham é pyat mai Dawiq é pyat jé shoq gi, byùxik raxe myi xik; Dawiq pyat mai Babelon má shúm dut huî é hkûn jé shoq gi, byùxik raxe myi xik; shúm dut huî é hkûn mai Hkrisduq+ é pyat jé shoq gi, byùxik raxe myi xik nghut ri.

Yesuq Hku Lé Lo É Hkyô

Luk 2:1-7

18Yesuq Hkrisduq hku lé lo é hkyô gi, a-ô mâ é eq rajung za nghut ri: Yesuq é yhângnu Mariq gi, Yosep èq dûng tô é sû nghut ri; nghut kôlhang, yhangnhik a zùm shi má, yhang gi, Chyoiyúng Woi-nyí mai zogûng dut bê nghut ri. 19Yhâng é yhumsîng hpó Yosep gi, dingmán sû nghut luî, yhang lé byu pê hí má hoq a kâm lhoq hpu nau é yanmai, tsik za lhoq kâng pyám râ dâ ri.

20Nghut kôlhang, yhang haû su myit nyi é hkûn, yhupmoq má, haû Yhumsing é maumang lagyo gi, yhang lé, lé htoq shit luî, "Dawiq é yhangzo yhangshu Yosep ê, haû náng é yhumsîng myhí Mariq lé hâng yù râ hkyô lé, hkâ-myit chiq; haî mù gâ le, yhang wun tô é zoshâng gùng gi, Chyoiyúng Woi-nyí dông lo é nghut lhê. 21Yhang gi, yuqzo rayuq hkû râ nghut luî, nàng gi, zoshâng haú lé, Yesuq nghû myìng myhíng byi ra râ nghut lhê; hkâsu mù gâ le, Yhang gi, Yhâng é byu pé lé, yhangmoq é yubak mara mai hkyi yù râ sû nghut lhê." ga taî ri.

22Shí hkyô banshoq gi, Garai Gasâng èq, haû myiqhtoi dông taî é dang lé lhoq dik é nghut ri. 23Myiqhtoi dang haû gi, "Haû zomyi gyíng gi, zogûng dut luî, yuqzo rayuq hkû râ nghut lhê; Yhâng é myìng lé gi, Emanuelaq ga kó râ nghut lhê."+ gâ ri. Hau é lichyúm gi, "Garai Gasang gi, nga-nhúng eq rahá nghut nyi lhê." gâ é nghut lhê.

24Yosep gi, yhup bûn lo é hkûn, haû Yhumsing é maumang lagyo taî é eq rajung za, Mariq lé, yhangmyi dông yhûm má shuî yù bê nghut ri. 25Nghut kôlhang, yhang gi, yuqzo haû hku é hkûn jé shoq, Mariq eq gungsho a zùm nghut ri. Yuqzo haú lé, yhang gi, Yesuq ga myhíng byî ri.

Chyoiyúng chyumlaiká: dangshikaq asik; Zaiwa

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index