Search form

Kingnguá 1:10

10Á sinánguk da lâ paga ta lángì.

Á pattánguk da, inikáddagâ lâ limittuák yù duá nga daroban ni Namarò, nga lálláki nga nabbarawási ta puraw nga gámì nga makatulang.