Search form

Kingnguá 1:14

14Á naggagammung ira ta kággággaw, ta nattatádday yù nonò da nga nakimállà kâ Apu Namarò, aggira ngámin ánna yù ira bábbay kári Maria nga yená ni Apu Kesu ánna yù ira lálláki nga wáwwagi ni Apu Kesu.