Search form

Kingnguá 1:15

Yù Pappíli ra ta Táli ni Kudas

15Á paggagammung da sù tádday nga ággaw, mággè magatù ta duápulu ira nga naggagammung tán. Á nanáddak si Eduru, á kinagi na nira,