Search form

Kingnguá 1:24

24Á nakimállà ira kâ Apu ta meyannung sù duá nga lálláki. Á kinagi ra, “Apu, ammum yù nonò na ngámin nga tatolay ánna danniaw nga duá. Ituddum nikami bì nu asinni yù piliam mu,