Search form

Kingnguá 10:23

23Á pinaddulò ni Eduru ira, á inálliuk na ira. Á nagammâ ira tán.

Á ta pannawák, nánaw yù ira tatolay nga naggapu kâ Kornelio, á nepulù nira si Eduru. Á nepappupúlù gapay nira yù ira káruán nga taga Joppa nga mawwagi ta ángnguruk da kâ Apu Kesu.