Search form

Kingnguá 10:36

36Á ammu naw gemma ta sikami nga ginaká ni Israel yù nabbilinán ni Namarò sù napiá nga dámak nga meyannung kâ Apu Kesu Kiristu. Aggina yù Yápu tam ngámin nga Kudio ánna ari Kudio, gapu ta aggina yù Namakkápiá ta tolay kâ Namarò.