Search form

Kingnguá 12

Yù Karigirigâ nayù ira Manguruk

1Á tán nga ággaw, jinigirigâ ni Patul Erodo yù ira nga manguruk kâ Apu Kesu. 2Á inipaputul na si Ime, nga kaká ni Kuan. 3Á pakasingan na ta magayáyâ yù ira Kudio megapu sù pamapáte na kâ Ime, inipagápù na gapay si Eduru. Á nesimmu yù paggápù da kâ Eduru ta keggá nayù piestá nga pakkákán nayù ira Kudio ta pán nga awán ta állapparán na.

4Á pappagápù ni Patul Erodo kâ Eduru, inipabáluk na. Á nipatangngal na ta appákapurù nga suddálu, nga taggiappâ ira, tapè mattutubbâ ira nga magguárdiá kuna. Ta inigagánge ni Patul Erodo nga panunnután ánna ipapapátay si Eduru ta arubáng nayù ira tatolay ta kabalin na piestá. 5Á napukù laguk si Eduru. Ngam yù ira nga mangikatalà kâ Apu Kesu, inipasikkál da yù ákkimi-imállà da kâ Namarò megapu kâ Eduru.

Yù Pangipáno nayù Daroban ni Namarò kâ Eduru sù Ábbalurán

6Á ta gabi nga lage na pamestigá ni Patul kâ Eduru, nakkaturuk si Eduru nga natangngán nayù duá nga suddálu. Á nabáluk si Eduru ta duá nga káwák, ánna ajjan gapay ta puertá na ábbalurán yù ira suddálu nga magguárdiá. 7Á inikáddagâ lâ limittuák yù daroban ni Namarò sù unak na ábbalurán, á nanawagán yù lágum. Á jimikkì yù daroban kâ Eduru, á sippâ na yù bikà ni Eduru ta lukagan na. “Arà, gumikkáng ka,” kun na kâ Eduru. Á dagarágâ nári yù káwák ta limá na. 8Á kinagi nayù daroban kuna, “Isillong mu yù barawásim ánna sapátù mu.” Á kinuruk ni Eduru. Á kinagi nayù daroban kuna, “Ipagulolà mu yù ulà mu, á tuttulam mà.” 9Á nánaw ira laguk, á sinuttul ni Eduru yù daroban ni Namarò.

Á arán na ammu ni Eduru nu kuruk nga mesimmu kuna yù akka-akkuán nayù daroban, ta kagian na ta mattatagenà lâ. 10Á sinalebarád da yù olu nga magguárdiá ánna yù mekaruá, á nakáddè ira sù dakal nga puertá nga balayáng, nga áttallungán nga mappángè ta ili. Á inikáddagâ na lâ nabbukâ yù puertá nga awán ta tolay nga namukâ kuna. Á nallawán ira, á nallakák ira ta tádday nga kalsáda. Á ikáddagâ limimmà yù daroban ni Namarò, á nabattáng lâ si Eduru nga maguroray sù kalsáda. 11Á nakemmunaw laguk si Eduru, á ninonò na, nga kun na, “Nánnámmuák kuin ta iniyígù nangà ni Apu Namarò, ta jinok na yù daroban na ta umay mangilillì nikán sù panangngal ni Patul Erodo nikán, tapè ari mesimmu nikán yù iddi-iddagán nayù ira Kudio,” kun na.

12Á pakánnámmu ni Eduru ta kuruk nga napalubbángin, minay laguk ta bale ni Maria nga yená ni Kuan nga magapulídu ta Markus. Á aru yù ira manguruk nga naggagammung tán, nga makimi-imállà kâ Namarò megapu kuna.

13Á pakáddè ni Eduru ta balkon na balay ta aggik na kalsáda, nattottò ta puertá. Á minay si Roda, nga abbing nga babay nga masserbi, ta en na innan nu asinni yù umay nga mattottò. 14Á nakkatol si Eduru, ánna natákkilalán ni Roda yù ngárál na, á ayatán si Roda. Á gapu ta nepallà yù pagayáyâ nayù abbing, inilingun na yù akkuán na. Arán na binukatán yù puertá, ngam nakkarerá nga minay ta lágum, á kinagi na nira ta ajjan si Eduru sù puertá.

15Á yù ira nga naggagammung ta balay, kinagi ra kâ Roda, “Maguyung ka!” Ngam initaggâ ni Roda ta kuruk yù kinagi na. Á kinagi ra, “Ajjan támma yù daroban ni Namarò nga manaron kuna.” 16Ngam naggián lâ si Eduru nga mattottò ta puertá. Á ed da laguk binukatán. Á pakasingad da kâ Eduru, napállâ ira. 17Á initáyák ni Eduru yù limá na tapè pagimammatan na ira. Á kinagi na nira yù pangipáno ni Namarò kuna sù karsel. Á kinagi na, “Kagian naw gapay kári Ime ánna yù ira káruán nga kábulut tam nga mangikatalà kâ Apu.” Á nánaw laguk nga minay ta tanakuán nga lugár.

18Á ta pannawák, napakapakúyu yù ira suddálu nga magguárdiá, ta maburung ira, gapu ta awán si Eduru ta karsel. 19Á pakarámak ni Patul Erodo ta awán si Eduru, jinok na laguk yù ira suddálu na, ta umay ira magalek kuna. Ngam arád da nálek. Á yáyù nga inipágál nayù patul yù ira magguárdiá, á binestigá na ira, á inipapapáte na ira. Á ta kabalin na, nánaw laguk si Patul Erodo ta Judiya nga minay ta Sesaria, á naggián lâ túrin.

Yù Pate ni Patul Erodo

20Á kitaporay si Patul Erodo sù ira tatolay nga taga Tiro ánna taga Sidon, á narigâ yù ággigiád da, ta yù áppatulán ni Erodo yù paggapuán na kanad da. Á yáyù nga nattatádday yù ira nga taga Tiro ánna taga Sidon, ta umay ira makipiá sù patul. Á minay ira ta olu nga nakikopun kâ Balastu nga minángngikárgu ta ngámin ta palásiu nayù patul, ta abbágán na ira, tapè makkapiá ira sù patul. 21Á sù ággaw nga natullà, nabbisti si Patul Erodo sù kapiánán nga sinnun na, nga bisti na mammaguray, á nagitubang sù mepotun nga ággitubangán na. Á inilayalayâ na yù bilin na sù ira magaru nga tatolay nga naggagammung tán. 22Kabalin na nagubobuk ni Patul Erodo, nagagga-aggay yù ira tatolay, á kinagi ra, “Ari tolay yù magubobuk, nu ari galâ dios!” kud da. 23Á dagarágâ nga minay yù daroban ni Apu Namarò, á jinigirigâ na si Patul Erodo, gapu ta arán na gimmá yù paddáyo nayù ira tatolay kuna, ánna arán na jináyaw si Apu Namarò. Á sinuggì yù baggi ni Patul Erodo, á natay.

24Á nassamâ yù bilin ni Namarò sù ira tatolay, á minaru yù ira nga manguruk. 25Á kabalid di Bernabe kâ Saulo namalurò sù ipakuá ni Namarò nira ta Jerusalem, nánaw ira nga nanoli ta ili na Antokia. Á nepulù nira si Kuan nga magapulídu ta Markus.