Search form

Kingnguá 12:17

17Á initáyák ni Eduru yù limá na tapè pagimammatan na ira. Á kinagi na nira yù pangipáno ni Namarò kuna sù karsel. Á kinagi na, “Kagian naw gapay kári Ime ánna yù ira káruán nga kábulut tam nga mangikatalà kâ Apu.” Á nánaw laguk nga minay ta tanakuán nga lugár.