Search form

Kingnguá 12:4

4Á pappagápù ni Patul Erodo kâ Eduru, inipabáluk na. Á nipatangngal na ta appákapurù nga suddálu, nga taggiappâ ira, tapè mattutubbâ ira nga magguárdiá kuna. Ta inigagánge ni Patul Erodo nga panunnután ánna ipapapátay si Eduru ta arubáng nayù ira tatolay ta kabalin na piestá.