Search form

Kingnguá 12:5

5Á napukù laguk si Eduru. Ngam yù ira nga mangikatalà kâ Apu Kesu, inipasikkál da yù ákkimi-imállà da kâ Namarò megapu kâ Eduru.