Search form

Kingnguá 12:6

Yù Pangipáno nayù Daroban ni Namarò kâ Eduru sù Ábbalurán

6Á ta gabi nga lage na pamestigá ni Patul kâ Eduru, nakkaturuk si Eduru nga natangngán nayù duá nga suddálu. Á nabáluk si Eduru ta duá nga káwák, ánna ajjan gapay ta puertá na ábbalurán yù ira suddálu nga magguárdiá.